рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Психологія діяльності

Психологія діяльності - раздел Психология, Питання загальної психології І рівень 140.Діяльність - Це… Судження, Думки, Переконання...

140.Діяльність - це…

судження, думки, переконання

форма активного ставлення людини до довколишнього світу

пасивне ставлення до оточення

всі відповіді правильні

немає правильної відповіді

141.Внутрішня і зовнішня активність людини, яка спрямована на особистісні зміни, трансформація предметів та явищ залежно від потреб людини, а також створення нових це:

діяльність

судження

думки

інтереси

ходьба

142.Зовнішні дії мають назву:

аглютинація

екстеріоризація

розумові

інтеріоризації

психомоторні

143.Внутрішні дії мають назву:

аглютинація

екстеріоризація

розумові

інтеріоризація

психомоторні

144.Прикладом зовнішніх дій є:

біг

обмірковування

запам’ятовування

пригадування

згадування

145.Прикладом зовнішніх дій є:

запам’ятовування

обмірковування

пригадування

ходьба

згадування

146.Прикладом зовнішніх дій є:

обмірковування

малювання

запам’ятовування

пригадування

згадування

147.Прикладом внутрішніх дій є:

біг

ходьба

малювання

обмірковування

запам’ятовування

148.Прикладом внутрішніх дій є:

біг

пригадування

ходьба

малювання

ліплення

149.Прикладом внутрішніх дій є:

біг

ходьба

згадування

малювання

обмірковування, ходьба

150.Прикладом внутрішніх дій є:

ходьба

згадування

малювання

обмірковування

біг

ліплення

151.Позначте винесення внутрішніх, розумових дій назовні:

аглютинація

екстеріоризація

перенесення

інтеріоризації

спілкування

152.Процес створення предмету за задумом, розробленим планом є прикладом:

інтеріоризації

аглютинація

екстеріоризації

перенесення

взаємодії навичок

153.Позначте перенесення зовнішніх дій у внутрішній план:

аглютинація

екстеріоризація

перенесення

інтеріоризації

154.Процес засвоєння мовленням є прикладом:

інтеріоризації

аглютинація

екстеріоризації

перенесення

взаємодії навичок

155.Діяльність включає в себе :

мету, засоби

результат, процес діяльності

мету, засоби, процес діяльності, результат

процес діяльності, результат

процес спілкування

156.Стан живої істоти, що відображає залежність її від умов існування та спричиняє активність у ставленні до цих умов:

свідомість

емоції

вольові процеси

потреба

інтерес

157.Неусвідомлюваний стан організму, який виступає першопричиною діяльності та ще не має конкретно предметного вираження називають:

потребою

мотивом

мотивацією

інтересом

немає правильної відповіді

158.Внутрішній рушій, що спонукає людину до діяльності, предмет потреби, це:

мотив

мета

потреби

інтереси

рівень домагань

159.Позначте засоби діяльності людини:

мова, інструменти

знання, вміння, навички

мислення, уява та сприймання

аналізатори

знання, навички

160.Позитивний вплив, що виражається в легшому і швидшому опануванні нової навички, дістав назву:

взаємодія навичок

індукція навичок

негативізм

інтерференція

позитивне перенесення навички

161.Негативне перенесення навичок має назву:

взаємодія навичок

індукція навичок

негативізм

інтерференція навичок

позитивне перенесення навички

162.Втрату легкості, швидкості, плавності виконання дій через несистематичне користування ними називають:

деавтоматизацією

інтерференцією

індукцією

взаємодією навичок

позитивним перенесенням навичок

163.Компоненти вмінь, удосконалені шляхом багаторазового вправляння, що виявляються в автоматизованому виконанні дій:

вміння

знання

засоби діяльності

навички

інтерференція

164.Дію чи елемент поведінки, які стали потребою називають:

вміння

знання

навички

звички

немає правильної відповіді

165.Позитивний вплив набутих навичок на утворення нових :

позитивізм

інтерференція

екстеріорізація

взаємодія навичок

інтеріорізація

166.Сукупність інформації про оточуючу дійсність:

вміння

знання

засоби діяльності

навички

інтерференція

167.Готовність людини успішно виконувати певну діяльність, що ґрунтується на знаннях:

вміння

знання

засоби діяльності

навички

інтерференція

168.Яка система рухів не відноситься до психомоторних дій:

читання

малювання

ходьба

плавання

заучування

169.Яка система рухів не відноситься до розумових дій:

забування

ходьба

усвідомлення

обмірковування

пригадування

170.До основних видів діяльності відносяться:

знання, вміння

гра, праця

навчання, праця

гра, навчання, праця

знання, вміння, навички

171.Які види діяльності властиві і людям і тваринам:

гра, навчання

гра, праця

навчання, праця

гра, навчання, праця

лише гра

172.Що зробило з мавпи людину:

гра

навчання

праця

ходьба

бажання

173.Складову частину, окремі акти діяльності називають…

інстинктами

потребами

діями

всі відповіді правильні

немає правильної відповіді

174.Відносно закінчені елементи діяльності, спрямовані на досягнення мети і підпорядковані загальному мотиву називають:

інстинктами

потребами

діями

всі відповіді правильні

немає правильної відповіді

175.Кожна дія складається із системи рухів, підпорядкованих завданню. Їх називають:

операціями

інстинктами

потребами

діями

немає правильної відповіді

176.Діяльність, мотив якої є отримання матеріального результату:

гра

навчання

праця

всі відповіді правильні

немає правильної відповіді

177.Уміння, доведені до автоматизму:

знання

дії

навички

правильної відповіді немає

всі правильні відповіді

178.Цілеспрямоване засвоєння соціального досвіду, діяльність метою якої є научіння:

виховання

розвиток

учіння

правильної відповіді немає

навчання

179.Навчальні дії – це:

активність особистості, спрямована на вирішення навчальних завдань

переконання

виховний процес

немає правильної відповіді

всі відповіді правильні

180.Зовнішні дії також називають:

пізнавальні дії

предметні дії

мислиннєві дії

операційні дії

немає правильної відповіді

181.Уявлення про кінцевий результат діяльності:

дії

мета

мотив

потреба

182.Свідома діяльність людини, спрямована на створення матеріальних і духовних благ:

гра

дія

праця

правильної відповіді немає

навчання

183.До програмовано-цільових компонентів навчальної діяльності відносять:

потреби, мотиви, смисли учіння

цілі, завдання

навчальні дії операції, прийоми

результати

немає правильної відповіді

184.В процесі виконання діяльності особистість виступає як:

об’єкт

суб’єкт

предмет

засіб

правильної відповіді немає

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Питання загальної психології І рівень

Тема Психологія як наука аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Психологія діяльності

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Психологія як наука
1.Позначте, предмет вивчення загальної психології: аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного розвитку факти, механізми і законо

Мозок і психіка
  55.У людини носієм психіки є: рецептори емоційно – вольова сфера розум головний мозок матерія 56.

Розвиток психіки і свідомості
81.Простим живим істотам притаманна лише: свідомість психіка розум діяльність подразливість 82.Позначте здатн

Психологія особистості
  90.Позначте людину як біологічну істоту, носія вроджених особливостей: особистість суб'єкт індивідуальність індивід

Міжособистісні взаємини
118.Певну сукупність людей, об'єднаних за умовними або реальними ознаками в одне ціле називають: соціальною групою фізичною групою істотною групою

Спілкування
  185.Складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами один одного називають: гра

Відчуття і сприймання
  233.Пізнавальний психічний процес відображення в моз­ку людини окремих властивостей предметів і явищ при їх безпо­середній дії на її органи чуття: відчуття сприйма

Мислення та мова
  275. Процес опосередкованого й узагальненого відо­браження людиною предметів і явищ об'єктивної дійсності в їх іс­тотних зв'язках і відношеннях: увага уява

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Увага
348.Особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості свідомості особистості на значних для неї явищах: мислення сприймання запам’ятов

Емоції і почуття Воля
366.Позначте форму психічного відображення оточуючого світу у виді короткочасних переживань людини, що виражають її відношення до дійсності, реакцію на вплив внутрішніх і зовнішніх

Темперамент
  392.Позначте спадкові здобутки людини: особливості розуму людські задатки, риси темпераменту і характеру людський мозок і його пластичніс

Характер
416.Характер відноситься до : психічних властивостей психічних станів психічних процесів психічних засобів немає правильної відповіді

Здібності
434.Індивідуальні особливості людини, які виступають умовами успішного виконання будь-якої однієї чи декількох діяльностей називають: здібності звички ці

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги