рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Типи забруднення поверхневих і підземних вод

Типи забруднення поверхневих і підземних вод - Конспект, раздел История, Опорний конспект лекцій з курсу Основи екології Тема 1. Предмет, історія, структура та методи екології 1. Предмет, об’єкт і завдання екології 2. Історія розвитку екології як науки Типи Забруднення Забруднюючі Речовини ...

Типи забруднення Забруднюючі речовини
Фізичне Нерозчинні домішки: глина, пісок, намул, пил тощо.
Хімічне Важкі метали, кислоти, луги, мінеральні солі, нафта і нафтопродукти, синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР), мийні засоби, канцерогени, мінеральні добрива, пестициди
Біологічне Різні мікроорганізми (бактерії, віруси), яйця гельмінтів, спори грибів
Радіоактивне Радіонукліди (цезій-137, стронцій-90, калій-40 та ін.)
Теплове Підігріті води ТЕС та АЕС
  АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ҐРУНТОВІ ВОДИ  
       
За останні декілька десятків років ґрунтові води стали одним із найважливіших ресурсів. Вони є джерелом значної кількості питної води, яка використовується у побуті, а також іде на зрошення

 

Головні джерела забруднення і забруднюючі речовини ґрунтових вод

Ø неправильно розташовані звалища та інші сховища отруйних речовин;

Ø підземні резервуари та трубопроводи (особливу небезпеку становлять втрати бензину на АЗС);

Ø пестициди, що застосовуються на полях, у садах, на газонах тощо;

Ø сіль, якою посипають тротуари і вулиці під час ожеледі;

Ø мазут на дорогах для зв'язування пилу;

Ø надлишки стічних вод та каналізаційного мулу.

 

ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ ТА ВІДРОДЖЕННЯ МАЛИХ РІЧОК

 

Основні екологічні проблеми

Ø Експлуатаційне забруднення океану (аварії танкерів)

Ø Забруднення моря на морських нафтопромислах (при бурінні свердловин)

Ø Скидання у глибини океану шкідливих відходів

Ø Захаращення морів і прибережних частин сміттям

Ø Небезпечні вантажі

Ø Видобування визначених видів біологічних ресурсів та їх вплив на кругообіг органічної речовини в океані і порушення зв’язків, що склалися

Ø Експлуатація мінеральних ресурсів у шельфі

Ø Вплив гідробудівництва на річки, що впадають в море, океан

Ø Вплив інтенсивного судноплавства.

Ø Розвиток рекреаційних комплексів

Ø Екологічні проблеми, пов’язані із війнами і впливом військового промислового комплексу

Проблема захисту малих річок від забруднення є досить актуальною. У поняття “мала річка” в різних країнах вкладають неоднаковий зміст. Якщо у США до цієї категорії відносять рівнинні водостоки з площею водозбору до 4000 км2, то в Росії їх водозбір не має перевищувати 2000 км2, а довжина – 250 км для рівнинних районів. В Україні малими річками називають водостоки, довжина яких не перевищує 100 км, а площа водозбору – 2000 км2.
Малі річки формують “водний потенціал” країни, тому потребують особливої уваги. Вони мають важливе господарське значення. Їх вода використовується для зрошування полів і водопою тварин, а також технічних потреб, насамперед сільського господарства. Тому вони першими виснажуються, засмічуються й замулюються.

Причини виснаження малих річок:

Ø вирубка лісів та, як наслідок, ерозійні процеси

Ø населені пункти

Ø великі й малі підприємства

Захист малих річок та їх відродження

Ø розробка спеціальних програм щодо відродження конкретної річки;

Ø виконання природоохоронного законодавства, щодо умов розміщення та експлуатації у басейні малих річок;

Ø санітарний контроль за станом малих річок;

Ø створення сприятливих умов для відтворення рибних запасів; охорона тваринного світу річки;

Ø запобігання антропогенній, водній і вітровій ерозії у долині річки;

Ø насадження лісів і чагарників уздовж берегів долини, на її схилах і на заплаві.

Забруднення водних екосистем є більшою небезпекою, ніж забруднення атмосфери

 

Ø процеси регенерації або самоочищення протікають у водному середовищі набагато повільніше, ніж у повітряному;

Ø джерела забруднення водойм більш різноманітні;

Ø природні процеси, які відбуваються у водному середовищі і піддаються впливу забруднень, більш чутливі самі по собі й мають більше значення для забезпечення життя на Землі, ніж атмосферні.

 

НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ ГІДРОСФЕРИ

Ø Нездатність водоймищ до самоочищення

Ø Евтрофікація водоймищ

Ø Антропогенні катастрофи на акваторіях

Ø Погіршення якості водних ресурсів

Ø Випадання кислих атмосферних осадів (кислотні дощі)

Ø Закислення озер, річок

Ø Зміна водного балансу

Ø Зміна кількості води, придатної для господарських потреб

Ø Зміна хімічного складу води

Ø Зміна великих річкових систем з гідрологічним режимом

Ø Зміна фізичних властивостей води (прозорі, вмісту суспензії, радіоактивних речовин, температури)

Ø Зміна термічного і біологічного режимів (умови нересту риб, хвороби; гине зоопланктон)

Ø Зміна видів мікроорганізмів (віруси, бактерії, грибки ін.)

Ø Зміна місць масового відпочинку людей (рекреаційні та курортні зони узбережжя морів і озер)

Ø Періодична поява збудників небезпечних хвороб (вірусний гепатит, дизентерія, холера тощо).

ЗАХОДИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ

 

Ø Попередження забруднення водних об'єктів стічними водами

Ø Нормування якості води (розробка критеріїв щодо її придатності для різних видів водокористування)

Ø Скорочення обсягів скидів забруднень у водойми (вдосконалення технологічних процесів)

Ø Очищення стічних вод

Ø Охорона підземних вод, вод Світового океану

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Опорний конспект лекцій з курсу Основи екології Тема 1. Предмет, історія, структура та методи екології 1. Предмет, об’єкт і завдання екології 2. Історія розвитку екології як науки

Кафедра екології харчових продуктів та виробництв.. Опорний конспект лекцій.. з курсу Основи екології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Типи забруднення поверхневих і підземних вод

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основні поняття та терміни
Навколишнє середовище або довкілля – всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни

Будова біосфери
Верхня границя - озоновий шар 20000  

Оксиди Сульфуру та Нітрогену – основні причини виникнення кислотних опадів
Антропогенні джерела надходження оксидів Нітрогену – згоряння палива в присутності повітря при високій температурі та використання Нітроген-вмісного пального.   Антропогенні

Літній смог
(фотохімічний, каліфорнійський або Лос-Анжелеський) Влітку, коли сонце світить яскраво, гaзи, що утворюються при згоранні автомобільного палива (оксиди aзотa NOx, і продук

Зимовий смог
(Лондонський) Зимовий, або «лондонський», смог утворюється, коли тaкі забруднювачі повітря, як оксид Сульфуру (IV), монооксид Карбону (СO) і пил та сажа, у холодному і вол

Контрольні питання
1. Які гази входять до складу атмосфери? 2. Як змінювався склад атмосферного повітря протягом часу? 3. На які шари розподілена атмосфера? 4. Що призводить до погіршення е

Малий та великий кругообіги води в природі
Середня тривалість загального циклу обміну води, залученої в біологічний кругообіг, становить 300-400 років. Приблизно 37 разів на

Способи очищення стічних вод
  Механічні способи очищення застосовуються для очищення стоків від твердих та масляних забруднень. Механічне очи

Будова літосфери
ЛІТОСФЕРА –верхня тверда оболонка Землі, до складу якої входить земна кора та верхня частина мантії Землі. Складається з осадових, вивержених і магматичних порід.  

Значення літосфери
  · Середовище усіх мінеральних ресурсів · Основний об`єкт антропогенної діяльності людини · Ґрунти – органо-мінеральний продукт багаторічної спільної діяльності жив

Розподіл водних ресурсів на Землі
Види водних ресурсів Розподіл водних ресурсів у: гідросфері, % у прісних водах % млн

Узагальнена класифікація небезпечних речовин харчових продуктів
  Біологічні  

Державне регулювання щодо безпеки харчових продуктів
 

Шкідливих речовин у харчових продуктах
 

Основи економіки природокористування
Одним із принципових моментів при вирішенні завдань економіки природокористування є необхідність застосування інтегрованого підходу до збер

Методи і засоби очищення газо- та пилових відходів. Класифікація ГОУ (газоочисних установок)
  Очищення промислових викидів залежить від сфери, в яку вони вихо­дять, та від кількості і якості забруднюючих речовин у викидах. Очищують забруднені потоки: - очищен

ІІІ. Фізико-хімічне очищення
Пристосовані для очищення газодимових викидів Адсорбційний метод ґрунтується на поверхневому вбиранні газоподі­бних молекул твердими адсорбентами за рахунок міжмолекулярних сил. Уві

ІІІ. Хімічне очищення
Хемосорбція – хімічне зв’язування шкідливих речовин. Очищуваний газ промивається розчином речовини; з яким він хімічно взаємодіє. Приклад: для вбирання оксидів азоту NOx застосовується гідрооксид C

Методи і споруди очищення промислових стічних вод
Методи очищення стічних, забруднених, промислових вод Механічні й механічно-хімічні Хімічні й фізико-хімічні Біохімічні

Класифікація
Типова технологія водоохорони – 3 засоби: -ПБО – повна біологічне очищення; -ПБОС – повне біологічне очищення з поліпшеним очищенням від фосфору; -ПБОН – повне біологічне

Утилізація відходів: переробка
Не дивлячись, на всі перераховані вище способи утилізації, існує ще один спосіб – це вторинна переробка. Причому цей спосіб найбільш ефективний, так як він є не лише екологічно чистим, а й ресурсоз

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги