рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Конвеєрів

Конвеєрів - Конспект, раздел Образование, З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій А) Загальна Схема; Б) З Плоским Розімкненим Настилом (Тип Пр); ...

а) загальна схема; б) з плоским розімкненим настилом (тип ПР); в) з нерухомими бортовими направляючими


Із збільшенням швидкості і дальності транспортування з'являється небезпека падіння вантажу убік. Щоб уникнути цього, конвеєри забезпечують нерухомими бортовими направляючими - бортами 5 (рис. 34, в), які знаходять застосування при укладанні штучних вантажів в штабелі.

До переваг пластинчастих конвеєрів слід віднести: можливість переміщення порівняно важких і великогабаритних вантажів, велику продуктивність (до 1000 т/год), складну просторова трасу завдовжки до 2 км; велику міцність ланцюгів і мале розтягування тягового органа; спокійний і безшумний хід та ін.

Недолік пластинчастих конвеєрів: велика власна вага, складнощі виготовлення і експлуатації.

Будова і основні параметри. У зв'язку із застосуванням ланцюгів як тягових елементів швидкість руху настилу пластинчастих конвеєрів звичайно не перевищує 0,35 м/с, рідко - до 1 м/с. Проте, завдяки формі жолоба і великій ширині настилу їх продуктивність може скласти 2000 т/год і більше. Дальність транспортування багатоприводними конвеєрами практично не обмежена. Відомі установки завдовжки до 2 км. Кут нахилу пластинчастого полотна може бути 35…60°, а в окремих випадках (коробчаті настили з поперечними перегородками) - 70°, хоча при кутах нахилу понад 35° продуктивність конвеєрів помітно знижується.

Пластинчастий конвеєр складається зі: станини, зірочок (приводних, натяжних і відхиляючих) і тягового ланцюга з укріпленими на ньому пластинами, які створюють настил для укладання матеріалу для транспортування.

Конструкція настилу залежить від виду вантажу і призначення конвеєра. У конвеєрах загального призначення застосовують настили шести типів: плоскі розімкнені (тип ПР); плоскі зімкнуті (тип ПЗ); безбортові хвилясті (тип Х); бортові хвилясті (тип БХ); коробчаті дрібні (тип КД) і коробчаті глибокі (тип КГ). Тип ПР і ПЗ застосовують для транспортування штучних вантажів; тип Х - для штучних і насипних кускових вантажів; тип БХ - для насипних і штучних вантажів; тип КД і КГ - для насипних вантажів.

Розглянемо безбортову конструкцію, показану на рис. 35.

На рисунку позначені:

- кут між утвірною конуса і
насипом вантажу ,

- ширина розташування вантажу на пластині , мм

- ширина настилу ВН, мм.

 

 

Продуктивність пластинчастих конвеєрів визначається за формулами

, т/год, (60)

, т/год. (61)

З рівняння (61) знаходимо ширину настилу

, мм

Розглянемо пластинчасту бортову конструкцію (рис.36).

Продуктивність пластинчастих конвеєрів з бортовою конструкцією визначається:

 

, (62)

де = 0,65…0,8 - коефіцієнт заповнення; h - висота борту, м.

 

З формули (62) для ширини настилу одержимо:

, (63)

де С1 – коефіцієнт, що враховує зменшення поперечного перерізу вантажу на настилі.

 

Розрахункове значення ширини настилу приймається за номінальним рядом стандартних значень.

Тяговий розрахунок конвеєра.Тяговий розрахунок проводять методом, висловленим в темі № 8. Натягнення тягового елемента при обході траси по напряму руху полотна: , , а при обході проти напряму руху: , (де і - натягнення тягового елемента на початку і в кінці даної ділянки; - сила опору руху полотна на прямолінійних ділянках траси; - коефіцієнт опору руху при обгинанні відхиляючих пристроїв).

Тяговий розрахунок починають від точки мінімального натягнення тягового елементу кН. Орієнтовно - має місце у верхній точці похилої ділянки при і в нижній - при , де - коефіцієнт опору руху ходової частини на катках

, (64)

де - коефіцієнт тертя в цапфах, приймають залежно від умов роботи конвеєра рівним для катків на підшипниках кочення 0,01; 0,025 і 0,045; для катків на підшипниках ковзання 0,1; 0,15 і 0,2;

і - діаметри цапфи і обода катка;

- коефіцієнт тертя кочення катків;

= 1,1…1,4 - коефіцієнт, що враховує опір в ребордах катків.

Скребкові конвеєривикористовують для транспортування найрізноманітніших вантажів, як легкосипких, дрібно-, середньо- і крупнокускових, так і зв'язних.

За універсальністю застосування вони займають одне з перших місць серед машин безперервного транспорту, а за довжиною робочого органа їх загальна протяжність на порядок вища, ніж стрічкових. Скребкові конвеєри можуть мати залежно від переміщуваного вантажу високі, низькі або занурені шкрябання, що впливає на продуктивній самого конвеєра.

Принцип дії, класифікація.Скребкові конвеєри складають значну групу машин безперервного транспорту, заснованих на принципі волочіння вантажу, що транспортується, 1 (рис. 37) по жолобу 2, плоскому настилу або підстилці з вантажу за допомогою скребків 3, які кріпляться до тягового елемента 4.

Вантаж переміщають суцільні, прикріплені до ланцюга скребки, які спираються

на направляючі. Вантаж при цьому рухається окремими порціями перед кожним скребком. При переміщенні відбувається тертя вантажу об днище і бічні стінки жолоба, що призводить до перемішування і подрібнення і пов'язане із значними витратами електроенергії.

Висота порції вантажу обмежена висотою бортів жолоба, оскільки при перевищенні її вантаж пересипається через борти.

При переміщенні низькими скребками вантаж менше схильний до перемішування і крошення, ніж в конвеєрах з високими шкрябаннями.

До переваг скребкових конвеєрів відносять: порівняльно малу вартість машини, зручність проміжного завантаження і розвантаження жолоба, простоту конструкції.

До основних недоліків відносять: порівняльно велика витрата енергії унаслідок тертя матеріалу об скребок і жолоб, прискорений знос жолоба, дроблення матеріалу.

Скребкам конвеєра надають прямокутну, трапецеїдальну, круглу, напівкруглу, витягнуту, контурну форму (рис. 38) і виготовляють їх звичайно з листової сталі.

 

Рис. 38 - Форми скребків

 

Скребкові конвеєри можуть бути з однією або двома робочими гілками (рис. 39).

Унаслідок великого опору переміщуваного матеріалу довжину скребкових конвеєрів обмежують 50…80 м. Кут їх нахилу звичайно не більше 35°, оскільки при подальшому збільшенні кута різко зменшується продуктивність машини.

Жолоб виготовляють з листової сталі, рідше з дерева. Переріз жолоба відповідає профілю скребків.

Як тяговий орган в скребкових конвеєрах в окремих випадках, крім ланцюгів, застосовують металеві канати і текстильні прогумовані стрічки.

 

Рис. 39 - Скребковий конвеєр:

а – з однією робочою гілкою; б – з двома робочими гілками

Конвеєр з високими скребками.Високими називають скребки висотою, яка дорівнює висоті бічних стінок (бортів) жолоба або перевищуючої її (рис. 40).

Розрахунок скребкового конвеєра зводиться до визначення поперечного перерізу жолоба по заданій продуктивності машини.


Рис. 40 - Транспортування вантажу на
скребковому конвеєрі

hЖ - висота жолоба; h - висота шару вантажу;

а - крок між скребками

 

 

Зважаючи на відсутність досить повних даних про форму вантажу, який розташований перед скребком при транспортуванні, продуктивність конвеєра з високими скребками визначається за формулою

, т/год (65)

де i - місткість заповнюваного скребка ;

ВЖ - ширина жолоба;

Ku - коефіцієнт, що враховує швидкість переміщуваного вантажу
(Ku = 0,5…0,6 - легкосипкий вантаж; Ku = 0,7…0,8 - погано сипкий вантаж; Ku = 0,8…1,0 - для зв'язних вантажів);

u= 0,1…1 м/с - швидкість транспортування вантажу.

 

З урахуванням місткості, заповнюваної перед скребками, в загальному вигляді продуктивність визначається

, т/ч, (66)

де КV – коефіцієнт, що враховує заповнення об'єму вантажем між скребками; Кb – коефіцієнт, який враховує кут нахилу конвеєра (табл. 7); Кr = 1,05…1,1– коефіцієнт, який враховує ущільнення вантажу в процесі переміщення;

h – висота шару вантажу в жолобі ,

к - коефіцієнт розподілу вантажу, .

Таблиця 7 - Значення коефіцієнта заповнення об'єму між скребкамиКVі коефіцієнтаКb

Матеріал КV Кb
10° 20° 30° 45°
Лігкосипкий 0,5…0,6 0,35 0,65 0,5 0,35
Важкосипкий 0,7…0,8 0,85 0,75 0,6
Зв'язний 0,97 0,92 0,89

 

Основні геометричні параметри скребкових конвеєрів

- ширина жолоба , м,

- ширина скребка , мм,

де D – зазор між скребком і стінкою жолоба, D = 3 … 5 мм.

- висота жолоба , м

де – коефіцієнт співвідношення ширини і висоти жолоба;

- висота скребка hC » (1,1 ... 1,2) × hЖ

- крок скребків а кратний кроку тягових ланцюгів tЛ, (а»(2...4)×hС.)

Потужність двигуна для привода скребкових конвеєрів визначається за формулою

, кВт, (67)

де z – коефіцієнт, який враховує опір приводної зірочки;

W0 - тягове зусилля, Н;

h - ККД привода конвеєра.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій

Одеська національна академія харчових технологій.. кафедра Механіки і інженерної графіки КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Конвеєрів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Механізація вртс робіт
для студентів професійного напряму підготовки 6.050502 денної та заочної форм навчання     Затверджено Методичною радою ОНАХТ протокол №

Вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських (ВРТС) робіт
Сучасні потокові технологічні та автоматизовані лінії, міжцеховий і внутрішньоцеховий транспорт, вантажно-розвантажувальні операції вимагають застосування різноманітних типів підйомно-транспортних

Основні критерії вибору ПТМ
Класифікація підйомно-транспортних машин (ПТМ) Всі сучасні підйомно-транспортні машини за принципом дії діляться на:

Основні критерії вибору ПТМ
Зручність і економічна ефективність застосування тих або інших ПТМ залежить від вантажообігу, характеру вантажу, його маси, габаритних розмірів та інших умов. При виборі підйомно-транспортних машин

Вантажі та їх класифікація
Параметри і властивості вантажів (штучних, сипких, рідких) Вантажі можна розділити на три основні групи: штучні; рідкі і газоподібні та сипкі. Штучні вант

Безтарні перевезення і їх ефективність
Транспортні зв'язки і вантажопотоки підприємств.При виконанні ВРТС робіт можуть мати місце наступні 4 операції: Завантаження –захоплення вантажу з

Перевезення вантажів укрупненими транспортними одиницями
Підприємства можуть відпускати продукцію: у мішках; у контейнерах, причому в останньому випадку відпускання може бути або безтарним (насипом), або в тарі (мішках). В даний час широко використовують

Класифікація складів
Склад - це складний комплекс будівельних споруд і пристроїв, оснащений високопродуктивним устаткуванням і призначений для приймання, переробки, складування, відвантаження ванта

Конструктивні елементи будівництва складів
Стіни.Повинні бути достатньо міцними, розрахованими на статичні горизонтальні навантаження від тиску зерна і домішки і динамічну – від вітру, бути стійкими при землетрусу. Одночасно з цим ст

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Ланцюги
Залежно від призначення ланцюги підрозділяються на вантажні, приводні і тягові. Вантажні ланцюги призначені для піднімання вантажів у вантажопідйомних машинах.

Стрічки
Для ковшових елеваторів і стрічкових конвеєрів різних виробництв як тягові органи застосовують тканинні прогумовані ремені, а в окремих випадках тканинні стрічки. Прогумовані стрічки склад

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Залежно від розмірів частинок вантажу і його маси можна приблизно вибрати тип конвеєра (табл. 3 – 4) з подальшим уточненням його конструктивного виконання. Таблиця 3 -

Визначення режимів роботи транспортуючих машин
  За нормативами існує 5 класів режиму роботи транспортуючих машин: ВЛ (дуже легкий), Л (легкий), С (середній),

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Розрізняють наступні види продуктивності транспортуючих машин: масову (годинну), т/год; об'ємну, м3/год і штучну шт/год. Масова (годинна) продуктивність

Визначення опору руху тягового елемента
Розглянемо приклади визначення сили опору при різних видах переміщення вантажу. Переміщення вантажу по похилій площині

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Стрічковий конвеєр– одна з найпоширеніших машин безперервного транспорту з тяговим органом. Стрічкові конвеєри бувають стаціонарними і пересувними, з горизонтальними, зігнутими у в

Основні конструктивні елементи
Стрічковий транспортер складається з: гнучкої замкнутої, заздалегідь натягнутої стрічки; приводного і натяжного барабана; натягача; роликоопор для підтримки робочої і холостої гілок; приводу

Основи розрахунку
Продуктивність стрічкових конвеєрівзалежить від роду вантажу, що транспортується, і конструкції роликоопор. При транспортуванні штучних і сипких вантажів продуктивність визначають

Тяговий розрахунок стрічкового конвеєра
  Складемо розрахункову схему до тягового розрахунку (рис. 29). Для прикладу розглянемо стрічковий конвеєр, що складається з горизонтальної і похилої під певним кутом b складов

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Завантажувальний пристрій.Конструкцію і основні розміри завантажувального пристрою визначає наступна вимога: матеріал повинен поступати на стрічку з швидкістю, яка по можливості дорів

Призначення, класифікація, конструкція
Елеваторами називають машини безперервного транспорту, які транспортують вантажі у вертикальному або близько до вертикального (круто-похилі – кут нахилу 60…80°) напрямах. На рис. 40 приведен

Процес розвантаження ковша на верхньому барабані
  На вантаж, що знаходиться в ковші (рис. 43), на прямолінійній ділянці траси при підйомі діє сила тяжіння G = , а на к

Поличні і люльковi норії
  Для піднімання по вертикалі або під великим кутом нахилу (більше 65°) штучних масових вантажів застосовують поличні і люлькові норії.

Тягового органу
ГВИНТОВИЙ (шнековий) КОНВЕЄР   Основою роботи гвинтового конвеєра є принцип кінематичної пари гвинт (вал із спіраллю) і гайка (вантаж, що тр

Основні параметри гвинтового конвеєра
Продуктивність гвинтових конвеєрів , м3/год, де - площ

Аерожолоби і аероліфти
У пристроях гравітаційного транспорту вантажі переміщаються в результаті власної ваги без додаткових витрат енергії ззовні. Гравітаційний транспорт простий і надійний в експлуатації, недор

Аерожолоби і аероліфти
Аерожолоб - це аерогравітаційний конвеєр, робота якого заснована на аеруванні вантажу, що приводить його в псевдозріджений стан. Аерожолоб складається з двох каналів 2 і 5 (рис. 52) розділен

Елементи вантажопідйомних машин - блоки, барабани, поліспасти
Призначення і класифікація вантажопідйомних машин Вантажопідйомні машини призначені для піднімання і переміщення в

Послідовність розрахунку вантажопідйомної машини
Початковими даними для розрахунку є: вантажопідйомність крана; швидкість піднімання вантажу; швидкість переміщення крана (візки); термін служби крана; максимальна висота піднімання.

Елементи вантажопідйомних машин
Блоками– називають деталі, які застосовуються для зміни напряму руху каната. За ступенем рухливості їх розділяють на нерухомі – блоки, які обертаються тільки на своїх осях і рухомі

Основи розрахунку механізму пересування
  Механізмами пересування називаються механізми, що забезпечують горизонтальний рух вантажопідйомної машини або її частини (візки). Залежно від типу вантажопідйомної машини розрізняют

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги