рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні вказівки складені на основі навчальної програми дисципліни Історія архітектури та містобудування, затвердженої НМК

Методичні вказівки складені на основі навчальної програми дисципліни Історія архітектури та містобудування, затвердженої НМК - раздел История,   Методичні Вказівки Складені На Основі Навчальної Програми Дис...

 

Методичні вказівки складені на основі навчальної програми дисципліни “Історія архітектури та містобудування”, затвердженої НМК.

 

 

Методичні вказівки склав старший викладач Пархуць Л.В.

 

Рецензенти:

 

доцент кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів Інституту архітектури Національного університету Львівська політехніка канд. архітектури Диба Ю.Р.

 

Розглянуто на засіданні кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології НЛТУ України

Протокол № від 23 жовтня 2013 р.

 

 

Затверджено Методичною Радою лісогосподарського факультету Національного лісотехнічного університету України.

Протокол № від 2013 р.


Вступ

 

Методичні вказівки укладені для студентів, котрі навчаються на третьому курсі (5-6 семестрів) за напрямом 6.060102 Архітектура і вивчають «Історію містобудування» - другу частину загальної дисципліни «Історія архітектури та містобудування».

Містобудування - дисципліна, яка направлена на обґрунтування проектних рішень в області розвитку міського планування, систем розселення та їх структурних одиниць: міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів. Розвиток і ускладнення завдань містобудівельного проектування, які пов'язані із організацією життєвого середовища в містах і районах розселення, ставлять високі вимоги до наукової бази містобудівельного проектування. Початковим етапом формування наукової бази в теорії містобудування та містобудівельному проектуванні стає вивчення історії розвитку міст і їх складових частин.

Теорія містобудування опирається на попередні знання, здобуті в процесі розвитку міських структур та систем розселення. Глибоке вивчення попереднього досвіду архітектурного і містобудівельного проектування дає змогу побачити весь набір прийомів, напрямків, стилів, які виробило людство в процесі свого розвитку. Знання з історії архітектури та містобудування стають своєрідним інструментарієм для сучасних архітекторів і допомагають у практиці ландшафтного проектування.

В «історії містобудування» поряд із широкою історичною панорамою загальних тенденцій розвитку міст висвітлюється історія теоретичного вчення, розвиток архітектурної думки. Вивчення даної дисципліни допомагає розкрити суть містобудування як синтезу соціально-економічних, інженерно-технічних, екологічних, гігієнічних та естетичних завдань в плануванні та забудові міста.

Із всіх навчальних дисциплін історичного циклу, що вивчаються в архітектурних вузах, історія містобудування є найбільш складною. Якщо історія мистецтва вводить студентів у загальну культурологічну і творчу сферу, то історія архітектури та містобудування висвітлює професійні проблеми в їх історичному розвитку. На відміну від історії архітектури, в основі якої покладено історико-типологічний принцип, історія містобудування базується на історико-топографічному принципі. Цей принцип включає у сферу досліджень не тільки споруди різного призначення, але й природно-ландшафтне і місцеве історико-культурне середовище.

Історія містобудування охоплює проблеми композиції міста, його естетичної виразності, функціонального укладу та передумов формування. Важлива роль відводиться вивченню окремих ансамблів та комплексів, а також їх взаємозв’язку із міським ландшафтом.

Основне завдання, яке ставиться перед студентами в ході вивчення другої частини даної дисципліни, є творче осмислення світового містобудівного досвіду, розширення кругозору майбутніх архітекторів, застосування ними принципів і логічних схем побудови містобудівних структур на практиці архітектурного проектування, уміння аналізувати складні соціально-філософські контексти розвитку суспільства, а також уміння застосувати в своїх наукових роботах дослідницький матеріал минулих поколінь.

Мета семінарських занять

- закріпити знання студентів, які одержані при вивченні лекційних занять з даної дисципліни;

- навчити студентів користуватися літературою із вказаного напрямку при написанні анотацій та рефератів;

- ознайомити студентів із спеціальними термінами, які використовуються в архітектурі та містобудуванні;

- навчити студентів аналізу сформованих планувально-просторових структур.

Завдання, які вирішуються на семінарських заняттях

- проаналізувати природні та історико-соціальні умови виникнення, формування і реконструкції (трансформації) міст;

- проаналізувати основні етапи розвитку містобудування відповідно до заданої тематики;

- вивчити основні планувально-композиційні засоби, які використовуються при формуванні міст та окремих архітектурних комплексів;

- проаналізувати стиль (стильовий напрямок, течію) в містобудуванні та архітектурі у відповідності до вибраної теми.

Для семінарських занять відводиться 34 години аудиторних занять на два семестри. Студенти готують чотири доповіді (дві доповіді за семестр) і представляють графічно-текстові роботи (або презентацію у програмі Power Point) і реферати. Одна графічно-текстова робота (презентація) і реферат оцінюється максимально 20 балів.

Порядок виконання і оформлення графічно-текстових робіт і рефератів

2. Аналіз схем, планів, гравюр окремих міст, архітектурних комплексів, споруд і будівель. 3. Вибір графічного плану (схеми) міста чи архітектурного комплексу, споруди,… 4. Написання реферату на задану тему.

Вимоги до графічно-текстових робіт і рефератів

Історичний досвід показує широкий спектр теорій містобудування, а також прийомів та засобів щодо їх практичної реалізації. Саме на ці питання слід… Важливим моментом є порівняльний аналіз. Доцільно використовувати паралелі із… Для кращого розкриття теми необхідно навести конкретні приклади містоутворення, які б підкріплювались ілюстративним…

Змістовний модуль 5.

Містобудування Стародавнього та Античного Світу


Теми семінарських занять.

1.1.1. Шляхи виникнення давніх міст. 1.1.2. Класифікація та композиційно-планувальні особливості стародавніх… Література:

Тема 1.3. Містобудування Стародавнього Єгипту.

1.3.2. Регулярне містобудування Єгипту. Література: Історія Світу. Атлас. – К.: ДНВП «Картографія», 2008. – С. 22-23.

Тема 1.5. Містобудування країн Індокитаю.

1.5.2. Принципи регулярного містобудування Кампучії та Стародавнього Китаю. Література: Історія Світу. Атлас. – К.: ДНВП «Картографія», 2008. – С. 28-29, 38-39.

Тема 1.6. Містобудування країн Середньої Азії.

1.6.2. Міста Стародавнього Хорезму та Парфії (Південний Туркменістан) 1.6.3. Типи поселень на території Ташкенського мікрооазису. Література:

Тема 1.7. Містобудування країн Закавказзя та Близького Сходу.

1.7.2. Містобудування Палестини та Фінікії. 1.7.3. Палацова архітектура Персидської Держави. Література:

Тема 1.8. Містобудування країн Егейського Світу.

1.8.1. Міста Кріто-мінойської культури.

1.8.2. Міста Елладської культури.

Література:

Всеобщая история архитектуры. - Т.1. Архитектура Древнего мира. /Под ред. Халначьяна/. - М.: Стройиздат. 1970. - С.163-195.

Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды. - М.: Стройиздат, 1984. - С.52-58.

Куманецкий К. История Культуры Древней Греции и Рима. /Перевод с польского В.К. Ронина /. - М.: "Высшая школа". 1990. - С.14-28.

Грушка Э. Развитие градостроительства. - Братислава, 1963. - С.57-64.

История Древнего мира. Часть II. Греция и Рим. / под ред. А.Г.Бокщанина. Изд. 2-е испр. и доп. – М., “Просвещение”, 1982. – С. 3-50.

Крис Скарре 70 чудес зодчества Древнего мира. Великие пам’ятники и как они создавались. – М: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. – С. 54-55, 155-158, 197-200.

 

Тема 1.9. Містобудування Cтародавньої Греції.

1.9.2. Міста епохи еллінізму. Література: Історія Світу. Атлас. – К.: ДНВП «Картографія», 2008. – С. 32-33.

Тема 1.10. Містобудування Римської Імперії.

1.10.2. Регулярні принципи римського військового табору. 1.10.3. Провінційні міста Римської Імперії. Література:

Містобудування епохи середньовіччя


Теми семінарськихих занять

Тема 2.1. Містобудування Візантійської імперії.

2.1.2. Найважливіші міста Візантії. Література: Історія Світу. Атлас. – К.: ДНВП «Картографія», 2008. – С. 48-49, 70-71.

Тема2.2. Середньовічні міста Західної Європи.

2.2.1. Шляхи виникнення середньовічних міст.

2.2.2. Роль маґдебурзького права у формуванні середньовічних міст.

2.2.3. Ринкові площі та міські простори.

2.2.4. Ідеальне місто в уявленні середньовічних містобудівельників.

Література :

Грушка Э. Развитие градостроительства. - Братислава, 1963. - С.127-131.

Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды. - М.: Стройиздат, 1984. - С.146-181.

Дживимгов А.К Середневековые города в Западной-Европе. - СПБ, 1902.

Ястребицкая А.Л. Западноевропейский город в средние века. "Вопросы истории", № 4. 1978.

Стоклицкая-Терешкович В.В. Основные проблемы истории средневекового города Х-ХV вв. - М., 1960.

Дідик В.В., Павлів А.П. Планування міст. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2006. С. – 47-53.

 

Тема 2.3. Містобудування Київської Русі.

2.3.2. Засади формування древнього Києва. 2.3.3. Княжі міста Київської Русі. Література:

Тема 2.4. Середньовічні арабські міста та міста Близького і Середнього сходу.

2.4.2. Середньовічні міста Близькосхідних держав. 2.4.3. Містобудівельні ансамблі Самарканда, Бухари та Ісфахану.  

Тема 2.5. Містобудування середньовічної Індії

2.5.1. Містобудівельні канони в середньовічній Індії.

2.5.2. Вплив ісламської культури на містобудування та архітектуру Індії.

2.5.3. Знамениті міста Індії.

Література:

Історія Світу. Атлас. – К.: ДНВП «Картографія», 2008. – С. 62-63.

Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды. - М.: Стройиздат, 1984. - С.195-207.

Короцкая А.А. Архитектура Индии раннего средневековья. - М., 1964.

Короцкая А.А. Чандыгарх. - М., 1972.

История Индии в средние века. Ред. Алиев Л.Б. и др. - М., 1968.

Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Древняя Индия. - М., 1969.

Ильин Г.М. Древнеиндийский город Таксила. - М., 1958.

Луния Б.Н. История индийской культуры с древних веков до наших дней. Пер. с англ. - М., 1960.

Тема 2.6. Містобудування середньовічної Бірми та Кампучії.

2.6.1. Етапи розвитку міста Пагана.

2.6.2. Міста королівства Конбаунів.

2.6.3. Регулярні принципи містобудування феодальної Кампучії.

Література:

Історія Світу. Атлас. – К.: ДНВП «Картографія», 2008. – С. 64-65.

Ожогов С.С., Проскурякова Т.С. Хоанг Дао Кинь, Архитектура Индокитая. – М.: Строиздат, 1988. – С.22-50, 159-181.

Ожегов С.С. Архитектура Бирмы. – М.: “Наука”, 1970.

Крис Скарре 70 чудес зодчества Древнего мира. Великие пам’ятники и как они создавались. – М: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. – С. 81-85.

Тема 2.7. Містобудування середньовічного Китаю

2.7.1. Класичні моделі китайського міста.

2.7.2. Архітектурно-планувальна композиція “Пурпурового міста” в Пекіні.

Література:

Історія Світу. Атлас. – К.: ДНВП «Картографія», 2008. – С. 68-69.

Історія Світу. Атлас. – К.: ДНВП «Картографія», 2008. – С. 46-47.

Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды. - М.: Стройиздат, 1979. – Т.1. - С.183-199.

Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. - М.: Стройиздат, 1984. - С.208-213.

Линч К. Совершенная форма в градостроительстве. /перевод с англ. В.Л.Глазычева; под ред. А.В.Иконникова. - М.: Стройиздат. 1986. - С.21-22, 74-76.

Деникс Б.П. Китай. – М., 1935.

Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу. – К: Либідь, 2002.

Капица Л.Л. Древний город Пекин (заметки архитектора). - М., Знание, 1962.

 

Тема 1.8. Містобудування Центральної та Південної Америки.

1.8.2. Містобудування давніх культур Південної Америки. 1.8.3. Містобудування цивілізації інків. Література:

Змістовний модуль 7

 

Міста в період пізнього феодалізму

 


Теми семінарськихих занять

 

Тема 3.1. Містобудування України ХV – XVII ст.

3.5.2. Формування міст України XV - XVII ст. 3.5.3. Планування Києва XV - XVII ст. Література:

Тема 3.2. Містобудування в Італії періоду Відродження.

3.1.2. Міські ансамблі італійського Відродження (Флоренція, Венеція). Література: Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. - М.: Стройиздат, 1979. – С 242-286.

Тема 3.3. Містобудування Риму періоду XVI-XVII ст.

3.2.1. Етапи розвитку та планування Риму XVI-XVII cт.

3.2.2. Міські ансамблі Риму XVI-XVII cт.

Бунин А.В. История градостроительного искусства. Т.1. - М.: Стройиздат, 1953. – С 236-255.

Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды. - М.: Стройиздат, 1984. - С.272-286.

Саваренская Т.Ф. Западноевропейское градостроительство XVII – XIX веков. – М.: Стройиздат, 1987. – С. 129-150.

 

Тема 3.4. Містобудування Франції XV – XVII ст.

3.2.2. Париж XV – XVII ст. як прояв французького класицизму в містобуванні та архітектурі. 3.2.3. Міста-фортеці Себастьяна Вобана. 3.2.4.Архітектурно-планувальні ідеї Андре Ленотра у Версалі та Парижі.

Тема 3.5. Містобудування Англії XV - XVIІI ст.

3.3.1. Містобудівельні ідеї англійських "утопістів".

3.3.2. Творчість Ініго Джонсона.

3.3.3. Проекти Кристофера Рена і реалії англійського консерватизму.

Література :

Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. - М.: Стройиздат, 1984. – Т.1 - С 122-182.

Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды. - М.: Стройиздат, 1984. – С .304-310.

Саваренская Т.Ф. Западноевропейское градостроительство XVII – XIX веков. – М.: Стройиздат, 1987. – С. 7-36.

Шортон А. Английская утопия. /Пер. с англ. - М., 1956.

Ренессанс, барокко, классицизм. Проблема стилей в западноевропейском искусстве XV - XVII вв. - М., 1966.

Всеобщая история архитектуры. - Т.7. Западная Європа и Латинская Америка XVII – первая половина XIX вв. - М., 1969. - С. 408-415.

 

Тема 3.6. Містобудування країн Центральної Європи XV - XVIІI ст.

3.4.1. Регулярні принципи Нідерландських містобудівельників.

3.4.2. Архітектура та містобудування Бельгіїї.

3.4.3. «Формальне» містобудування Німецьких архітекторів.

Література:

Всеобщая история архитектуры. - Т.7. Западная Європа и Латинская Америка XVII – первая половина XIX вв. - М., 1969. - С. - 443-445.

Яргина И. Эстетика города. – М., Стройиздат, 1991. – 367 с.

Саваренская Т.Ф. Западноевропейское градостроительство XVII – XIX веков. – М.: Стройиздат, 1987.

 

Тема 3.7. Містобудування Московської держави XV-ХVІІ ст.

3.б.2. Фортифікаційне будівництво Московської держави. 3.6.3. Планування та архітектура Москви XVI ст. Література:

Тема 3.8. Містобудування Російської імперії.

3.7.2. Засади регулярного містобудування в Росії. 3.7.3. Містобудівельні і архітектурні ансамблі Росії в період класицизму. Література:

Змістовний модуль 8

Містобудування в промисловий та інформаційний період


Теми семінарськи занять

Тема 4.1. Містобудування України к.ХVІІІ - ХІХ ст.

3.8.1. Особливості лівобережних міст України.

3.8.2. Архітектура і містобудування правобережної України.

3.8.3. Засади формування регулярного містобудування на Україні.

Література:

Станиславский А.И. Планировка и застройка городов Украины - К.: "Будівельник", 1971. – С.47-81.

Нариси історії архітектури Української РСР. / Дожовтневий період./. - К.: Держбудвидав УРСР, 1957.

Всеобщая история архитектуры в 12 томах. - М., 1968. - Т.6. - С.383-452.

Саваренская Т.Ф., Швидковский Д.О., Петров Ф.А. История градостроительного искусства: Поздний феодализм и капитализм. - М.: Стройиздат, 1989. – С 153-160.

Тимофеенко В.И. Города Северного Причерноморья во второй половине XVIII века. - Киев, 1984.

Швидковский О.А. Днепропетровск. - М., 1960.

Тема 4.2. Містобудування Північної Африки кін.ХVІІІ - поч.ХХ cт.

4.1.1. Містобудування колоніального Єгипту.

4.1.2. Визначні міcта Північної Африки: засади об'ємно-просторового вирішення.

Література :

Всеобщая история архитектуры. Т.10. Архитектура XIX – начала ХХ вв. / Под. ред. Хан-Магомедова. - М., 1972. - С.510-528.

Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. – Т.2. Градостроительство ХХ века в странах капиталистического мира.- изд. 2-е. – М: Стройиздат, 1979. С. 216-218.

 

Тема 4.3. Містобудування колоніальної Індії.

4.2.1. Британські кантоменти в Індії: архітектура та планування.

4.2.2. Містобудівельний задум В. Лоренса при створенні Нью Делі.

Література:

Короцкая А.А. Современная архитектура Индии. - М., Стройиздат, 1986. - С. 55-9І.

Всеобщая история архитектуры. Т.10. Архитектура XIX – начала ХХ вв. / Под. ред. Хан-Магомедова. - М., 1972. - С.457-476.

 

Тема 4.4. Містобудування Північної Америки XVIII – поч. XX ст.

4.3.1. Процеси колонізації американського континенту.

4.3.2. Земельні спекуляції та ріст міст Північної Америки.

4.4.3. Будівництво Вашингтона.

Література:

Саваренская Т.Ф., Швидковский Д.О., Петров Ф.А. История градостроительного искусства: Поздний феодализм и капитализм. - М.: Стройиздат, 1989. – С 83-94, 251-260.

Грушка Е. Развитие градостроительства. - Братислава, 1963. - С. 179-181.

Иконников А.В. Архитектура США. – М., 1979.

Всеобщая история архитектуры. Т.10. Архитектура XIX – начала ХХ вв. / Под. ред. Хан-Магомедова. - М., 1972. - С. 371-413.

Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. – Т.2. Градостроительство ХХ века в странах капиталистического мира.- изд. 2-е. – М: Стройиздат, 1979. С. 322-347.

Тема 4.5. Західноєвропейське містобудування другої половини XIX-

Поч. ХХ ст.

4.5.2. Реконструкція Риму Дж.Міцелетті. 4.5.3. Ідеї Г.Земпера в переплануванні Відня. Література:

Тема 4.6. Містобудівельні експерименти англійських та французьких теоретиків сер. ХІХ – першої половини ХХ ст.

4.6.2. Теоретична праця Е.Енара "Дослідження трансформації Парижа". 4.6.3. Міста-сади Е.Говарда, Р.Енвіна, П.Геддеса. 4.6.4. План розвитку Лондона Аберкромбі.

Тема 4.7. Містобудування Америки та Австралії другої половини XX ст.

4.7.1. Містобудівельні концепції американських архітекторів.

4.7.2. Планування міст Америки на сучасному етапі.

4.7.3. Містобудування Австралійського континенту.

Література:

Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Градостроительство XX века в странах калиталистического мира. Том 2., изд. 2-е. - М., Стройиздат, 1979. - С. 322-348, 380-391.

Всеобщая история архитектуры в 12 томах. - М., 1973. - Т.11. - С. 479-662, 817-830.

Мерлен П. Новые города. Районна планировка и градостроительство./ пер. С французкого. – М., “Прогрес”, 1975.

Иконников А.В. Архитектура города. Эстетические проблемы композиции. – М., 1972. – С. 8-9, 70-73.

Михайлов Е.Д. Нью – Йорк – крупнейшая городская агломерация. – М.: Стройиздат, 1972.

Тема 4.8. Містобудування Африканського та Азіатського континентів

другої половини XХ ст.

4.8.1. Розвиток містобудування та архітектура в країнах Африки.

4.8.2. Містобудівельні концепції в країнах Близького та Середнього Сходу 4.8.3. Містобудування в країнах Далекого Сходу.

4.8.4. Містобудування в країнах Південно-Східної Азії.

Література:

Всеобщая история архитектуры в 12 томах. - М., 1973. - Т.11. - С. 663-816.

Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Градостроительство XX века в странах калиталистического мира. Том 2., изд. 2-е. - М., Стройиздат, 1979. – 412 с.

Мерлен П. Новые города. Районна планировка и градостроительство./ пер. С французкого. – М., “Прогрес”, 1975. – С. 167-178.

Локтев В.И. Теория метаболизма в современном градостроительстве Японии. – 1967.

Дідик В.В., Павлів А.П. Планування міст. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2006. С. – 120.

 

 

Тема 4.9. Містобудування Європейських держав другої половини ХХ ст.

4.9.2. Генеральні плани розвитку Києва. 4.9.3. Розвиток містобудування і архітектури капіталістичних країн. 4.9.4. Генеральні плани розвитку європейських столиць (за вибором)

– Конец работы –

Используемые теги: методичні, вказівки, складені, основі, НАВЧАЛЬНОЇ, програми, дисципліни, Історія, архітектури, містобудування, затвердженої, НМК0.167

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні вказівки складені на основі навчальної програми дисципліни Історія архітектури та містобудування, затвердженої НМК

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

З дисципліни історія мистецтва, архітектури та містобудування основ архітектури
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури.. спеціальності..

Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни історія України за вимогами кредитно-модульної системи навчання київ
Навчально науковий інститут права та психодогії.. кафедра гуманітарних дисциплін..

Нормативної дисципліни Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності
Національний транспортний університет.. Кафедра екології та безпеки життєдіяльності..

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Історія економіки та економічної думки”
Національний університет державної податкової служби України.. затверджую проректор з навчальної та методичної роботи..

До практичних занять з дисципліни Архітектура будівель і споруд спецкурс Методичні вказівки
Тернопільський національний технічний університет.. Імені Івана Пулюя.. Кафедра будівельної механіки..

Робоча програма навчальної дисципліни загальна історія держави і права
Мені тараса шевченка.. нститут міжнародних відносин кафедра порівняльного і європейського права..

Цивільна оборона. Цивільний захист населення
До самостійної роботи з дисципліни ,,Цивільна оборона,, цивільний захист населення Методичні вказівки Харківський національний.. університет радіоелектроніки..

Робоча програма навчальної дисципліни
Кафедра фізіології людини і тварин.. затверджую.. проректор з навчальної та науково педагогічної роботи..

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (Загальна теорія)»
Одеський національний політехнічний університет.. нститут бізнесу економіки та інформаційних.. просянюк ніна олександрівна..

Методичні вказівки з дисципліни: «Інженерна графіка»
Державний вищий навчальний заклад.. Краснодонський промислово економічний коледж.. Розглянуто затверджено на засіданні циклової комісії Заступник директора з..

0.041
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам