рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

З дисципліни історія мистецтва, архітектури та містобудування основ архітектури

З дисципліни історія мистецтва, архітектури та містобудування основ архітектури - раздел Искусство, Міністерство...

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

 

 

Спеціальності: 7.120.101; 7.120.103; 7.120.101.01

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання графоаналітичного завдання

З дисципліни “Історія мистецтва, архітектури та містобудування

епохи Відродження”

Затверджено на засіданні кафедри

основ архітектури.

Протокол №10 від 22.06.09 р.

Харків 2009

 

Методичні вказівки до виконання графоаналітичного завдання з дисципліни “Історія мистецтва, архітектури і містобудування епохи Відродження” для студентів спеціальностей: 7.120.101 “Архітектура будівель і споруд”; 7.120.103 “Дизайн архітектурного середовища”; 7.120.101.01 “Реконструкція, реставрація архітектурних об'єктів” / Укладачі: О.І. Ремізова, І.І. Крейзер - Харків: ХДТУБА, 2009. – 22 с.

 

 

Рецензент Л.В. Качемцева

 

Кафедра основ архітектури

 

 

 
 


ВСТУП

 

Дисципліна “Історія мистецтва, архітектури і містобудування епохи Відродження” читається для спеціальностей: 7.120.101 “Архітектура будівель і споруд”; 7.120.103 “Дизайн архітектурного середовища”; 7.120.101.01 “Реконструкція, реставрація архітектурних об'єктів”.

Дисципліна “Історія мистецтва, архітектури і містобудування епохи Відродження” є продовженням і складовою курсу “Історія мистецтва, архітектури і містобудування”. Відродження знаходиться у ряді інших історичних епох, які вивчаються протягом чотирьох курсів.

Мета дисципліни – формування професійного мислення, направленого на творче освоєння історико-культурного масиву відомостей, які відносяться до епохи Відродження; розуміння механізму розвитку і взаємодії архітектури, мистецтва і містобудування в цей період, розуміння специфічних особливостей розвитку культури різних країн і народів Європи.

Завдання дисципліни:

- сформувати уявлення про основні етапи розвитку культури Відродження в контексті світової історії;

- освоїти творчу спадщину майстрів мистецтва, архітектури і містобудування, виявити стильові напрями і школи;

- вивчити особливості розвитку національних шкіл і традицій;

- виявити типологічні особливості споруд, будівельні і конструктивно-технічні прийоми в архітектурі.

Дана дисципліна читається в V-му семестрі, містить в собі розділ – «Західна Європа». Під час викладення матеріалу особлива увага звертається на опрацьовування основних категорій і понять, які детермінують мислення, світогляд художника і сприйняття художнього твору людиною даної епохи. Введені спеціальні теми, які розкривають природу організаційних форм художньої й архітектурної діяльності і механізми їх розвитку.

Підсумком вивчення дисципліни повинні стати знання:

- про основні періоди розвитку мистецтва, архітектури, містобудування епохи Відродження;

- про характер еволюції культури Відродження в цілому і окремих її шкіл і майстрів;

- про еволюцію містобудівних принципів, архітектурних типів будівель і споруд, зміни будівельно-технічних прийомів у процесі історичного розвитку архітектурної професії;

- про художні особливості розвитку різних жанрів мистецтва, архітектурної стилістики різних європейських країн;

- про творчість відомих майстрів Ренесансу, їх почерк, прийоми і твори;

- про вплив епохи на розвиток нових ідей в архітектурі і мистецтві Європи в подальший період.

Перелік дисциплін, які забезпечують навчальний процес:

1 Історія мистецтва, архітектури і містобудування (ІМАМ) – I-IV семестри.

2 Художні методи архітектурної композиції (ХМАК) – III-IV семестри.

Дисципліна “Історія мистецтва, архітектури і містобудування епохи Відродження” окрім лекцій і колоквіумів має практичне завдання – графоаналітичну роботу, в якій передбачається композиційний аналіз споруд, їх просторова організація, аналіз художніх творів (живописних і скульптурних) видатних майстрів епохи Відродження.

Методичні вказівки до виконання графоаналітичного завдання з дисципліни “Історія мистецтва, архітектури і містобудування епохи Відродження” відповідають навчальному плану і призначені для вітчизняних та іноземних студентів, які навчаються на архітектурному факультеті Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури (ХДТУБА).

Мета і завдання методичних вказівок – розкрити зміст графоаналітичного завдання, засоби і методи його виконання, створити уявлення про прийоми роботи з історичним матеріалом. Показати специфічні відмінності способів виконання завдання від графічних завдань з курсу “Художні методи архітектурної композиції” (2 курс) і рефератів з дисципліни “Історія мистецтва, архітектури і містобудування” (1, 2 курс).

 

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 

Графоаналітичне завдання з дисципліни “Історія мистецтва, архітектури і містобудування епохи Відродження” дає можливість студенту детальніше вивчити видатний історичний етап, який вплинув на подальший розвиток європейської архітектури. Лектором розроблені теми (додаток А) для індивідуальної роботи, які охоплюють всі періоди і сфери європейського Відродження (архітектурні пам'ятники, художні твори, скульптуру). Кожний студент повинен виконати самостійне невелике дослідження на обрану тему. Робота виконується протягом семестру. На колоквіумах студент отримує консультації щодо роботи у викладача. Три модульні контролі здійснюються під час колоквіумів і відповідають стадіям виконання роботи: затвердження теми і обговорення матеріалу, підібраного студентом, виконання аналізу начорно (схеми, таблиці, малюнки) і оформлення закінченої роботи.

Під час вивчення дисципліни “Історія мистецтва, архітектури і містобудування” студентам пропонується на матеріалі епохи Відродження навчитися застосовувати в процесі аналізу творів різних майстрів (архітекторів, художників, скульпторів) композиційні схеми, графічні моделі, ескізні рисунки, супроводжуючи їх текстовими поясненнями.

 

2 ОСНОВНА ЧАСТИНА

 

Матеріалом аналізу є пам'ятники архітектури і містобудування, живописні і скульптурні твори епохи Італійського Відродження.

 

 

2.1 Основні типи графоаналітичних завдань:

 

1 Аналіз пам'ятника з метою виявлення художнього змісту, тектонічних особливостей, конструктивних систем, об'ємно-просторової організації різних типів архітектурних споруд Відродження. Наприклад, “Аналіз капели Пацци у Флоренції, архітектора Ф. Брунеллеські”.

2 Аналіз і порівняння ряду творів майстрів раннього Відродження з метою виявлення середньовічних і античних впливів. Наприклад, “Античні алегорії в живописі Сандро Ботічеллі і їх композиційне відображення” або “Взаємозв'язок античних, візантійських, середньовічних тенденцій в архітектурі італійського Проторенесансу (схематичний аналіз планувальних і фасадних рішень)”.

3 Аналіз сюжетної основи і композиційних прийомів побудови простору у живописних і скульптурних творах майстрів Відродження. Наприклад, аналіз еволюції композиційних прийомів побудови сюжетів: “Тема “Поклоніння волхвів”, “Страшний Суд”, “Порівняльний аналіз скульптурних композицій Лоренцо Гиберті у північних і східних дверях флорентійського баптистерію”.

4 Порівняльний аналіз композиційних прийомів у побудові художніх творів майстрів епохи Відродження різних періодів і шкіл. Наприклад, “Порівняльний аналіз зображень мадонни в живописі Ван Ейка і Рафаеля”.

5 Дослідження філософських поглядів і композиційних уявлень окремого майстра. Наприклад, “Аналіз понять і прийомів у теоретичних трактатах Л. Б. Альберті” або “Історичні погляди Вазарі. Поняття часу і історії”.

6 Аналіз і порівняння соціальних, функціональних і композиційних ідей в містобудуванні епохи Відродження. Наприклад, “Ідеальне місто у філософських і архітектурних переконаннях епохи Відродження”.

7 Інтерпретація ідей епохи Відродження в архітектурі Бароко, Еклектики, західного і радянського Ар Деко, Постмодернізму (на прикладі творчості Роберта Вентурі, Майкла Грейвза, Рікардо Бофілла, Маріо Ботта, Альдо Россі).

Для виконання завдання (тип 1), необхідно підібрати ілюстративний ряд: проекції – плани всіх рівнів, фасади, розрізи, фото, аксонометричні зображення, що дають повне уявлення про об'єкт аналізу. Знайти в літературних джерелах опис об'єкта, коментарі, історичні факти, що відносяться до даного об'єкта. Принцип роботи щодо даного типу завдання є наступним:

- виявити і зобразити на схемах функціональну організацію простору всередині споруди;

- використовуючи плани і розрізи, збразити на схемах конструктивну основу даного об'єкта;

- у вигляді схематичних зарисовок продемонструвати композиційний спосіб збірки об'ємів будівлі;

- виявити особливості даного типу споруди, в коментарях пояснити еволюційні зміни і новизну.

У завданні (тип 2) підбираються твори майстрів раннього Відродження в кількості від трьох до семи. Потім необхідно знайти в архітектурі і мистецтві Стародавнього Риму і Середньовічної Європи прототипи, на основі яких проводиться порівняльний аналіз з обраними творами раннього Відродження. Порівняння здійснюється за рядом ознак, наприклад, авторське трактування біблійного сюжету; відмінні риси в композиційній побудові живописного полотна; схематичний аналіз планувальних і фасадних рішень архітектурних об'єктів і т.д. У висновках до виконаного аналізу необхідно вказати античні і середньовічні впливи.

У завданні (тип 3) необхідно виявити еволюційні зміни в побудові простору в живописних і скульптурних творах майстрів Відродження. Для цього обираються декілька творів різних авторів, різних періодів Відродження. Проводиться порівняння сюжетного трактування, композиційних прийомів, моделювання об'єму світлотінню і т.д. Для порівняння твору з прикладами попередніх періодів як вихідної точки можна використовувати середньовічні зразки. В результаті порівняння необхідно виявити змістовні аспекти, ознаки і прийоми, що характеризують тенденції епохи Відродження.

У завданні (тип 4) аналіз проводиться так само як і у завданні (тип 3), обираються твори різних шкіл періоду Відродження. Можна порівнювати представників півночі Італії (Сієнської школи) з представниками Флорентійської або Венеціанської шкіл, а також порівнювати роботи різних країн. Наприклад, зіставити роботи італійських майстрів з роботами майстрів Північного Відродження, тобто вибрати приклади з принциповими відмінностями систем художнього мислення і закономірностями зміни композиційних прийомів творчості в різні історичні періоди.

У завданні (тип 5) проводиться дослідження еволюції авторського методу розвитку творчих підходів, філософських поглядів, композиційних уявлень на матеріалі творів одного майстра Відродження, створених в різний час. Порівняння проводиться за рядом ознак. У кінці необхідно сформулювати, в чому полягало творче кредо майстра.

У завданні (тип 6) необхідно знайти описи ідей, установлених в основу формування міст. Підібрати декілька планів ідеальних міст різних авторів. Провести аналіз соціальних, функціональних і композиційних ідей, виконати порівняльний аналіз і відслідкувти їх вплив на містобудування подальших епох.

У завданні (тип 7) на прикладі архітектурних творів одного або декількох майстрів історичних періодів Бароко, Еклектики, західного і радянського Ар Деко, Постмодернізму (на прикладах творчості Роберта Вентурі, Майкла Грейвза, Рікардо Бофілла, Маріо Ботта, Альдо Россі) проводиться порівняння з творами епохи Відродження. Виявляються загальні ідеї, морфологічні, композиційні ознаки. Необхідно показати розвиток ідей Відродження в подальші епохи.

Виконання графоаналітичного завдання переслідує декілька педагогічних завдань:

- ознайомити студентів з історико-архітектурним надбанням;

- навчити студентів знаходити необхідні літературні джерела з історії архітектури, виявляти принципово різні точки зору на одне і те ж саме питання;

- навчити прийомів аналізу, порівняння і класифікації;

- навчити доповнювати і розвивати знання, набуті на першому і другому курсах з курсу композиції;

- навчити малювати аналітичні схеми, знаходити адекватні графічні засоби втілення ідеї, залишаючи тільки чіткі і короткі пояснення, які б заміщали багатослівні тексти.

 

2.2 Мета композиційного аналізу

 

Композиційне мислення – характерна особливість професії архітектора. Воно формується в процесі створення художнього твору або в процесі вивчення історичної спадщини. Оволодіння методикою композиційного аналізу є невід'ємною складовою процесу становлення архітектора, в результаті якого з'являється професійне розуміння архітектури минулого і сучасності, виробляються робочі інструменти аналізу власної творчості.

Дослідження архітектурної спадщини направлене на розкриття художнього змісту твору. Виявлення методів, засобів і прийомів творчості архітектора, скульптора або художника, які розкривають художній зміст твору, є метою композиційного аналізу.

 

Основні підходи в дослідженні пам'ятників

Архітектури, живопису і скульптури

У будь-якому теоретичному дослідженні можна виділити три ключові підходи. Історико-генетичний підхід направлений на виявлення динаміки, мінливості явищ… Архітектурний твір складний і багатошаровий в своїй будові. Він фіксується в свідомість проектувальника, дослідника,…

Методика збору історичного матеріалу

І виконання аналітично-графічного завдання

Поступове поглиблення знань з теми, яка вивчається, деталізує літературний пошук і приводить до вивчення матеріалів більш конкретного характеру:… Зміну прийомів і методів роботи майстрів необхідно досліджувати шляхом… Серед підібраного матеріалу обирають зміст, який відноситься до композиційних особливостей конкретних споруд. На…

ВИСНОВКИ

 

Залежно від типу вирішуваної задачі необхідно провести узагальнення отриманих результатів: продемонструвати виявлену в результаті проведеного композиційного аналізу, наприклад, методику роботи майстра епохи Відродження, що вивчається; розкрити особливості досліджуваного типу споруди, що виникла і сформувалася в дану епоху; показати прийоми побудови і передачі простору на картинах великих живописців і т.д.

Результатом виконаної графоаналітичної роботи студентом на обрану тему повинні стати:

- словник термінів, понять з курсу «Історія мистецтва, архітектури і містобудування епохи Відродження»;

- виявлення характерних для обраної епохи прийомів роботи майстрів архітектури, живопису і скульптури, зафіксованих на схемах;

- порівняльні схеми типологічних особливостей споруд, будівельні і конструктивно-технічні прийоми в архітектурі;

- схематизація прийомів побудови простору в картинах провідних майстрів.

Отримані за підсумками вивчення епохи Відродження навички роботи повинні застосовуватися студентами на старших курсах в роботі над рефератами щодо наступних епох і в курсовому проектуванні.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

 

Основна література:

1 Алпатов М.В. Всеобщая история искусств, т.2. М., 1949 г.

2 Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. "История градостроительного искусства", т.1, М., 1979 г.

3 Бенеш Отто. Искусство Северного Возрождения. Его связь с современными духовными и интеллектуальными движениями. М., «Искусство», 1973 г.

4 Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. Исследование о сущности и происхождении стиля барокко в Италии. Мюнхен, 1886 г.

5 Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс ХШ - ХУ1 веков. М., 1977 г. в 2-х т. Курс лекций по истории изобразительного, искусства и архитектуры.

6 Всеобщая история архитектуры, т. 5, М., 1967 г.

7 Всеобщая история искусств. т. З. Искусство эпохи Возрождения. М., 1962 г.

8 Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. Л., 1961 г. (в нескольких томах).

9 Данилова И. Е. Итальянская монументальная живопись. М., «Искусство», 1970.

10 Либман М.Я. Искусство Германии ХV и ХVI веков, 1964.

11 Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., «Мысль», 1978.

12 Никулин Н.Н. Золотой век нидерландской живописи, 1981.

13 Петрусевич Н. Искусство Франции ХУ-ХУ1 веков, 1973.

14 Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. - М., Стройиздат, 1964.

15 Смирнова И.А. Монументальная живопись итальянского возрождения. М., Изобразительное искусство, 1987.

 

Додаткова література:

16 Алпатов М.В. Итальянское искусство эпохи Данте и Джотто. Истоки реализма в искусстве Западной Европы, 1939.

17 Алпатов М.В. Композиция в живописи. Исторический очерк, 1940.

18 Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения, 1976.

19 Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. - "Наука", М., 1978 г.

20 Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. Этические учения ХIV - ХV вв. Уч. пособие. М., Высшая школа, 1977 г.

21 Буркгардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения, 1876.

22 Вельфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского

Возрождения, 1912.

23 Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. Исследование о сущности и происхождении стиля барокко в Италии, 1888.

24 Воронина Т.С. Искусство Англии эпохи Возрождения, 1990.

25 Грановский Т.А. Лекции по истории средневековья, 1986.

26 Данилова И.Е. Брунеллески и Флоренция: Творческая личность в контексте ренессансной культуры, 1991.

27 Данилова И.Е. Искусство средних веков и Возрождения, 1984.

28 Данилова И.Е. От средних веков к Возрождению, 1975.

29 Дворжак Макс. История итальянского искусства в эпоху Возрождения, 1978.

30 История искусства зарубежных стран. Средние века. Возрождение, 1982.

31 Кузнецов Б.Г. Идеи и образы Возрождения. - Наука ХIV - ХVI вв.

в свете современной науки. М. Наука, 1979 г.

32 Либмаи М.Я. Дюрер и его эпоха. Живопись и графика Германии конца ХV - первой пол. ХVI в. М., 1972.

 

ДОДАТОК А

Теми графоаналітичних робіт до вивчення Ренесансу: 1 Людина в живописному просторі епохи Відродження. 2 Людина в архітектурному просторі собору епохи Відродження.

ЗМІСТ

 

Вступ .......................................................................................................3-4

1 Загальні відомості ................................................................................4

2 Основна частина .................................................................................4-10

Висновки ..............................................................................................10-11

Список джерел інформації…………...................................................11-12

Додатки.................................................................................................12-22

 

 

 
 


Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання аналітично-графічного завдання з дисципліни “Історія мистецтва, архітектури та містобудування епохи Відродження” для студентів спеціальностей: 7.120.101 “Архітектура будівель та споруд”; 7.120.103 “Дизайн архітектурного середовища”; 7.120.101.01 “Реконструкція, реставрація архітектурних об`єктів”

 

 

Укладачі: Ремізова Олена Ігорівна

Крейзер Ірина Ігорівна

 

 

Відповідальний за випуск О.П. Буряк

 

Редактор В.І. Пуцик

 

 

План 2010 р., поз. 40. Формат 60х84 1/16.

Підп. до друку Обл.-вид. арк. 1.2.

Надруковано на ризографі. Умов. друк. арк. 1.0. Папір друк. №2.

Тираж 100 прим. Зам. № 1771. Безкоштовно.

 

_____________________________________________________________

ХДТУБА, 61002, Харків, вул. Сумська, 40

Підготовлено та надруковано РВВ Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури

 
 

– Конец работы –

Используемые теги: дисципліни, Історія, мистецтва, архітектури, містобудування, основ, архітектури0.101

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: З дисципліни історія мистецтва, архітектури та містобудування основ архітектури

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Методичні вказівки складені на основі навчальної програми дисципліни Історія архітектури та містобудування, затвердженої НМК
Методичні вказівки складені на основі навчальної програми дисципліни Історія архітектури та містобудування затвердженої НМК..

Історія архітектури. Історія архітектурних стилів
Вп брянківський технолого економічний технікум.. луганського національного університету імені тараса шевченка..

Предмет мистецтва. Стиль і художній метод. Функції мистецтва. Предмет мистецтва. Поняття стилю і художнього методу
План.. Предмет мистецтва Художній образ Зміст і форма..

Нормативної дисципліни Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності
Національний транспортний університет.. Кафедра екології та безпеки життєдіяльності..

Економічна і соціальна географія світу
Конспект лекцій з дисципліни МІністерство науки і освіти україни Верстатоінструментальний технікум.. Національного технічного університету.. ХПІ..

До практичних занять з дисципліни Архітектура будівель і споруд спецкурс Методичні вказівки
Тернопільський національний технічний університет.. Імені Івана Пулюя.. Кафедра будівельної механіки..

З дисципліни податкове право України цивільно-правових дисциплін міма і.В. До проведення семінарських занять
Національний університет одеська юридична академія.. криворізький факультет..

Робоча програма навчальної дисципліни загальна історія держави і права
Мені тараса шевченка.. нститут міжнародних відносин кафедра порівняльного і європейського права..

Задачі, зміст і структура дисципліни. Поняття мистецтва, його видів
План.. задачі зміст і структура дисципліни.. поняття мистецтва його видів класифікація видів мистецтва за головними ознаками..

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Історія економіки та економічної думки”
Національний університет державної податкової служби України.. затверджую проректор з навчальної та методичної роботи..

0.043
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам