рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Облік поточних біологічних активів

Облік поточних біологічних активів - раздел Журналистика и СМИ, Методичні рекомендації Щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку Для сільськогосподарських підприємств 7.1.Методологічні Засади Формування У Бухгалтерському Обліку...

7.1.Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи визначає П(С)БО 30. До складу поточних біологічних активів відносяться поточні біологічні активи тваринництва, які представлені тваринами на вирощуванні та відгодівлі; і рослинництва, до яких відносяться сільськогосподарські культури, які використовуються у виробництві менше одного року або операційного циклу.

 

7.2.Поточні біологічні активи поділяються на наступні групи:

– поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю (субрахунок 211);

– поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю (субрахунок 212);

– поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю (субрахунок 213).

 

7.3.Об’єктом бухгалтерського обліку поточних біологічних активів рослинництва є види сільськогосподарських рослин (озимі зернові, з них озима пшениця; ярові зернові, з них ячмінь, горох; технічні культури: соняшник, цукровий буряк тощо) або однорідні групи, які складаються з окремих підвидів сільськогосподарських рослин (озимі та ярі зернові) чи окремі культури (пшениця, ячмінь, кукурудза на зерно, сояшник, цукровий буряк, картопля тощо).

 

7.4.Незавершене виробництво в рослинництві є об’єктом обліку по рахунку 23 «Рослинництво». Якщо Комісією з експертної оцінки було визначено справедливу вартість рослин на певному полі, площі, вони починають обліковуватись як поточні біологічні активи рослинництва, оцінені за справедливою вартістю. Підставою для оприбуткування є Акт на оприбуткування поточних біологічних активів, оцінених за справедливою вартістю (ф. № ПБАСГ-1, наказ Мінагрополітики від 21.02.2008 № 73), та складається наступна кореспонденція рахунків: дебет 211 «Поточні біологічні активи, які оцінені за справедливою вартістю» кредит 231 «Рослинництво».

 

7.5.Придбання поточних біологічних активів рослинництва здійснюється на підставі Акта приймання-передачі та складається наступна кореспонденція рахунків: дебет 211 «Поточні біологічні активи, які оцінені за справедливою вартістю» кредит 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», дебет 641 «Розрахунки за податками» кредит 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» на суму податку на додану вартість.

 

7.6. На момент початку збирання врожаю такі біологічні активи списуються з балансу з віднесенням їх вартості на витрати виробництва. Підставою для списання є Акт на списання поточних біологічних активів, оцінених за справедливою вартістю (ф. № ПБАСГ-2, наказ Мінагрополітики від 21.02.2008 № 73), та складається наступна кореспонденція рахунків: дебет 231 «Рослинництво» кредит 211 «Поточні біологічні активи, які оцінені за справедливою вартістю».

 

7.7.Об’єктом бухгалтерського обліку поточних біологічних активів тваринництва можуть бути види тварин (молодняк ВРХ на вирощуванні, молодняк свиней на вирощуванні, молодняк овець на вирощуванні, молодняк кіз на вирощуванні, ВРХ на відгодівлі, свині на відгодівлі, птиця, звірі. Також об’єктом бухгалтерського обліку поточних біологічних активів є сім’ї бджіл тощо) або однорідні групи біологічних активів (молодняк тварин на вирощуванні, тварини на відгодівлі), які складаються з певних статево-вікових (технологічних) груп тощо. У складі поточних біологічних активів відображаються тварини, передані громадянам на вирощування за договорами і прийняті від населення для реалізації.

 

7.8.Для систематизації показників первинних документів на фермах по надходженню і вибуттю тварин ведуть Книгу обліку руху тварин і птиці на фермі. Книга є підставою для складання щомісячного Звіту про рух тварин і птиці на фермі, де відображають наявність тварин на початок і кінець звітного періоду, їх надходження і вибуття (голів та живої маси) за видами по кожній обліковій групі. Разом з первинними документами Звіт про рух тварин і птиці на фермі передається в бухгалтерію. Після перевірки звітів здійснюють оцінку по надходженню та вибуттю тварин і птиці, звірів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада, тварин, прийнятих від населення для реалізації згідно П(С)БО 9 «Запаси», П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 30 «Біологічні активи» і відображають записи по каналах надходження та вибуття за кореспондуючими рахунками в Журналі-ордері № 8 с.-г. по рахунку 21 «Поточні біологічні активи» та Відомості № 8.2 с.-г. аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва.

 

7.9. В Журналі-ордері № 8 с.-г. та Відомості № 8.2 с.-г. накопичують в розрізі ферм дані про наявність та рух за каналами надходження і вибуття поголів’я за місяць та наростаючим підсумком з початку року по видах тварин за обліковими групами.

 

7.10. У Відомості № 8.2 с.-г. ведуть також аналітичний облік поголів’я худоби, що прийнята від населення для реалізації. Облік ведеться за видами худоби. Підсумкові дані з кредиту субрахунків 212 і 213 в розрізі кореспондуючих рахунків переносяться до Журналу-ордеру № 8 с.-г. з подальшим рознесенням у Головній книзі.

 

7.11.Аналітичний облік поточних біологічних активів рослинництва ведеться в Відомості № 8.1 с.-г. аналітичного обліку поточних біологічних активів рослинництва.В цій відомості відображаються зміни, пов’язані з надходженням або вибуттям поточних біологічних активів рослинництва за дебетом і кредитом субрахунку 211. Оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва здійснюється на дату складання Балансу, а їх списання – на момент збирання врожаю. Підсумкові обороти за Відомістю № 8.1 с.-г. по кредиту субрахунку 211 в кореспонденції з дебетом кореспондуючих субрахунків переносять до Журналу-ордеру № 8 с.-г. для подальшого рознесення до Головної книги.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні рекомендації Щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку Для сільськогосподарських підприємств

Методичні рекомендації... Щодо застосування регістрів журнально ордерної форми обліку...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Облік поточних біологічних активів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні положення
  1.1. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств (далі – Методичні рекомендації) розроб

Облік касових операцій сільськогосподарського підприємства
2.1.1. Приймання, зберігання та видача грошових коштів, оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів та інших документів, ведення касової книги, контроль за дотриманням касо

Облік операцій на рахунках в банку та вкладень
  2.2.1. Для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій, призначено рахунок 31 «Р

Облік кредитів банків
  2.3.1. Взаємовідносини сільськогосподарських підприємств з установами банку по кредитах регулюються Законом України «Про банки і банківську діяльність» та іншими но

Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань
  Облік розрахунків здійснюється у відповідності до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», П(С)БО 11 «Зобов’язання», Плану рахунків та Інструкції про його застосування. Розп

Облік розрахунків з підзвітними особами
  3.1.1. Облік розрахунків з підзвітними особами ведуть в Журналі-ордері №3 А с.-г.. Аналітичний облік в цьому регістрі ведуть за кожною окремо виданою в підзвіт сумо

Облік розрахунків за дебіторською заборгованістю
  3.2.1. Для обліку розрахунків за дебіторською заборгованістю (крім розрахунків з покупцями та замовниками і розрахунків з підзвітними особами) застосовується окреми

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
  3.3.1. Для обліку розрахунків, відображених на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» призначений Журнал-ордер № 3 В с.-г. та Реєстр операцій за

Облік розрахунків за іншими зобов’язаннями
  3.4.1.Для обліку розрахунків за зобов’язаннями (крім розрахунків з постачальниками та векселями виданими) призначено окремий бланк Журналу-ордера № 3 Г с.-г. та від

Облік необоротних активів
  4.1.1. Аналітичний облік основних засобів здійснюють в інвентарних картках (типова форма № ОЗ-6). Інвентарні картки містять інформацію про технічні особливості об’є

Облік довгострокових біологічних активів
  4.2.1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про довгострокові біологічні активи, про одержані від їх біологічних перетворень додатков

Облік фінансових та капітальних інвестицій
  4.3.1. Для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери та статутний капітал інших підприємств ведеться рахунок

Облік виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів
  5.1.1. Облік наявності та руху виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів ведеться за центрами відповідальності (мате

Облік розрахунків за виплатами працівникам та відрахувань на соціальні заходи
  5.2.1. Облік оплати праці в системі рахунків – це визначення винагороди, обчисленої, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган здійсню

Облік виробництва
  5.3.1.Облік витрат виробництва ведеться відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 30 «Біологічні активи». При веденні управлінського обліку у в

Облік формування витрат діяльності
5.4.1. Для обліку витрат діяльності використовують Журнал-ордер № 5 Г с.-г., де відображають операції за рахунками: 90 «Собівартість реалізації», 94 «Інші витрати операційної діяль

Облік формування доходів і результатів діяльності
  5.5.1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 «Дохід»

Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань
6.1. Згідно з П(С)БО 2 «Баланс» власний капітал визначається як частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал поділяєт

Позабалансовий облік
  8.1. Аналітичний облік в розрізі об’єктів позабалансового обліку ведеться у Відомості позабалансового обліку ф. № 9 с.-г., в якій з регістрів аналітичного обліку за

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги