рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Облік розрахунків за іншими зобов’язаннями

Облік розрахунків за іншими зобов’язаннями - раздел Журналистика и СМИ, Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств   3.4.1.Для Обліку Розрахунків За Зобов’Язання...

 

3.4.1.Для обліку розрахунків за зобов’язаннями (крім розрахунків з постачальниками та векселями виданими) призначено окремий бланк Журналу-ордера № 3 Г с.-г. та відомості аналітичного обліку № 3.4 с.-г. «Відомість аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями», № 3.5 с.-г. «Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом». Тут знаходять відображення розрахункові операції за рахунками:

17 «Відстрочені податкові активи»;

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»;

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»;

54 «Відстрочені податкові зобов'язання»;

55 «Інші довгострокові зобов’язання»;

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»;

64 «Розрахунки за податками й платежами»;

65 «Розрахунки за страхуванням»:;

654 «За індивідуальним страхуванням»;

655 «За страхуванням майна»;

67 «Розрахунки з учасниками»;

68 «Розрахунки за іншими операціями»;

69 «Доходи майбутніх періодів».

 

3.4.2. По рахунку 53 в Журналі-ордері № 3 Г с.-г. узагальнюється інформація про стан розрахунків з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди. Окремими аналітичними позиціями за даним журналом-ордером будуть розрахунки з кожним орендодавцем.

 

3.4.3. По рахунку 61 в Журналі-ордері № 3 Г с.-г. узагальнюється інформація про стан розрахунків за поточними зобов’язаннями, переведеними зі складу довгострокових зобов’язань, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Аналітичний облік ведеться за кредиторами та видами заборгованості.

 

3.4.4. По рахунку 64 в Журналі-ордері № 3 Г с.-г. та відомості №3.5 с.-г. узагальнюється інформація про розрахунки підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податок з доходів фізичних осіб. За кредитом рахунку 64 відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом – належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться у Відомості 3.5 с.-г., де зобов’язання записують за їх видами за місяць і з початку року (податок з доходів фізичних осіб, акцизний збір, плата за землю, податок на прибуток, податок на додану вартість, плата за використання природних ресурсів, плата за воду, податок з власників транспортних засобів, місцеві податки і збори тощо). У відомості на кожний вид платежів відводять окремий рядок (за місяць і з початку року). Якщо з якогось виду податків передбачено кілька платежів протягом місяця, використовують кілька рядків.

Підсумки відомості заносять в Журнал-ордер № 3 Г с.-г., з якого загальний підсумок переносять в Головну книгу.

 

3.4.5. По рахунку 65 в Журналі-ордері № 3 Г с.-г. та відомості 3.4 с.-г. ведеться облік тільки розрахунків за індивідуальним страхуванням і страхуванням майна .

3.4.6. По рахунку 67 в Журналі-ордері № 3 Г с.-г. та відомості 3.4 с.-г. узагальнюється інформація про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов’язані з розподілом прибутку. Аналітичний облік ведеться за кожним засновником та учасником та за видами виплат.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств

Методичні рекомендації.. щодо застосування регістрів журнально ордерної форми обліку..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Облік розрахунків за іншими зобов’язаннями

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні положення
  1.1. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств (далі – Методичні рекомендації) розроб

Облік касових операцій сільськогосподарського підприємства
2.1.1. Приймання, зберігання та видача грошових коштів, оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів та інших документів, ведення касової книги, контроль за дотриманням касо

Облік операцій на рахунках в банку та вкладень
  2.2.1. Для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій, призначено рахунок 31 «Р

Облік кредитів банків
  2.3.1. Взаємовідносини сільськогосподарських підприємств з установами банку по кредитах регулюються Законом України «Про банки і банківську діяльність» та іншими но

Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань
  Облік розрахунків здійснюється у відповідності до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», П(С)БО 11 «Зобов’язання», Плану рахунків та Інструкції про його застосування. Розп

Облік розрахунків з підзвітними особами
  3.1.1. Облік розрахунків з підзвітними особами ведуть в Журналі-ордері №3 А с.-г.. Аналітичний облік в цьому регістрі ведуть за кожною окремо виданою в підзвіт сумо

Облік розрахунків за дебіторською заборгованістю
  3.2.1. Для обліку розрахунків за дебіторською заборгованістю (крім розрахунків з покупцями та замовниками і розрахунків з підзвітними особами) застосовується окреми

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
  3.3.1. Для обліку розрахунків, відображених на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» призначений Журнал-ордер № 3 В с.-г. та Реєстр операцій за

Облік необоротних активів
  4.1.1. Аналітичний облік основних засобів здійснюють в інвентарних картках (типова форма № ОЗ-6). Інвентарні картки містять інформацію про технічні особливості об’є

Облік довгострокових біологічних активів
  4.2.1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про довгострокові біологічні активи, про одержані від їх біологічних перетворень додатков

Облік фінансових та капітальних інвестицій
  4.3.1. Для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери та статутний капітал інших підприємств ведеться рахунок

Облік виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів
  5.1.1. Облік наявності та руху виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів ведеться за центрами відповідальності (мате

Облік розрахунків за виплатами працівникам та відрахувань на соціальні заходи
  5.2.1. Облік оплати праці в системі рахунків – це визначення винагороди, обчисленої, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган здійсню

Облік виробництва
  5.3.1.Облік витрат виробництва ведеться відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 30 «Біологічні активи». При веденні управлінського обліку у в

Облік формування витрат діяльності
5.4.1. Для обліку витрат діяльності використовують Журнал-ордер № 5 Г с.-г., де відображають операції за рахунками: 90 «Собівартість реалізації», 94 «Інші витрати операційної діяль

Облік формування доходів і результатів діяльності
  5.5.1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 «Дохід»

Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань
6.1. Згідно з П(С)БО 2 «Баланс» власний капітал визначається як частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал поділяєт

Облік поточних біологічних активів
7.1.Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи визначає П(С)БО 30. До складу поточних біологічних активів відносяться поточні біологі

Позабалансовий облік
  8.1. Аналітичний облік в розрізі об’єктів позабалансового обліку ведеться у Відомості позабалансового обліку ф. № 9 с.-г., в якій з регістрів аналітичного обліку за

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги