рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Облік операцій на рахунках в банку та вкладень

Облік операцій на рахунках в банку та вкладень - раздел Журналистика и СМИ, Методичні рекомендації Щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку Для сільськогосподарських підприємств   2.2.1. Для Обліку Наявності Та Руху Грошових...

 

2.2.1. Для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій, призначено рахунок 31 «Рахунки в банках». Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі сільськогосподарського підприємства (поштових марок, сплачених путівок до санаторіїв) та про кошти в дорозі, призначений рахунок 33 «Інші кошти».

 

2.2.2. Облік операцій за рахунками 31 «Рахунки в банках» та 33 «Інші кошти» ведуть в Журналі-ордері № 1 с.-г. та відомостях № 1.2 с.-г., 1.3 с.-г.. Записи в Журналі-ордері та відомостях здійснюють по мірі надходження виписок банку після їх перевірки з документами. У виписках і перевірених документах проти кожної суми зазначають номер кореспондуючого рахунку. Суми з кожної опрацьованої виписки записують у Журнал-ордер та відомість підсумками з деталізацією сум за кореспондуючими рахунками. Ведення відомості поряд з журналом-ордером обумовлено доцільністю спільного збереження всіх розрахунково-платіжних документів, що підтверджують записи у виписках банку.

 

2.2.3. В кінці звітного періоду в Журналі-ордері № 1 с.-г. та відомостях підраховують підсумки оборотів в кореспонденції з іншими рахунками і визначають залишки на перше число наступного за звітним місяця, що повинен відповідати наведеному у виписці банку за останній день місяця.

 

2.2.4. Обороти за кредитом субрахунків 311 «Поточні рахунки в національній валюті» і 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» Журналу-ордера № 1 с.-г. переносять в Головну книгу в колонку «Оборот за кредитом» відповідних субрахунків 311 та 313. Одночасно суми, що складають цей оборот, записують за дебетом відповідних кореспондуючих рахунків у Головній книзі в розділ «Обороти за дебетом».

 

2.2.5. На суми, що відображені в Журналі-ордері № 1 с.-г., з кредиту субрахунків 311 та 313 в дебет рахунків 14, 15, 23, 67, 68, 69, 92 та інших складають аркуші-розшифровки. Суми, що відображені у відомостях до Журналу-ордера № 1 с.-г., за дебетом субрахунків 311 та 313 з кредиту рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75 також складають аркуші-розшифровки (для занесення їх в Журнал-ордер № 6 с.-г).

В тих випадках, коли аркуші-розшифровки не складаються, при занесенні сум з відомостей до Журналу-ордера № 1 с.-г. в кінці журналу-ордера за належністю необхідно вказати, що підстава знаходиться при Журналі-ордері № 1 с.-г. за ______ місяць 200__ р.

 

2.2.6.Залишок коштів на поточному рахунку в національній валюті та інших рахунках в банку в національній валюті (особовий рахунок за розрахунковими чековими книжками, спеціальний рахунок за капітальними вкладеннями та ін.) повинні дорівнювати даним останньої за місяць виписки банку і Головній книзі.

 

2.2.7. Облік операцій по субрахунках 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» та 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті» ведеться згідно з Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» і П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

 

2.2.8. Відображення в бухгалтерському обліку руху коштів здійснюється в гривнях шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України.

 

2.2.9. Суми за кредитом субрахунків 312 і 314 з кожної опрацьованої виписки банку записують в окремому Журналі-ордері № 1 с.-г. за кожним видом валют. Аналогічно записують дебетові обороти. При записах на кожний кореспондуючий рахунок в чисельнику наводять суму в іноземній валюті, а в знаменнику в національній валюті.

 

2.2.10. Для обліку грошових документів та грошей в дорозі, які обліковуються відповідно на субрахунках:

331 «Грошові документи в національній валюті»;

332 «Грошові документи в іноземній валюті»;

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»;

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»,

використовується окремий розворот Журналу-ордера № 1 с.-г. та Відомість по дебету вказаних субрахунків (ф. № 1.3 с.-г.).

 

2.2.11. Для обліку поточних фінансових інвестицій використовується рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції».

 

2.2.12. Аналітичний облік як довгострокових, так і поточних фінансових інвестицій необхідно вести за видами фінансових вкладень та об’єктами інвестування: в картках аналітичного обліку ощадних сертифікатів придбаних підприємством; картках аналітичного обліку акцій не власної емісії, придбаних з метою перепродажу; картках аналітичного обліку короткострокових облігацій, придбаних підприємством.

 

2.2.13. Для обліку операцій за рахунком 35 «Поточні фінансові інвестиції» призначений Журнал-ордер № 1 с.-г. та відомість № 1.4 с.-г..

Облік здійснюється в розрізі окремих аналітичних рахунків і субрахунків із зазначенням залишку на початок місяця, обороту за дебетом і кредитом, залишку на кінець місяця.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні рекомендації Щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку Для сільськогосподарських підприємств

Методичні рекомендації... Щодо застосування регістрів журнально ордерної форми обліку...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Облік операцій на рахунках в банку та вкладень

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні положення
  1.1. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств (далі – Методичні рекомендації) розроб

Облік касових операцій сільськогосподарського підприємства
2.1.1. Приймання, зберігання та видача грошових коштів, оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів та інших документів, ведення касової книги, контроль за дотриманням касо

Облік кредитів банків
  2.3.1. Взаємовідносини сільськогосподарських підприємств з установами банку по кредитах регулюються Законом України «Про банки і банківську діяльність» та іншими но

Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань
  Облік розрахунків здійснюється у відповідності до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», П(С)БО 11 «Зобов’язання», Плану рахунків та Інструкції про його застосування. Розп

Облік розрахунків з підзвітними особами
  3.1.1. Облік розрахунків з підзвітними особами ведуть в Журналі-ордері №3 А с.-г.. Аналітичний облік в цьому регістрі ведуть за кожною окремо виданою в підзвіт сумо

Облік розрахунків за дебіторською заборгованістю
  3.2.1. Для обліку розрахунків за дебіторською заборгованістю (крім розрахунків з покупцями та замовниками і розрахунків з підзвітними особами) застосовується окреми

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
  3.3.1. Для обліку розрахунків, відображених на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» призначений Журнал-ордер № 3 В с.-г. та Реєстр операцій за

Облік розрахунків за іншими зобов’язаннями
  3.4.1.Для обліку розрахунків за зобов’язаннями (крім розрахунків з постачальниками та векселями виданими) призначено окремий бланк Журналу-ордера № 3 Г с.-г. та від

Облік необоротних активів
  4.1.1. Аналітичний облік основних засобів здійснюють в інвентарних картках (типова форма № ОЗ-6). Інвентарні картки містять інформацію про технічні особливості об’є

Облік довгострокових біологічних активів
  4.2.1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про довгострокові біологічні активи, про одержані від їх біологічних перетворень додатков

Облік фінансових та капітальних інвестицій
  4.3.1. Для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери та статутний капітал інших підприємств ведеться рахунок

Облік виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів
  5.1.1. Облік наявності та руху виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів ведеться за центрами відповідальності (мате

Облік розрахунків за виплатами працівникам та відрахувань на соціальні заходи
  5.2.1. Облік оплати праці в системі рахунків – це визначення винагороди, обчисленої, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган здійсню

Облік виробництва
  5.3.1.Облік витрат виробництва ведеться відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 30 «Біологічні активи». При веденні управлінського обліку у в

Облік формування витрат діяльності
5.4.1. Для обліку витрат діяльності використовують Журнал-ордер № 5 Г с.-г., де відображають операції за рахунками: 90 «Собівартість реалізації», 94 «Інші витрати операційної діяль

Облік формування доходів і результатів діяльності
  5.5.1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 «Дохід»

Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань
6.1. Згідно з П(С)БО 2 «Баланс» власний капітал визначається як частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал поділяєт

Облік поточних біологічних активів
7.1.Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи визначає П(С)БО 30. До складу поточних біологічних активів відносяться поточні біологі

Позабалансовий облік
  8.1. Аналітичний облік в розрізі об’єктів позабалансового обліку ведеться у Відомості позабалансового обліку ф. № 9 с.-г., в якій з регістрів аналітичного обліку за

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги