рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Психологія як наука

Психологія як наука - раздел Психология, Питання загальної психології І рівень 1.Позначте, Предмет Вивчення Загальної Психології: ...

1.Позначте, предмет вивчення загальної психології:

аргументи і факти психічного розвитку людини

лише закони психічного розвитку

факти, механізми і закономірності психічного розвитку людини

факти, механізми і закономірності психічного розвитку зародка

розвиток людини

2.Предметом психології є:

фізіологічний розвиток людини

психофізіологічний розвиток тварини

психіка людини, яка включає психічні процеси, стани та властивості

мозок

правильної відповіді немає

3.До завдань психологічної науки належать:

інформаційні, інтерпретаційні

науково – дослідницькі, діагностичні, корекційні

комунікативні, адаптаційні

соціалізація особистості

функціональні, практичні

4.Основне завдання психології:

розвиток особистості

вивчення закономірностей психічної діяльності людини

вивчення особливостей рефлекторної діяльності живих істот

навчання та виховання підростаючого покоління

немає правильної відповіді

5.Що не є завданням психології:

розкриття закономірностей прояву, формування та розвитку психічних явищ

розуміння сутності психічних явищ та їх закономірностей

вивчення особливостей рефлекторної діяльності живих істот

керування психічними явищами

використання отриманих знань на практиці з ціллю підвищення ефективності життєдіяльності

6.Вкажіть період, коли вперше в науковому вжитку з'явився термін «психологія»:

ХХст.

Х ст.

ХVІ ст.

ХІ ст.

ХІХст.

7.Термін «психологія» вперше з’явився в науковому використання в роботі філософа Христіана Вольфа в:

ХХст.

Х ст.

ХVІ ст.

ХІ ст.

ХІХст.

8.Вкажіть період, коли психологія стала самостійною науковою дисципліною:

ХХст.

Х ст.

ХVІ ст.

ХІ ст.

ХІХст.

9.Вкажіть період, коли відбулося перше наукове експериментальне дослідження психічних явищ та їх закономірностей:

ХХст.

Х ст.

ХVІ ст.

ХІ ст.

ХІХст.

10.Позначте правильний переклад поняття «psyche» з грецької мови:

наука

душа

розум

мозок

матерія

11.«Родоначальницею» психології є:

історія

філософія

біологія

математика

хімія

12.Психологія виникла з:

історії

філософії

біології

математики

хімії

13.Основоположником психології є

Арістотель

Гіппократ

Фрідман

Платон

Павлов

14.Автором праці «Трактат про душу» є:

Декарт

Сєченов

Платон

Арістотель

немає правильної відповіді

15.До психічних фактів належать:

темперамент, характер, здібності

психічні стани

розум, емоції, воля

психічні процеси, психічні стани, психічні властивості

відчуття, сприймання

16.До психічних процесів належать:

темперамент, характер, здібності

активність, пасивність

діяльність, спілкування

психічні стани, психічні властивості

відчуття, сприймання, мислення

17.Психічними процесами є:

характер, інтереси, потреби, темперамент

мислення, здібності, обдарованість, настрій

відчуття, сприймання, пам’ять, здібності

пригніченість, характер, уява, мова

відчуття, сприймання, мислення, увага, пам ять, уява

18.До психічних процесів не належать:

здібності

відчуття

пам’ять

сприймання

уява

19.Який з психічних фактів не є психічним процесом:

пам'ять

уява

сприймання

характер

відчуття

20.Який з психічних фактів не є психічним процесом:

пам'ять

увага

мислення

темперамент

відчуття

21.Мислення належить до:

психічних властивостей

психічних процесів

психічних станів

психічних закономірностей

немає правильної відповіді

22.До психічних станів належать:

темперамент, характер, здібності

активність, пасивність

діяльність, спілкування

психічні процеси, психічні властивості

відчуття, сприймання, мислення

23.Психічними станами є:

характер, інтереси, потреби

мислення, обдарованість, настрій

пригніченість, характер, уява

відчуття, сприймання, мислення, увага

активність, пасивність, бадьорість, апатія

24.До психічних станів не належить:

активність

пасивність

уява

бадьорість

апатія

25.Апатія належить до:

психічних властивостей

психічних процесів

психічних станів

психічних закономірностей

немає правильної відповіді

26.Психічними властивостями є:

сприймання, увага, активність, пасивність

здібності, характер, світогляд,

характер, здібності, темперамент

настрій, бадьорість, активність, пасивність, апатія, пригніченість

немає правильної відповіді

27.До психічних властивостей належать:

темперамент, характер, здібності

активність, пасивність, пам'ять

розум, емоції, воля

уява, увага, спрямованість особистості

відчуття, сприймання, мислення

28.Який з психічних фактів не є психічною властивістю:

темперамент

уява

здібності

характер

поведінка

29.До психічних процесів не належать:

здібності

відчуття

пам’ять

сприймання

уява

30.Мотиви та цілі особистості належать до:

психічних властивостей

психічних процесів

психічних станів

психічних закономірностей

немає правильної відповіді

31.Галузь психологічної науки, яка розкриває закономірності виникнення, формування, розвитку і прояву психіки людини:

психодіагностика

загальна психологія

психодіагностика

педагогічна психологія

вікова психологія

32.Позначте галузь психологічної науки, яка вивчає закономірності психічного розвитку людини в різному віці:

психодіагностика

загальна психологія

психодіагностика

вікова психологія

педагогічна психологія

33.Позначте галузь психологічної науки, яка досліджує психологічні основи навчання і виховання:

загальна психологія

педагогічна психологія

психодіагностика

медична психологія

вікова психологія

34.Позначте галузь психологічної науки, яка досліджує психологічні основи трудової діяльності:

вікова психологія

загальна психологія

педагогічна психологія

психодіагностика

психологія праці

35.Позначте галузь психологічної науки, яка займається питаннями вольової і моральної підготовки космонавтів, психологічним обґрунтуванням методів навчання і тренування:

космічна психологія

загальна психологія

педагогічна психологія

психологія праці

вікова психологія

36.Позначте галузь психологічної науки, яка розробляє психологічні основи навчання і виховання спортсменів, вивчає закони вироблення спортивних навичок і вмінь

космічна психологія

загальна психологія

педагогічна психологія

психологія праці

психологія спорту

37.Позначте галузь психологічної науки, яка розглядає психологічні компоненти діяльності, спрямованої на створення творів мистецтва, розкриває закономірності сприйняття людиною цих творів:

психологія мистецтва

загальна психологія

загальна психологія

педагогічна психологія

психологія праці

38.Позначте галузь психологічної науки, яка вивчає проблеми, пов'язані з психологічними аспектами слідства, психологічні особливості особистості злочинця, мотиви злочину, психологію ув'язненого, психологічні основи перевиховання злочинців:

психодіагностика

загальна психологія

юридична психологія

педагогічна психологія

вікова психологія

39.Позначте галузь психологічної науки, яка займається питаннями психотерапії, психогігієни, питаннями спілкування лікаря і хворого:

медична психологія

загальна психологія

юридична психологія

педагогічна психологія

вікова психологія

40.Позначте галузь психологічної науки, яка досліджує різні форми порушення нормальної психічної діяльності людей:

загальна психологія

патопсихологія

юридична психологія

педагогічна психологія

вікова психологія

41.Соціальна психологія вивчає…

закономірності психічної діяльності людини з нормальним розвитком

індивідуальний розвиток людської психіки в онтогенезі

психологічні основи виховання та навчання

вивчає психічні прояви різних соціальних груп, характер взаємин людей у групах, становище особистості в них

правильної відповіді немає

42.Позначте організаційні методи дослідження:

порівняльний, лонгітюдний, комплексний;

спостереження, експеримент

кількісний та якісний аналіз

генетичний і структурний метод

бесіда та анкетування

43.Позначте емпіричні методи дослідження:

порівняльний, лонгітюдний, комплексний

спостереження, експеримент

кількісний та якісний аналіз

генетичний і структурний метод

близнюковий метод

44.Позначте методи обробки даних:

порівняльний, лонгітюдний, комплексний

спостереження, експеримент

кількісний та якісний аналіз

генетичний і структурний метод

близнюковий метод

45.Організаційний метод дослідження, який називають «довготривалим», має назву:

лонгітюдний

експеримент

кількісний аналіз

структурний метод

близнюковий метод

46.Одночасне застосування порівняльного та лонгетюдного методу називають:

комплексний метод

експеримент

кількісний аналіз

структурний метод

близнюковий метод

47.Який метод вивчення психіки не відноситься до емпіричних:

лонгітюдний

спостереження

експеримент

бесіда

анкетування

48.Якої групи методів вивчення психіки в психології не існує:

організаційні

емпіричні

інтерпретаційні

рефлекторні

методи обробки даних

49.Цілеспрямоване і планомірне сприймання дослідником поведінки досліджуваного без втручання в процес дослідження називають:

тестування

спостереження

експеримент

бесіда

анкетування

50.Позначте організаційний метод, що передбачає одночасне вивчення певного психічного явища у різних групах досліджуваних (розподілених за віком, статтю, походженням і ін.):

бесіда

спостереження

експеримент

бесіда

порівняльний метод

51.Метод отримання інформації за допомогою словесного спілкування дослідника з людиною з метою виявлення фактів, що характеризують її особистісні прояви (інтереси, знання, ставлення та ін.):

тестування

спостереження

експеримент

бесіда

аналіз продуктів діяльності

52.Перевагами якого методу є короткочасність, масовість та простота обробки отриманих даних:

тестування

спостереження

експеримент

бесіда

анкетування

53.Недоліками якого емпіричного методу є тривалість, суб’єктивність результатів та неможливість повторити дослідження:

тестування

спостереження

експеримент

бесіда

анкетування

54.Стандартизований спосіб психологічного дослідження, для застосування якого потрібне створення спеціальних умов:

спостереження

експеримент

анкетування

бесіда

правильної відповіді немає

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Питання загальної психології І рівень

Тема Психологія як наука аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Психологія як наука

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Мозок і психіка
  55.У людини носієм психіки є: рецептори емоційно – вольова сфера розум головний мозок матерія 56.

Розвиток психіки і свідомості
81.Простим живим істотам притаманна лише: свідомість психіка розум діяльність подразливість 82.Позначте здатн

Психологія особистості
  90.Позначте людину як біологічну істоту, носія вроджених особливостей: особистість суб'єкт індивідуальність індивід

Міжособистісні взаємини
118.Певну сукупність людей, об'єднаних за умовними або реальними ознаками в одне ціле називають: соціальною групою фізичною групою істотною групою

Психологія діяльності
140.Діяльність - це… судження, думки, переконання форма активного ставлення людини до довколишнього світу пасивне ставлення до оточення всі відп

Спілкування
  185.Складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами один одного називають: гра

Відчуття і сприймання
  233.Пізнавальний психічний процес відображення в моз­ку людини окремих властивостей предметів і явищ при їх безпо­середній дії на її органи чуття: відчуття сприйма

Мислення та мова
  275. Процес опосередкованого й узагальненого відо­браження людиною предметів і явищ об'єктивної дійсності в їх іс­тотних зв'язках і відношеннях: увага уява

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Увага
348.Особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості свідомості особистості на значних для неї явищах: мислення сприймання запам’ятов

Емоції і почуття Воля
366.Позначте форму психічного відображення оточуючого світу у виді короткочасних переживань людини, що виражають її відношення до дійсності, реакцію на вплив внутрішніх і зовнішніх

Темперамент
  392.Позначте спадкові здобутки людини: особливості розуму людські задатки, риси темпераменту і характеру людський мозок і його пластичніс

Характер
416.Характер відноситься до : психічних властивостей психічних станів психічних процесів психічних засобів немає правильної відповіді

Здібності
434.Індивідуальні особливості людини, які виступають умовами успішного виконання будь-якої однієї чи декількох діяльностей називають: здібності звички ці

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги