рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вплив промислового перевороту та аграрних реформ на становлення ринкового господарства в Україні

Вплив промислового перевороту та аграрних реформ на становлення ринкового господарства в Україні - раздел История, Історія економіки та економічної думки   Промисловий Переворот В Україні Почався У 30–40 Роках І Завер...

 

Промисловий переворот в Україні почався у 30–40 роках і завершився у 70–80 роках XIX ст. Запізнілий початок промислового перевороту в Україні обумовлено в основному залишками феодальних відносин. Через сільськогосподарську спеціалізацію, найважливішою галуззю української економіки в першій половині XX ст. була харчова промисловість.

З початком промислового перевороту поширюється застосування на українських підприємствах нової техніки, в виробництві застосовуються нові технології. Поступово збільшується частка поміщиків, що засновують промислові підприємства. Переважно поміщики засновували цукрові або ж горілчані підприємства. Проте вага прогресивних поміщиків була невеликою.

Одними з галузей, де активно застосовувались нові методи виробництва, було цукрове та горілчане виробництво. Так на цукровому виробництві починають застосовуватись машини для обробки цукрового буряку та парова техніка випарювання соку, а застосування парової техніки на горілчаному виробництві дозволило збільшити вихід спирту.

Потреби харчової галузі обумовили як піднесення машинобудування, так і його сільськогосподарський напрямок. Підприємства машинобудівної галузі, що виникнули в той час, були спрямовані на задоволення потреб сільського господарства та харчової промисловості. У свою ж чергу, потреби машинобудівної галузі обумовили подальший розвиток металургійної та вугледобувної галузей.

Транспортна система в дореформений період була нерозвиненою. Україну з рештою території Російської імперії поєднували два стратегічні шосе: Петербург-Київ та Петербург-Харків. Будівництво залізниць, що планувалось здійснити в середині XIX ст., не було реалізовано через Кримську війну. Використання ж водних шляхів Дніпра було обмежено через дніпровські пороги. Тому найчастіше перевезення здійснювались за допомогою гужового транспорту.

З початком промислового перевороту мануфактурне виробництво, через неефективність праці кріпаків, починає поступатися фабрично-заводському виробництву. Все більшого значення набуває частка купецьких капіталістичних підприємств. Так кількість купецьких та поміщицьких підприємств на передодні реформи складала 94,2 % та 5,8 % відповідно.

Кріпосне право вже не відповідало вимогам економічного життя в Російській імперії та заважала її подальшому економічному розвитку. Відповідно, виникла необхідність скасування пережитків феодалізму.

В Україні кріпацтво було скасовано 19 лютого 1861 р. підписанням Олександром II «Положення про селян, що вийшли із кріпосницької залежності». Скасування кріпацтва передбачало отримання селянами особистості свободи та громадянських прав. Проте права селян значно обмежувались (вони несли рекрутську повинність, для виїзду з села необхідно було отримати дозвіл общини, для селян зберігалось покарання різками і т. д.). Але, найважливіше було те, що земля (разом з селянськими садибами та наділами) залишалась у власності поміщиків. Землю селяни повинні були викупати у поміщиків. Якщо садибу селянин міг безперешкодно викупити (за умови відсутності недоїмок), то наділ він міг викупити тільки за згодою поміщика (бажання селянина було необов'язковим). Поки садиба та наділ не будуть викуплені, вони передавалися селянину в користування. За їх використання селянину доводилось платити оброк або ж відробляти панщину. В залежності від якості землі де знаходився наділ, на одну ревізьку душу встановлювались наступні норми земельних наділів: в районах чорноземля розмір наділа коливався від 3 до 4,5 десятин, в нечорноземних та степових районах – від 3,25 до 8 та від 6,5 до 12 десятин, відповідно.

Викупити свій наділ селяни були повинні за домовленістю сторін. Ціна наділу обчислювалась через суму капіталізованого оброку з розрахунку 6 % річних. Тобто під час обчислення ціни наділу використовувалась наступна формула:

Процедура викупу передбачала, що 20 % вартості землі сплачували селяни, а 80 % поміщик отримував від держави у вигляді державних облігацій під 5 % річних. Отриманий від держави «кредит» в розмірі 80 % вартості землі селяни повертали державі сплачуючи по 6 % на рік протягом 49 років.

Одним з наслідків селянської реформи 1861 року було придбання поміщицької землі купцями та заможними селянами. Земля ж, що залишалась у власності поміщиків, здавалася в оренду або ж використовувалась для ведення власного господарства. Відбувалась капіталізація сільського господарства. Завдяки використанню машин, вільно найманої праці та нових технологій відбувалось зростання врожайності.

Іншим наслідком реформ було розшарування селянства. Можна виділити три групи селян, що утворилися внаслідок розшарування: заможні селяни (їх кількість складала 15–20 %), середняки (25–30 %) та бідняки. Наприкінці XIX ст. наділ заможного селянина складав до 22 десятин землі. Його домогосподарству належало декілька коней та інша худоба. Також заможний селянин був спроможний використовувати деяку сільськогосподарську техніку та залучати найману працю. Наділ середняка складав приблизно 7–10 десятин землі. Подібно до заможного селянина, середняк мав декілька коней та іншу худобу, але він вже не мав можливості використовувати найману працю і обмежувався силами своєї родини. Найбільшу частину селян складали бідняки. Наділ бідняка не перевищував 4 десятин землі. Частина бідняків була безземельною. Особливістю селянської реформи, що відбулась в Російській імперії, була общинна власність на землю. Тобто селянин не мав прав власності на землю, а для виходу з общини та отримання свого наділу він мав отримати згоду общини. Таким чином селянська реформа 1861 року виявилась неефективною, на тривалий час зберігала пережитки феодалізму, що викликало невдоволення селян.

Розв'язати невирішенні питання повинні були реформи П. А. Столипіна, відповідно до наказу «Про доповнення деяких постанов діючого закону, що стосується селянського землеволодіння і землекористування» від 9 листопада 1906 р. Найважливішим аспектом реформ була відмова від общинного землеволодіння та передача землі у приватну власність. Відповідно до цього кожен селянин мав право без згоди общини отримали свій земельний наділ у приватну власність. Іншими важливими елементами столипінської реформи були відділення селян на хутори і відруби та сприяння селянам що висловили бажання переселитися до Сибіру та інших малозаселених районів Російської імперії.

Селянська реформа 1861 р. склала сприятливі умови для зростання фабричної промисловості в Україні, а велика кількість сільської бідноти була джерелом дешевої робочої сили для інтенсивно зростаючої промисловості.

В післяреформений період завдяки технічному переоснащенню зростають обсяги виробництва в харчовій галузі, крім того, в цій галузі спостерігається концентрація виробництва. Так значних обсягів виробництва було досягнуто в цукровому, горілчаному, суконному, олійному та інших виробництвах. Технічне переоснащення виробництва та застосування більш ефективної найманої праці дозволило українським цукровим підприємствам в 1882–1885 рр. виготовляти 87,8 % всього цукру, виробленого в Російській імперії. Також великі, оснащені сучасною технікою, підприємства з'являються в горілчаному та олійному виробництвах. Все активніше в борошномельному виробництві застосовуються парові млини.

В післяреформений період все більшого значення набувають вугледобувна, металургійна та машинобудівна галузі. Перехід металургійної промисловості на використання мінерального палива повністю витіснив деревовугільну промисловість, що завдяки наявності великої кількості необхідних ресурсів існувала на Правобережжі та Чернігівщині. Так вже перші металургійні підприємства півдня України – Юзівський та Сулінський заводи, що були побудовані відповідно у 1871 та 1872 рр. – використовували для виробництва місцеві руди та донецький кокс і антрацит.

Стрімкий розвиток вугледобувної галузі у 60–70 рр. XIX ст. в Донецькому басейні був обумовлений потребами зростаючої промисловості. Розвиток промисловості потребував великої кількості мінерального палива. Обсяги видобутку вугілля постійно нарощувались. Відбувалось технічне переобладнання шахт, проте на шахтах все ще використовувалось багато ручної праці. Обсяги видобутку вугілля в цей період досяг 43,1 % загального об'єму видобутку Російської імперії.

На машинобудівних підприємствах України поширювалось застосовування парової енергії. У середині 80-х років парову енергію використовували 79 % машинобудівних підприємств. Машинобудування переважно було орієнтовано на сільське господарство. В Харкові засновуються заводи Гельферіх-Саде та Мільгозе у 1878 та 1873 рр. відповідно. Також великі машинобудівні підприємства створюються в Одесі, Єлизаветграді, Луганську. В Херсоні та Миколаєві працюють великі суднобудівні підприємства.

Розвитку економіки в післяреформений період сприяло будівництво залізних доріг. В цей період були побудовані такі залізничні лінії як: Балта–Одеса, будівництво якої було завершено у 1866 р.; Балта–Крюч'єв – у 1869 р.; Курськ–Харків–Таганрог–Ростов-на-Дону – у 1869 р. Також збільшується кількість пароплавів на водних шляхах Дніпра та інших річок України.

З розвитком капіталізму почалось формування класів пролетаріату та буржуазії. До реформ 1861 р. промислова буржуазія не відігравала суттєвої ролі в суспільстві. Але з реформою 1861 р. склалися сприятливі умови для розвитку капіталізму, що призвело до зростання промислової буржуазії та посиленні її ролу у суспільному житті. Промислова буржуазія поповнювалась за рахунок як поміщиків, що здійснювали капіталізацію власних господарств, так й за рахунок купців, міщанства та заможного селянства.

Клас пролетаріату поповнювався, переважним чином, за рахунок сільської бідноти, зубожіння якої забезпечувало наявність дешевої робочої сили. Також спостерігалось міграція робітників з російських губерній. Проте частка працівників промислових підприємств наприкінці XIX ст. все ще залишалась невеликою (7 %). Фабричним робітникам, заробітна плата яких була найнижчою серед європейських країн, доводилося працювати у надзвичайно тяжких умовах до 15 годин на добу.

На зламі століть розвиток економіки в Російській імперії (та українських земель, що увійшли до її складу) носив циклічний характер. Після стрімкого зростання економіки, що відбувалось у 1893–1899 рр., настав період уповільнення у 1900–1908 рр., що, у свою чергу, знов змінився періодом економічного зростання 1909–1913 рр.

Наслідком циклічних процесів, що відбувались в економіці була концентрація виробництва. Так, наприклад, 9 металургійних заводів виготовляли 75 % всього виплавленого чавуну та використовували 80 % парових двигунів, що працювали в цій галузі. Монополізація набуває масового характеру. На початку XX ст. починають з'являтися синдикати, що призводило до зростання цін та обмеження об'ємів виробництва. Перед першою світовою війною переважна частина галузей української економіки була монополізована.

Серед синдикатів, що виникнули в той час, можна назвати такі: «Продпаравоз», що був створений у 1901 р, «Цвях» – 1903 р., «Продвагон» – 1904 р. Значно раніше у 1887р. був утворений синдикат цукрозаводчиків.

Найбільшими ж синдикатами були «Продамет», що об'єднував металургійні підприємства, та «Продвугілля», до якого входили підприємства вугледобувної галузі. «Продамет» та «Продвугілля» були засновані відповідно у 1902 р. та 1904 р. Синдикат «Продвугілля», на частку якого припадало 75 % вугілля, що було видобуте в Донецькому басейні, об'єднував 18 акціонерних вугільних товариств регіону. На частку ж «Продамету» припадало 2/3 продукції галузі виготовленої на півдні України. Синдикат «Продамет» налічував 12 металургійних підприємств Південної України.

Кінець XIX–початок XX ст. характеризуються значною роллю іноземних інвестицій. Левова частка капіталу інвестованого в українську промисловість походила з чотирьох країн: Англії, Франції, Німеччини та Бельгії, їх частки у загальному об'єму інвестицій, на початку XX ст., складали 24 %, 31 %, 20 % та 13 % відповідно. Іноземні інвестиції відігравали значну роль в будівництві та оснащенні таких галузей української економіки, того часу як: вугільна промисловість (переважно інвестиції здійснювалися Англією), металургія та машинобудування (Франція та Бельгія). Залучення іноземного капіталу не лише дозволило побудувати нові підприємства, на яких використовувалось сучасне обладнання, але й забезпечило підготовку кваліфікованих фахівців. В Австро-Угорщині кріпосне право було скасовано у 1848 р. Відповідно до реформ кріпаки ставали вільними, а поміщики отримували відшкодування від держави за втрачені кріпосницькі повинності з розрахунку 5 % річних. Також поміщики звільнялися від «опікунських обов'язків». Крім того у власності поміщиків залишались ліса, пасовища, луки та більшість землі. Селяни ж, як було формально передбачено реформою, отримували лише ті земельні наділи, якими вони користалися до реформи. Проте, насправді, селяни отримали менші земельні наділи ніж мали до реформи. До того ж поміщики прагнули надати селянам гіршу землю.

Уряд Австро-Угорщини проводив щодо західноукраїнських земель, що входили до складу Австро-Угорщини, колоніальну політику. Пріоритет надавався розвитку західних територій Австро-Угорщини, західноукраїнські ж землі розглядалися, переважно як постачальники сировини та ринки збуту продукції, що була виготовлена на західних територіях Австро-Угорщини. Внаслідок податкової дискримінації відносно західноукраїнських земель, здійснюваної урядом Австро-Угорщини, західноукраїнські підприємництва, що виготовляли кінцеву продукцію, не витримували конкуренції. Завдяки податковим пільгам західні території Австро-Угорщини могли виготовляти більш дешеву продукцію. Внаслідок цього на території західноукраїнських земель розвивалися переважно ті підприємства, що займались видобутком сировини та її первинною обробкою. Подальша обробка сировини та виготовлення кінцевої продукції здійснювалось на західних територіях Австро-Угорщини.

Серед підприємств, що займались видобутком сировини найбільш жваво розвивалась Галицька нафтодобувна галузь. Наприкінці XIX ст. відбувається впровадження нової техніки, збільшується кількість парових машин (протягом 1850–1904 рр. їх кількість збільшилася з 5 до 347). Концентрація виробництва спостерігалась також переважно в нафтодобувній галузі (так, у 1910 р. 15 галицьких підприємств видобували 75 % всієї добутої в регіоні нафти).

Таким чином західноукраїнські землі, що входили до складу Австро-Угорщини, були недостатньо розвинуті. Більша ж частина населення цих територій була зайнята в сільському господарстві (в Галичині – 77 %, в Буковині – 75 %, в Закарпатті – 90 %).

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Історія економіки та економічної думки

Національний технічний університет.. Харківський політехнічний інститут..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вплив промислового перевороту та аграрних реформ на становлення ринкового господарства в Україні

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Протокол № 3 від 28.12.2009 р
  Харків НТУ «ХПІ» 2010 УДК 930.33 + 330.8(075.8) ББК 65г. І–89   Рецензенти:   Є. М. Воробйов, доктор ек

Взаємозв’язок історії економіки та економічної думки
  Економічна думка розвивається на базі досягнутого рівня продуктивних сил. Прийнято вважати, що економічна реальність практично в однобічному порядку впливає на економічну науку. На

Періодизація історії господарського розвитку суспільства та історії економічної думки
  Періодизація – встановлення певних хронологічних послідовних етапів в економічному розвитку суспільства; форма систематизації історичного знання. Вона не зводиться до простого, волю

Цитати та документи
  Т. В. Копнін[8] Науки виникають не шляхом декларацій, а в результаті відкриття фундаментальних закономірностей, на основі яких створюється метод для вив

Виберіть правильну відповідь
1. Перелічіть елементи, складові логічної структури історико-економічної науки: а) закономірності; д) джерела інформації; б) об'єкт і предмет дослідження; е) школи, теорії, ідеї;

Список літератури
1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе ; пер. с англ. – 4-е изд. – М. : Дело Лтд, 1994. Введение. 2. Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XV

Формування первісного ладу у світі й на території сучасної України
  Первісна епоха була найбільш тривалою в історії людства. Якщо уявити історію людства у вигляді доби, то виявиться, що держави з містами, писемністю, складно організованим суспільств

Господарство країн Давнього Сходу
  Історія давньої цивілізації охоплює період із середини IV тисячоріччя до н. е. до падіння Західної Римської імперії в V ст. н. е. Приблизно із середини IV–II тисячоріччя частина люд

Економічна думка Давнього Сходу
  Економічна наука з'являється зі становленням ринкової економіки, але коріння її йдуть у давню давнину. Аналіз окремих сторін економічної діяльності існував ще в країнах Древнього Сх

Цитати та документи
С. П. Крашенінніков [7] Кресала їх були дощечки, на яких по краях накручені дірочки, кругленькі із сухого дерева палички, вертячи які, у ямочках вогонь діставали. Вони

Виберіть правильну відповідь
1. Вік економіки сучасного суспільства: а) 500 тис. років; б) 320 тис. років; в) 40–50 тис. років. 2. Первісній економіці властиві наступні характеристики: а) самий трива

Список літератури
1. Березин И. С. Краткая история экономической мысли : учебн. пособие. – М. : Изд. РДЛ. – 2000. – Гл. 1. 2. Економічна історія : навч. посібник / за ред. С. І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк.

Осьовий час» і його роль у формуванні Східної й Західної цивілізації
  У період становлення людського суспільства й ранніх цивілізацій панувало міфологічне мислення, де людина ще не виділяла себе із природного світу. Це час німецький філософ К. Ясперс

Східна цивілізація і її характеристика в осьовий час
  Серед цивілізацій, що виникли на планеті, величезне значення для розвитку економіки й культури Південно-Східної Азії мала індійська цивілізація. Найбільшого розквіту давньоіндійська

Західна цивілізація й господарський розвиток античних держав
  Античність – особливий період в історії й культурі Давньої Греції й Давнього Риму. Саме в цих країнах рабовласницький спосіб виробництва, що тривав там із середини I тисячоріччя до

Цитати та документи
Артхашастра[10] Хай цар висловлює свою прихільність тим, хто будує корисні для місцевості зрошувальні споруди, мости на дорогах і споруди, що прикрашають села і захищаю

Виберіть правильну відповідь
1. Нове в «осьовому часі»: а) людина усвідомлює буття в цілому, самого себе й свої межі; ставить перед собою вищі цілі; б) у цю епоху розроблені основні категорії, які ми використ

Список літератури
1. Березин И. С. Краткая история экономической мысли : учебн. пособие. – М. : Изд. РДЛ. – 2000. – Гл. 1. 2. Гусейнов Р. М. Экономическая история. История экономических учений : учебник / Р

Генезис та основні риси феодального господарства. Форми феодального землеволодіння
  Феодальна господарська система була характерна для тривалого періоду людської історії, що одержав назву Середньовіччя. У цю епоху склалася своєрідна система господарських відносин,

Середньовічне місто. Розвиток ремесла і торгівлі
  Середньовічне господарство за своєю суттю було аграрним і натуральним. Однак повністю обійтися без обміну воно не могло, і необхідність обміну ставала тим більш явною, чим більше ро

Формування феодальних відносин у Київській Русі
У VIII–IX ст. на землях, де жили східнослов’янські племена полян, деревлян, дреговичей та інші, проходив процес перетворення племінних утворень у територіальні – князівства з центрами у укріплених

Економічна думка епохи Середньовіччя
Формування і розвиток економічної думки раннього західноєвропейського середньовіччя визначалося створенням нових господарських відносин, виникненням нових політико-етнічних спільнот. Економічний св

Титул LIV
1. Якщо хто лишить життя графа, присуджується до уплати 6000 солідів. Кодекс законів Київської Русі – «Руська Правда» 18. Правда установлена руськои зем

Статут паризьких ткачів вовни
Кожен паризький ткач вовни може мати у своєму домі два широких станки і один вузький, а поза домом він не може мати жодного, якщо він не хоче мати його на тих же правах, на яких міг би мати його

Виберіть правильну відповідь
1. Укажіть поняття, внутрішньо не властиві феодалізму: а) раби; е) феодали; б) селяни; є) фабрика; в) наймані робітники; ж) натуральне господарство г) купці; з)

Список літератури
1. Березин И. С. Краткая история экономической мысли : учебн. пособие. – М. : Изд. РДЛ. – 2000. – Гл. 3 2. Історія економічних учень : підручник / Л. Я. Корнійчук, Татаренко Н.О., Поручник

Економічні передумови та наслідки великих географічних відкриттів
У кінці XV ст. у надрах феодальної економічної системи у країнах Західної Європи все активніше розвиваються ринкові зв’язки і відносини. Феодали масово переходять на грошову ренту, що примушує селя

Первісне нагромадження капіталу
Становлення та розвиток товарних відносин робило необхідним перехід від дрібного виробництва до крупного, що здатне було забезпечити масове виробництво товарів для ринку, який ставав регулярною фор

Еволюція аграрних відносин в Україні в козацько-гетьманський період
Після розпаду ранньої феодальної держави – Київської Русі, довгого періоду міжусобних війн, навал кочівників українські землі з кінця XIV ст. опинилися у складі Великого князівства Литовського, а п

Нагромадження капіталу
  З XVI ст. в економіці країн Західної Європи відбувається низка серйозних якісних зрушень, які свідчать про зміну типу економічної системи. Централізовано керована система феодальног

Цитати та документи
Тордесільянсський договір між королями Іспанії і Португалії про розділ світу (7 червня 1494 року) …Високі сторони, що домовляються, через вищеназваних представників дом

Виберіть правильну відповідь
1. Які з перелічених явищ відносяться до передумов, а які до наслідків Великих географічних відкриттів? а) «революція цін»; б) колоніальні захоплення; в) утворення Османс

Список літератури
1. Белоусов В. М. История экономических учений: учебное пособие / В. М. Белоусов, Т.В. Ершова. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – Розд. 1. – Тема 2; Хрестоматия. 2. Березин И.С. Краткая история

Цивілізації
  У результаті процесів, що мали місце у ході первісного нагромадження капіталу, були створені умови для суттєвих змін у сфері виробництва, як сільськогосподарського, так і промислово

Промисловий переворот, його наслідки і особливості у різних країнах
  Мануфактура з її ручною ремісничою технікою забезпечила перший етап переходу до масового виробництва, яке відповідало потребам ринку. Але досягнення нею границь своїх виробничих мож

Економічна думка епохи промислового капіталізму
  Промисловий переворот породив низку проблем, які вимагали осмислення і пояснення і які не находили їх у теоретичній системі А. Сміта. Система вимагала подальшого розвитку й удоскона

Економічне вчення марксизму
  Перша половина XIX ст. у країнах Західної Європи ознаменувалася остаточним утвердженням ринкової економічної системи, яка після промислового перевороту розвивалася на власній матері

Цитати та докумети
К. Маркс [8] Машина, от которой исходит промышленная революция, заменяет рабочего, действующего одновременно только одним орудием, таким механизмом, который разом опери

Виберіть правильну відповідь
1. Промислова революція це: а) перехід від привласнювального господарства до відтворювального; б) ліквідація цехової системи організації виробництва; в) перехід від ручно

Список літератури
1. Бродель Фернан. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. Т. 3. Время мира. – М. : Прогресс, 1992. 2. Всемирная история экономической мысли. Т. 2. – М. : Мысль, 1988. 3

Західної Європи та США на прикінці XIX–початку ХХ ст
Після завершення промислового перевороту розвинуті країни світу вступають в період індустріалізації, яка відбувається на основі науково-технічної революції. У виробництво масово впроваджуються числ

Методологія маржиналізму та його основні школи. Американська та кембриджська школи маржиналізму
  Наприкінці XIX ст. на зміну класичній політичній економії остаточно прийшла маржинальна економічна концепція, яка з часом стала основою для неокласичної економічної теорії. Ця зміна

Інституціоналізму
Наприкінці XIX століття в економічній науці виникає новий – соціальний – напрямок, представники якого досліджували соціальні аспекти розвитку господарства. Виникнення соціального напрямку було обум

Інституціоналізм та його головні напрямки
На межі ХIХ–ХХ ст. у США виникла нова течія економічної думки - інституціоналізм. Він був реакцією вчених-економістів США на панування монополій у ринковій економіці з їх необмеженим свавіллям. Ця

Цитати та документи
М. І. Туган-Барановський [9] Товариства підприємців з 'явились як природний наслідок взаємної боротьби капіталістів. Шляхом цих товариств капіталізм намагається ввести

Виберіть правильну відповідь
1. Який період слід вважати початком другої технічної революції у країнах Західної Європи: а) 40 роки XIX ст.; г) 90 роки XIX ст.; б) 70 роки XIX ст.; д) початок XX ст. в

Список літератури
1. Австрийская школа в политической зкономии: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер. – М. : Экономика, 1992. 2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М. : Дело ЛДТ, 1999. – Гл. 8 –

Розвиток ідей класичної політекономії, соціалізму та маржиналізму в Україні
  Економічна думка України була нерозривно пов'язана з економічною думкою Росії. Більш того, багатьох економістів важко вважати виключно українськими або російськими, надто складні та

Цитати та документи
М. Туган-Барановський [10] Із трьох основних класів капіталістичного господарства тільки один клас найманих робітників (пролетаріат) працею добуває свої доходи, а доход

Виберіть правильну відповідь
1. На який із ключових факторів розвитку капіталізму ліквідація кріпацтва в Україні вплинула найбільше? а) технічна революція; б) концентрація капіталу; в) ріст масштабів

Список літератури
1. Белоусов В. М. История экономических учений: учебное пособие. / В. М. Белоусов, Т. В. Ершова. – Ростов н/Д. : Феникс, 1999. – Гл. 6. 2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе; пер

Економічні наслідки Першої світової війни
  Перша світова війна була глобальним воєнним конфліктом, який відбувався перш за все в Європі та тривав з 1 серпня 1914 по 11 листопада 1918 року. У неї було втягнуто 38 держав з нас

План Ч. Дауеса
  Структурні зміни, пов’язані з мілітаризацією економіки у провідних країнах світу, призвели до вкрай нерівномірного галузевого розвитку, що стало причиною нетривалої інтенсивної екон

Світова економічна криза 1929–1933 рр
  До кінця 20-х років економічна система провідних капіталістичних країн досягла високого рівня складності. Механізми ринкової саморегуляції (так звана «невидима рука») перестали прац

Економічна теорія конкуренції Е. Чемберліна, Дж. Робінсон
  Активний процес монополізації світового виробництва, зумовили розвиток теорії монополістичної і недосконалої конкуренції. Засновником теорії монополістичної конкуре

Економічне вчення Дж. М. Кейнса
  У 1936 році англійський економіст Дж. М. Кейнс опублікував роботу «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей», де обґрунтував неможливість само

Виберіть правильну відповідь
1. Версальський мирний договір прийнято у: а) 1918 р.; б) 1919 р.; в) 1922 р.; г) 1924 р. 2. План Ч. Дауеса передбачав: а) посилення репараційного тиску; б) нада

Список літератури
1. Бартенев С. А. Экономическая история: учебник. – М. : Экономистъ, 2004. – Гл. 5. 2. Березин И. С. Краткая история экономического развития : учебн. пособ. – М. : Русская деловая лит-ра,

Світова система господарства у другій половині ХХ ст
  Після другої світової війни в розвитку індустріальної цивілізації відбулися зміни, пов’язані зі збільшенням території і населення так званої світової соціалістичної системи, розпадо

У 50–70 роках ХХ ст
  У повоєнні роки стартові умови для стабілізації та розвитку національних господарств були різними. Сама друга світова війні завдала народам багатьох країн великих людських жертв та

Особливості економічних систем і форм господарювання провідних країн. Моделі національної економіки у світовій економічній системі
  Практично у всіх країнах Заходу після другої світової війни була сформована змішана економічна система з різними балансами щодо втручання держави й ринку. Проте, в кожній країні мет

Напрями розвитку світової економічної думки у 50–70 роках ХХ ст.: неокейнсіанство, неокласика, неолібералізм, інституціоналізм
  Післявоєнний швидкий та якісно новий прогрес народного господарства країн знаходив своє відображення в розвитку економічної науки, який не міг не відбити конфліктний, суперечливий і

Цитати та документи
Римский договор о создании ЕЭС от 25 марта 1957 г. (выдержка) Статья 2. Сообщество имеет задачей осуществлять путем создания общего рынка и постепе

Виберіть правильну відповідь
1. У якій з капіталістичних країн у 50–70-х рр. ХХ ст. частка державного сектору була найбільшою: а) Англія; б) Франція; в) ФРН; г) США. 2. Основною причиною другої світової війни

Список літератури
1. Эрхард Л. Благосостояние для всех. – М.: Начала-Пресс, 1991, гл. 6. 2. Ярцева Н.В. Современные концепции экономической мысли. Учебное пособие // http://irbis.asu.ru/mmc/econ/u_sovrcon/6

Останньої третини ХХ–початку ХХІ ст
  В останній третині ХХ століття відбулося посилення процесів інтернаціоналізації, інтеграції та глобалізації. Інтернаціоналізація – об’єктивний процес, засн

Посткейнсіанства та нового кейнсіанства
  Під час кризи 73–75 рр. ХХ ст. відбувалося поєднання скорочення обсягів виробництва, збільшення рівня безробіття та зростання темпів інфляції, тобто спостерігалася стагфляція – явищ

Третини ХХ – початку ХІ ст. на розвиток економіки провідних країн світу
  70-ті рр. ХХ ст. ознаменувалися суттєвими змінами в усіх сферах суспільного життя: крім економічної кризи 73–75-х рр., що потрясла майже весь світ, розпочався другий етап третьої на

Сучасні неокласичні економічні концепції. Монетаризм
  Кризові явища 1970 років, коли державне регулювання економіки, спрямоване на управління попитом, вже не відповідало наявним реаліям нового етапу науково-технічної революції й сучасн

Еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст
  Інституціоналізм виник в США ще наприкінці ХІХ ст. як відповідь на суттєві зміни в економічній системі і пройшов у своєму розвитку кілька етапів. Сформувавшись в окрему течію у 30-т

Неоінституціоналізм та його основні напрямки
  Як особлива економічна теорія неоінституціоналізм набув визнання у 80−90-х рр. XX ст. Основними представниками його є Нобелівські лауреати 1991 р. Рональд Коу

Виберіть правильну відповідь
1. Питання впливу розподілу доходів на процеси суспільного відтворення досліджувалось представниками: а) англійського посткейнсіанства; б) американського посткейнсіанства;

Список літератури
1. John Black. A Dictionary of Economics. Oxford, New York. – Oxford University Press, 2002. – 523р 2. Stiglitz J., Greenwald B. Towards a New Paradigm in Monetary Economics.– Cambridge: C

Становлення радянської моделі господарювання та її відображення в економічній науці
  На початку ХХ ст. економіка України, яка входила у склад Російської імперії, відчувала усі ті проблеми, що були характерні для економіки всієї країни. Країна залишалася аграрною, де

Становлення адміністративно-командної системи і її відображення в українській економічній думці
  У кінці 20-х років в економічній політиці Радянської держави був взятий курс на прискорене завершення індустріалізації, яка була зупинена першою світовою війною і революцією. Вибран

Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи господарювання та спроби її реформування
  У другій половині 40-х років головним завданням економічного розвитку економіки України, як і всієї країни, було відновлення зруйнованого війною господарства. На це були спрямовані

Цитати та документи
В. І. Ленин. [5] Наша задача теперь – провести именно демократический централизм в области хазяйства, а ….централизм, понятый в действительно демократическом смысле, п

Виберіть правильну відповідь
1. План побудови економіки соціалістичного суспільства включав: а) створення монополістичних об’єднань типу трестів, концернів; б) становлення трудової приватної власності селян н

Список літератури
1. Валовой Л. Экономика: взгляды разных лет. Становление. Становление, развитие и перестройка хозяйственного механизма. – М. : Наука, 1989. 2. Економічна історія: Навч.посібн. / За ред. С.

Стан економіки України на момент проголошення незалежності
  Наприкінці 80-х років економіка України уявляла собою частину народногосподарського комплексу СРСР. Командно-адміністративна система передбачала повну підпорядкованість економіки Ук

Радикальні економічні перетворення другої половини 90-х років
  Реальні економічні перетворення почалися після проголошення керівництвом української держави курсу на створення державно-регульованої соціально-спрямованої ринкової економіки. Для п

Теоретичні дослідження українськими вченими проблем ринкового реформування економіки України
  Розглянута вище запропонована постсоціалістичним країнам у 90-ті роки концепція трансформації економіки, авторами якої були західні вчені, розкривала завдання реформ, методи та скла

Цитати та документи
І. Лукінов [6] Реформувати будь-яку систему можна по-різному, обираючи для цього як створювальні, так і руйнівні або змішані моделі. В інтересах людини та суспільства в

Виберіть правильну відповідь
1. Становлення ринкової економіки, з точки зору монетаристів, проходить через фази: а) фінансової стабілізації; б) становлення ринкових інститутів; в) структурного корект

Список літератури
1. Гальчинський А. Інноваційна стратегія українських реформ / А. Гальчинський, В. Геєць, А. Кінах, В. Семіноженко. – К.: Знання України, 2002. – 336 с. 2. Геєць В. Деякі порівняльні ознаки

Додаток Б
  БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВЧЕНИХ А Аквінський, Фома (1225–1274) – один із найблискучіших вчених середньові

Тематика рефератів
1.Предмет і метод історії економіки та економічної думки Історія економії та економічної думки як наука. Предмет дисципліни як історія становлення й розвитку суспільного виробництва

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги