Тематична структура програми

тематика кількість годин
5 клас
Музика та інші види мистецтва 35 ( з них 4 г од - резервний час)
тема 1 Музика і мистецтво слова  
тема 2 Музика та візуальні образи  
6 клас
Музика і духовний світ людини 35 ( з них 4 г од - резервний час)
тема 1 Музика як мова почуттів  
тема 2 Я і музика  
7 клас
Палитра музичних образів 35 ( з них 4 г од - резервний час)
тема 1 Образний зміст музики  
тема 2 Композиція музичного твору  
8 клас
Музичне мистецтво і сучасність 35 ( з них 4 г од - резервний час)
тема 1 Відлуння епох в музичному мистецтві  
тема 2 Музика в діалозі з сучасністю  
     

 

У змісті програми 5-го класу зроблено акцент на зв'язках музики з мистецтвом слова і візуальним мистецтвом, понятті синтезу мистецтв (у храмі, театрі, кінематографі), особливостях вокальної та інструментальної, програмної й непрограмної музики на прикладі творів різних жанрів (пісня, кантата, опера, балет,симфонія,соната тощо).

Зіставлення і порівняння музичних, літературних і візуальних образів сприяє розвитку асоціативного мислення учнів, поліхудожнього виховання.

 

Зміст програми 6-го класу розкриває духовний світ людини, багатство її почуттів та емоцій,відображених у музичних образах, на прикладі творів різних жанрів поліфоничної та гомофонно-гармоничної музики; надає учням можливість спостереження за влсаними думками, переживаннями. відчуттями у процесі сприймання і виконання музичних творів, осмислення своїх інтересів, духовних потреб, світосприйняття.

 

Зміст програми 7 класу розкриває зв’язки музики з життям через опанування інтонаційно-образного змісту музичних творів та усвідомлення понять «стиль, драматургія, композиція, форма».

 

Зміст програми 8-го класу розкриває соціокультурне значення мистецтва в різні епохи, роль музики в сучасній культурі.

 

 

Музичне мистецтво має стати відкритою інтонаційно-образною моделлю входження людини у світ культури не лише завдяки його пізнанню, але й індивідуальному емоційному переживанню.

Щоб зняти існуючи бар’єри у спілкуванні учнів з музикою, поряд із оновленням змісту освіти необхідно змінити педагогічні технології з інформативних на діалогічні, спрямовані на підвищення духовно-творчого потенціалу навчально-виховного процесу.

Пріоритетною має стати діалогова стратегія педагогічної взаємодії (діалог з митцем, внутрішній діалог), забарвлена позитивними емоційно-естетичними переживаннями, захопленням музичною діяльністю.

Інтерпретація музичних творів передбачає пошук учнями в музиці особистісно значущих смислів, співзвучниз власному духовному світові.

 

Таким чином, організаційно-методична система викладання музичного мистецтва в загальноосвітній школі має спрямовуватися на розвиток таких якостей учнів, як самостійність, творчість, критичність, толерантність, забазпечувати умови для самореалізації та духовно-естетичного самовдосконалення, нейтралізовувати зовнішні антихудожні впливи середовища.

 

Пі час опанування музичного мистецтва активізується потенціал внутрішньої предметної інтеграції елементів змісту, а також зв’язки музики з усіма предметами й курсами, які входять до освітньої галузі «Естетична культура», та споріднених гуманітарних освітніх галузей (мова, література, історія, етика тощо).

 

 

Перелік творів для сприймання та виконання є орієнтовним.

Його можна змінювати, використовуючи варіативний та етнорегіональний матеріал ( у межах 10 %).

 

Під час поурочного розділу тематичного змісту передбачено резервний час, який може використовуватися для проведення узагальнюючих уроків, зокрема, уроків-концертів, тематичної атестації тощо.

 

Основним видом домашніх завдань з предмета мають бути завдання на слухання та інтерпретацію музики в оточуючому культурному середовищі.

 

З метою реалізації завдань навчальної програми з музичного мистецтва та їх доповнення щодо посилення практичн спрямованості навчально-виховного процесу доцільно організовувати відвідування музичних театрів, філармоній, концертних залів, літературних та художніх музеїв; вивчення і відтворення елементів народних обрядових свят з урахуванням регіональних особливостей, умов та мисцевих традицій.