рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Організація, планування та управління

Організація, планування та управління - раздел Педагогика, Лекція №1. Предмет, зміст і задачі курсу Виробництвом 1. Предмет, Сутність, Зміст І Метод Науки. Зв’Яз...

виробництвом

1. Предмет, сутність, зміст і метод науки. Зв’язок її з іншими науками.

2. Задачі та роль курсу у підготовці бакалавра.

 

1. Предмет, сутність, зміст і метод науки. Зв’язок її з іншими науками.

Наука Організація, планування та управління виробництвом є соціально-економічною, тому що пов’язана з організацією діяльності людей, з управлінням трудовим колективом.

Предметом вивчення даної дисципліни є дії економічних законів в умовах виробничо-господарчої діяльності підприємства.

Об’єктом вивчення є підприємство, комбінат або фірма.

Зміст предмету ОПУВ визначається його складовими частинами:

1. Організація виробництва.

2. Планування виробництва.

3. Управління виробництвом.

 

Для того, щоб досягти ефективної роботи підприємства, необхідно застосувати найбільш оптимальні форми діяльності трудового колективу, використання яких, разом з матеріальними елементами виробництва, забезпечують злагоджену високопродуктивну роботу усіх виробничих ланок. Для досягнення цього необхідна певна організація виробництва.

Організація виробництва на промислових підприємствах – це комплекс засобів по найбільш раціональному сполученню у процесі виробництва робочої сили з матеріально-речовими елементами виробництва, забезпеченню найбільш повного використання виробничих ресурсів та внутрішньовиробничих резервів.

Перехід на ринкові відносини суттєво змінює погляд на організацію виробництва, яка створює умови для найефективнішого використання техніки, предметів праці та людей у процесі виробництва і тим самим сприяє підвищенню його результативності.

Під організацією виробництва розуміється координація й оптимізація в часі та просторі всіх матеріальних, трудових елементів виробництва з метою випуску в певні строки необхідної споживачам продукції з найменшими витратами за умови належ­ної якості й отримання достатнього прибутку від її реалізації для подальшої продуктивної діяльності.

У сучасній економічної літературі термін «організація виробництва» трактується як «способи вибору, розподілу і кооперування елементів виробництва для досягнення поставлених цілей при мінімальних затратах ресурсів».

У подальшому при розгляді матеріалу посібника будемо розуміти під організацією виробництва сукупність правил, процесів, дій, що забезпечують форму та порядок поєднання праці і речових елементів виробництва з метою підвищення ефективності виробництва та збільшення прибутку.

Різноманітність визначень організації виробництва свідчить про досить коротку історію розвитку науки, якій менше ста років і яка переживала стрімкі підйоми та десятиріччя застою. Історія розвитку наведена у таблиці 1.

 

Планування – це визначення заздалегідь наміченої системи заходів, що передбачає правила, послідовність та терміни виконання робіт. Результати планування знаходять відображення у системі техніко-економічних показників (ТЕП) на плановий період, які визначають напрямок розвитку підприємства.

Управління підприємством – це здійснення впливу органів й кадрів управління на об’єкт управління за для його упорядкування, якісного збереження, удосконалення та розвитку.

Управління спрямовано на забезпечення узгодженої роботи всіх ланок підприємства та окремих його працівників з метою виконання виробничих завдань.

 

 

Таблиця 1

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Лекція №1. Предмет, зміст і задачі курсу

СТРУКТУРА ТРУДОВОГО ПРИЙОМУ Прийом Трудові дії Трудові рухи Установити деталь у пневматичний патрон Взяти... Виробничий цикл та його структура... Зміст ГАЛУЗЕВОЇ УГОДИ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Організація, планування та управління

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИРОБНИЦТВА
Час виникнення Концепції та їх основний методичний внесок у теорію і практику Авторство Поділ праці

Сутність виробничого процесу. Класифікація виробничих процесів.
Технологічний процес. Практичне використання будь-якої технології відбувається через формалізовану доцільну сукупність дій, спрямованих на зміну форми, розмірів, стану,

Виробничий цикл та його структура.
Просторове розташування об’єктів у певній послідовності один за одним передбачає, що операції процесу в часі мають виконуватися в тій самій послідовності. Часові зв’язки розглядаються як відрізки (

Види руху предметів праці.
Для простого процесу здебільшого характерне виготовлення деталей (заготовок) партіями. Основу виробничого циклу становить технологічний цикл, який складається з операційних циклів. Операційний ц

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТИПІВ ВИРОБНИЦТВА
Параметри Виробництво Одиничне Серійне Масове Спеціалізація робочих місць

Сутність і завдання НОП
Наукова організація праці – це організація праці, яка заснована на досягненнях науки та провідному досвіді і яка дозволяє найбільш ефективно з’єднати техніку і людей у єдиному виробничому процесі т

Розділення та кооперація праці
  Розділення праці– це розмежування (відокремлення) діяльності людей у процесі сумісної праці. Основними видами розділення праці на підприємстві є: функціона

Удосконалення прийомів та методів праці
  Прийоми праці – це способи виконання елементарних операцій. Методи праці – це способи організації та виконання трудових процесів н

ВИДИ НОРМ ПРАЦІ
  Нчас – норма часу, витрати часу на вироблення одиниці продукції; використовують на ручних та маши

СУМАРНІ МЕТОДИ
За їх допомогою встановлюють агреговані норми на весь процес, операцію без розчленування на трудові прийоми, елементи. Тому неможливо визначити ступінь їх раціональності. Сумарні методи ма

АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ
Вони передбачають наступне: - попереднє розчленування трудового процесу на окремі операції, елементи, прийоми; - його аналіз; - виключення необґрунтованих витрат часу;

МЕТОД МОМЕНТНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
Цей метод застосовується для виявлення стану використання робочого часу у цеху, на дільниці, по усіх працівниках підрозділу. Для цього здійснюють спостереження тільки напрямків використанн

Сутність і принципи організації оплати праці на підприємстві
Заробітна плата на підприємстві є частиною колективного продукту, який виділяють на особисте споживання працівникам у відповідності з кількістю та якістю праці. Вказаний головний принцип о

СТРУКТУРА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  1 – основна заробітна плата – це тарифна частина (Зтар); 2 – додаткова заробітна плата, яка включає: - доплати та надбавки до тар

ТАРИФНА СТАВКА
Тарифна ставка – це норма, яка визначає розмір оплати праці працівника за одиницю робочого часу – годину, день, місяць. Для робітників, яким встановлено кваліфікаційний розряд (1-6 розряд)

ТАРИФНА СІТКА ТА МІЖКВАЛІФІКАЦІЙНІ КОЕФІЦІЄНТИ
Тарифна сітка – це шкала, за допомогою якої встановлюють співвідношення у оплаті праці робітників, які мають різний кваліфікаційний рівень, що визначається шістьма розрядами (д

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ДОВІДНИК ПОСАД СЛУЖБОВЦІВ
Він містить вимоги до спеціальних знань та практичних навичок керівників, спеціалістів та службовців. Ці вимоги залежать від спеціальності і посади.

Роль керівника, вимоги до керівників, стиль керівництва
Управлінська праця є специфічною, оскільки вона пов’язана з організацією діяльності людей, з вирішенням складних економічних, технічних, господарських та соціальних завдань. Це вимагає ная

Управління персоналом
Управління персоналом – це діяльність, яка спрямована на формування колективу, стимулювання його діяльності, підвищення трудового потенціалу. Управління персоналом має

Уявлення про цілі, вимоги до них, класифікація та методи встановлення
Цілі управління – це бажане майбутнє (якщо скорочено). Або, якщо конкретніше та стосовно підприємства – бажаний майбутній стан підприємства (наприклад – підвищення тех

Функції управління
Функції управління визначають зміст управлінської діяльності. Вони розподіляються на 2 групи: загальні та конкретні функції. Загальні функції визначають зміст

ПРОЦЕСУАЛЬНА ТЕОРІЯ МОТИВАЦІЇ
Ця теорія доповнює змістовну теорію мотивації. Вона включає 3 основні теорії: - теорія очікування (Віктора Врума); - теорія справедливості; - модель Портера-Лоул

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
  Мотивація як процес спонукання працівників до трудової діяльності у деяких джерелах розглядається як метод впливу на працівників або управління. Метод управління

За типом впливу методи управління класифікуються таким чином: прямого безпосереднього впливу, постановки завдання, стимулюючої ситуації.
Метод прямого безпосереднього впливу передбачає постановку завдання працівникові та роз’яснення методики його виконання. Він застосовується до працівників, які не м

Сутність управлінських рішень, вимоги до нього та фактори, що впливають на його якість
Управлінське рішення – це прийнята програма діяльності. Рішення потрібні у випадках: - якщо старіють минулі рішення або дія їх скінчилася; - з’явилис

Організація реалізації управлінських рішень
Етапи підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень: 1) Аналіз ситуації, підготовка до прийняття рішення (прорахунок варіантів, попереднє їх обговорення) 2) Прийняття р

Ділові наради, їх організація та технологія проведення
Ділові наради необхідні у випадках, якщо у керівника виникає необхідність порадитися зі спеціалістами при прийнятті рішення. Особливо це необхідно, якщо рішення стосуються важливих для організації

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги