рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Осьовий час» і його роль у формуванні Східної й Західної цивілізації

Осьовий час» і його роль у формуванні Східної й Західної цивілізації - раздел История, Історія економіки та економічної думки   У Період Становлення Людського Суспільства Й Ранніх Цивілізац...

 

У період становлення людського суспільства й ранніх цивілізацій панувало міфологічне мислення, де людина ще не виділяла себе із природного світу. Це час німецький філософ К. Ясперс назвав доісторичним. По мірі подальшого розвитку суспільства міфологічна свідомість змінюється новою системою уявлень про світ. Цей період деякі вчені назвали революційним, а К. Ясперс – «осьовим часом» для опису фундаментальних історичних зрушень, що відбулися в I тисячоріччі до н. е. у Давньому Китаї, Давній Індії й Середземномор'ї. «Цю вісь варто шукати там, де виникли передумови, що дозволили людині стать такою, якою вона є, де з разючою плодотворністю йшло формування людського буття, що... могло стати... деякою емпіричною основою для Заходу, для Азії, для всіх людей взагалі, – що тим самим були б знайдені загальні рамки їхньої історичної значимості. Цю вісь світової історії варто віднести, очевидно, до часу близько 500 років до н. е., до того духовного процесу, що йшов між 800 і 200 рр. Тоді відбувся самий різкий поворот в історії. З'явилася людина нового типу, яка збереглася й донині» [13, с. 32]. До числа найважливіших подій і процесів «осьового часу» К. Ясперс відніс формування філософських напрямків у Китаї й Індії, пов'язаних з осмисленням дійсності, вчення Заратустри в Ірані про світ, у якому йде боротьба добра зі злом, виступи пророків у Палестині, що викривали народ і царів і відкрили шлях до морального очищення, час Гомера, філософії Параменіди, Геракліта, Платона. К. Ясперс відзначає, що всі ці події й імена пройшли протягом декількох сторіч майже одночасно, незалежно друг від друга. Які були причини одночасності процесів у давньогрецькій, китайській і індійській цивілізаціях, які практично не контактували один з одним? До числа факторів, що зробили можливим революційні зрушення в «осьовий час», можна віднести наступні:

1. Кліматичні зміни – «похолодання залізного віку» – спричинили істотний вплив на розвиток цих цивілізацій. Виникли й розвивалися соціально-економічні кризи, що призвели до значних змін у господарському й культурному житті. «Скорочення обсягу суспільного продукту, зменшення частки надлишкового й, можливо, недовироблення необхідного викликали соціальну напруженість, поставили під сумнів попередню соціальну організацію суспільства, систему розподілу й нерозподілу благ і її ідеологічне обґрунтування. Пануючі верстви для збереження свого положення в суспільстві були поставлені перед необхідністю очолити пошук шляхів підвищення продуктивності праці, маючи спокусу найлегшим шляхом компенсувати втрати за рахунок пограбування сусідів. Соціальна напруженість, великі й малі війни характерні для Греції й Китаю з IX–VIII до II століття до н. е. Одночасно йшов пошук нових форм соціально-політичної організації суспільства й нових технологій, що підвищують продуктивність праці, насамперед у землеробстві » [7, с. 158].

2. Доповнюючою причиною, що сприяла революційним зрушенням, за версією філософа В. Пантіна, був поліцентризм, що панував в осьовий час у політичному, соціально-економічному і культурному житті. Це було пов'язане з одночасним існуванням безлічі політичних утворень: царств у Китаю, держав і князівств в Індії, міст-полісів у Давній Греції [7, с. 159].

Політичний і соціальний поліцентризм сприяв багатолінійної культурної еволюції, результатом якої став пошук нових рішень у всіх сферах громадського життя. У зв'язку із цим Ясперс зробив висновок, що «у цю епоху були розроблені основні категорії, якими ми мислимо донині, закладені основи світових релігій, які і сьогодні визначають життя людей» [13, с. 33]. Руйнування міфологічного сприйняття світу, з його стабільністю й споконвічною повторюваністю природи й життя людини, змусило її шукати нові питання й відповіді на них. Людина побачила дисгармонію життя й спробувала зрозуміти її закони, виробити до неї своє ставлення.

І головне, почав складатися образ ідеального світу, у якому людство прагнуло усвідомити, яким має бути світ, люди й відносини між ними. Тепер смерть не сприймається як просте продовження земного існування. У потойбічний світ переноситься ідеал справедливого й гармонійно влаштованого життя. Формуються релігії «порятунку» (конфуціанство, буддизм, іудаїзм), засновані на детально розробленій етиці, за допомогою якої можна звільнитися від гріхів, перебудувати себе та життя так, щоб воно відповідало ідеалам божественної справедливості. Бог тепер персоніфікує не таємничі сили природи, а справедливість, вищий ідеал добра. Щоб одержати його благословення, потрібно не займатися шаманством, а вдосконалювати себе й навколишній світ. Релігії порятунку «омолодили» східні цивілізації, оскільки були визначальними в житті людей: «...відбулося об'єднання людей для здійснення світової історії, духовне й технічне оснащення перед початком шляху» [13, с. 52]. Таким чином, в «осьовий час» були розглянуті всі можливості філософського осмислення світу, випробувані різні варіанти політичного устрою – від демократії до тиранії, виявлена релігійна творчість (різноманітні культи й вірування, політеїзм і монотеїзм), у мистецтві сформувалися різні напрямки й стилі (у зодчестві, скульптурі, поезії...).

Поліцентрична соціально-політична організація в «осьовий час» виявилася більше пристосованою до пошуку «відповідей» на різні «виклики», ніж соціально-політична організація централізованих східних деспотій (Єгипту, Вавилона). «Осьовий час» замість деспотії сформував нову політичну організацію суспільства – полісную адміністративно-територіальну структуру в Давній Греції, що припускає приватну власність при подальшому розширенні громадянських прав. Широкомасштабна реалізація ідеї приватної власності на європейському континенті починається із часів Римської імперії. Це призводить до становлення Європейської, а з моменту відкриття Америки, в цілому Західної цивілізації, де йшов подальший процес відділення приватної власності від влади.

Чим же в основному відрізнялися Східні й Західні цивілізації? Приведемо в цьому зв'язку розгорнуту цитату із книги Е. Гайдара «Держава й еволюція»: «У чому ж головний зміст «західної мутації»? …Відсутність на Сході такого ключового елементу західної системи, як розроблене поняття вільної від держави приватної власності, насамперед земельної. Виходить, головне... що відокремлювало її від східної прародительки, – зміна відносин власності, легітимної юридично й психологічно, усе більше незалежної від держави. Приватна власність дійсно як приватна, а не як один з атрибутів влади» [5, с. 92]. Уперше приватновласницькі відносини проявилися в античній Греції на початку VI ст. до н. е. (у ході реформ Солона), які поєднувалися з товарним виробництвом, орієнтованим на ринок, з експлуатацією приватних рабів, праця яких здобувала все більше господарське значення при слабкій централізованій владі й при сильному самоврядуванні громади, міста-держави (поліса). У результаті склалася система суспільних відносин, де держава не володар, а інструмент у руках поліса. «Поступово затвердилася аксіома: головне – права громадянина, вони не підлягають сумніву й священні, включаючи право на приватну власність [4, с. 93].

Державна, общинна (суспільна) і приватна власність строго розділені й закріплені правом. Влада (на відміну від східних деспотій) відділена від власності. Святенність приватної власності й вторинність державної власності – головна особливість Західних цивілізацій. Ці обставини сприяли соціально-економічному прогресу й гарантії прав громадян. От як цей феномен пояснює Є. Гайдар: «На Сході держава «захищала» суспільство, перетворивши його у свою частину, а точніше не давши йому розвитися. У Європі, де питання про фізичне виживання все-таки не стояло, склалася унікальна ситуація – розвиток суспільства став випереджати розвиток держави. Виникла еліта, що відчувала свою незалежність від держави, ... не шестірнею державної машини. Так, сильна, жорстка держава теоретично дає гарантію захисту прав власності, захисту від інших держав. Але платити за це доводитися непомірну ціну, адже держава занадто великий захисник. І воно не захищає власника від найстрашнішого ворога, найбільш могутнього, всепроникаючого, від самої держави» [5, с. 95]. І хоча держава покликана захищати громадян, фактично до межі знижує «коридор свободи» індивіда, збагачує суспільство набряклим державним апаратом чиновників, що не зважають на думку народу.

Кінець епохи «осьового часу», – епохи духовних і соціальних пошуків пов’язаний з утворенням централізованих імперій у Середземномор'ї, Китаї, Індії в III ст. до н. е. «Цей час можна розглядати як проміжну фазу між епохами великих імперій, як перепочинок, відданий свободі, як полегшений подих у сфері найбільш ясної свідомості» [13, с. 76]. «Осьовий час» сприяв виникненню й розвитку Західних цивілізацій. Багато чого він дав й для розвитку Сходу. Але надалі консервування стабільності, пріоритет влади над власністю призвели до застою в економіці й інших областях громадського життя, до відставання Сходу від посилюючої темпи розвитку Європи, що стала наступницею досягнень Східної цивілізації. Однак несправедливо було б обійти стороною роль Сходу. «Азія виступає в порівнянні з малюсінькою Європою у всій величі свого величезного простору. Хронологічно вона представляється всеохоплюючою основою, звідки вийшли всі люди» [13, с. 91]. Досягнення давньосхідних держав у цілому стали основою розвитку країн Сходу, вплинули на розвиток Давньої Греції й Давнього Рима.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Історія економіки та економічної думки

Національний технічний університет.. Харківський політехнічний інститут..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Осьовий час» і його роль у формуванні Східної й Західної цивілізації

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Протокол № 3 від 28.12.2009 р
  Харків НТУ «ХПІ» 2010 УДК 930.33 + 330.8(075.8) ББК 65г. І–89   Рецензенти:   Є. М. Воробйов, доктор ек

Взаємозв’язок історії економіки та економічної думки
  Економічна думка розвивається на базі досягнутого рівня продуктивних сил. Прийнято вважати, що економічна реальність практично в однобічному порядку впливає на економічну науку. На

Періодизація історії господарського розвитку суспільства та історії економічної думки
  Періодизація – встановлення певних хронологічних послідовних етапів в економічному розвитку суспільства; форма систематизації історичного знання. Вона не зводиться до простого, волю

Цитати та документи
  Т. В. Копнін[8] Науки виникають не шляхом декларацій, а в результаті відкриття фундаментальних закономірностей, на основі яких створюється метод для вив

Виберіть правильну відповідь
1. Перелічіть елементи, складові логічної структури історико-економічної науки: а) закономірності; д) джерела інформації; б) об'єкт і предмет дослідження; е) школи, теорії, ідеї;

Список літератури
1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе ; пер. с англ. – 4-е изд. – М. : Дело Лтд, 1994. Введение. 2. Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XV

Формування первісного ладу у світі й на території сучасної України
  Первісна епоха була найбільш тривалою в історії людства. Якщо уявити історію людства у вигляді доби, то виявиться, що держави з містами, писемністю, складно організованим суспільств

Господарство країн Давнього Сходу
  Історія давньої цивілізації охоплює період із середини IV тисячоріччя до н. е. до падіння Західної Римської імперії в V ст. н. е. Приблизно із середини IV–II тисячоріччя частина люд

Економічна думка Давнього Сходу
  Економічна наука з'являється зі становленням ринкової економіки, але коріння її йдуть у давню давнину. Аналіз окремих сторін економічної діяльності існував ще в країнах Древнього Сх

Цитати та документи
С. П. Крашенінніков [7] Кресала їх були дощечки, на яких по краях накручені дірочки, кругленькі із сухого дерева палички, вертячи які, у ямочках вогонь діставали. Вони

Виберіть правильну відповідь
1. Вік економіки сучасного суспільства: а) 500 тис. років; б) 320 тис. років; в) 40–50 тис. років. 2. Первісній економіці властиві наступні характеристики: а) самий трива

Список літератури
1. Березин И. С. Краткая история экономической мысли : учебн. пособие. – М. : Изд. РДЛ. – 2000. – Гл. 1. 2. Економічна історія : навч. посібник / за ред. С. І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк.

Східна цивілізація і її характеристика в осьовий час
  Серед цивілізацій, що виникли на планеті, величезне значення для розвитку економіки й культури Південно-Східної Азії мала індійська цивілізація. Найбільшого розквіту давньоіндійська

Західна цивілізація й господарський розвиток античних держав
  Античність – особливий період в історії й культурі Давньої Греції й Давнього Риму. Саме в цих країнах рабовласницький спосіб виробництва, що тривав там із середини I тисячоріччя до

Цитати та документи
Артхашастра[10] Хай цар висловлює свою прихільність тим, хто будує корисні для місцевості зрошувальні споруди, мости на дорогах і споруди, що прикрашають села і захищаю

Виберіть правильну відповідь
1. Нове в «осьовому часі»: а) людина усвідомлює буття в цілому, самого себе й свої межі; ставить перед собою вищі цілі; б) у цю епоху розроблені основні категорії, які ми використ

Список літератури
1. Березин И. С. Краткая история экономической мысли : учебн. пособие. – М. : Изд. РДЛ. – 2000. – Гл. 1. 2. Гусейнов Р. М. Экономическая история. История экономических учений : учебник / Р

Генезис та основні риси феодального господарства. Форми феодального землеволодіння
  Феодальна господарська система була характерна для тривалого періоду людської історії, що одержав назву Середньовіччя. У цю епоху склалася своєрідна система господарських відносин,

Середньовічне місто. Розвиток ремесла і торгівлі
  Середньовічне господарство за своєю суттю було аграрним і натуральним. Однак повністю обійтися без обміну воно не могло, і необхідність обміну ставала тим більш явною, чим більше ро

Формування феодальних відносин у Київській Русі
У VIII–IX ст. на землях, де жили східнослов’янські племена полян, деревлян, дреговичей та інші, проходив процес перетворення племінних утворень у територіальні – князівства з центрами у укріплених

Економічна думка епохи Середньовіччя
Формування і розвиток економічної думки раннього західноєвропейського середньовіччя визначалося створенням нових господарських відносин, виникненням нових політико-етнічних спільнот. Економічний св

Титул LIV
1. Якщо хто лишить життя графа, присуджується до уплати 6000 солідів. Кодекс законів Київської Русі – «Руська Правда» 18. Правда установлена руськои зем

Статут паризьких ткачів вовни
Кожен паризький ткач вовни може мати у своєму домі два широких станки і один вузький, а поза домом він не може мати жодного, якщо він не хоче мати його на тих же правах, на яких міг би мати його

Виберіть правильну відповідь
1. Укажіть поняття, внутрішньо не властиві феодалізму: а) раби; е) феодали; б) селяни; є) фабрика; в) наймані робітники; ж) натуральне господарство г) купці; з)

Список літератури
1. Березин И. С. Краткая история экономической мысли : учебн. пособие. – М. : Изд. РДЛ. – 2000. – Гл. 3 2. Історія економічних учень : підручник / Л. Я. Корнійчук, Татаренко Н.О., Поручник

Економічні передумови та наслідки великих географічних відкриттів
У кінці XV ст. у надрах феодальної економічної системи у країнах Західної Європи все активніше розвиваються ринкові зв’язки і відносини. Феодали масово переходять на грошову ренту, що примушує селя

Первісне нагромадження капіталу
Становлення та розвиток товарних відносин робило необхідним перехід від дрібного виробництва до крупного, що здатне було забезпечити масове виробництво товарів для ринку, який ставав регулярною фор

Еволюція аграрних відносин в Україні в козацько-гетьманський період
Після розпаду ранньої феодальної держави – Київської Русі, довгого періоду міжусобних війн, навал кочівників українські землі з кінця XIV ст. опинилися у складі Великого князівства Литовського, а п

Нагромадження капіталу
  З XVI ст. в економіці країн Західної Європи відбувається низка серйозних якісних зрушень, які свідчать про зміну типу економічної системи. Централізовано керована система феодальног

Цитати та документи
Тордесільянсський договір між королями Іспанії і Португалії про розділ світу (7 червня 1494 року) …Високі сторони, що домовляються, через вищеназваних представників дом

Виберіть правильну відповідь
1. Які з перелічених явищ відносяться до передумов, а які до наслідків Великих географічних відкриттів? а) «революція цін»; б) колоніальні захоплення; в) утворення Османс

Список літератури
1. Белоусов В. М. История экономических учений: учебное пособие / В. М. Белоусов, Т.В. Ершова. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – Розд. 1. – Тема 2; Хрестоматия. 2. Березин И.С. Краткая история

Цивілізації
  У результаті процесів, що мали місце у ході первісного нагромадження капіталу, були створені умови для суттєвих змін у сфері виробництва, як сільськогосподарського, так і промислово

Промисловий переворот, його наслідки і особливості у різних країнах
  Мануфактура з її ручною ремісничою технікою забезпечила перший етап переходу до масового виробництва, яке відповідало потребам ринку. Але досягнення нею границь своїх виробничих мож

Економічна думка епохи промислового капіталізму
  Промисловий переворот породив низку проблем, які вимагали осмислення і пояснення і які не находили їх у теоретичній системі А. Сміта. Система вимагала подальшого розвитку й удоскона

Економічне вчення марксизму
  Перша половина XIX ст. у країнах Західної Європи ознаменувалася остаточним утвердженням ринкової економічної системи, яка після промислового перевороту розвивалася на власній матері

Цитати та докумети
К. Маркс [8] Машина, от которой исходит промышленная революция, заменяет рабочего, действующего одновременно только одним орудием, таким механизмом, который разом опери

Виберіть правильну відповідь
1. Промислова революція це: а) перехід від привласнювального господарства до відтворювального; б) ліквідація цехової системи організації виробництва; в) перехід від ручно

Список літератури
1. Бродель Фернан. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. Т. 3. Время мира. – М. : Прогресс, 1992. 2. Всемирная история экономической мысли. Т. 2. – М. : Мысль, 1988. 3

Західної Європи та США на прикінці XIX–початку ХХ ст
Після завершення промислового перевороту розвинуті країни світу вступають в період індустріалізації, яка відбувається на основі науково-технічної революції. У виробництво масово впроваджуються числ

Методологія маржиналізму та його основні школи. Американська та кембриджська школи маржиналізму
  Наприкінці XIX ст. на зміну класичній політичній економії остаточно прийшла маржинальна економічна концепція, яка з часом стала основою для неокласичної економічної теорії. Ця зміна

Інституціоналізму
Наприкінці XIX століття в економічній науці виникає новий – соціальний – напрямок, представники якого досліджували соціальні аспекти розвитку господарства. Виникнення соціального напрямку було обум

Інституціоналізм та його головні напрямки
На межі ХIХ–ХХ ст. у США виникла нова течія економічної думки - інституціоналізм. Він був реакцією вчених-економістів США на панування монополій у ринковій економіці з їх необмеженим свавіллям. Ця

Цитати та документи
М. І. Туган-Барановський [9] Товариства підприємців з 'явились як природний наслідок взаємної боротьби капіталістів. Шляхом цих товариств капіталізм намагається ввести

Виберіть правильну відповідь
1. Який період слід вважати початком другої технічної революції у країнах Західної Європи: а) 40 роки XIX ст.; г) 90 роки XIX ст.; б) 70 роки XIX ст.; д) початок XX ст. в

Список літератури
1. Австрийская школа в политической зкономии: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер. – М. : Экономика, 1992. 2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М. : Дело ЛДТ, 1999. – Гл. 8 –

Вплив промислового перевороту та аграрних реформ на становлення ринкового господарства в Україні
  Промисловий переворот в Україні почався у 30–40 роках і завершився у 70–80 роках XIX ст. Запізнілий початок промислового перевороту в Україні обумовлено в основному залишками феодал

Розвиток ідей класичної політекономії, соціалізму та маржиналізму в Україні
  Економічна думка України була нерозривно пов'язана з економічною думкою Росії. Більш того, багатьох економістів важко вважати виключно українськими або російськими, надто складні та

Цитати та документи
М. Туган-Барановський [10] Із трьох основних класів капіталістичного господарства тільки один клас найманих робітників (пролетаріат) працею добуває свої доходи, а доход

Виберіть правильну відповідь
1. На який із ключових факторів розвитку капіталізму ліквідація кріпацтва в Україні вплинула найбільше? а) технічна революція; б) концентрація капіталу; в) ріст масштабів

Список літератури
1. Белоусов В. М. История экономических учений: учебное пособие. / В. М. Белоусов, Т. В. Ершова. – Ростов н/Д. : Феникс, 1999. – Гл. 6. 2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе; пер

Економічні наслідки Першої світової війни
  Перша світова війна була глобальним воєнним конфліктом, який відбувався перш за все в Європі та тривав з 1 серпня 1914 по 11 листопада 1918 року. У неї було втягнуто 38 держав з нас

План Ч. Дауеса
  Структурні зміни, пов’язані з мілітаризацією економіки у провідних країнах світу, призвели до вкрай нерівномірного галузевого розвитку, що стало причиною нетривалої інтенсивної екон

Світова економічна криза 1929–1933 рр
  До кінця 20-х років економічна система провідних капіталістичних країн досягла високого рівня складності. Механізми ринкової саморегуляції (так звана «невидима рука») перестали прац

Економічна теорія конкуренції Е. Чемберліна, Дж. Робінсон
  Активний процес монополізації світового виробництва, зумовили розвиток теорії монополістичної і недосконалої конкуренції. Засновником теорії монополістичної конкуре

Економічне вчення Дж. М. Кейнса
  У 1936 році англійський економіст Дж. М. Кейнс опублікував роботу «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей», де обґрунтував неможливість само

Виберіть правильну відповідь
1. Версальський мирний договір прийнято у: а) 1918 р.; б) 1919 р.; в) 1922 р.; г) 1924 р. 2. План Ч. Дауеса передбачав: а) посилення репараційного тиску; б) нада

Список літератури
1. Бартенев С. А. Экономическая история: учебник. – М. : Экономистъ, 2004. – Гл. 5. 2. Березин И. С. Краткая история экономического развития : учебн. пособ. – М. : Русская деловая лит-ра,

Світова система господарства у другій половині ХХ ст
  Після другої світової війни в розвитку індустріальної цивілізації відбулися зміни, пов’язані зі збільшенням території і населення так званої світової соціалістичної системи, розпадо

У 50–70 роках ХХ ст
  У повоєнні роки стартові умови для стабілізації та розвитку національних господарств були різними. Сама друга світова війні завдала народам багатьох країн великих людських жертв та

Особливості економічних систем і форм господарювання провідних країн. Моделі національної економіки у світовій економічній системі
  Практично у всіх країнах Заходу після другої світової війни була сформована змішана економічна система з різними балансами щодо втручання держави й ринку. Проте, в кожній країні мет

Напрями розвитку світової економічної думки у 50–70 роках ХХ ст.: неокейнсіанство, неокласика, неолібералізм, інституціоналізм
  Післявоєнний швидкий та якісно новий прогрес народного господарства країн знаходив своє відображення в розвитку економічної науки, який не міг не відбити конфліктний, суперечливий і

Цитати та документи
Римский договор о создании ЕЭС от 25 марта 1957 г. (выдержка) Статья 2. Сообщество имеет задачей осуществлять путем создания общего рынка и постепе

Виберіть правильну відповідь
1. У якій з капіталістичних країн у 50–70-х рр. ХХ ст. частка державного сектору була найбільшою: а) Англія; б) Франція; в) ФРН; г) США. 2. Основною причиною другої світової війни

Список літератури
1. Эрхард Л. Благосостояние для всех. – М.: Начала-Пресс, 1991, гл. 6. 2. Ярцева Н.В. Современные концепции экономической мысли. Учебное пособие // http://irbis.asu.ru/mmc/econ/u_sovrcon/6

Останньої третини ХХ–початку ХХІ ст
  В останній третині ХХ століття відбулося посилення процесів інтернаціоналізації, інтеграції та глобалізації. Інтернаціоналізація – об’єктивний процес, засн

Посткейнсіанства та нового кейнсіанства
  Під час кризи 73–75 рр. ХХ ст. відбувалося поєднання скорочення обсягів виробництва, збільшення рівня безробіття та зростання темпів інфляції, тобто спостерігалася стагфляція – явищ

Третини ХХ – початку ХІ ст. на розвиток економіки провідних країн світу
  70-ті рр. ХХ ст. ознаменувалися суттєвими змінами в усіх сферах суспільного життя: крім економічної кризи 73–75-х рр., що потрясла майже весь світ, розпочався другий етап третьої на

Сучасні неокласичні економічні концепції. Монетаризм
  Кризові явища 1970 років, коли державне регулювання економіки, спрямоване на управління попитом, вже не відповідало наявним реаліям нового етапу науково-технічної революції й сучасн

Еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст
  Інституціоналізм виник в США ще наприкінці ХІХ ст. як відповідь на суттєві зміни в економічній системі і пройшов у своєму розвитку кілька етапів. Сформувавшись в окрему течію у 30-т

Неоінституціоналізм та його основні напрямки
  Як особлива економічна теорія неоінституціоналізм набув визнання у 80−90-х рр. XX ст. Основними представниками його є Нобелівські лауреати 1991 р. Рональд Коу

Виберіть правильну відповідь
1. Питання впливу розподілу доходів на процеси суспільного відтворення досліджувалось представниками: а) англійського посткейнсіанства; б) американського посткейнсіанства;

Список літератури
1. John Black. A Dictionary of Economics. Oxford, New York. – Oxford University Press, 2002. – 523р 2. Stiglitz J., Greenwald B. Towards a New Paradigm in Monetary Economics.– Cambridge: C

Становлення радянської моделі господарювання та її відображення в економічній науці
  На початку ХХ ст. економіка України, яка входила у склад Російської імперії, відчувала усі ті проблеми, що були характерні для економіки всієї країни. Країна залишалася аграрною, де

Становлення адміністративно-командної системи і її відображення в українській економічній думці
  У кінці 20-х років в економічній політиці Радянської держави був взятий курс на прискорене завершення індустріалізації, яка була зупинена першою світовою війною і революцією. Вибран

Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи господарювання та спроби її реформування
  У другій половині 40-х років головним завданням економічного розвитку економіки України, як і всієї країни, було відновлення зруйнованого війною господарства. На це були спрямовані

Цитати та документи
В. І. Ленин. [5] Наша задача теперь – провести именно демократический централизм в области хазяйства, а ….централизм, понятый в действительно демократическом смысле, п

Виберіть правильну відповідь
1. План побудови економіки соціалістичного суспільства включав: а) створення монополістичних об’єднань типу трестів, концернів; б) становлення трудової приватної власності селян н

Список літератури
1. Валовой Л. Экономика: взгляды разных лет. Становление. Становление, развитие и перестройка хозяйственного механизма. – М. : Наука, 1989. 2. Економічна історія: Навч.посібн. / За ред. С.

Стан економіки України на момент проголошення незалежності
  Наприкінці 80-х років економіка України уявляла собою частину народногосподарського комплексу СРСР. Командно-адміністративна система передбачала повну підпорядкованість економіки Ук

Радикальні економічні перетворення другої половини 90-х років
  Реальні економічні перетворення почалися після проголошення керівництвом української держави курсу на створення державно-регульованої соціально-спрямованої ринкової економіки. Для п

Теоретичні дослідження українськими вченими проблем ринкового реформування економіки України
  Розглянута вище запропонована постсоціалістичним країнам у 90-ті роки концепція трансформації економіки, авторами якої були західні вчені, розкривала завдання реформ, методи та скла

Цитати та документи
І. Лукінов [6] Реформувати будь-яку систему можна по-різному, обираючи для цього як створювальні, так і руйнівні або змішані моделі. В інтересах людини та суспільства в

Виберіть правильну відповідь
1. Становлення ринкової економіки, з точки зору монетаристів, проходить через фази: а) фінансової стабілізації; б) становлення ринкових інститутів; в) структурного корект

Список літератури
1. Гальчинський А. Інноваційна стратегія українських реформ / А. Гальчинський, В. Геєць, А. Кінах, В. Семіноженко. – К.: Знання України, 2002. – 336 с. 2. Геєць В. Деякі порівняльні ознаки

Додаток Б
  БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВЧЕНИХ А Аквінський, Фома (1225–1274) – один із найблискучіших вчених середньові

Тематика рефератів
1.Предмет і метод історії економіки та економічної думки Історія економії та економічної думки як наука. Предмет дисципліни як історія становлення й розвитку суспільного виробництва

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги