рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Конкурс юнг

Конкурс юнг - раздел Педагогика, Место педагогической практики в профессиональной подготовке учителя Ведущий. Вот Вдали Показались Родные Берега, Которые Мор...

Ведущий. Вот вдали показались родные берега, которые моряки не видели долгое время. Юнги дарят всем танец «Яблочко».

Анализ и итоги мероприятия.

Гульня «Шчаслівы выпадак»

Мэта: паглыбіць і пашырыць кругагляд; развіваць логіку, кемлівасць, вынаходлівасць; садзейнічаць умацаванню дружбы паміж класамі.

 

Першы гейм«Далей, далей».

(Іграе музычная ўстаўка з запісам музыкі са «Шчаслівага выпадку».

Для адказаў на пастаўленыя пытанні кожнай з дзвюх каманд адведзена па 4 хвіліны. Балы даюцца за кожны правільны адказ. Спачатку адказвае адна каманда, а потым другая.)

Загадкі.

1. Сіняе, высокае, ніхто не дастане. (Неба.)

2. Усе яго любяць, чакаюць, а глянуць – убачаць, адразу заплачуць. (Сонца.)

3. Сястра да брата ў госці ідзе, а брат ад яе хаваецца. (Сонца і месяц.)

4. Ляціць без крыл, бяжыць без ног, плыве без ветразя. (Воблака.)

5. Пакаціўся клубок, рассыпаўся гарох, пачало світаць – не было чаго збіраць. (Месяц і зоркі.)

6. З неба ўпаў, усю зямлю, як абрусам, заслаў. (Снег.)

7. Чаго на свеце багацей няма. (Зямля.)

8. Па мне паўгода ходзяць, паўгода ездзяць. (Балота.)

9. Два браты ў ваду глядзяцца, а разам не сходзяцца. (Берагi.)

10. Па моры імчыцца, пад ветрам гуляе, да берага дойдзе – адразу знікае. (Хваля.)

11. Зароў вол на сто гор, на сто печак, на сто рэчак. (Гром.)

12. Без голасу, а вые, без рук, а абрусы сцеле. (Завіруха.)

13. Фыркае, рыкае, галіны ламае, пыл падымае, цябе з ног збівае, чуеш яго, ды не бачыш. (Вецер.)

14. Мяне ўсе просяць, мяне чакаюць, а як з`яўлюся, хавацца пачынаюць. (Дождж.)

15. Адзін лье, другі п`е, а трэці расце. (Дождж, зямля, трава.)

16. Вечарам нараджаецца, ноч жыве, а раніцай памірае. (Раса.)

17. На дварэ гарою, а ў хаце вадою. (Снег.)

18. Хоць побач ідзе, а рукамі не возьмеш. (Цень.)

19. Стаяць слупы бялёныя, на іх лапкі зялёныя. (Бяроза.)

20. Стаіць паненачка ў чырвонай сукеначцы, хто ідзе – паклоніцца. (Суніца.)

21. Хоць у капелюшы, але галавы не мае. (Грыб.)

22. Стаяць на палі браточкі, белыя веечкі, залатыя вочкі. (Каласы.)

23. Лажыцца вусаты, устае гарбаты. (Кот.)

24. Ва ўсіх дзетак адзенне з манетак. (Рыба.)

25. Кругленькі, маленькі, а за хвост не паднімеш. (Клубок.)

26. Сівенькая, маленькая, а ўвесь свет абшывае. (Іголка.)

27. Што гэта за дарога: хто ідзе, дык кульгае? (Лесвіца.)

28. Мяне з дрэва паламалі, потым лыкам абвязалі, ну а я і не сумую, ды па хаце ўсё танцую. (Венік.)

29. У жываце – лазня, у носе – рэшата, на галаве – пупок, адна ручка і тая на спіне. (Чайнік.)

30. Што любіш – таго не купіш, а чаго не любіш – не прадасі. (Маладосць, старасць.)

(Канец першага гейму. На дошцы пад назвай кожнай з каманд пішацца колькасць набраных балаў. Зноў уключаецца музыка.)

 

Другі гейм «Замарочкі з бочкі»

(Гэты гейм пачынае каманда пераможаных. Каманды па чарзе выцягваюць замарочкі. Замест адной з 10-і замарочак будзе «10» – шчаслівы выпадак, на які даецца прыз.)

Замарочкі.

1. Успомніце займеннікі, у якіх колькасць гукаў у 2 разы перавышае колькасць літар. (Я, яе, ёю і інш.)

2. У якіх словах можна адшукаць 100 зычных? (Стол, стог.)

3. Назавіце горад, які носіць жаночае імя? (Ліда.)

4. Назавіце беларускую раку, назва якой складаецца з прыстаўкі + лічэбнік? (Прыпяць.)

5. Якое імя ў галоўнага з багоў, бога неба і ўсяго свету? (Сварог.)

6. Як звалі бога сонечнага цяпла і святла? (Дажбог.)

7. Бог грому і маланак, займаўся зброяй і вайсковымі справамі (Пярун, Грамабой.)

8.Каго лічылі богам веснавога агню, абуджэння прыроды? (Ярыла.)

9. Бог агню, апякун кавальскага рамяства? (Жыжаль.)

10. Які бог жыве ў лесе? (Лесавік.)

(За кожны правільны адказ на замарочку камандзе прыбаўляецца па аднаму балу. Падводзяцца вынікі за два геймы і запісваюцца на дошцы. Уключаецца музыка.)

Трэці гейм «Цёмны коник»

(У гэтым гейме ўудзельнічаюць адразу абедзве каманды. Прапануецца пазнаць па фотаздымках пісьменнікаў. Спачатку паказаць фотаздымак, напрыклад, М. Багдановіча. Каманды павінны ўгадаць хто гэта. Каманда, якая ўгадае першая – атрымлiвае дадатковы бал. Затым па чарзе яны называюць творы пісьменніка. За кожны правільны адказ – бал.

А затым паказаць здымкі Я. Купалы і Я. Коласа, і ўсе праходзіць у такой жа паслядоўнасці. Потым падвесці вынікі трэцяга гейма на дошцы.)

Чацвёрты гейм «Ты – мне, я – табе»

(Для гэтага гейму прадстаўнікі ад кожнай каманды павінны былі дома прыдумаць сказ на рускай мове і перакласці яго на беларускую (можна было выпісаць з твора). Варыянт на рускай мове даецца камандзе-праціўніку, якая павінна таксама перакласці яго на беларускую мову. Для перакладу кожнай камандзе даецца па 3 хвіліны. Сказы трэба прачытаць у голас. З улікам памылак і правільнасці перакладу прызначаюцца балы кожнай камандзе. Падведзяныя вынікі паказаць на дошцы.)

Пяты гейм «Гонка за лідэрам»

(У гэтым гейме ўдзельнічаюць абедзве каманды адразу. Ім чытаецца заданне, а вучні павінны падымаць рукі для адказу. Тая каманда, прадстаў ники якой першыя паднiмуць рукi, пачынае адказ. Прытым гэтае заданне вельмі сваеасаблівае: калі даецца прыказка – яны працягваюць, загадка – адгадваюць, пытанне – адказваюць, верш – вызначаюць назву і аўтара.)

Заданні.

1.Новых сяброў нажывай (а старых не забывай.)

2.Людзей слухай (а свой розум май.)

3.Калі ўлез у дугу (не кажы не магу.)

4.Якая часціна мовы абазначае дзеянне? (Дзеяслоў.)

5.Як называецца размова дзвюх ці болей асоб? (Дыялог.)

6.Колькі літар у беларускім алфавіце? (32)

7.Чалавек, якi ператварыўся ў ваўка? (Ваўкалак.)

8.Не зведаўшы броду (не лезь у ваду.)

9.Не чапай ліха (хай сядзіць ціха.)

10.Мыш у нары, а хвост на двары? (Цыбуля.)

11.Ляжыць Рыгор паміж гор, лапушком накрыты? (Агурок.)

12.Стары вол (баразны не псуе.)

13.Пусты колас (высока стаіць.)

14.Якая часціна мовы абазначае прадмет? (Назоўнік)

15.Мякка сцеле (цверда спаць.)

16. З вялікага грому (малы дождж.)

17.Кіну з блыху, а вырасце з кулак. (Бурак)

18.Не вер казлу ў капусце (а ваўку сярод авечак.)

19.З разумным павядзешся – розуму набярэшся (а з дурнем і свой страціш.)

20.Як называюцца словы, што абазначаюць асобу ці прадмет, да якіх звяртаюцца? (Зваротак.)

21.Як гукнеш (так і адклікнецца.)

22.Згода будзе (нязгода рухне.)

23.Бедны хлопчык быў загнаны,

У бацькоў не любы сын,

Бо відочныя заганы

І меў толькі ён адзін. (Я.Колас «У яго быў свет цікавы», з «Сымона-музыкi».)

24.З разумнаю галавою (і рукам лёгка.)

25. Сем пятніц (на тыдні.)

26. Што аб`ядноўвае словы: ціха, блізка, учора? (Прыслоўi.)

27.Колькі зычных у беларускім алфавіце? (21.)

28.Як называецца размова аднаго чалавека? (Маналог.)

29. Чужым розумам (не пражывеш.)

30. Сугучнасць канчаткаў. (Рыфмы.)

31. Ладзь калесы зімой (а сані летам.)

32. Яшчэ не злавіў (а ужо скубе.)

33. На чужым гарбу (ў рай не заедзеш.)

34. Чырвоная, ды не дзяўчына, зялёная, ды не дуброва. (Морква.)

35. Ішоў, ішоў, дзве дарогі знайшоў, і ў абедзве пайшоў. (Штаны.)

36. Дзе розумам не дайду (дык у кніжцы знайду.)

37. Слова, як птушка: (вылеціць – не зловіш.)

38. Ніхто з дамашніх не згадае,

Чым рэчка Кастуся займае... (Я.Колас «Новая зямля».)

Вядучы. Закончыўся пяты гейм. За кожны правільны адказ камандзе прыбаўляецца па балу. Падводзім вынікі на дошцы. Каманда-пераможца атрымлівае прыз.

Аналіз і вынікі мерапрыемства.

Свята «Гуканне вясны»

Мэта: прывіць любоў да роднай Беларусі; пазнаеміць дзяцей з народнымі традыцыямі і абрадамі.

Вядучая. Добры дзень, сябры! Мы вельмі рады ўсіх тут бачыць!

Дзяўчынка. Добрым караваем усіх мы сустракаем.

Да сябе ў госці сёння запрашаем.

(Нясе каравай з соллю. Кожны ламае яго.)

Хлопчык. Міласці просім кожнага ў госці,

Рабяты чакаюць гасцей,

Пачнём наша свята хутчэй.

Дзяўчынка. А мы прыйшлі сюды нуду разагнаць,

Мы прыйшлі вяселіцца, пець, іграць.

Хлопчык. Гэй, музыкі, выхадзіце,

Ўсіх гасцей павесяліце.

(Музычны нумар.)

Вядучая. Жывём мы з вамі ў сінявокай Беларусі, а ці ведаем яе абрады? А мову? Дык зараз мы гэта і праверым.

Якое зімовае свята праходзiць 15 лютага? (Грамніцы – час сустрэчы зімы і вясны.)

· калі на грамніцы мароз – лета будзе сухое;

· мяцеліца ў гэты дзень прадказвае доўгую вясну;

· пацяпленне – ранішнюю вясну.

Дзяўчынка. Праводзiць зіму і клікаць вясну пачалі з масленіцы. Масленіца – гэта заўсёды смачныя бліны, аладкі.

Хлопчык. Запрашаю да сябе самых лепшых кулінараў. Хто хварэе за мяне – сюды.

Дзяўчынка. А хто за мяне – сюды.

Вядучая. Заданне вельмі простае і «смачнае»: чыя каманда балельшчыкаў хутчэй з`есць бліны. (Ідзе гульня.)

Вядучая. Малайцы! Вясна! А вясна гэта заўседы каханне. Так, каханне! Вунь як за свайго ўхапілася!

Дзяўчынка. А ці ёсць сярод вас смелы хлопец? Запрашаю яго сюды да мяне.

Хлопчык. А я запрашаю смелую дзяўчынку.

(Да хлопца прывязваюць 2 калоды.)

Вядучы. Вось так рабілі на масленіцу з тымі, хто быў вельмі нясмелы.

Дзяўчынка. Што ж, прымусiш цягаць за сабой «калоду» ўвесь дзень.

Хлопчык. Што, не можаце? А вы можаце адкупіцца. Прыйдзецца праспяваць. Не? Дадзім другое заданне. Хай станцуюць танец-запрашэнне.

Вядучы. Танец вельмі просты: спачатку працягнулі адзін аднаму рукі і пазнаёміліся, потым узяліся за рукі і пайшлі, як бы карагодам: 1,2,3,4... усе гледачы дапамагаюць лічыць. Цяпер у другі бок: 1,2, 3, 4... Потым узяліся пад рукі, і танцуем польку і кажам:

Ты, Міхаська, не зявай, не зявай,

Сябра ў танцы запрашай, запрашай.

(Разыходзяцца і запрашаюць на танец: хлопец – дзяўчынку, а дзяўчынка – хлопца.)

Дзяўчынка. А раптам што з гэтага атрымаецца?

Хлопчык. Ўсе пажэняцца?

Вядучая. На тое яна і вясна! Каханне! І так – танец-запрашэнне.

(Танцуюць і запрашаюць іншых.)

Вядучая. Ну, здаецца, усе перазнаёміліся. А хто мне скажа, якімі народнымі абрадамі пачыналася вясна? Як называлася гэта свята? Ну, хто ведае?.. Правільна «Гуканне вясны».

Хлопчык. Благаславі, маці, вясну гукаці.

Цёплага лета, дожджыку даці.

Дзяўчынка. Ой вясна, ой красна

Шмат дабра нам прынесла:

Людзям здароўечка,

Птушкам гняздзечка.

(Гучаць «Вяснянкі».)

Вядучая. Вось так раней гукалі або заклікалі вясну. Давайце зараз і мы паспрабуем. Будзем «заклікаць вясну». А-ну, паглядзім, які бок яе мацней закліча. Трэба сказаць:

Гу, вясна! Гу, красна! Запомнілі? Што ж, паспрабуем! Спачатку адзін бок – па маёй камандзе, потым – другі, а затым разам. (Ідзе закліканне.)

Дзяўчынка. Да кідай сані,

Ды бяры калёсы,

Каб была вясна

Хароша!

Хлопчык. Ой, вясна, вясна!

Ды якая ж ты красна!

Мы для цябе спяваем,

Цябе, мілая, сустракаем!

(Гучыць песня «Жавароначкі».)

Вядучая. Да вясны звярталіся, як да добрага сябра, з просьбай прыйсці на дапамогу, прынесці цёплае лета і кветкі на вяночкi. Распальвалі вогнішча і пачыналіся гульні, карагоды. І я ўсіх запрашаю прыняць удзел у гульнях: «Надзмi шар», «Цяжкі ліст», «Расціснi яйка», «Дастань з мукі цукерку», «Танец на газете», «Пастарайся трапіць хвастом у бутэльку», «Слуцкія паясы».

Вядучая. Дарагія госці!

Запрашаем на бліны.

Хлеб-соль будзем есці

І карагоды весці,

Чай гарачы дзьмухаць

Ды песні слухаць!

На свята, ў час развітання з зімой спальвалі чупiрадла “масленіцы”. Запрашаем усіх вас прыняць удзел абрадзе «спальванне чучала». Зараз мы ўсе разам з гэтым чупiрадлам ідзем у двор школы. Там распалім вогнішча, кінем туды чупiрадла! Потым вернемся ў клас і будзем піць чай з блінамі ды з варэннем. А пераможцы ў гульнях атрымаюць прызы.

Аналіз і вынікі мерапрыемства.

Викторина «Волшебная речь»

Цель: расширять знания учащихся по литературе и языку; развивать речь, мышление и память; способствовать воспитанию навыков работы в коллективе.

Викторина проводится в форме игры «Крестик-нолики». Участвуют 2 команды: «О» и «Х». Название команды и очередность хода определяются жеребьевкой . На асфальте чертится большое табло в виде поля для игры «Крестики-нолики». Две команды по очереди (или кто быстрее) выполняют задания, размещенные в квадратах поля. После каждого раунда подводится итог. В зависимости от того, кто победил, в квадрате ставится «Х» или «О». По ходу игры задача каждой команды набрать не только больше победных баллов, но и постараться быстрее зачеркнуть на игровом поле три своих знака, стоящих рядом либо по горизонтали, либо по вертикали, либо по диагонали. После перечеркивания трех знаков игра прекращается, даже если не разыграны все поля.

Ведущий. Все вы в детстве играли в «Крестики-нолики». Игра эта привлекательна тем, что доступна любому возрасту и не требует подготовки. Итак, я сегодня предлагаю вам снова вспомнить правила этой нехитрой игры и сыграть в нее вместе со мной. А правила таковы: игра начинается с центрального игрового поля. Проводится выбранный конкурс. Команда, выбравшая его, получает право зачеркнуть поле своим знаком (одна команда – крестиками, другая – ноликами). Проигравшая команда выбирает следующее поле. Жюри, оценивая конкурсные задания, поднимает знак команды – победительницы. А сейчас поприветствуем наши команды.

Содержание игровых полей.

1.«Показуха». Один игрок команды при помощи мимики и жестов показывает слова, написанные на табло. Остальные участники команды пытаются отгадать слова (медведь, лягушка, футбол, шахматы, бильярд, слон, обезьяна, комар).

2.Спортивная «толкучка» – это эстафета. Каждый участник «толкучки» будет состязаться в быстроте и ловкости со своими соперниками. Победит та команда, которая быстро и без ошибок выполнит здание эстафеты:

а) пробежит со стаканом воды, которую нельзя расплескать.

б) попрыгает на одной ноге со спичечным коробком на плече, который не должен упасть.

3.«Перевертыши».

Ведущий. Послушайте внимательно условие игры. В названии песни я заменю слова на противоположные по смыслу. Например, «в лесу родилась е«»ў лочка» я заменю на «в степи срубили пальму». А теперь вы должны угадать подлинное название песни. «Лето – жара» («Зима – холода»), «Я там» («Ты – здесь»), «Солнечные дни» («Лунные ночи»), «Перед голубой пустыней» («За розовым морем»), «Из песка я выйду» («А я в воду войду»), «Закричали зимние снега» («Отшумели летние дожди»), «Танго черного осла» («Самбо белого мотылька»), «Свои зубы» («Чужие губы»), «Волк твой» («Зайка моя»).

4.«Фотоглаз». На доске написаны 8 слов. Детям дается 1 минута, чтобы их запомнить их. Затем команды должны записать их на листочках. Та команда, которая запомнила больше слов и сделала меньше ошибок, а также была быстрее, получает право сделать свой ход.

5.«Загадки».

1. Не ездок, а со шпорами,

Не сторож, а всех будит. (Петух.)

2. Лежал, лежал,

Да и в речку побежал. (Растаявший снег.)

3. Стоит Степан на крыше,

Всех труб выше. (Громоотвод.)

4. Таять может, да не лед.

Не фонарь, а свет дает. (Свеча.)

5. Зверь стоит среди травы,

Уши больше головы. (Заяц.)

6. Вокруг носа вьется,

А в руки не дается. (Ветер.)

6.«Спасательный круг».

Ведущий: Иногда в жизни возникают экстремальные ситуации, когда необходимо срочно помочь кому-то попавшему в беду, не имея для этого специального приспособления. Участникам команд предлагается за 1 минуту связать из подручного материала «веревку» для спасения утопающего. В ход могут пойти пояса, ленты, шнурки, майки, косынки и др. Жюри оценивает длину импровизированных «веревок».

7.«Приходи, сказка».

Ведущий: А сейчас предлагаю вам сыграть спектакль. Каждый из участников получит роль, и по ходу рассказа ведущего, сказку надо оживить.

Действующие лица:

а) король; а) конь;

б) королева; б) дерево;

в) принцесса; в) соловей;

г) принц; г) заговор;

д) ветер, дворец, д) Змей Горыныч.

 

Анализ и итоги мероприятия.

 

КВН «Русский лес»

Цель: закреплять знания,формировать умения, связанные с изучением и охраной окружающей среды; развивать у учащихся умение понимать и ценить окружающий мир; воспитывать экологическую культуру и нравственную позицию в отношении природы.

 

Оформление: название игры, крупно написанное на листе; плакаты; книги о лесе; плакат: Эту истину знаю отроду

И ее никогда не таю.

Кто не любит родную природу,

Тот не любит Отчизну свою (И. Романова.)

Оборудование: эмблемы, шапочки, материал для дидактических игр, магнитофоннве записи с голосами птиц.

Ведущий: Лес – это источник энергии, лес – это кислород, ягоды, грибы, орехи. Без леса нет жизни на земле. Без интереса к жизни леса, к его красоте не будет успешным ни его охрана, ни воспроизводство его богатства. Любоваться красотой леса, не вредить ему и не давать этого делать другим – этого сейчас мало. Надо не только его хорошо знать, охранять, но и выращивать новые леса, сажать деревья. Сегодня мы собрались здесь, чтобы посостязаться. В игре участвуют две команды : команда «Одуванчики» и команда «Муравьи». Мы начинаем КВН.

I. Конкурс «Эмблема»

Учащиеся сдают по одной эмблеме жюри.

II. Конкурс «Стихотворение о лесе».

Команда «Муравьи»:

Когда ты входишь в лес –

Душистый и прохладный,

Средь пятен солнечных

И строгой тишины

Встречает грудь твоя

Так радостно, так жадно

Дыханье влажных трав

И аромат сосны.

 

Привет тебе, приют свободы и покоя,

Родной страны неприхотливый лес!

Ты полон свежести,

И все в тебе живое,

А сколько у тебя загадок и чудес! (Р. Рождественский)

Команда «Одуванчики»

Я был в лесу совсем один

Среди берез, дубов, осин,

Среди травы, среди камней

В густом плетении теней.

 

Я в тишине бродил один

И вдруг услышал:

«Цвин-цвин-цвин! »

И «Цвир-цвир-цвир»,

И «Чок-чок-чок! » –

В траве незримо пел сверчок.

 

Над головой моей пчела

Росинку меда пронесла,

И белка рыжею метелкой

Мелькнула над лохматой елкой.

 

Из кроны клена вырезной

Грачи кричали надо мной,

Лесная мышь из тайной норки

За мной следила глазом зорким.

 

Чертили воздух вкривь и вкось

Цветные крестики стрекоз,

И круглоспинный паучок

Плел паутинный свой сачок.

 

Я думал, что средь бела дня

Один в лесу бродил.

Но целый мир вокруг меня

Летал, трудился, жил (Л. Яхнин.)

(Жюри оценивает итоги конкурсов.)

III. Конкурс «Разминка»

Злая, как волчица,

Жжется как горчица.

Ай, не трогайте меня!

Обожгу и без огня.

Что это за диво?

Это же … (Крапива.)

 

В лесу у пня суета, беготня,

Народ рабочий

Целый день хлопочет.

Кто они, откуда,

Чьи льются черные «ручьи»? (Муравьи.)

 

Весной – веселит,

Летом – холодит,

Осенью – питает,

Зимой – согревает. (Лес.)

 

Сотру, сотру, – кричит,

В кору, в кору стучит,

Живет в глуши лесной,

И летом и зимой старательный работник,

Лесной, носатый плотник. (Дятел.)

 

Тонкий стебелек у дорожки,

На конце его сережки.

На земле лежат листки –

Маленькие лопушки.

Нам он, как хороший друг,

Лечит раны ног и рук. (Подорожник.)

IV. Конкурс «Домашнее задание»

Команды рассказывают о муравьях и одуванчиках.

Ведущий. Много полезного и интересного мы с вами узнали, ребята. А теперь я послушаю, как вы знаете лес.

1. Почему погибнет лес, если вырубить все старые деревья? (В дуплах старых деревьев гнездятся птицы, поедающие опасных для леса насекомых.)

2. Почему весной и в начале лета нельзя шуметь в лесу? (В это время птицы выводят птенцов. Шум пугает птиц, они могут покинуть гнезда, и птенцы погибнут.)

3. На муравейник опустился дрозд, вытянув в стороны крылья, сидел так несколько минут. Почему? (Муравьи опрыскивают тело птицы муравьиной кислотой. Она убивает паразитов, живущих на теле птицы.)

 

(Жюри оценивает итоги конкурса.)

 

V. «Конкурс капитанов»

Ведущий. А теперь вопросы капитанам.

1. Правила поведения в лесу.

2. Правила поведения на лугу у водоема.

VI. Конкурс «Дидактические игры»

1. На магнитной доске справа прикреплены рисунки птиц, зимующих и перелетных. В левом углу – кормушка.

Какая птица прилетит к кормушке? За определенное время сначала одна команда, а затем другая должны посадить на кормушку зимующих птиц. Победит та команда, которая быстро и правильно выполнит задание.

2. На листе ватмана изображены животные, их хвосты изображены отдельно. За определенное время командам надо правильно найти хозяев хвостов.

VII. Конкурс «Отгадай»

1. Какая ягода заменяет лимон? (Клюква.)

2. Какие цветы употребляют в пищу? (Одуванчик, розу, настурцию.)

3. Цветок, как бубенчик,

Беленький венчик,

Цветет он не пышно,

Звенит – не слышно. (Ландыш.)

4. Стоит Аленка

В красной рубашонке.

Кто ни подойдет,

Поклон отдает. (Земляника.)

 

Ведущий. О лесных растениях можно говорить долго, потому что почти все лесные растения целебные. Не зря говорится, что лес излечит, обогреет и накормит. А сейчас мы поиграем.

1. На столе разложены рисунки цветов. Один представитель команды смотрит на них некоторое время, а затем отворачивается. Один цветок убирается. Играющий должен определить, какого цветка не хватает.

2. Собрать цветок из различных частей.

(Жюри оценивает итоги конкурса.)

Ведущий. Ребята, кроме лекарственных растений, ягод, орехов, что еще растет в лесу? Правильно – грибы. А теперь загадки о грибах.

1.Словно ребята на пеньках,

Столпились тесной кучей,

И держат зонтики в руках,

Застигнутые тучей. (Опята.)

 

2. И под старою сосной,

Где склонился пень-старик,

Окружен своей семье

Найден первый… (Боровик.)

 

5. Гриб я не белый,

Немного проще.

Расту я обычно

В березовой роще. (Подбернзовик.)

 

6. Я не привыкла нравиться,

Кто съест меня – отравится. (Поганка.)

Ведущий. Молодцы! Вы хорошо знаете лес. Будьте верными друзьями леса. Любите и охраняйте его.

Подведение итогов и награждение победителей.

Анализ и итоги проведенного мероприятия.

Экологический КВН «Изучай и береги природу родного края».

Цель: в игровой форме закрепить знания учащихся по экологии; научить правилам поведения в природе, воспользовавшись кладовой народной мудрости; способствовать воспитанию бережного отношения к природе.

На карточках из цветной бумаги написаны задания к каждому этапу (желтая – 1 этап, красная – 2 этап, малиновая – 3 этап, синяя – 4 этап, зеленая – 5 этап, белая – 6 этап).

Первый этап «Разминка команд»

Вопросы для первой команды.

1. Что случается с пчелой, после того, как она ужалит? (Погибает.)

2. Какие животные спят с открытыми глазами? (Змеи, рыбы.)

3. Назовите самую большую птицу наших лесов? (Глухарь, до 7 кг.)

4. Почему нельзя трогать яйца в гнездах руками? (Птицы бросают гнезда.)

5. Кто дважды родится, один раз умирает? (Птица.)

6. Птенцы какой птицы не знают матери? (Кукушки.)

7. Какие звери летают? (Летучие мыши, белка-летяга.)

Вопросы для второй команды.

1. Какие жуки носят название того месяца, в котором появляются? (Майские жуки.)

2. Какое растение считается другом туриста? (Подорожник.)

3. Пресноводная рыба со змееобразным телом? (Угорь, вьюн.)

4. Какое животное белорусских лесов весит до 1000 кг.? (Зубр.)

5. Болотный бобр? (Нутрия.)

6. Какая птица летает выше всех? (Орел.)

7. Какая птица выводит гулять своих птенцов именно в дождь? (Лебедь.)

Второй этап «Разминка капитанов»

1. Какая птица выводит птенцов зимой и чем она их кормит? (Клест, семена хвойных деревьев.)

2. Назовите кустарник, листья которого используются для засолки огурцов, грибов, капусты? (Смородина.)

3. Какое растение служит сырьем для производства ткани? (Лен.)

4. Кто ногами слышит? (Кузнечик.)

Третий этап. «Отгадайте»

1. Я – зверь домашний, мышеловка,

Я у хозяина живу.

Но если «о» на «и» сменю я,

В холодных водах поплыву. (Кот – кит.)

2. Я с буквой «в» – ночная птица,

Но замени мне «в» на «д»,

И я сумею раствориться

В любой по качеству воде. (Сова – сода.)

3. Я глубока и многоводна.

И ты, как все, гордишься мной.

А если букву «и» добавить,

Я птицей сделаюсь лесной. (Волга – иволга.)

4. Чтоб отгадать – имей терпенье:

С «л» – часть лица, а с «б» – растенье. (Лоб – боб.)

5. К цветам влеку издалека,

Приятен – всем на удивленье.

А «х» на «д» черкнет рука –

И я – всего лишь направленье. (Запах – запад.)

6. Теку всю жизнь по проводам,

Тепло и свет дарю я вам.

Наоборот прочел ты слог –

И я мурлыкаю у ног. (Ток – кот.)

Четвёртый этап. «Загадалки»

1. Его не сыщешь среди дня,

А ночью сыщешь без огня. (Светлячок.)

2. Желтая ладья

Плывет по небу без руля. (Солнце.)

3. Растет и дышит, а ходить не умеет. (Растение.)

4. Не дровосек, не плотник,

А первый в лесу работник. (Дятел.)

5. Шуба, как ежовая,

Служит век, как новая. (Хвоя сосны и ели.)

6. Летит жар-птица,

Хвостом гордится. (Комета.)

7. Белотелая девица

Солнца вовсе не боится.

Конец лета,

А загара нет. (Береза.)

8. Меня бьют, колотят,

Ворочают, режут,

А я все терплю,

Всем добром плачу. (Земля.)

Пятый этап. «Собери пословицу»

(Зачитывается первая часть пословицы, а вторую команды должны договорить.)

1. На смелого собака лает, а трусливого кусает.

2. Волк стареет, но не добреет.

3. Где работают – там густо, а в ленивом доме – пусто.

4. Хочешь есть калачи – не лежи на печи.

5. Враг природы тот, кто леса не бережет.

6. Лес и вода – родные брат и сестра.

7. Где много пташек, там нет букашек.

8. Худ обед, коли хлеба нет.

9. С книгой дружи, прочитай и другим расскажи.

10. Чем дольше в лес, тем больше дров.

Шестой этап. «Осенний кроссворд»

1. Что мы часто наблюдаем в осеннем лесу или парке? (Листопад.)

2. Эй, звоночки, синий цвет,

С язычком, а звону нет. (Колокольчик.)

3. Пушистый зверек с длинным пушистым хвостом? (Енот.)

4. Белый лепесток, посередине – желток,

Какой это цветок? (Ромашка.)

5. Насекомое, похожее на пчелу, но крупнее и мохнатее? (Шмель.)

6. Как называются культуры, которые сеют осенью? (Озимые.)


 

                     
к
1 л и с т о п а д      
          л            
    3 е н о т          
          к            
      4 р о м а ш к а  
          л            
5 ш м е л ь            
          ч            
    о з и м ы е      
          к            

 

Анализ и итоги мероприятия.

Список литературы.

Классный час «Деньги – плохой хозяин или хороший слуга?»

Цель: формировать экономическое мышление, культуру обращения с деньгами как частью общей культуры человека, ознакомить учащихся с историей денег и объяснить их необходимость; путем постановки проблемного вопроса «деньги – это добро или зло?» раскрыть сущность денег как нравственной категории; подготовить учащихся к будущей самостоятельной жизни.

Оформление и оборудование.

1. Эпиграф: И в стертых исчисляется монетах

Цена великих дел, поэтами воспетых. (Э. Верхарн.)

2. Газеты по теме классного часа, выполненные учащимися «Мир денег», «Родословная денег». По ходу мероприятия используется музыкальное сопровождение: записи группы АВВА, фрагменты оперы Ш. Гуно «Фауст», песни Ю. Визбора и А. Дольского, а также фонограмма голоса К. И. Чуковского.

Раздаточный материал: листы с вопросами теста «Можете ли вы решать денежные вопросы?»; карточки для проведения опроса «Все ли можно купить за деньги?»; на доске – географическая карта мира.

Ход мероприятия.

(Звучит запись группы АВВА «Money, мoney…»)

Ведущий. Каждый день мы имеем дело с деньгами, постоянно от них зависим. Деньги определяют достаток семьи, состоятельность фирмы, благополучие государства. Если у вас кто-нибудь спросит, что такое деньги, то вы, наверное, сильно удивитесь. Ведь даже маленькому ребенку понятно, что деньги – это такие бумажки, на которые можно купить почти все, что угодно. С детства вы знаете, что они всегда нужны и что чаще всего их не хватает. А что такое деньги и откуда они взялись, по сути, вряд ли кто задумывается.

1-й участник. Точную дату появления денег назвать невозможно. Кто их изобрел, тоже неизвестно. Произошло это примерно 7 тысяч лет назад. Пока первобытные люди производили мало продуктов питания, одежды и других предметов, деньги им не требовались. Со временем жизнь усложнялась. Появилась возможность производить некоторые излишки изделий и обменивать их на другие необходимые вещи. Тут-то и возникли проблемы. Как обменять овцу на глиняный горшок или курицу на стрелу?

Долго маялись наши предки, пока не сообразили: надо выбрать из товаров какой-то один и сравнивать с ним ценность других. Такой товар как бы выполнял роль «денег».

2-й участник. В разные времена и у разных народов деньги выглядели и назывались по-разному. Например, самые первые русские деньги ходили на четырех ногах, мычали и блеяли. Кстати, домашние животные выполняли роль денег у многих народов. Скот считали по головам. По количеству голов скота определялось богатство хозяина.

Французский этнограф Клод Энер, изучавший в республике Чад жизнь кочевников, рассказывал : «Основное богатство – скот, главный подвиг – угон его от соседей». Но в качестве денег у разных народов использовались и многие другие предметы: рыба, мех, жемчуг, коровьи черепа, клыки и хвосты свиней, зубы собак, перья попугаев, используемые для выкупа за невесту в Новой Гвинее вплоть до наших дней и т. д.

3-й участник. А феи? Нет, речь идет не о сказочном персонаже в воздушных одеждах. Фея –- это самая крупная и странная форма каменных денег с острова Ява, расположенного в западной части Тихого океана. Феи – это огромные каменные круги (d = 3,5 м) и весом около 5 тонн. Монеты феи лежали перед домом, символизируя достаток владельца.

4-й участник. Проблема заключалась в том, что один товар, используемый в качестве денег, не похож на другой и его, как правило, нельзя делить на части. Например, английский капитан Верни Камерон, побывавший в Африке, в дневнике рассказывал, как покупал лодку, меняя проволоку на сукно, сукно на слоновые бивни, и только потом на лодку. На обмен ушло 10 дней.

1-й участник. Со временем роль всеобщего обменного товара закрепилась за золотом и серебром (они превращаются в слитки, делятся на части, мало изнашиваются). Первые металлические монеты появились 27 веков назад в античном государстве на берегу Эгейского моря – Лидии – на рубеже VIII-VII в. до н. э. Главное – появился новый вид платежного средства – монеты. Соседи последовали примеру Лидии.

2-й участник. В нашей стране первоначально основной денежной единицей была гривна – серебряный слиток определенного веса. Гривну можно было рубить на четыре части. Отсюда – рубль. Рубль разрубали пополам – получали две полтины. Название же копейки появилось в связи с тем, что на серебряной монете Московского княжества с одной стороны был изображен Святой Георгий на коне и с копьем в руке. Копейку приравняли к рублю в соотношении 100:1. Само название «деньги» произошло от слова «денга» (это серебряная монета, которую начали чеканить в годы правления Дмитрия Донского).

3-й участник. Бумажные деньги были изобретены в Китае, в VIII веке. Когда в конце ХIII века веницианский купец Марко Поло вернулся на родину после путешествия по Китаю, его рассказам о том, что в Китае за товары платят «бумажками с печатью», – никто не поверил. В большинстве европейских стран бумажные деньги отпраздновали свой трехсотлетний юбилей. Именинником был английский фунт стерлингов.

4-й участник.: А в России бумажные деньги появились в 1769 году. Их название «ассигнация» происходит от латинского слова «асигнацио» – назначение (в смысле «вводить в обращение»). Ввела в обращение бумажные деньги Екатерина II. Ее портрет украшал 100-рублевую купюру, ласково называемую «катенькой».

1-й участник. Для денег не существует границ и для их названий тоже. Название «американского доллара» – от слова «талер». Это серебряная монета, которая чеканилась сначала в Германии, а затем и в других странах Европы.

Рисунок банкноты достоинством в 1 доллар выполнен более полувека назад русским художником Сергеем Макроновским.

2-й участник. Кроме американцев, собственными деньгами «долларами» пользуются жители еще 11 стран мира. Называют свою валюту словом «франк», кроме французов, еще 7 государств.

3-й участник. Сегодня многие экономисты считают, что бумажные деньги устарели. Их может заменить пластмассовая кредитная карточка, где закодированы данные банка и владельца карточки.

Ведущий. Согласитесь, что между используемыми в качестве денег домашними животными и современными электронными деньгами огромное расстояние. Пока путешествие в историю денег мы заканчиваем. Но разговор продолжаем.

Деньги – это тема многих произведений художественной литературы. Самым первым из них для вас было, наверное, знакомство с произведением К. И. Чуковского «Муха-Цокотуха». Мы предлагаем вам совершить небольшое путешествие в мир литературы и попытаться ответить на следующие вопросы:

1. Герой какого произведения наивно последовал следующему совету: «...на этом поле выкопай ямку, скажи три раза «Крэкс, фэкс,пекс», положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать». («Золотой ключик, или приключения Буратино» А. Толстой.)

2. Между кем и в каком произведении состоялся следующий разговор:

– Клад… – это деньги такие и сокровища, которые люди в землю спрятали.

– Разбойники всякие.

– А зачем?

– А зачем ты косточки в саду закапываешь или под печку суешь?

– Я? Про запас.

– Вот и они про запас. (Между Матроскиным и Шариком. «Дядя Федор, пес и кот» Э. Успенский.)

3. Герой какого произведения продал свой смех незнакомцу в клетчатом костюме? («Тим Талер, или проданный смех» Джеймс Крюс.)

4. Кто и при каких обстоятельствах, усмехнувшись при виде денег, сказал: « Негодный мусор, и на что ты мне теперь? Всю кучу золота я охотно отдал бы за любой из этих грошовых ножей. Мне некуда тебя девать. Так отправляйся же на дно морское» («Робинзон Крузо» Д. Дефо.)

5. Кто и в каком произведении восклицал: «Пиастры! Пиастры!» (Попугай Флинта из «Острова сокровищ» Л. Стивенсона.)

6. Герой какого романа, несмотря на свою легкомысленную с виду светскую жизнь «… раз пять в году уединялся и приводил в ясность все свои дела. Он называл это посчитаться…»? (Алексей Вронский, Л. Толстой «Анна Каренина».)

7. О ком эти слова: «Бранил Гомера, Феокрита,

Зато читал Адама Смита

И был глубокий эконом,

То есть умел судить о том,

Как государство богатеет,

И чем живет, и почему

Не нужно золота ему,

Когда простой продукт имеет» («Евгений Онегин» А. Пушкин.)

6. «Там царь Кощей над златом чахнет». Где там? (В «Лукоморье», А. Пушкин.)

7. Из какого произведения эти строки:

«Деньги

Всегда, во всякий возраст нам пригодны;

Но юноша в них ищет слуг проворных

И, не жалея, шлет туда-сюда.

Старик же видит в них друзей надежных

И бережет их как зеницу ока».

(«Скупой рыцарь» А. Пушкин.)

8. Кто и в каком произведении рассуждает так о деньгах?

2. Вы довольно пошлый человек, вы любите деньги больше, чем надо.

3. А вы не любите денег?

4. Не люблю.

5. Зачем же вам шестьдесят тысяч?

6. Из принципа!

(Диалог между Остапом Бендером и Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым. «Двенадцать стульев» И. Ильф и Е. Петров.)

Ведущий. Деньги имеют далеко не последнее значение, когда общаются люди. Но в тоже время деньги вызывают ожесточенную борьбу за обладание ими, причем борьбу злую и беспощадную. Сколько смертей, горя связано с жаждой денег. Вот как выразил свое мнение о деньгах Софокл: «Ничто не содействует в такой мере, как деньги, установлению среди людей дурных законов и нравов, деньги поселяют раздоры в городах…». Вот парадокс – с одной стороны, деньги – великое изобретение человечества, а с другой, это зло, от которого нужно избавиться.

(Проводится конкурс – аукцион знатоков народной мудрости. Победитель-участник, назвавший последнюю пословицу.)

Пословицы:

Деньги любят счет.

За свой грош везде хорош.

Без копейки рубля не бывает.

Копейка рубль бережет.

Богатство разум рождает.

Долг платежом красен.

Долго спать, с долгом встать.

Денег куры не клюют.

Денежка дорожку прокладывает.

Денег наживешь – без нужды проживешь.

Лишние деньги – лишняя забота.

Через золото слезы льются.

Не хвались серебром, хвались добром.

Без денег сон крепче.

Меньше денег, меньше хлопот.

Без нужды живет, кто деньги бережет.

(Постановка проблемы: «Денежка дорожку прокладывает», или «Лишние деньги – лишние заботы». Обсуждение и ее решение. Звучит песня А. Дольского «Деньги, деньги, вещи, вещи».)

Ведущий. Кто-то однажды сказал, что если с утра раздать всем людям по 100 рублей, то уже в обед окажется, что у одних денег больше 100 рублей, а у других – меньше. Видимо, так и есть. Еще бы знать заранее, в число кого ты попадешь. Попробуем определить, можете ли вы подружиться с деньгами. (Проводится анкета.)

Анкета.

(Высказывания, которые вам не соответствуют, не оцениваются.)

1. В работе меня привлекает результат, а не процесс (1 балл.)

2. Я всегда уделяю больше внимания реальной ситуации, чем своим планам (1 балл)

3. Закончив одно дело, я могу тут же взяться за другое (1балл.)

4. Деньги – самое главное в жизни (7 баллов.)

5. Я мгновенно переключаюсь с одного дела на другое и легко возвращаюсь к прерванной работе (1 балл.)

6. Я могу работать 10–12 часов, даже если работа мне неприятна (1 балл.)

7. Если я разбогатею, я решу все свои проблемы (7 баллов.)

8. Любая компания признает меня лидером (5 баллов.)

9. Я не вижу в жизни более привлекательной цели, чем богатство (4 балла.)

10. В будущем я хочу получить высшее образование (2 балла.)

11. Почти всегда бедность – следствие недостатка способностей (5 баллов.)

12. Мне нравится улучшать жизнь с помощью своих идей (1 балл.)

13. Любую покупку я могу сделать лучше, выгоднее других (5 баллов.)

14. Я хороший организатор (5 баллов.)

15. Мне не нужно время на «раскачку» перед работой (1 балл.)

16. Я никогда не забываю о делах, за которые взялся (1 балл.)

17. Я бы рискнул начать собственное дело, нежели работать на кого-то еще (5 баллов.)

18. В конфликте всегда добиваюсь своего (5 баллов.)

19. Я не могу сидеть без дела (1 балл.)

20. Для нормальной работы мне достаточно 6 часов сна (1 балл.)

21. При поражении я тут же начинаю работать на реванш (1 балл.)

22. Деньги необходимы для решения любой проблемы (4 балла.)

23. Я могу легко завязать разговор с кем угодно (4 балла.)

24. Ни одна деятельность не привлекает меня так, как зарабатывание денег (7 баллов.)

25. Мне легко производить на людей приятное впечатление (3 балла)

26. У меня очень много знакомых (3 балла.)

27. Я всегда могу добиться от людей того, что мне нужно (5 баллов.)

28. Я с удовольствием пошел бы на работу, где много поездок (1 балл.)

29. Я с интересом изучаю иностранный язык (1 балл.)

30. Я почти никогда не опаздываю (1 балл.)

Результаты:

Меньше 6 баллов. В каменных джунглях бизнеса вас вряд ли ждет успех. Скорее всего, вам подойдет карьера святого. Советуем вам все же поработать над собой в плане тренировки работоспособности и техники общения, эти навыки нужны не только миллионеру.

От 6 до 18 баллов. Ваших задатков вполне достаточно для работы по найму, возможно, занимать самостоятельную должность. В самостоятельной деятельности вас ждут немалые трудности. Не кидайтесь в бизнес, как в омут, – сначала научитесь лучше плавать.

От 19 до 50 баллов. Вы можете добиться успеха, если попадете на «золотую жилу», или будете действовать за широкой спиной босса готового вас поддержать, либо в сплоченной команде, которая компенсирует ваши слабые места.

От 51 до 75 баллов. Если вы никогда не преуспеете в бизнесе, это же будет просто недоразумением. Никогда не оставляйте попыток – вас ждет успех.

1-й участник. Не забывайте, что есть вещи дороже денег. Купить за деньги можно далеко не все. Подумайте, какие из перечисленных потребностей людей можно удовлетворить только за деньги:

1. познание окружающего мира;

2. покойная и безопасная жизнь;

3. постоянное саморазвитие;

4. пища;

5. модные вещи, одежда;

6. любовь;

7. самоуважение;

8. хорошее здоровье;

9. уважение близких людей;

10. хорошо устроенный быт;

11. дружба;

12. образование;

13. развлечения;

14. общение с природой;

15. общение с людьми.

(Проводится дискуссия : «На что вы потратили бы свою первую зарплату?» Звучит песня Ю. Визбора «Деньги».)

2-й участник. Чтобы не страдать от недостатка денег или не быть от них в полной от них зависимости, предлагаем вам задуматься над следующими советами:

1. Не стыдитесь вести денежные подсчеты. Французский писатель Стендаль, к примеру, до франка прикидывал, сколько ему требуется на содержание дома, сколько – на путешествия и даже сколько – на любимую женщину. И такой аристократ, который не вел счета деньгам, как герой «Анны Карениной» Алексей Вронский, время от времени приводил в ясность все свои денежные дела.

2. Избегайте вести подсчеты прилюдно. Многие могут вас не понять и счесть скрягой. А от этой «славы» – ох, как трудно избавиться.

3. Планируя расходы, будьте сдержанны: пока что вы не столь богаты, чтобы удовлетворить все свои желания. Любая хорошо организованная жизнь требует от человека самоограничения, финансовая сторона жизни не исключение. Будьте строги к себе: отказывайте в малом во имя большего!

4. Не экономьте на заботе о близких! Одеколон – отцу, смешная заколка – сестре, галстук – старшему брату – вы не представляете, как эти мелочи обрадуют их! Кроме того, обрадуют вас: ведь подарки так же приятно дарить, как и получать. Неужели это удовольствие не стоит денег?

5. Если вы в состоянии дать в долг – давайте и никогда не настаивайте, если ваш должник тянет с возвращением. В конце концов, никакая сумма не так велика, чтобы ради нее поступаться независимостью и человеческим достоинством. Но отказывайте, если кто-то просто паразитирует на вас.

6. Старайтесь не влезать в долги! Никогда и ничего не просите, как говорил один из героев «Мастера и Маргариты» М. Булгакова: «Никогда и ничего, и особенно у тех, кто сильнее вас». Пусть этот девиз станет и вашим девизом.

7. Если у вас возникнут трудности, ищите выход из сложной ситуации. Прилагайте усилия в поисках решения, не спешите раздражаться или жаловаться. Вернитесь к исходному моменту и скажите себе: «Постой-ка, постой! Как можно еще решить эту проблему?». Такое возвращение называют методом разворота. Случается, что такой метод позволяет неожиданно повернуть ход событий в хорошую сторону.

Ведущий: Чем бы вы ни занимались в будущем, помните, что самые дорогие вещи не имеют цены. Помните, что за деньги не купишь хорошее настроение, уважение близких или их любовь. Не обедняйте себя, стараясь все соизмерять деньгами. Далеко не все продается и покупается. Прислушайтесь к мнению французского писателя Жана де Лабрюйера: «Богатству иных людей не следует завидовать: они приобрели его такой ценой, которая нам не по карману, они пожертвовали ради него покоем, здоровьем, честью, совестью. Это слишком дорого». В любом случае, нужно помнить, что «деньги – очень дурной господин, но весьма хороший слуга» (Ф. Бэкон).

Надеемся, что наш сегодняшний разговор станет для вас полезным. До свидания!

Анализ и итоги проведенного мероприятия.

Ранішнік «Беражы прыроду»

Мэта: фарміраваць у вучняў уменне прымяняць атрыманыя веды на практыцы; павысіць цікавасць вучняў да пытанняў аховы і рацыянальнага выкарыстання прыродных багаццяў свайго краю; выхоўваць пачуццё гонару за родны край.

Вядучы. Сябры! Наш ранішнік мы пачынаем словамі пісьменніка М. Прышвіна, які, звяртаючыся да вас, школьнікаў, гаварыў: «Дарагія рабяты, мы гаспадары нашай прыроды, яна для нас кладоўка Сонца з вялікімі скарбамі жыцця. Мала таго, каб скарбы гэтыя сберагаць, – іх трэба адкрываць і паказваць. Рыбе патрэбна чыстая вада – будзем ахоўваць нашы вадаёмы. Для розных жывёл зберажом – лес, стэпы, горы, птушкам – паветра. А чалавеку патрэбна Радзіма, і ахоўваць прыроду – значыць ахоўваць Радзіму»

(На сцэне щсе щдзельнікі ранішніка.)

1-ы вучань. Сябры! Прырода, яе багацці – наш набытак.

Усе. Ахова прыроды – справа народа, твая, мая, наша! (Падымаюць над галавой маляўнiчыя плакаты і скандзіруюць: «Беражыце прыроду!».)

2-і вучань.: Каб лес і іншыя прыродныя багацці заўсёды служылі народу, іх трэба ўвесь час беражліва ахоўваць і папаўняць. Гэтаму садзейнічае прыродаахоўная заканадаўства Рэспублікі Беларусь, у якім гаворыцца аб неабходнасці беражлівых адносін да прыродных багаццяў – лясоў, рэк, азёр, глеб, лугоў, і іншых угодзяў.

Вядучы. Паслухайце, калі ласка, урыўкі з паэмы «Беларусь» П.Броўкі.

Зямля Беларусі! Бары і дубровы,

Жытнёвае поле, шаўковы мурог,

У промнях рабіны заход вечаровы

Што клёкат буслоў – ручаёў перамовы

І ў шумных прысадах і стужкі дарог.

 

Зямля Беларусі! Вачамі азёраў

Глядзіш ты ў празрыстыя высі нябёс,

Начамі, што яблыкі, падаюць зоры,

Знікаюць на водах, на чорных разорах,

На травах, абсыпаных кроплямі рос.

 

Зямля Беларусі! Табой мы сагрэты,

Ніколі не сходзіш ты з нашых вачэй.

О, як ты прыгожа над Нёманам, лета!

Чаборам, рамонкам, мядункавым цветам

І водарам ясных купальскіх начэй.

 

Па вішнях і яблынях сонца разліта,

Яно над кустамі парэчак, малін;

Блішчаць сенажаці травой, аксамітам.

Хвалюецца возерам спелае жыта,

І шум канюшын узлятае з лагчын.

 

Дарогі ў прысадах, бярозы, таполі,

Блакітнага неба струменіць віно,

Вятры пралятаюць, як песні над голлем.

Шырока-шырока калгаснае поле,

Куды ни паглянеш – мяжы не відно.

 

Зямля Беларусі! Ты ў граях-вяснянках,

Ты ў звоне вясёлак, ты ў гуслях вятроў;

Ты песня сама ад крыніц да заранкі,

Ад зорак паўночных да сіняга ранку,

Ты наша паэма з бурштынавых сноў!

4-ы вучань. Аб ахове прыроды гаворыцца і ў Канстытуцыі нашай рэспублікі. Кожны грамадзянін павінен узбагачаць прыроду і ні пры якіх абставінах нишчыць яе. Але, на жаль, у многіх выпадках словы і справы разыходзяцца, а пастановы і законы парушаюцца, што прыводзіць да збяднення прыроды. Паслухайце верш Аляксея Пысіна «Няма той рэчкі, што з вірамі... »

Няма той рэчкі, што з вірамі,

Няма той пушчы са звярамі.

Няма русалак, лесуноў,

Няма вужакі пад дрывамі,

Цыбатых птушак за дварамі

І нават ветраных млыноў.

 

Няма той рэчкі, што люляла, –

Час рэчку ў травы перашыў.

Не знаю – многа альбо мала

У сваім стагоддзі я пражыў.

Вядучы. Сапраўды, у прыродзе ўсё часцей і часцей назіраюцца адмоўныя з’явы і як нi цяжка гэта прызнаваць, павінен у гэтым чалавек, а дакладней – яго бzздумная дзейнасць. Паслухайце верш Ніны Тарас «Стварэнне жывое... ».

Стварэнне жывое,

Спалоханы птах,

Маленькае дзіва ў мяне на руках.

Бы нітачкі – лапкі,

Бы пацеркі – вочкі, –

З якога ж металу такія званочкі?

Скажы, дзе ўзяла тую звонкую сілу,

Што ўсё ты пяшчотаю заваражыла?

Ці мо ў паднябесных вышынях блакіту,

Ці там, дзе калышыцца хвалямі жыта,

Дзе пахне чаборам і мятаю поле,

Ці мо, што спрадвечнай не знала няволі?..

Маленькае дзіва – усё трапяткое,

Не біся ў руках, нібы сэрца жывое,

Цябе не зняволю я ў чуйных далонях –

Ляці і спявай на шырокім улонні...

Вядучы. Вось такім і павінен быць чалавек, чулым да ўсяго жывога на Зямлі. А цяпер пойдзе размова пра лес, яго багацці. У леса адкрытая душа, ён цудоўны і шчодры. Яго гасціннасці няма мяжы. Ён добры яшчэ і тым, што ў ім становішся чысцей душой, хочаш зрабіць нешта вялікае і вельмі патрэбнае людзям, роднаму краю. Паслухайце, калі ласка, верш П. Глебкі «Грыбы».

Нам сказалі, што за борам,

Дзе растуць адны дубы,

Зацвіла зямля і скора

Ў лесе з’явяцца грыбы.

 

Дзён праз сем, а можа, дзесяць,

Не забыўшы гэтых слоў,

Мы ўсямёх сышліся ў лесе

І пайшлі шукаць грыбоў.

 

Мы хадзілі, мы шукалі,

Кожны кусцік аглядалі, –

Хоць бы дзе адзін грыбок,

Толькі мох ды верасок.

 

Ды навокала палянкі

Чарадой раслі паганкі,

Ды пад сонцам на прасторы

Чырванелі мухаморы.

 

Мы гадалі, што за ліха?

А грыбы сядзелі ціха,

Так схаваўшыся ў мох,

Што не толькі белых ног –

Не відаць было і шапак.

Ды не выцерпеў абабак:

З моху выглянуў, гарэза.

 

Я нагнуўся яго зрэзаць.

А нагнуўся, аглянуўся –

І ад радасці сціхнуўся:

Ля абабка – махавік,

А паводдаль – чашчавік,

А за імі каля сцежкі –

Чарадою сыраежкі

І як родныя сястрычкі,

Маладзенькія лісічкі.

 

Я сяброў сваіх склікаю,

Далей – болей аглядаю:

Паміж леташніх лістоў

Чырванее асавік,

А за ім – кароль грыбоў,

Сам магутны баравік.

 

Цяжка першы грыб здабудзеш,

А другі ўжо сам ідзе,

Бо яны, як мы, як людзі,

Любяць жыць у грамадзе.

Вядучы. А зараз адкажыце на пытанні. Хто набярэ больш ачкоў, таго чакае ўзнагарода (кніга).

1. Чаму мы лес называем зялёным сябрам?

2. Чаму трэба берагчы, ахоўваць лес і клапаціцца аб ім?

3. Якая роля школьнікаў у справе аховы, абароны, аднаўлення і развядзення лясоў і зялёных насаджэнняў паркаў і полеахоўных палосак?

4. Чаму ў многіх раёнах нашай рэспублікі забаронены збор ягад і грыбоў?

Вядучы. Па колькасці ачкоў прыз атрымлівае вучань...

Аналіз і вынікі мерапрыемства.

 

Литература.

 

1. Артеменко З.В., Завадская Ж. Е. Формы воспитательной работы с молодежью: Организация и методика проведения / Под ред. А. П. Сманцера. Мн., 1994.

2. Беларускія народныя гульні і забавы / Укл. К.Л. Лабачэўская. Мн., 1990.

3. Белов В. Н. Калейдоскоп игр. Л., 1990.

4. Земляробчы каляндар: Абрады і звычаі / Уступ. Арт. А. І. Гурскага. Мн., 1990.

5. Игры и развлечения / Сост. Л. М. Фирсова. М., 1989.

6. Игры-обучение, тренинг, досуг… / Под ред. В.В. Петрусинского. М., 1994.

7. Исаченко В. П. Праздники в нашем доме. М., 1992.

8. Козак О.Н. Литературные викторины.С.- Петербург. 1999.

9. Кульневич С.В, Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в современной школе. Воспитание: от формирования к развитию./ ТЦ “Учитель”. Москва-Ростов-на-Дону. 2000.

10. Лизинский В.М. Практическое воспитание в школе./ В 2 частях. М.: Центр «Педагогический поиск»,2002.

11. Методика воспитательной работы / Под ред. Л.И. Рувинского. М., 1989.

12. Мир географии: География и географы. Природная среда/ Редкол.: Рычагов и др. М.:1984.

13. Мой дом: Из современной советской и зарубежной поэзии для детей. М.: 1980. Прохарчык А.П. Прыродаахоўчая работа па геаграфіі: Кніга для настаўніка.- Мн.,:Народная асвета, 1990.-112с.

14. Падалко А.Е. Задачи и упражнения по развитию творческой фантазии учащихся.М.: “Просвещение”,1985.

15. Сцэнарна-метадычныя рэкамендацыі па правядзенню клубных мерапрыемстваў. Мн., 1989.

16. Фирсова Л. М. Игры и развлечения. М., 1990.


 

 

ЛИТЕРАТУРА

1. Артеменко З.В., Завадская Ж. Е Формы воспитательной работы с молодежью: Организация и методика проведения / Под ред. А.П. Сманцера. Мн., 1990.

2. Беларускiя народныя гульнi i забавы / Укл. К.Л. Лабачэўская. Мн., 1990.

3. Белов В.Н. Калейдоскоп игр. Л., 1990.

4. Земляробчы каляндар: Абрады i звычаi /Уступ. А.I. Гурскага. Мн., 1990.

5. Игры и развлечения / Сост. Л.М. Фирсова. М., 1989.

6. Игры-обучение, тренинг, досуг… / Под ред. В.В. Петрусинского. М., 1994.

7. Исаченко В.П. Праздники в нашем доме. М., 1992.

8. Козак О.Н. Литературные викторины. СПб., 1999.

9. Кульневич С.В. , Лакоценина Т.П. Воспитательная рабюота в современной школе. Воспитание: от формирования к развитию / ТЦ «Учитель». Москва – Ростов н/Д., 2000.

10. Лизинский В.М. Практическое воспитание в школе / В 2 ч. М., 1002.

11. Методика воспитательной работы / Под ред. Л.И. Рувинского. М., 1989.

12. Мир географии: География и географы. Природная среда / Ред. кол.: Рычагов А.И. и др. М., 1984.

13. Мой дом: Из современной советской и зарубежной поэзии для детей. М., 1980.

14. Прохарчык А.П. Прыродаахоўчая работа па геаграфii: Ryiга для настаўнiка. Мн., 1990.

15. Падалко А.Е. Задачи и упражнения по развитию творческой фантазии учащихся. М., 1985.

16. Сцэнарна-метадычныя рэкамендацыi па правядзеннi клубных мерапрыемстваў. Мн., 1989.

17. Фирсова Л.М. Игры и развлечения. М., 1990.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Место педагогической практики в профессиональной подготовке учителя

Одним из важных направлений деятельности университета является повышение уровня подготовки выпускников к работе в средних учебных заведениях Это... Важная роль здесь принадлежит педагогической практике В ходе ее будущий... Предлагаемое учебно методическое пособие поможет студентам в овладении методикой учебно воспитательной работы в школе...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Конкурс юнг

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

I.I. Место педагогической практики в профессиональной подготовке учителя.
  Педагогическая практика – неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса в университете. Она предназначена для подготовки студента к выполнению функций учителя-предметника и кла

I.2. Задачи педагогической практики.
· формирование у студентов умений выполнять функции учителя-предметника и классного руководителя; · углубление и закрепление психолого-педагогических и специальных (по предмету) знаний, ум

I.4. Организация и проведение педагогической практики.
Деканат факультета совместно с кафедрой педагогики за три–пять дней до начала практики проводит установочную конференцию, на которой студентам разъясняется цель, содержание, порядок прохождения пра

I.5. Обязанности руководителя педагогической практики
1. Факультетский руководитель практики: · планирует, составляет общефакультетский план-график проведения практики; организует учет результатов практики; · устанав

Урок 1.
Тема: Сельское хозяйство мира 10 класс. Цели: составить целостное представление класса о структуре сельского хозяйства мира, рассмотреть влияние НТР на его развитие

Урок 2.
Тема: Мировой океан. Части Мирового океана: океаны, моря, заливы, проливы Цель: Познакомить учащихся с Мировым океаном и его основными частями, дать понятие о матер

Урок беларускай мовы
Тэма: Аналіз тэкстаў-апісанняў. 4 клас Мэта:спрыяць узнаўленню і паглыбленню паняцця вучняў пра тэкст, яго стылі і тыпы, вызначаць стыль выразных тэкстаў; усвед

Конкурс 6.
Трэба кожнай камандзе адгадаць красворд. 1.«Люстэрка» вучня. 2.Прыналежнасць да пісьма. 3.Самы першы падручнік. 4. Мэбля ў класе. 5. Школьная сумка.

Картина вторая
(Звучит фонограмма голосов птиц. На сцене появляются дети: мальчик и девочка.) Мальчик (достает из кармана коробочку). Хочешь, я тебе что-то покажу? Девочка. Покажи. Маль

Картина пятая
(Фонограмма с криком птиц. На сцене появляется охотник с ружьем. Выстрелы, крики птиц.) Девушка. Ты видел, в лебедей стреляли? Ты видел, как они упали? Скажи, а если б пт

Второй тур.
Правила. Во втором туре – три участника. Звучит только один вопрос. Если пауза между ответами больше 20 секунд, то на раздумье ведущий дает 1 минуту. После этого вновь выслушивает о

Третий тур.
Правила. Звучит только один вопрос и дается 10 секунд на раздумье. Если возникает пауза больше 20 секунд, то предлагается 1 минута на размышление. Вопрос: Какой из п

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Введение.................................................................................................... Раздел I. Организационно

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги