рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Тема: Програмування арифметичних та логічних задач у багатовіконному середовищі Турбо Паскаль.

Тема: Програмування арифметичних та логічних задач у багатовіконному середовищі Турбо Паскаль. - раздел Программирование, Міністерство Освіти І Науки, Молоді Та Спорту України Київський Наці...

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет технологій та дзайну

Факультет ринкових інформаційних та інноваційних технологій

Кафедра інформаційних та комп’ютерних технологій

 

Методичні вказівки

„Мова Pascal" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 6.050102 „Системне програмування" та

Зв’язок з іншими дисциплінами.

Знання з курсу необхідні для використання у: 1. Програмування.

Тема: Програмування арифметичних та логічних задач у багатовіконному середовищі ТурбоПаскаль.

Мета роботи: ознайомлення зі структурою екрана ТурбоПаскаля, вивчення структури та основних етапів створення програмного продукту з використанням операторів присвоювання, переходу, вводу/виводу, стандартних функцій та арифметичних виразів, компіляція та запуск програми.

Стислі теоретичні відомості

Складові частини програми Програма на мові Паскаль складається із заголовку, розділу описів та розділу… PROGRAMім’я (INPUT, OUTPUT);

BEGIN

Розділ операторів

END.

Заголовок та майже кожний оператор повинен закінчуватися символом «; ».

Нижче подана структура програми на мові Паскаль у загальному вигляді:

PROGRAMім’я (INPUT, OUTPUT);

LABEL –розділ міток;

CONST –розділ констант;

TYPE– розділ типів;

VAR –розділ змінних;

PROCEDURE, FUNCTION – розділ процедур і функцій;

BEGIN

Оператор 1;

. . .

Оператор n – 1;

Оператор n

END.

 

Типи даних

У мові Паскаль є можливість використання широкого спектра різних типів даних. Типи даних визначають можливі значення констант, змінних, функцій, виразів. Типі даних поділяють на прості та складні.

Простітипи – стандартні та ті, що змінюються.

Стандартні типи:

· INTEGER(цілий);

· REAL(дійсний);

· BOOLEAN(логічний; може приймати лише 2 значення: TRUE-істина, FALSE – неправильно);

· CHAR(символьний).

Типи, що змінюються – визначаються користувачем.

Складні типи– комбінації простих типів (масиви, множини, записи, файли).

 

Прості оператори

1. Оператор присвоювання:

Змінна := вираз;

Наприклад:

А:=0;

К:=2*К+М+SQR(Х+4);

 

2. Оператор вводу:

READ ([C1,] C2, … Ck); –читає данні з вхідного файлу з ім’ям С1.

Якщо ім’я файла С1 відсутнє, то мається на увазі файл INPUT.

 

READLN ([C1,] C2, … Ck);С1, … Сk

- після вводу змінних чекає ознаки «кінця рядка»

для переходу на наступний рядок.

 

3. Оператор виводу:

WRITE ([P1,] P2, … Pn); –виведення значень змінних

у файл з ім’ям Р1. Якщо ім’я файла Р1 відсутнє,

мається на увазі файл OUTPUT. Р2, … Рn

WRITELN ([P1,] P2, … Pn); –після виводу значень змінних

в файл з ім’ям Р1 в один рядок реалізує перехід на наступний рядок.

WRITELN; – пропуск рядка.

Завдання

2. Засвоїти основні типи даних, прості оператори, логічні та арифметичні функції на прикладі, який запропонований викладачем. 3. Вивчити інтерфейс програмної оболонки ТурбоПаскаль 7.0. 4. Побудувати блок-схему та створити програму відповідно до варіанта завдання.

Послідовність виконання роботи

1. Запустити інтегровану інструментальну оболонку Турбо Паскаль 7.0.

Пуск/Программы/Проводник/D:/ТР/TURBO.

2. Ознайомитися з інтерфейсом та довідковою системою ІІО Турбо Паскаль.

3. Розробити алгоритм розв’язання задачі згідно з варіантом (дод. 1).

4. Побудувати блок-схеми алгоритму.

5. Створити програму засобами оболонки Турбо Паскаль 7.0.

6. Зберегти програму в папку з ім'ям групи.

F2або F10(Alt-F)/File/Save as/в рядку Save file as ввести ім’я файла/Ok.

7. Компіляція та виправлення помилок за потреби.

Alt-F9абоF10/Compile/Compile.

8. Запуск програми та перегляд її результатів.

Ctrl-F9абоF10/Run/Run.

9. Роздрукувати текст та результати роботи програми.

10. Результати роботи оформити у вигляді звіту.

11. Підготуватися до захисту лабораторної роботи.

Вміст звіту

1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи,

Тема: Побудова керуючих конструкцій та організація циклічних процесів

Мета роботи: Ознайомлення з операторами умовного та безумовного переходу та циклічними конструкціями мови ТурбоПаскаль.

Завдання

1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом з даної теми.

2. Виконати на комп’ютері завдання, що наведені нижче.

3. Результати роботи подати у вигляді звіту.

 

Послідовність виконання роботи

1. Запустити Турбо Паскаль 7.0.

Пуск/Программы/Проводник/D:/ТР/TURBO.

3. Розробити алгоритм розв’язання задачі згідно з варіантом (дод. 2). 4. Побудувати блок-схему розробленого алгоритму. 5. Створити програму засобами оболонки Турбо Паскаль 7.0.

Вміст звіту

1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи,

Тема: Побудова програм в середовищі ТурбоПаскаль з застосуванням графіки

Мета роботи: Ознайомлення з бібліотекою Graph. Розгляд прикладів, в яких використовуються процедури та функції бібліотеки Graph. Створення програм на основі прикладів, що були розглянуті.

Стислі теоретичні відомості

 

Процедури та функції бібліотеки Graph

· дуги Arc(координата X центра, координата У центра:Integer; початковий кут, кінцевий… · неперервного бруса

ArcCoordType=record

Xstart, Ystart, Xend, Yend: integer; end;

PaletteType=record

Color: array[0..MaxColor] of ShortInt; end; · видача останнього шаблону заповнення

TextSettingsType=record

Direction: word; CharSize: word; Horiz: word;

LineSettingsType=record

Pattern: word; Thickness: word; end;

ViewPortType=record

Clip: Boolean; end; · видача кількості байтів запам’ятовування області

SetGraphMode( режим: Integer).

 

Завдання

1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом з даної теми.

2. Виконати на комп’ютері завдання, що наведені нижче.

3. Результати роботи подати у вигляді звіту.

 

Послідовність виконання роботи

2. Перевірити наявність бібліотеки Graph. 3. Ознайомитися з процедурами ініціалізації графічного режиму (InitGraph,… 4. Зробити перегляд різних типів процедур та функцій бібліотеки Graph.

Вміст звіту

1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи,

Тема: Особливості створення програм з складними типами даних

Мета роботи: придбання практичних навичок роботи з регулярними типами даних (масивами), множинами, записами.

Завдання

1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом з даної теми.

2. Виконати на комп’ютері завдання, що наведені нижче.

3. Результати роботи подати у вигляді звіту.

 

Послідовність виконання роботи

2. Ознайомитися з регулярними типами даних (масивами), множинами, записами. 3. Ознайомитися з оператором варіанта та оператором приєднання, який… 4. Розробити алгоритм розв’язання задачі згідно з варіантом (дод. 4).

Вміст звіту

1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи,

Тема: Програмування задач з використанням процедур і функцій.

Мета роботи: Розгляд прикладів програм, в яких застосовуються процедури та функції, створені користувачем. Напис власних процедур та функцій. Використання рекурсії.

 

Завдання

1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом з даної теми.

2. Виконати на комп’ютері завдання, що наведені нижче.

3. Результати роботи подати у вигляді звіту.

 

Послідовність виконання роботи

2. Ознайомитися зі структурою процедур та функцій. 3. Розробити алгоритм розв’язання задачі згідно з варіантом (дод. 5),… 4. Побудувати блок-схему розробленого алгоритму.

Вміст звіту

1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи,

Тема: Робота з файлами в ТурбоПаскаль.

Мета роботи: Ознайомлення з поняттям фізичного та логічного файлів, засвоїти технологію роботи з файлами.

Завдання

1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом з даної теми.

2. Виконати на комп’ютері завдання, що наведені нижче.

3. Результати роботи подати у вигляді звіту.

 

Послідовність виконання роботи

2. Ознайомитися з типами файлів та технологією роботи з ними. 3. Розробити алгоритм розв’язання задачі згідно з варіантом (дод. 6). 4. Побудувати блок-схему розробленого алгоритму.

Вміст звіту

1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи,

Тема: Динамічні структури даних

Мета роботи: Ознайомлення з поняттям покажчика, вивчити операції з ним; придбати практичні навички роботи зі списками та бінарними деревами.

Завдання

1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом з даної теми.

2. Виконати на комп’ютері завдання, що наведені нижче.

3. Результати роботи подати у вигляді звіту.

 

Послідовність виконання роботи

2. Ознайомитися з поняттям покажчика. 3. Вивчити операції над покажчиком. 4. Ознайомитися зі списковими структурами та деревами.

Вміст звіту

1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи,

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 1

1. Для заданого цілого числа надрукувати таку таблицю: а а3 а6

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 2

1. Значення змінних а, b та c переставити місцями так, щоб отримати .   2. Зробити перерозподіл значень змінних х та у так, щоб в х потрапило більше з цих значень, а в у – менше.

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 2

1. Задані ціле n>0 та послідовність з n дійсних чисел, серед яких є хоча б одне від’ємне. Знайти величину найбільшого серед від’ємних чисел цієї…   2. Обчислити:

… … ...

1,0000 0,8415 0,5403

 

5. Якщо серед чисел sin xn (n=1,2,,30) є хоча б одне від’ємне число, то логічній змінній t присвоїти значення TRUE, інакше – значення FALSE.

 

6. Логічній змінній p присвоїти значення TRUE, якщо ціле n (n>1) – просте число, та значення FALSE інакше.

 

7. Дано 100 дійсних чисел. Визначити, чи утворюють вони послідовність, що зростає.

 

8. Дана послідовність з 70 цілих чисел. Визначити, зі скількох від’ємних чисел вона починається.

9. Обчислити:

.

 

10. Дано ціле n>1 та дійсні числа х1, х2, ..., хn. Обчислити:

.


Додаток 4

 

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 4

  1. Дано 100 цілих чисел. Роздрукувати їх в зворотному напрямку по 6 чисел у…  

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 5

1. Описати функцію ступінь(x,n) від дійсного х та натурального n, яка обчислює (через множення) величину xn, та використати її для обчислення B=2.7k + (a+1)-5. 2. Дано відрізки a, b, c та d. Для кожної трійки цих відрізків, з яких можна побудувати трикутник, надрукувати…

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 6

1. type серія = file of real; Описати функцію отриц (s), що підраховує суму від’ємних елементів в серії s. …  

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 7

1. Створити однозв’язаний лінійний список, елементами якого є натуральні числа. Надрукувати значення елементів, розташованих між найбільшим і…   2. Створити однозв’язаний лінійний список зі слів деякого радка, розташувавши їх у списку за алфавітом. Визначити…

ЗВІТ

 

з лабораторної роботи № 1

з дисципліни: “Мова Pascal”

 

Виконав:

ст. групи БЧКІ 1-13

Іваненко І.О.

 

Перевірив:

ст. викладач Костьян Н.Л.

 

 

Черкаси 2013

– Конец работы –

Используемые теги: Тема, програмування, арифметичних, логічних, задач, багатовіконному, середовищі, Турбо, Паскаль0.132

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Тема: Програмування арифметичних та логічних задач у багатовіконному середовищі Турбо Паскаль.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

- содержательная постановка задачи коммивояжёра, транспортной задачи, задачи распределения ресурсов в ТЭС;
На сайте allrefs.net читайте: - содержательная постановка задачи коммивояжёра, транспортной задачи, задачи распределения ресурсов в ТЭС;...

ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ. Транспортна задача. ЦІЛОЧИСЛОВЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Криворізький технічний університет... Кафедра економіки організації та управління підприємствами... МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Кривий Ріг...

Тема 1. Предмет курса и задачи организации городского хозяйства. Основные цели и задачи городского хозяйства
На сайте allrefs.net читайте: Тема 1. Предмет курса и задачи организации городского хозяйства.. Основные понятия курса....... Основные цели и задачи городского хозяйства.

Тема 1. Предмет курса Система государственного и муниципального управления Цели и задачи изучения темы
Цели и задачи изучения темы... Формирование представления о содержании курса Система государственного и... Вопросы для повторения...

Расчетно-графическое задание состоит из четырех задач. Для задач 1,2,3 имеется два варианта, для задачи 4 – вариант для каждого студента.
На сайте allrefs.net читайте: Расчетно-графическое задание состоит из четырех задач. Для задач 1,2,3 имеется два варианта, для задачи 4 – вариант для каждого студента....

Знакомство с общими сведениями по изучаемой теме, тем самым происходит погружение в проблему предстоящего проекта
SubjectSimple сабджъектсимпл стоит на следующей ступени по сложности по сравнению с трежахантом здесь так же содержаться ссылки на текстовые и... Webquest веквест от англ интернет проект это самый сложный тип учебных... Знакомство с общими сведениями по изучаемой теме тем самым происходит погружение в проблему предстоящего проекта...

Вводное занятие. Предмет и задачи курса Теория управления . Тема 2: Управление как целенаправленный процесс
Тема Управление как целенаправленный процесс... Деятельность человека потребность в управлении Общее понятие об управлении...

Тема «Предмет изучения, задачи, цели и место дисциплины в инженерной подготовке»
Современный период технического образования характеризуется существенным сокращением времени аудиторных занятий и перенесением центра тяжести в... Настоящее пособие предназначено для студентов механических специальностей... Конкретизация задач общей методологии процессов проектирования производится на базе наиболее разработанных элементов...

Постановка задачи линейного программирования и двойственная задача линейного программирования.
Всвязи с развитием техники, ростом промышленного производства и с появлением ЭВМвсе большую роль начали играть задачи отыскания оптимальных решений… Именно в силу этого процесс моделированиячасто носит итеративный характер. На… Здесь имеется полная аналогия с тем, как весьма важнаи зачастую исчерпывающая информация о поведении произвольной…

Лекция 1. Предмет, задачи и методы педагогической психологии. Предмет и задачи педагогической психологии. Психология и педагогика. История развития педагогической психологии в России и за рубежом
План... Предмет и задачи педагогической психологии Психология и педагогика... История развития педагогической психологии в России и за рубежом...

0.097
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам
  • ТЕМА 1 Основні поняття мови Паскаль ТЕМА Основні поняття мови Паскаль... Алфавіт мови... Ідентифікатори та правила їх утворення...
  • ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ЗАДАЧИ СТАТИСТИКИ История возникновения и развития статистической науки... Предмет метод и задачи статистической науки... История возникновения и развития статистической...
  • По произведениям Александра Блока «Моя тема - тема о России» Тема России является центральной в творчестве поэта. Особенно мощно она начинает звучать в его лирике во время переломных событий начала века.… Обращаясь к этому миру, Блок утверждает: “не может сердце жить покоем, недаром… Доспех тяжел, как перед боем. Теперь твой час настал.
  • Лекція 3 Тема: Технологія створення списків та таблиць у середовищі MS Word 2010 Тема Технологія створення списків та таблиць у середовищі MS Word... Мета Ознайомитися з створенням та редагуванням списків та таблиць у текстовому редакторі Word Здобути навички...
  • Система программирования Турбо Паскаль Паскаль воспитывает дисциплину структурного программирования и программирования вообще лучше, чем другие языки программирования, такие, как,… Обучение языку программирования проходит намного более эффективно с изучением… Здесь рассматриваются примеры рекурсивных алгоритмов и программирование комбинаторных вычислений. Ко всему прочему мы…