рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Лекція з нормативної дисципліни: Цивільний захист. Планування заходів з питань цивільного захисту

Лекція з нормативної дисципліни: Цивільний захист. Планування заходів з питань цивільного захисту - раздел Образование, Лекція З Нормативн...

ЛЕКЦІЯ

З нормативної дисципліни «Цивільний захист»

Тема 3.1.2. «Планування заходів з питань цивільного захисту»

Час: 90 хвилин

Місце: аудиторія

Навчальна та виховна мета:

Надати знання з питань планування заходів цивільного захисту.

Виховувати у студентів якості свідомого та обов’язкового виконання законів України та інших нормативно-правових документів з питань цивільного захисту.

Навчальні питання і розподіл часу:

Вступ. 1. Вимоги нормативно-правових документів Украіни до складу і змісту плануючої документації. 2. Методика розроблення планів з попередження надзвичайних ситуацій 3. Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на ПНО та пом’якшення їхніх наслідків. 4. Організаційна структура цивільного захисту на об’єкті господарювання та планування її діяльності. 5. Висновок та відповіді на запитання студентів. 5 хв.   10 хв. 30 хв.   30 хв.   10 хв. 5 хв.

Наочно-навчальні посібники:

1. Наочно-навчальний стенд «Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій».

2. Комплект плакатів до теми 3.1.2.

Навчальна література:

1. Цивільний захист: навч. посібник / В. М. Кобрін, С. О. Вамболь, В. Л. Клеєвська, Л. Б. Яковлев. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». – 2007. – 96 с.


ВСТУП

Тема, що розглядається, є складовою нормативної дисципліни «Цивільний захист» і передбачена для надання студентам знань основних положень нормативно-правових документів України щодо планування заходів з питань цивільного захисту.

 

Вимоги нормативно-правових документів України до складу і змісту плануючої документації

 

Існуюча статистика свідчить про те, що надзвичайні ситуації можуть виникнути на будь-якому об'єкті чи території. Внаслідок цього порушується сталість функціонування промислових підприємств і об'єктів інфраструктури, гинуть і (або) отримують ураження люди (твари­ни і рослини), виникають значні економічні втрати, суттєво погіршується стан навколишнього природного середовища. Тому запобігання виник­ненню надзвичайних ситуацій і забезпечення сталого функціонування підприємств, установ і організацій визначено як одне з найголовніших завдань Єдиної державної системи цивільного захисту.

Відповідно до п. 6.1 ДСТУ 3891-99 (Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять) запобігання виник­ненню надзвичайних ситуацій - це підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на забезпечення техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, зав­часне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації, що ба­зуються на даних моніторингу (спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх пере­ростання у надзвичайну ситуацію, або пом'якшення її можливих наслідків.

У свою чергу, згідно з ГОСТ 22.0.002-84 «сталість функціонування промислового об'єкта» - це його здатність навіть в умовах надзвичайних ситуацій виробляти продукцію в запланованому обсязі та номенклатурі, а при одержанні слабких зруйнувань та інших видів незначних пошкоджень - відновляти виробництво у мінімальний термін. Стале функціонування промислового об'єкта досягається завчасним розробленням і реалізацією комплексу заходів, спрямованих на зниження ризику виник­нення і пом'якшення наслідків вірогідних для нього НС і на підвищення опороздатності кожного з елементів досліджуваного підприємства до впливу кожного з уражальних чинників кожної з вірогідних для нього НС до рівня, при якому забезпечується надійний захист виробничого персо­налу цього елемента, а його будівлі (споруди), технологічне обладнання, комунально-енергетичні та технологічні мережі, транспортні засоби і т. ін. одержують не більш ніж слабкі зруйнування (пошкодження).

Для розробки зазначених вище ефективних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на досліджуваному підприємстві та забезпечення його сталого функціонування необхідно заздалегідь визначити і відобразити у плануючій документації цього підприємства:

• де і які саме надзвичайні ситуації можуть виникнути на території досліджуваного об'єкта або поширюватись на неї;

• можливу величину ризику виникнення кожної з таких НС;

• можливі місця розташування і основні характеристики джерел указаних НС, а також притаманні кожній з них первинні уражальні чинни­ки;

• можливі форми, геометричні розміри і просторове розташування зони можливого ураження для кожного з первинних уражальних чинників;

• можливий ступінь зруйнування (чи інших видів пошкодження) складових частин кожного з елементів підприємства від впливу кожного із указаних уражальних чинників;

• можливу величину втрати основних фондів досліджуваного підприємства внаслідок впливу уражальних чинників кожної з вірогідних для нього НС;

• можливі величини загальних і санітарних втрат виробничого персоналу (населення) внаслідок кожної з таких НС;

• можливу величину збитків, а також перелік необхідних невідкладних робіт у зоні НС (з позначенням обсягів кожної з цих робіт);

• можливий рівень кожної з вірогідних для досліджуваного об'єкта надзвичайних ситуацій і перелік сил і засобів ЄДС ЦЗ, необхідних для ліквідування таких НС.

Розроблений на основі зазначених даних комплекс конкретних заходів відображають у «Програмі забезпечення безпечності промисло­вого підприємства», «Планах локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС)», «Планах реагування на надзвичайні ситуації», «Матеріалах дослідження існуючої сталості функціонування промислово­го підприємства», «Плані реагування на загрозу виникнення надзвичайних ситуацій», «Декларації про безпеку промислового підприємства» та ін. Розроблення цих документів і впровадження передбачених ними заходів є обов'язковими для кожного з потенційно небезпечних об'єктів. «Потенційно небезпечний об'єкт» (п. 3.3 галузевого стандарту ГСТУ 75.2-24361240-002-2002. Аварійно-рятувальні служби. Запобігання ви­никненню надзвичайних ситуацій. Загальні вимоги) - це об'єкт, на якому можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препа­рати, а також інші об'єкти, що за певних обставин можуть створити ре­альну загрозу виникнення аварії.

Крім описаного одним з найважливіших заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на промисловому підприємстві та забезпечення його сталого функціонування, є обстежен­ня цього об'єкта закріпленою за ним аварійно-рятувальною службою з метою визначення стану протиаварійного захисту та готовності до про­ведення робіт з ліквідування НС.

Далі наведено коротку характеристику кожного з обов'язкових для потенційно небезпечного об'єкта господарювання документів (в яких відображено комплекс конкретних заходів щодо запобігання виникненню або локалізації та пом'якшення наслідків вірогідних для цього об'єкта НС), а також порядок їхнього оформлення, затвердження і реалізації пе­редбачених ними заходів.

 

 

Методика розроблення планів з попередження надзвичайних ситуацій

Програма забезпечення безпечності промислового підприємства

  Згідно з п. 1.1 ДСТУ 2156-93 (Безпечність промислових підприємств. Терміни та… Промислове підприємство (п. А.1.1 ДСТУ 2156-93) - це державна, змішана, спільна, іноземна, кооперативна виробнича…

План реагування на загрозу виникнення вірогідних надзвичайних ситуацій

«План реагування на загрозу виникнення вірогідних ситуацій» роз­робляється з метою завчасного планування дій персоналу і сил ЦЗ об'єкта стосовно… Цей „План" включає перелік робіт (які необхідно провести на кож­ному з… Документ складається з титульного аркуша і комплекту спеціальних бланків, зразки яких наведено далі.

Обстеження

Згідно з п. 5.1 ГСТУ 75.2-24361240-002-2002 основними видами діяльності аварійно-рятувальних служб (формувань) під час виконання ними робіт із… • участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів щодо… • аналіз техногенної безпеки об'єкта та території і оцінка стану їх протиаварійного захисту , а також готовності…

Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на ПНО та пом’якшення їхніх наслідків

Плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

Наказом Комітету з нагляду за охороною праці України від 17 черв­ня 1999 року №112 затверджено „Положення щодо розробки планів ло­калізації та… Терміни і визначення цього Положення вживаються у таких значен­нях. Аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та (або) умов безпечної…

СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН

Основою цього документа є комплект (за числом вірогідних аварій) копій плану місцевості (картки) із зображенням промислового майданчи­ка… • можливі шляхи евакуації населення (виробничого персоналу) в безпечні зони,… • місця розташування засобів протиаварійного захисту, джерел аварійного енерго- і водопостачання;

Плани реагування на надзвичайні ситуації

Зазначений документ створюється з метою завчасного планування дій і взаємодії сил ЄДС ЦЗ щодо негайного реагування на кожну з вірогі­дних НС. Він…   4. Організаційна структура цивільного захисту на об’єкті господарювання та планування її діяльності.

ВИСНОВОК

 

В Україні створено комплект нормативно-правових документів, який забезпечує інформаційно-методичну підтримку якісного оформлення плануючих документів об’єктів господарювання.

– Конец работы –

Используемые теги: Лекція, нормативної, дисципліни, ЦИВІЛЬНИЙ, Захист, Тема, планування, заходів, питань, цивільного, захисту0.101

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Лекція з нормативної дисципліни: Цивільний захист. Планування заходів з питань цивільного захисту

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Економічна і соціальна географія світу
Конспект лекцій з дисципліни МІністерство науки і освіти україни Верстатоінструментальний технікум.. Національного технічного університету.. ХПІ..

Захисні споруди цивільного захисту з дисципліни «Цивільний захист»
Одеська державна академія будівництва та архітектури.. кафедра організації будівництва та охорони праці методичні.. зміст..

Нормативної дисципліни Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності
Національний транспортний університет.. Кафедра екології та безпеки життєдіяльності..

Маркетингова цінова політика. Концепція ціноутворення
Курс лекцій з дисципліни Метою дисципліни Маркетингова цінова політика є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо розробки і реалізації маркетингової цінової політики підприємства Полтавський національний технічний університет.. імені Юрія Кондратюка.. Кафедра маркетингу..

План лекцій з дисципліни цивільний захист
Дніпропетровський державний аграрний університет.. кафедра безпеки життєдіяльності план лекцій з дисципліни цивільний захист..

Цивільна оборона. Цивільний захист населення
До самостійної роботи з дисципліни ,,Цивільна оборона,, цивільний захист населення Методичні вказівки Харківський національний.. університет радіоелектроніки..

Сенс визначення філософія Сходу у контексті протиставлення європейській історії філософії. Витоки філософії Індії. Санкх’я та йога Патанджалі
Стародавність та Середньовіччя.. ЗМІСТ.. ВСТУП Лекція Сенс визначення філософія Сходу у контексті протиставлення європейській історії філософії..

Конспект лекцій з дисципліни фінансовий облік комерційно-економічних дисциплін тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Конспект лекцій з дисципліни фінансовий облік..

Навчальний графік з дисципліни Цивільний захист
Навчальний графік з дисципліни Цивільний захист..

Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої та соціально-економічної підготовки інтелектуальна власність
Державний вищий навчальний заклад.. донецький національний технічний університет.. навчально науковий інститут..

0.038
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам