рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Опорний конспект лекцій з курсу Основи екології Тема 1. Предмет, історія, структура та методи екології 1. Предмет, об’єкт і завдання екології 2. Історія розвитку екології як науки

Опорний конспект лекцій з курсу Основи екології Тема 1. Предмет, історія, структура та методи екології 1. Предмет, об’єкт і завдання екології 2. Історія розвитку екології як науки - Конспект, раздел История, Одеська Національна Академія Харчових Технологій...

Одеська національна академія харчових технологій

Кафедра екології харчових продуктів та виробництв

Опорний конспект лекцій

з курсу«Основи екології»

Одеса-2012

Конспект лекцій з курсу «Основи екології» для студентів всіх форм навчання та спеціальностей ОНАХТ/Укл. Г.В. Крусір, Я.П. Русєва, Г.В. Кіріяк, О.С. Карпенко, В.В. Яшкіна, І.Ф. Соколова.- Одеса: ОНАХТ, 2012.- 136с.

 

Тема 1. Предмет, історія, структура та методи екології

План

1. Предмет, об’єкт і завдання екології

2. Історія розвитку екології як науки

3. Структура сучасної екології

4. Методи дослідження

5. Основні поняття

6. Будова біосфери

7. Екосистеми

Предмет, об’єкт і завдання екології

ЕКОЛОГІЯ-(від еко... і ...логос) наука, яка вивчає зв’язок живих організмів між собою та навколишнім середовищем.

 

Головним об’єктом вивчення в екології є екосистеми, тобто єдині природні комплекси, утворені живими організмами і середовищем проживання.

ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЇ

Ø Вивчення закономірностей формування, існування та функціонування біологічних систем усіх рівнів у взаемоз’язку з атмосферою, гідросферою, техносферою.

Ø Прогноз динаміки стану біосфери у часі та просторі.

Ø Розробка шляхів гармонізації взаємовідносин людського суспільства й природи, збереження здатності біосфери до самовідновлення

 

Історія розвитку екології як науки.

Умовно історію розвитку екології як науки поділяють на 3 етапи. Кожен з яких характеризується певним напрямом досліджень в екології .

Етапи Напрям в екології Вивчає
І Аутекологія Взаємини окремого живого організму з довкіллям
ІІ Популяційна екологія Популяцію як елементарну форму існування виду
ІІІ Синекологія   Взаємодію популяцій між собою і найближчим довкіллям.

 

 

Структура сучасної екології

Вчення про біосферу включає в себе екологію, яка складається з чотирьох основних розділів: біоекології, геоекологіі, екологіі людини, і прикладної екології.

Методи дослідження

Основні поняття та терміни

БУДОВА БІОСФЕРИ

20000   Еверест(8848 м. )Стратосфера

Тема 2. Закони екології. Екологічні фактори

План

1. Суспільні та природні закони екології.

2.Уявлення про екологічні фактори.

 

 

Екологічні піраміди:

 

піраміди біомаси, що характеризують масу живої речовини на кожному рівні;

піраміди енергії, що показують зміну енергії на наступних трофічних рівнях;

піраміди чисел, що відображають чисельність організмів на кожному рівні.

       
   
 
 

 

       
 
 
   

 

 

 
 

 


 

 


 

 

 

Викиди вуглекислого газу у Євразійських країнах

Руйнування озонового шару

Функції озонового шару: захист біосфери від дії короткохвильового ультрафіолетового випромінювання Сонця.

 

- Короткохвильові ультрафіолетові промені УФЦ (UVC) – 100 - 280 нм

- Середньохвильові ультрафіолетові промені УФБ (UVB) – 280 - 320 нм;

- Довгохвильові ультрафіолетові промені УФА-II (UVA II - короткі) 320 -340 нм іУФА-1 (UVA I - довгі) 340 - 400 нм.

 

Антропогенне походження «озонових дір» на думку більшості вчених пов'язано з підвищеним вмістом хлорфторвуглеводнів (фреонів). Фреони широко застосовуються в промисловому виробництві і в побуті (хладоагрегати, розчинники, розпилювачі, аерозольні упаковки тощо). Піднімаючись в атмосферу, фреони розкладаються з вивільненям оксиду Хлору, який згубно діє на молекули озону.

Хімізм руйнування озонового шару

 

За даними міжнародної екологічної організації «Грінпіс», основними постачальниками хлорфторвуглеводнів (фреонів) є США - 30,85 %, Японія - 12,42 %; Великобританія - 8,62 % і Росія - 8,0 %. США пробили в озоновому шарі «дірку» площею 7 млн. км2, Японія - 3 млн. км2, що в сім разів більше, ніж площа самої Японії. Останнім часом в США і низці західних країн побудовані заводи з виробництва нових видів хладореагентів (гідрохлорфторвуглеводнів) з низьким потенціалом руйнування озонового шару.

Утворення кислотних опадів

Оксиди Сульфуру та Нітрогену – основні причини виникнення кислотних опадів

  Антропогенні джерела надходження оксидів Сульфуру – згоряння твердого… До природних джерел цих оксидів в першу чергу відносяться виверження вулканів.

Смоги

СМОГ - аерозоль, що складається з диму, туману і пилу.

ЛІТНІЙ СМОГ

Влітку, коли сонце світить яскраво, гaзи, що утворюються при згоранні автомобільного палива (оксиди aзотa NOx, і продукти неповного згорання бензину… Утворення оксиду Нітрогену - побічного продукту згоряння вуглеводневого палива… N2 + O2 → 2NO

Мають подразнюючу дію

 

Фотохімічний смог характерний для таких міст, як Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя.

ЗИМОВИЙ СМОГ

Зимовий, або «лондонський», смог утворюється, коли тaкі забруднювачі повітря, як оксид Сульфуру (IV), монооксид Карбону (СO) і пил та сажа, у… Згоряння вуглеводневого палива в умовах надлишку кисню: {CH} + O2 → CO2 + H2O

Методи та засоби очищення викидів в атмосферу

1. Зменшення кількості ТЕС

2. Очистка мінерального палива від сірчаного колчедану

3. Заміна вугілля та мазуту на ТЕС більш екологічними енергоносіями (природний газ)

4. Заміна палива для автотранспорту на екологічнобезпечне

5. Збільшення обсягів озеленення міських та сільських зон

6. Раціональне міське планування

7. Зупинити знеліснення

 

Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення охорони та використання атмосферного повітря

1. Встановлення лімітів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та інших шкідливих впливів на нього

2. Встановлення лімітів використання повітря як сировини основного виробничого призначення

3. Встановлення нормативів плати і розмірів платежів за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та інші шкідливі впливи на нього

4. Встановлення нормативів плати за перевищення лімітів викидів, інших шкідливих впливів та видачу дозволів на використання атмосферного повітря

5. Встановлення нормативів плати за використання атмосферного повітря як сировини виробничого призначення

6. Надання суб’єктам різноманітних пільг при впровадженні та використанні безвідходних та ресурсозберігаючих технологій

 

Контрольні питання

2. Як змінювався склад атмосферного повітря протягом часу? 3. На які шари розподілена атмосфера? 4. Що призводить до погіршення екологічного стану атмосфери?

Тема 5. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗАХИСТ ГІДРОСФЕРИ

План

1. Роль води на Землі.

2. Як виникла вода на планеті.

3. Основні частини гідросфери.

4. Безкінечна мандрівка води у природі.

5. Значення гідросфери.

6. Забруднення гідросфери.

7. Антропогенний вплив на ґрунтові води.

8. Проблеми забруднення вод Світового океану та відродження малих річок.

9. Наслідки забруднення гідросфери.

10. Заходи покращення якості води.

11. Очистка стічних вод.

ГІДРОСФЕРА –водяна сфера нашої планети, сукупність океанів, морів, вод континентів, льодовикових покривів.

 

ЗНАЧЕННЯ ОКЕАНІЧНИХ ВОД

Ø Формування клімату (неоднакова інтенсивність сонячного прогрівання поверхні на різних широтах)

Ø Кругообіг води на планеті

 

Малий та великий кругообіги води в природі

Середня тривалість загального циклу обміну води, залученої в біологічний кругообіг, становить 300-400 років. Приблизно 37 разів на рік (тобто кожні…   ЗНАЧЕННЯ ГІДРОСФЕРИ  

Типи забруднення поверхневих і підземних вод

Ø неправильно розташовані звалища та інші сховища отруйних речовин; Ø підземні резервуари та трубопроводи (особливу небезпеку становлять… Ø пестициди, що застосовуються на полях, у садах, на газонах тощо;

СПОСОБИ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

  Механічні способи очищення застосовуються для очищення стоків від твердих та… — подрібнення великих за розміром забруднень у менші за допомогою механічних пристроїв;

Зворотний осмос (гіперфільтрація) — процес фільтрування стічних вод через напівпроникні мембрани під тиском.

Ультрафільтрація — мембранний процес розподілу розчинів, осмотичний тиск котрих малий. Застосовується для очищення стічних вод від високомолекулярних речовин, завислих частинок та колоїдів.

Електродіаліз — процес сепарації іонів солей в мембранному апараті, котрий здійснюється під впливом постійного електричного струму. Електродіаліз застосовується для демінералізації стічних вод. Основним обладнанням є електродіалізатори, що складаються з катіонітових та аніонітових мембран.

Хімічне очищення використовується як самостійний метод або як попередній перед фізико-хімічним та біологічним очищенням. Його використовують для зниження корозійної активності стічних вод, видалення з них важких металів, очищення стоків гальванічних дільниць, для окислення сірководню та органічних речовин, для дезинфекції води та її знебарвлення.

Нейтралізація застосовується для очищення стоків гальванічних, травильних та інших виробництв, де застосовуються кислоти та луги. Нейтралізація здійснюється шляхом змішування кислих стічних вод з лугами, додаванням до стічних вод реагентів (вапно, карбонати кальцію та магнію, аміак тощо) або фільтруванням через нейтралізуючі матеріали (вапно, доломіт, магнезит, крейда, вапняк тощо).

Окислення застосовується для знезараження стічних вод від токсичних домішок (мідь, цинк, сірководень, сульфіди), а також від органічних сполук. Окислювачами є хлор, озон, кисень, хлорне вапно, гіпохлорит кальцію тощо.

Фізико-хімічні методи:

Коагуляція — процес з'єднання дрібних частинок забруднювачів в більші за допомогою коагулянтів. Для позитивно заряджених частинок коагулюючими іонами є аніони, а для негативно заряджених — катіони. Коагулянтами є вапняне молоко, солі алюмінію, заліза, магнію, цинку, сірчанокислого кальцію, вуглекислого газу тощо. Коагулююча здатність солей тривалентних металів в десятки разів вища, ніж двовалентних і в тисячу разів більша, ніж одновалентних.

Флокуляція — процес агрегації дрібних частинок забруднювачів у воді за рахунок утворення містків між ними та молекулами флокулянтів. Флокулянтами є активна кремнієва кислота, ефіри, крохмаль, целюлоза, синтетичні органічні полімери (поліакриламід, поліоксиетилен, поліакрилати, поліетиленаміни тощо).

Для освітлення води одночасно використовуються коагулянти та флокулянти, наприклад, сірчанокислий алюміній та поліакриламід ППА. Коагуляція та флокуляція здійснюються у спеціальних ємностях та камерах.

При очищенні води використовується і електрокоагуляція — процес укрупнення частинок забруднювачів під дією постійного електричного струму.

Сорбція — процес поглинання забруднень твердими та рідкими сорбентами (активованим вугіллям, золою, дрібним коксом, торфом, селікагелем, активною глиною тощо). Пристрої для вилучення зі стічних вод або розчинів за цим методом виготовляють у вигляді фільтрів.

Розрізняють три види сорбційних процесів очищення стоків: абсорбція, адсорбція, хемосорбція.

При абсорбції поглинання забруднень здійснюється всією масою (об'ємом) абсорбованої речовини.

При адсорбції поглинання забруднювачів відбувається тільки поверхнею адсорбента за рахунок молекулярних сил двох тіл, що взаємодіють.

При хемосорбції поглинання забруднювачів сорбентом відбувається з утворенням на поверхні розподілу нового компонента або фази.

Вибір сорбента визначається характером та властивостями забруднень. Процес очищення стоків різними видами сорбентів здійснюється в спеціальних колонах, заповнених сорбентами.

Екстракція — вилучення зі стічних вод цінних речовин за допомогою екстрагентів, котрі повинні мати такі властивості: високу екстрагуючу здатність, селективність, малу розчинність у воді, мати густину, що відрізняється від густини води, невелику питому теплоту випаровування, малу теплоємність, бути вибухобезпечними та нетоксичними, мати невелику вартість. Цей спосіб використовується для вилучення зі стічних вод фенола.

Іонний обмін базується на вилученні зі стічних вод цінних домішок хрому, цинку, міді, ПАР за рахунок обміну іонами між домішками та іонітами (іонообмінними смолами) на поверхні розподілу фаз "розчин — смола". За знаком заряду іоніти поділяються на катіоніти та аніоніти, котрі мають відповідно кислі та лужні властивості. Іоніти можуть бути природними та синтетичними. Практично застосовуються природні іоніти типу алюмосилікатів, гідрооксидів та солей багатовалентних металів, іоніти з вугілля та целюлози та різноманітні синтетичні іонообмінні смоли.

Після механічних, хімічних та фізико-хімічних методів очищення у стічних водах можуть знаходитись різноманітні віруси та бактерії. Тому з метою запобігання захворюванням стічні води перед повторним використанням для побутових потреб підлягають біологічному очищенню. Стерилізація води здійснюється шляхом нагрівання, хлорування, озонування, обробки ультрафіолетовими променями, біообробки, електролізу срібла, коли анодом є срібний електрод, а катодом — вугілля. Іони срібла мають бактерицидну дію. Другий метод електролізної обробки води полягає в додаванні до води кухонної солі, котра при пропусканні струму розкладається, виділяючи вільний хлор.

У виробничих умовах часто доводиться використовувати комплексні методи очищення, котрі базуються на механічних, хімічних, фізико-хімічних, біологічних способах та пристроях для вилучення забруднень.

 

 

Питання для самоконтролю:

1. Що таке гідросфера? Як вона утворилася на Землі?

2. Яку роль відіграє вода в природі? Наведіть приклади, що підтверджують виключне значення води.

3. Перелічіть основні частини гідросфери? Поміркуйте, які з них можна побачити на фізичній карті світу, а які ні?

4. Що входить до складу вод суходолу?

5. Поясніть, чому кількість води на Землі майже не змінюється.

6. Яке значення має Світовий океан на Землі?

7. Пригадайте, що вам відомо про дослідження Світового океану.

8. Унікальність властивостей води.

9. Назвіть найбільші споживачі води в галузі народного господарства.

10. Типи забруднення поверхневих і підземних вод.

11. Охарактеризуйте основні джерела забруднення поверхневих вод.

12. Яке значення має гідросфера?

13. Назвіть та охарактеризуйте глобальні наслідки забруднення вод.

14. Головні джерела забруднення і забруднюючі речовини ґрунтових вод.

15. Проблеми забруднення вод світового океану та відродження малих річок.

16. Проблеми захисту малих річок.

17. Причини виснаження малих річок.

18. В чому полягає небезпечність забруднення гідросфери (порівняно з атмосферою).

19. Наслідки забруднення гідросфери.

20. Заходи покращення якості води.

21. Наведіть схему очищення стічних вод.

22. Класифікація способів очищення стічних вод.

23. Флотація та класифікація флотаційних установок.

24. Коагуляція.

25. Флокуляція.

26. Види сорбційних процесів очищення стоків.

27. Сорбція.

28. Екстракція.

Тема 6. Екологічні проблеми та захист літосфери

План

Будова літосфери

Основні джерела забруднення літосфери

Наслідки забруднення літосфери

Засоби захисту літосфери

Будова літосфери

            Земна кора …

Значення літосфери

· Середовище усіх мінеральних ресурсів · Основний об`єкт антропогенної діяльності людини · Ґрунти – органо-мінеральний продукт багаторічної спільної діяльності живих організмів, води, повітря, сонячного…

Основні джерела забруднення літосфери

 

 


 

Наслідки забруднення літосфери

1. Зміна рельєфу земної поверхні

2. Зміна форми континентів, їх розмірів, розташування

3. Локальні, регіональні та глобальні екологічні катастрофи

4. Зміна клімату і складу атмосфери

5. Землетруси

6. Виснаження і вичерпання ґрунтів

7. Зсуви, селі, осипання, просідання і карстово-суфозійні явища

8. Деградація ґрунтів (засолення, ерозія)

9. Підтоплення й заболочення територій

 

 

Засоби захисту літосфери

В процесі перетворення літосфери людина витягнула 125 млрд.т вугілля,2 млрд. т. нафти, більше 100 млрд. інших корисних копалин. Розорано понад 1500 млн. га земель, заболочено і засолено 20 млн. га.

Забезпеченість людства земельними ресурсами визначається світовим земельним фондом, що становить 13,1 млрд. га.

 

Розміри і структура світового земельного фонду

– Оброблювані землі (ріллі, сади, плантації) – Луги і пасовища – Ліси та чагарники   – Землі пунктів населення, промисловості та транспорту – Малопродуктивні і непродуктивні землі: болота, пустелі, льодовики)

Основні засоби захисту літосфери

А) Рекультивація порушених земель

Рекультивація– це комплекс робіт, що проводяться з метою відновлення порушених територій (при відкритій розробці родовищ корисних копалин, в процесі будівництва тощо) і приведення земельних ділянок у безпечний стан.

Існує рекультивація технічна, біологічна та будівельна.

 

       
   
 
 

 

 


Розподіл водних ресурсів на Землі

                           

Питання для самоконтролю

1.Природа та її ресурси.

2.Класифікації природних ресурсів.

3.Мінеральні природні ресурси, їх види.

4.Характеристика паливно-енергетичних та рудних ресурсів.

5.Характеристика гірнисо-хімічних та будівельних ресурсів.

6.Водні ресурси та їх характеристика.

7.Природні ресурси Світового океану.

8.Лісові, кліматичні та рекреаційні ресурси.

9.Види та проблеми традиційних джерел енергії.

10.Альтернативні джерела енергії та їх перспективи.

11.Проблеми організації природокористування.

12.Основні напрями природокористування.

13.Основні завдання раціонального природокористування.

14.Принципи раціонального природокористування.

15.Шляхи розв'язання проблем раціонального природокористування.

 

Тема 8. ЕКОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ.

План лекції

1. Безпека харчових продуктів.

2. Міжнародний і Державний контроль безпеки харчових продуктів.

3. Заходи щодо зменшення концентрації небезпечних речовин в харчових продуктах.

 

1. Безпека харчових продуктів

Токсичні речовини харчових продуктів:

Природні компоненти продуктів, що проявляють шкідливу дію та шкідливі речовини, які потрапляють у їжу ззовні

Несприятлива сучасна екологічна ситуація як в Україні, так і багатьох країнах світу, веде до забруднення питної води, повітря, ґрунтів, і, відповідно, харчових продуктів.

З кожним роком все більш актуальними стають дослідження у галузі харчової безпеки, шляхах забруднення продуктів харчування токсичними сполуками. Важливою проблемою в світі і в Україні є отримання якісних безпечних продуктів харчування.

Узагальнена класифікація небезпечних речовин харчових продуктів

  Корисні компоненти їжі

Державне регулювання щодо безпеки харчових продуктів

 

Заходи щодо зменшення концентрації небезпечних речовин у продуктах харчування

 

 

 

 

Узагальнена схема зниження вмісту

Шкідливих речовин у харчових продуктах

 

Тема 9. Еколого-економічні проблеми АПК

 

План

1. Основи економіки природокористування

2. Науково-технічний прогрес і тенденції змін біосфери

3. Основи екологічного права

4. Фінансовий механізм охорони НПС

5. Економічне обґрунтування екологічних програм і заходів

6.Характеристика сучасних екологічних проблем

Основи економіки природокористування

    Основні визначення ЕМ Поняття Зміст поняття Екологічний менеджмент (ЕМ) це система…

Питання для самоконтролю

1.Що таке екотуризм?

2.Основні принципи екотуризму.

3.Розвиток екотуризму в Україні.

4.Емблема «блакитного прапору».

 

 

Тема 12. Інженерний захист навколишнього середовища

План

Методи і засоби очищення газо- та пилових відходів. Класифікація ГОУ (газоочисних установок).

Методи і споруди очищення промислових стічних вод.

Шляхи захисту літосфери від забруднення.

 

 

Методи і засоби очищення газо- та пилових відходів. Класифікація ГОУ (газоочисних установок).

Очищення промислових викидів залежить від сфери, в яку вони вихо­дять, та від кількості і якості забруднюючих речовин у викидах. Очищують забруднені… - очищення вентиляційного повітря від пилу й газів; - очищення технологічних викидів пилу і газів;

І. Механічне очищення викидів

1. Сухе пиловловлювання

Пилоосаджувачі

Частинки пилу Ǿ >100мкм Е = 30/40%, це грубе очищення (перед очищення).

Перегородчатий пилоосаджувач.

Тканинні пиловловлювачі

Рукавний фільтр

 

Частини пилу Æ> 1000мкм, Е = 50-70%. Діаметр рукавів 10…30 см. Пожежонебезпечні!

 

 

Нетканинні пиловловлювачі

Рулонний (войлок) повстяний, фетровий, Е=80%

 

Руллонний пиловловлювач

Волокнисті, керамічні фільтри

Волокнисті пиловловлювачі

1 секція – грубі волокна; 2 секція – тонкі волокна

Масляні фільтри

Масляний фільтр

 

Циклони

Частинки пилу 25 мкм від Æ 10мкм та >. Е = 70 / 90%. Тангенційний вхід, кут 10-150. Потік обертається по спіралі, пил налипає на стіни і випадає у пилозбирач. Можна поступово з’єднати декілька циклонів в батарейний мультициклон, Е = 95%

Циклон

Установлюють в кормоцехах при наявності кормодробарок, у зерно­переробних цехах, у тарних цехах.

 

 

Електрофільтри

Електрофільтр

 

Æ = 0,01…100мкм, Е = 99,9%. Застосовують для тонкого очищення. Вони вловлюють пил дрібний, дим, туман. Електрофільтр складається з ко­ронуючого ( негативного і осаджувального (позитивного) електродів). Жи­виться постійним струмом високої напруги = 100 тис. В

Під впливом високої напруги повітря іонізується і світиться голубим світлом ( як екран телевізора). Заряджені частинки осідають на частинках пилу, а ті на електродах. Очищаються великі об’єми пило газових сумішей 3 t до 400-450 ºС.

 

ІІ. Мокре пиловловлювання

Мокрі ефективніші від сухих, але тут пил перетворюється у мокрий шлам, поряд шламова каналізація і очищення цієї рідини.

Насадкові – коли на гратах накидані насадки і на них налипає пил, який змивається водою вниз (кільця, дерев’яні чи металеві рейки, обрізки).

Порожнистий форсунковий скрубер.

Скруббери працюють за правилом протитечії: газ знизу в гору, а вби­рна рідина розпилюється форсунками зверху вниз.

вихід

 

Н2О на зрошення

 

 

шлам

Скрубер (Е = 96 – 98%)

У барботажних апаратах використовується принцип барботажу (про­булькування) газу крізь рідину. Це ефективно для пилу діаметром 5 мкм. Ба­рботаж використовується і в пінних апаратах. Для створення піни в них у вбирну рідину додаються поверхнево-активні речовини (ПАР). Їх Е = 97/99 %

Ударно-інерційні пиловловлювачі працюють за принципом інерцій­ного осадження частинок. У середині в них є пластинки або кільця, об які ударяється газ. Пил осідає. Зверху він зрошується водою.

ІІІ. Фізико-хімічне очищення

Адсорбційний метод ґрунтується на поверхневому вбиранні газоподі­бних молекул твердими адсорбентами за рахунок міжмолекулярних сил. Уві­брані… Адсорбенти: активоване вугілля, силікагель, алюмогелі, неоліти, по­ристе… вихід

ІІІ. Хімічне очищення

Пряме спалювання – дуже енергоємке і неекономічне. Приклад: спа­лювання вуглеводів у факелі на крекінг-заводі (нафтопереробні заводи). Термічне окиснення – спалювання очищувального газу в полумї спе­ціального… Каталітичне окиснення – перетворення токсичних речовин у нетокси­чні. Приклад: каталітичне окислення оксиду вуглецю…

Методи і споруди очищення промислових стічних вод.

  Аеробні мікроорганізми (нітрофікуючі бактерії ) окислюють NH4 до NO2 і далі до… ПТВ – передова технологія водоохорони – доповнення до ТТВ:

Класифікація

-ПБО – повна біологічне очищення; -ПБОС – повне біологічне очищення з поліпшеним очищенням від фосфору; -ПБОН – повне біологічне очищення з нітрифікацією та денітрифіка­цією.

Шляхи захисту літосфери від забруднення.

Проблема підходів має високу гостроту через низьку швидкість їхнього розкладання.

Звільнення від відходів ведеться в трьох напрямках:

‒ складування або навіть захоронення таким чином, щоб вони не впливали негативно на навколишнє середовище;

‒ знищення відходів шляхом їхнього спалювання;

‒ очистка від шкідливих речовин, що становить найбільш складний процес, який здійснюється таким способом:

а) механічна очистка методом відстою в спеціальних відстійниках рідких стоків, фільтрування;

б) хімічна очистка, при якій шкідливі компоненти відходів перетворюються в осадок або розпадаються;

в) фізико-хімічна очистка, головним чином, методом електролізу або іонообмінних смол;

г) біологічна очистка за допомогою бактерій або інших живих організмів, здатних розкладати шкідливі речовини в процесі життєдіяльності.

 

Плюси і мінуси різних способів утилізації.

Утилізація відходів: складування

Переваги

· Не вимагає постійних і великих капіталовкладень.

· Місця складування відходів можуть не оновлюватися десятиліттями.

· Дозволяють одночасно позбутися великої кількості твердих побутових чи промислових відходів.

· Результати руйнівного впливу звалищ на природу не видно відразу.

Недоліки

· Витрати на боротьбу з наслідками згубного впливу звалищ, тобто на охорону природи, охорону здоров'я, у багато разів перевищують витрати на будівництво заводів з переробки твердих побутових відходів.

· Звалища для утилізації відходів постійно розростаються і на них ідуть все нові величезні території. Кількість звалищ безперервно збільшується.

· Тверді побутові та промислові відходи, що розкладаються на звалищах, проникають у ґрунт, тим самим, заражаючи його. Отруйні випари забруднюють повітря. Залишки твердих побутових відходів потрапляють у водойми і згубно позначаються на стані води, шкодять флорі та фауні цих водойм. Всі ці наслідки негативно впливають на здоров'я людини, порушують обмінні процеси в природі.

· Наслідки руйнівного впливу звалищ на природу можуть виявитися необоротними в майбутньому.

Утилізація відходів: захоронення

Переваги

· Дозволяє забути про проблему утилізації відходів. Створюється видимість відсутності проблеми – якщо закопати тверді побутові відходи, то вони зникнуть.

· Не потрібні нові величезні території.

· Не вимагає постійних і великих капіталовкладень.

Недоліки

· Відходи, що знаходяться в ґрунті, отруюють її, потрапляючи через підземні води у водойми, представляють величезну небезпеку для людини і тварин.

· Підземні звалища не помітні, на перший погляд, але на поверхні землі над ними ґрунт отруєний і розпушений, він не придатний ні для будівництва, ні для землеробства, ні для випасу худоби. Більше того з поверхні ґрунтів над звалищами часто випаровуються їдкі токсичні речовини.

· Витрати на боротьбу з наслідками згубного впливу поховань відходів, тобто на охорону природи, охорону здоров'я, у багато разів перевищують витрати на будівництво заводів з переробки твердих побутових відходів.

Утилізація відходів: зливання водойми

Переваги

· Не вимагає великих одноразових капіталовкладень.

· Злиті відходи швидко поширюються по поверхні води, швидко осідають на дно, розчиняються, створюючи видимість чистоти.

· При блокуванні місць зливу відходів, отруйні речовини поширюються не відразу і не помітно.

Недоліки

· Затрати на очищення води, фільтрацію; збитки для риболовецької промисловості, водного транспорту у багато разів перевищать витрати на будівництво заводів з переробки та утилізації відходів.

· По поверхні води, по дну водойм продукти розкладання відходів поширюються на величезні відстані, отруюючи акваторію, роблячи її непридатною для життя риб, для використання в промисловості. Розчинені у воді їдкі, а часом і токсичні відходи вкрай небезпечні для тварин і людини.

· Блокування місць зливу відходів вселяє людям спокій, притупляє пильність, це призводить до того, що поширенню отруйних речовин ніхто не перешкоджає.

Утилізація відходів: спалювання

Переваги

· Дозволяє одноразово позбутися великої кількості сміття.

· Зручно у великих містах і на великих підприємствах, так як дозволяє позбуватися від відходів у міру їх надходження.

· Після спалювання відходів залишається отруйний попіл, який, згодом, теж доводиться утилізувати одним з вище перерахованих способів.

Недоліки

· Отруйні гази, що викидаються в атмосферу з димом, спричиняють важкі захворювання у людей, сприяють утворенню озонових дір.

· Через постійні викиди диму в атмосферу над містами та підприємствами утворюються щільні димові завіси.

Утилізація відходів: переробка

Компанія «Негдю Санге» в Японії з початку 80-х років почала виробляти зі старих поліетилентерефталанових виробів (ПЕТ) поліефірні волокна. Процес… Але вдруге переробляти можна не тільки поліетилентерефталат. Так вдруге можна…  

Питання для самоконтролю

1.Які основні методи очищення викидів промислових підприємств?

2.Основні принципи класифікації газоочисних установок.

3.Опишіть основні принципи роботи газоочисних установок.

4.Які основні методи очищення стічних вод?

5.Опишіть біологічні методи очищення стічних вод.

6.Назвіть основні напрями захисту літосфери від забрудення.

7.Проаналізуйте переваги і недоліки різних способів утилізації відходів.

 

 


Рекомендована література

Основна

1. ДСТУ ISO 14001:2006. Системи екологічного менеджменту. Вимоги і настанови щодо застосування. — чинний з 15.05.2006 р.

2. Екологічний менеджмент: Hавч. посібник / В.Ф. Семенов, О.Л. Mихайлюк, Т.П. Галушкіна, Г. В. Крусір та ін. — К.:Центр навчальної літератури, 2004. — 407 с.

3. Екологічний аудит: Навч. Посібник / В.Я. Шевчук, И. М. Саталкін та ін. — К.: Символ, 1997. — 221 с.

4. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. Екологічний аудит підручник. — К.: Вища шк., 2000. — 344 с.

5. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. Екологіч­не підприємництво: навч. посібник. — К.: Мета, 2001. — 191 с.

 

Додаткова

1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 26.06.1991 N 1268-XH // www. zakon.rada.gov.ua.

2. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 2708-XH// www. zakon.rada.gov.ua.

3. Закон України «Про відходи» від 05.03.98 № 187/98-ВР// www. zakon.rada.gov.ua.

4. Закон України «Про екологічний аудит» від 24.06.2004 № 1862-IV// www. rada.gov.ua.

5. Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.199s* № 45/95-ВР// www. zakon.rada.gov.ua.

6. Водний кодекс України від 06.06.95 № 213/95-ВР // www zakon.rada.gov.ua.

7. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-Ш // www. zakon.rada.gov.ua.

8. Кодекс України «Про надра» від 27.07.1994 № 132/94-ВІ // www. zakon.rada.gov.ua.

9. Лісовий кодекс України від 21.01.94 № 3852-XH // www zakon.rada.gov.ua.

10. ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник. — чинний з 27.07.2001 р.

11. Анікєєва О.Ю. Система екологічного менеджменту на підприємстві та використання стандартів ISO при її впроваджені // Формування ринкових відносин в Україні. — 2006, № 2. - С. 76. 216

12. Аніщенко В.О. Еколого-економічний аналіз у системі управління природокористуванням на підприємстві // Актуальні проблеми економіки. — 2007. — № 6. — С. 39 — 45.

13. Баб'як О.С. Екологічне право України: Навч. посібник. К.: Атіка, 2000. - 151 с.

14. Балацький О., Лук'янихін В., Лук'янихіна О. Екологічний менеджмент - проблеми і перспективи становлення та розвитку // Економіка України. - 2000. - № 5.- С. 67-73.

15. Бедрій Я.І., Джигирей В.С., Кидисюк А.І. та ін. Основи екології та охорона наволишнього природного середовища: Навч.посіб. — Львів, 1999. — 238 с.

16. Белмане И., Далхаммар К. Системы экологического менеджмента: от теории к практике. Руководство по внедрению СЭМ в соответствии с требованиями Международного Стандарта ИСО 14001. — МИИЭЭ. Лундский Университет, 2000. — 197 с.

17. Білов ТВ., Бицкевич В.І. Технології промислового менеджменту. — М.:Металургія, 2000. — 288 с.

18. Білявський Т.О., Фурдуй Л.С., Костіков І.Ю. Основи екології Підручник. — К.: Либідь, 2004. — 408 с.

19. Впровадження системи менеджменту навколишнього серодовища в університеті/ М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв, М.И. Матейчик та ін. / Вісник НТУ. — К.: НТУ, 2009. - С. 135-138.

20. Галушкіна Т. Екологічний менеджмент в Україні //Економіка України. 1999. - № 6. - С. 78-83.

21. Горідько Н.М., Боціон А.П. До оцінювання ефективності Проекту екологічного управління // Вісник Національного транспортного університету. — К.: НТУ, 2009. — Випуск 18. – С 234.

22. Данільян О.Г., Дзьобань О.П., Панов М.І. Hаціональна безпека України: структура та напрямки реалізації: Hавч. посібник. — X.: Фоліо, 2002. — 124 с.

23. Джигирей B.C. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Hавч. посібник — К.: Т-во «Знання», 2000. – 203 с.

24. Екологічне управління: Підручник / В.Я. Шевчук,IO.M. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. К.: Либідь, 2004.- С.432 с.

25. Загороднюк И.О. Взаємозв'язок екологічної й економічної безпеки та її вплив на економічне зростання України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. — 2005. — № б. — С. 9.

26. Злобін Ю.А. Основи екології: Підручник. — К.: Лібра, 1998. - 248 с.

27. Ілляшенко СМ., Прокопенко О.В. Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління: Монографія /За ред. CM. Ілляшенка. — Суми: ВТД «Університет, книга», 2002. — 250 с.

28. Кібич І.В. Mенеджмент організації природоохоронної діяльності: Hавч.посібник. — Чернівці: Рута, 2002. — 104 с.

29. Клименко Л.П. Техноекологія: Посібник. — О.: Фон і Екопрінт, 2000. — 542 с.

30. Кобецъка Н.Р. Екологічне право України: Hавч. посібник. — 2-ге вид., перероб і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2008- 352 с.

31. Кобзиста О.П, Боціон А.П, Горідько Н.М. системи екологічного менеджменту для вищого навчального закладу / 3б. тез доповідей Дев'ятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції. — Суми: Вид-во СумДУ, 2009. — Части­на I - С. 113-114.

32. Кожушко Л.Ф., Скрипчук И.М. Екологічний менеджмент: підручник. — К.: Академія, 2007. — 432 с.

33. Кучерявий В.П. Екологія: Підручник. — Львів: Світ, 2000.- 499 с.

34. Малишко М.І. Екологічний менеджмент на Україні // Вісн.АН України. - 1992. - № 1. - С. 96-97.

35. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник. — Суми: Університетська книга, 2003. — 348 с.

36. Мусієнко М.М. Екологія: тлумачний словник. — К.: 2004. - 376 с.

37. Пригара І. О. Екологічна сертифікація як один із на­прямків екологічного маркетингу // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. — 2006. — № 3. — С.11.

38. Рябець КА. Екологічне право України. Навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2009. 436 с.

39. Сівак В.К., Солодкий В.Д., Робулець С.В. Природоохоронні інспектування: Посібник. — Чернівці: Зелена Буковина, - 264 с.

40. Скрипчук П. Екологічна сертифікація як інструмент виробництва та споживання екологічно чистої продукції // Економічні проблеми природокористування. — 2006. — Вип. 5. —С. 29-30.

41. Шмандій В.М., Солошич І. О. Управління природоохороною діяльністю: Навч. посібник. — К.: Центр навч. літератури, 2004. - 296 с.

42. Шматко В.Г., Нікітін Ю.В. Екологія і організація приро­доохоронної діяльності: Навч. посібник. — К.: КНТ, 2006. — 304 с.

 


ЗМІСТ

  Стор.
Тема1. Предмет, історія, структура та методи екології
Тема 2. Закони екології. Екологічні фактори
Тема 3. Екологічні проблеми сучасності. Екологічна криза. Забруднення. Охорона НПС у промисловості та транспорті.
Тема 4. Екологічні проблеми та захист атмосфери
Тема 5. Екологічні проблеми та захист гідрфери
Тема 6. Екологічні проблеми та захист літосфери
Тема 7. Екологічні проблеми природних ресурсів та енергетики
Тема 8. Екологія харчових продуктів
Тема 9. Еколого-економічні проблеми АПК
Тема 10. Екологічний менеджмент і аудит
Тема 11. Екологічний туризм
Тема 12. Інженерний захист навколишнього середовища
Список літератури
Зміст

 

– Конец работы –

Используемые теги: опорний, Конспект, лекцій, курсу, основи, екології, Тема, Предмет, Історія, структура, методи, екології, Предмет, єкт, завдання, екології, Історія, розвитку, екології, науки0.19

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Опорний конспект лекцій з курсу Основи екології Тема 1. Предмет, історія, структура та методи екології 1. Предмет, об’єкт і завдання екології 2. Історія розвитку екології як науки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Тематика курсу лекцій історія України. Предмет і завдання курсу. Періодизація історії України
Ввідна лекція.. план..

Вступ до курсу історії України. Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу. Періодизація історії України
Лекція вступ до курсу історії України план..

Опорний конспект лекцій Опорний конспект лекцій Філософія
Дніпропетровський державний фінансово економічний інститут.. Л М Табінська..

Психологія і педагогіка як наука про людину, її світ і діяльність. Теоретичні основи психології та педагогіки
Змістовий модуль психологія і педагогіка як наука про людину її світ і діяльність.. лекція..

Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу. Предмет економічного аналізу та його роль в умовах ринкової економіки. Основні поняття, об’єкт і завдання економічного аналізу
Предмет об єкт і завдання економічного аналізу.. предмет економічного аналізу та його роль в умовах ринкової економіки.. основні поняття об єкт і завдання економічного аналізу..

Предмет, метод і завдання дисципліни об’єкт та предмет дослідження регіональної економіки методологія регіональної економіки
Об єкт та предмет дослідження регіональної економіки.. сторія розвитку регіональної економіки.. методологія регіональної економіки..

Предмет и метод курса микроэкономика. Микроэкономика в системе экономических дисциплин. Специфика предмета микроэкономики. Методологические принципы микроэкономического анализа
Микроэкономика в системе экономических дисциплин специфика предмета микроэкономики.. методологические принципы микроэкономического анализа..

Управлінський облік Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню
Конспект лекцій з курсу Харківська національна академія.. Міського господарства.. Конспект лекцій з курсу Управлінський облік..

Конспект лекцій з курсу статистики. Предмет і метод статистики
Конспект лекцій з курсу.. статистики.. слово "статистика" походить від латинського слова status..

0.07
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам