рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Облік касових операцій сільськогосподарського підприємства

Облік касових операцій сільськогосподарського підприємства - раздел Журналистика и СМИ, Методичні рекомендації Щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку Для сільськогосподарських підприємств 2.1.1. Приймання, Зберігання Та Видача Грошових Коштів, Офор...

2.1.1. Приймання, зберігання та видача грошових коштів, оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів та інших документів, ведення касової книги, контроль за дотриманням касової дисципліни здійснюють відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320 (зі змінами).

 

2.1.2. Для обліку касових операцій на рахунку 30 «Каса» ведеться Журнал-ордер № 1 с.-г. та відомість 1.1 с.-г. Записи до Журналу-ордера та Відомості здійснюються на підставі звітів касира, в яких проти кожної суми проставляють номер кореспондуючого рахунка. Операції з однаковою кореспонденцією рахунків об’єднують і записують в Журнал-ордер однією сумою. В колонці «Дата звіту касира» записують дату або початкові і кінцеві числа звіту, наприклад, за 01 – 03 тощо.

 

2.1.3. Кожному касовому звіту відводиться окремий рядок. Кількість рядків в Журналі-ордері № 1 с.-г. повинна відповідати кількості касових звітів за даний місяць з 1 по 31 число. Для зручності звірки рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» рекомендується робити окремі записи з погашення заборгованості за минулий місяць і по проміжним виплатам (аванс, відпускні, кінцевий розрахунок).

 

2.1.4. На суми, що відображені в Журналі-ордері № 1 с.-г., з кредиту рахунку 30 «Каса» в дебет рахунків 23, 91, 92, 93 й інших складають аркуші-розшифровки. На суми, що відображені по дебету рахунку 30 «Каса» з кредиту рахунків 67, 70, 71, 72, 73, 74 також складають аркуші-розшифровки (для занесення їх в інші журнали-ордери).

 

2.1.5. По закінченні місяця підводять підсумки за дебетом і кредитом рахунку 30 «Каса» і звіряють з оборотами кореспондуючих з ним рахунків, що відображені в інших журналах-ордерах та відомостях.

Після цього кредитові обороти по касі за місяць із Журналу-ордера № 1 с.-г. переносять в Головну книгу. Обороти за дебетом каси в Головну книгу будуть занесені при розносці інших журналів-ордерів № 1 с.-г., 2 с.-г., 3 А с.-г, 3 Б с.-г, 3 В с.-г, 3 Г с.-г , 4 Б с.-г., 5 Б с.-г., 6 с.-г., 7 с.-г та інших з кредиту відповідних рахунків.

 

2.1.6. Залишок грошових коштів на кінець місяця, що вказаний у відомості до Журналу-ордера № 1 с.-г., повинен відповідати залишку останнього в даному місяці касовому звіту касира і даним Головної книги.

 

2.1.7. Для відображення операцій, здійснених у іноземній валюті, використовується Журнал-ордер № 1 с.-г. і відомості до нього, які заповнюються у валюті здійснення операцій. Для кожної іноземної валюти, в якій здійснювалися операції, ведеться Журнал-ордер № 1 с.-г. і відомості до нього, які позначаються назвою валюти, в якій вони заповнюються.

Аналітичні дані про грошові кошти в іноземній валюті наводяться в гривнях і одночасно в тій валюті, в якій здійснювалась операція в іноземній валюті.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні рекомендації Щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку Для сільськогосподарських підприємств

Методичні рекомендації... Щодо застосування регістрів журнально ордерної форми обліку...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Облік касових операцій сільськогосподарського підприємства

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні положення
  1.1. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств (далі – Методичні рекомендації) розроб

Облік операцій на рахунках в банку та вкладень
  2.2.1. Для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій, призначено рахунок 31 «Р

Облік кредитів банків
  2.3.1. Взаємовідносини сільськогосподарських підприємств з установами банку по кредитах регулюються Законом України «Про банки і банківську діяльність» та іншими но

Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань
  Облік розрахунків здійснюється у відповідності до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», П(С)БО 11 «Зобов’язання», Плану рахунків та Інструкції про його застосування. Розп

Облік розрахунків з підзвітними особами
  3.1.1. Облік розрахунків з підзвітними особами ведуть в Журналі-ордері №3 А с.-г.. Аналітичний облік в цьому регістрі ведуть за кожною окремо виданою в підзвіт сумо

Облік розрахунків за дебіторською заборгованістю
  3.2.1. Для обліку розрахунків за дебіторською заборгованістю (крім розрахунків з покупцями та замовниками і розрахунків з підзвітними особами) застосовується окреми

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
  3.3.1. Для обліку розрахунків, відображених на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» призначений Журнал-ордер № 3 В с.-г. та Реєстр операцій за

Облік розрахунків за іншими зобов’язаннями
  3.4.1.Для обліку розрахунків за зобов’язаннями (крім розрахунків з постачальниками та векселями виданими) призначено окремий бланк Журналу-ордера № 3 Г с.-г. та від

Облік необоротних активів
  4.1.1. Аналітичний облік основних засобів здійснюють в інвентарних картках (типова форма № ОЗ-6). Інвентарні картки містять інформацію про технічні особливості об’є

Облік довгострокових біологічних активів
  4.2.1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про довгострокові біологічні активи, про одержані від їх біологічних перетворень додатков

Облік фінансових та капітальних інвестицій
  4.3.1. Для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери та статутний капітал інших підприємств ведеться рахунок

Облік виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів
  5.1.1. Облік наявності та руху виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів ведеться за центрами відповідальності (мате

Облік розрахунків за виплатами працівникам та відрахувань на соціальні заходи
  5.2.1. Облік оплати праці в системі рахунків – це визначення винагороди, обчисленої, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган здійсню

Облік виробництва
  5.3.1.Облік витрат виробництва ведеться відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 30 «Біологічні активи». При веденні управлінського обліку у в

Облік формування витрат діяльності
5.4.1. Для обліку витрат діяльності використовують Журнал-ордер № 5 Г с.-г., де відображають операції за рахунками: 90 «Собівартість реалізації», 94 «Інші витрати операційної діяль

Облік формування доходів і результатів діяльності
  5.5.1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 «Дохід»

Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань
6.1. Згідно з П(С)БО 2 «Баланс» власний капітал визначається як частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал поділяєт

Облік поточних біологічних активів
7.1.Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи визначає П(С)БО 30. До складу поточних біологічних активів відносяться поточні біологі

Позабалансовий облік
  8.1. Аналітичний облік в розрізі об’єктів позабалансового обліку ведеться у Відомості позабалансового обліку ф. № 9 с.-г., в якій з регістрів аналітичного обліку за

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги