рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні рекомендації Щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку Для сільськогосподарських підприємств

Методичні рекомендації Щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку Для сільськогосподарських підприємств - раздел Журналистика и СМИ, Затверджено Наказ...

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “ 4 ” червня 2009 р. № 390

 


Методичні рекомендації

Щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку

Для сільськогосподарських підприємств

Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств (далі – Методичні… - Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в… - Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і…

Облік грошових коштів, їх еквівалентів та грошових документів сільськогосподарського підприємства

 

Облік касових операцій сільськогосподарського підприємства

  2.1.2. Для обліку касових операцій на рахунку 30 «Каса» ведеться Журнал-ордер…  

Облік операцій на рахунках в банку та вкладень

2.2.1. Для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій,…   2.2.2. Облік операцій за рахунками 31 «Рахунки в банках» та 33 «Інші кошти» ведуть в Журналі-ордері № 1 с.-г. та…

Облік кредитів банків

2.3.1. Взаємовідносини сільськогосподарських підприємств з установами банку по кредитах регулюються Законом України «Про банки і банківську…   2.3.2. Облік господарських операцій, що відображаються на рахунках 50 «Довгострокові позики» та 60 «Короткострокові…

Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань

Облік розрахунків здійснюється у відповідності до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», П(С)БО 11 «Зобов’язання», Плану рахунків та Інструкції про… Розподіл рахунків для обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами має дещо… До рахунків, що мають переважно кредитове сальдо відносяться рахунки: 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими…

Облік розрахунків з підзвітними особами

3.1.1. Облік розрахунків з підзвітними особами ведуть в Журналі-ордері №3 А с.-г.. Аналітичний облік в цьому регістрі ведуть за кожною окремо…   3.1.2. При відкритті журналу-ордера з попереднього регістру записують перехідні залишки на початок місяця з…

Облік розрахунків за дебіторською заборгованістю

3.2.1. Для обліку розрахунків за дебіторською заборгованістю (крім розрахунків з покупцями та замовниками і розрахунків з підзвітними особами)… 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»; 34 «Короткострокові векселі одержані»;

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

3.3.1. Для обліку розрахунків, відображених на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» призначений Журнал-ордер № 3 В с.-г. та…   3.3.2. Облік розрахунків в регістрах журнально-ордерної форми здійснюють незалежно від величини суми рахунку-фактури і…

Облік розрахунків за іншими зобов’язаннями

3.4.1.Для обліку розрахунків за зобов’язаннями (крім розрахунків з постачальниками та векселями виданими) призначено окремий бланк Журналу-ордера №… 17 «Відстрочені податкові активи»; 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»;

Облік необоротних активів і фінансових інвестицій

Облік необоротних активів

4.1.1. Аналітичний облік основних засобів здійснюють в інвентарних картках (типова форма № ОЗ-6). Інвентарні картки містять інформацію про технічні… Якщо облік основних засобів у місцях експлуатації не ведуть в інвентарних…  

Облік довгострокових біологічних активів

4.2.1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про довгострокові біологічні активи, про одержані від їх біологічних… 4.2.2. Первинними документами на приймання довгострокових біологічних активів…  

Облік фінансових та капітальних інвестицій

4.3.1. Для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери та статутний капітал інших підприємств…   4.3.2. Порядок обліку фінансових інвестицій і розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності…

Облік запасів та витрат діяльності

Облік виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів

5.1.1. Облік наявності та руху виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів ведеться за центрами…   5.1.2. Щомісяця, в строки, передбачені графіком документообігу, матеріально-відповідальні особи складають Звіт про рух…

Облік розрахунків за виплатами працівникам та відрахувань на соціальні заходи

5.2.1. Облік оплати праці в системі рахунків – це визначення винагороди, обчисленої, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений… 5.2.2.Розрахунки з оплати праці у сільськогосподарських підприємствах ведуться… 661 «Розрахунки за заробітною платою»;

Облік виробництва

5.3.1.Облік витрат виробництва ведеться відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 30 «Біологічні активи». При веденні…   5.3.2.Залежно від розміру підприємства та за його вибором із загальної системи рахунків обирається один із…

Облік формування витрат діяльності

  5.4.2. Кредитовий оборот за рахунком 90 «Собівартість реалізації» в порядку…  

Облік формування доходів і результатів діяльності

5.5.1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає…   5.5.2. Згідно з Планом рахунків процес реалізації сільськогосподарської продукції, товарів, робіт і послуг…

Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань

Власний капітал поділяється на: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий… На формування активів підприємств впливає наявність джерел забезпечення…  

Облік поточних біологічних активів

  7.2.Поточні біологічні активи поділяються на наступні групи: – поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю (субрахунок 211);

Позабалансовий облік

8.1. Аналітичний облік в розрізі об’єктів позабалансового обліку ведеться у Відомості позабалансового обліку ф. № 9 с.-г., в якій з регістрів…    

Начальник Управління

бухгалтерського обліку,

Звітності та ревізійної роботи В.М. Гаврилюк

 

– Конец работы –

Используемые теги: методичні, рекомендації, щодо, Застосування, регістрів, журнально-ордерної, форми, ОБЛІКУ, сільськогос, арських, під, ємств0.156

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні рекомендації Щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку Для сільськогосподарських підприємств

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами
Наказ Міністерства... фінансів України...

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. Документація, інвентаризація. Облікові реєстри, техніка, форми та організація обліку на підприємствах
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА... Василевська Н Є...

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту"Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни"Економіка підприємства"
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проектуЕкономіка виробничо господарської діяльності підприємства...

Грошові кошти та організація розрахунків на підприємствах. Розрахунок планування прибутку. Розрахунок загального та чистого прибутку, їх розподіл і використання. Санація підприємства
Основними завданнями фінансової роботи являються - мобілізація фінансових ресурсів в розмірі, необхідному для забезпечення нормального процесу… Призначення фінансового планування і прогнозування полягає в визначенні потреб… Оперативна фінансова робота складається з комплексу заходів з мобілізації фінансових ресурсів, необхідних для…

Лекція 6. Методологічні підходи до оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств 1. Послідовність та принципи оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств
План... Послідовність та принципи оцінювання конкурентоспроможності туристичних... Критерії та показники конкурентоспроможності туристичних підприємств...

Методичні рекомендації до самостійної роботи з обліку нематеріальних активів з навчальної дисципліни «Фінансовий облік-І» для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» усіх форм навчання
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... Методичні рекомендації до самостійної роботи з обліку нематеріальних активів з навчальної дисципліни Фінансовий...

Методичні рекомендації Щодо написання курсової роботи з фінансового обліку II
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ... Житомирський національний агроекологічний... КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ...

Основи організації Фінансів підприємств. Поняття фінансів підприємств, їх зміст, функції
Тема... Основи організації... Фінансів підприємств...

Форма государства (форма правления, форма государственного устройства, политический режим)
И одна из главных стоящих передо мной целей - изучить более досконально одну из тем теории государства и права - формы государства Рассматриваемый… Так что за работу Марксистка - ленинская теория считает основной причиной… Полн. собр. соч. Т.33 стр. 7. По этой причине официальная советская историография долгое время не признавала…

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ... Кафедра соціології управління...

0.047
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам