рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Типи, що визначаються користувачем

Типи, що визначаються користувачем - раздел Программирование, Середовище програмування Delphi · Перерахований · Інтервальний   Стру...

· перерахований

· інтервальний

 

Структуровані типи

· масиви

· множини

· записи

· файли

· рядки символів

 

Крім перерахованих є ще два типи даних:

· процедурний

· об’єктний

 

З групи скалярних типів можна виділити порядкові типи, які характеризуються такими властивостями:

· всі можливі значення порядкового типу є обмеженою впорядкованою множиною

· до довільного порядкового типу можна застосувати стандартну функцію Ord, яка, як результат, повертає порядковий номер конкретного значення у даному типі

· до довільного порядкового типу можна застосувати стандарті функції Pred та Succ, які повертають, як результат, наступне або попереднє значення відповідно

· до довільного порядкового типу можна застосувати стандартні функції Low та High, які повертають найбільше та найменше значення величин даного типу

 

Стандартні типи даних.

Розглянемо детальніше найбільш вживані стандартні типи змінних. До них стосуються цілі типи, дійсні, символьний та адресний.

 

Цілі типи.

Визначають константи, змінні та функції, значення яких реалізується множиною цілих чисел, що припустимі у даній ЕОМ.

Тип   Діапазон значень
Shortint   -128 ... 127
Integer   -32768 ... 32767
Longint   -2147483648 ... 2147483647
Byte   0 ... 255
Word   0 ... 65535

 

Арифметичні операції

Над цілими операндами можна виконувати такі арифметичні операції:

Операція Знак операції Тип результату
Додавання + цілий
Віднімання цілий
Множення * цілий
Ділення / дійсний
залишок від ділення Mod цілий
Ціла частина від ділення Div цілий

 

Наприклад:

2+2=4 5 ‑ 3=2 13 div 5 =2 13 mod 3 = 1 12 div 4 = 3

 

Операції відношення

Операції відношення, що застосовані до цілих операндів дають результат логічного типу True або False (істина - неправда)

Існують такі операції відношення:

Операція Знак
Дорівнює =
Більше >
Менше <
більше або дорівнює >=
менше або дорівнює <=
не дорівнює <>

 

Стандартні функції.

До аргументу x цілого типу можуть застосовуватись стандартні функції:

Функція Оператор Тип результату
Модуль х Abs(x) Цілий
Квадрат х Sqr(x) Цілий
Наступне значення х (або х+1) Succ(x) Цілий
Попереднє значення х (або х‑1) Pred(x) Цілий
Синус х Sin(x) Дійсний
Косинус х Cos(x) Дійсний
Тангенс х Tan(x) Дійсний
Логарифм натуральний х Ln(x) Дійсний
Експонента х Exp(x) Дійсний
Корінь квадратний х Sqrt(x) Дійсний
Арксинус х ( х задано у радіанах) ArcSin(x) Дійсний
Арккосинус х ( х задано у радіанах) ArcCos(x) Дійсний
Арктангенс х ( х задано у радіанах) ArcTan(x) Дійсний
Перевірка парності х (якщо odd(x)=true, то х - непарне) Odd(x) Логічний
Переведення цілого аргументу у рядковий IntToStr(x) Рядковий

 

Наприклад

X=10 Odd(x)=False, X=5 Odd(x)=True,

 

Дійсні типи.

Дійсні типи визначають ті дані, які реалізуються підмножиною дійсних чисел, що припускається у даній ЕОМ. Всі дійсні числа можуть бути як від’ємними, так і додатними.

Тип Діапазон значень Кількість цифр мантиси (кількість цифр до символу Е)
Real 2.9e-39 .. 1.7e+38
Single 1.5e-45 .. 3.4e+38
Double 5.0e-324 .. 1.7e+308
Extended 3.4e-4932 .. 1.1e+4932
Comp -9.2e+18 .. 9.2e+18

 

Арифметичні операції.

Над дійсними операндами можна виконувати такі арифметичні операції

Операція Знак операції Тип результату
Додавання + Дійсний
Віднімання Дійсний
Множення * Дійсний
Ділення / Дійсний

 

До величин дійсного типу застосовні всі операції відношення, що дають логічний (булевський) результат. Причому один з операндів, що бере участь у цих операціях, може бути цілим.

 

Стандартні функції.

Функція Оператор Тип результату
Модуль х Abs(x) Дійсний
Квадрат х Sqr(x) Дійсний
Синус х Sin(x) Дійсний
Косинус х Cos(x) Дійсний
Тангенс х Tan(x) Дійсний
Логарифм натуральний х Ln(x) Дійсний
Експонента х Exp(x) Дійсний
Корінь квадратний х Sqrt(x) Дійсний
Арксинус х ( х задано у радіанах) ArcSin(x) Дійсний
Арккосинус х ( х задано у радіанах) ArcCos(x) Дійсний
Арктангенс х ( х задано у радіанах) ArcTan(x) Дійсний
Дробова частина х Frac(x) Дійсний
Ціла частина х Int(x) Дійсний
Число пі Pi Дійсний
Ціла наближена частина х Round(x) Цілий
Ціла частина х (методом видалення дробової) Trunc(x) Цілий
Переведення дійсного аргументу у рядковий FloatToStr(x) Рядковий

 

Логічний тип.

Логічний тип (або Boolean – булевський) визначає ті дані, які можуть приймати логічні значення True або False.

До булевських операндів можна застосовувати логічні операції:

not and or xor

Логічний тип визначений таким чином, що False < True. Це дозволяє застосовувати до булевських операндів всі операції відношення.

Символьний тип.

Символьний тип, або тип Char, визначає впорядковану сукупність символів, припустимих у даній ЕОМ. Значення символьної змінної або константи – це один символ з припустимого набору. Символьну константу можна записати у програмі трьома методами:

· як один символ, розміщений між апострофами ( ‘F’ ‘a’ ‘3’ ‘!’ )

· за допомогою конструкції #N, де N – код відповідного символу, причому значення коду має бути у межах 0..255 ( #48 #55 #128)

· за допомогою конструкції вигляду ^M, де M – код відповідного керуючого символу + 64

 

До величин символьного типу можна застосовувати всі операції відношення.

 

Стандартні функції

Для величин символьного типу визначені дві функції перетворення:

Ord(C) – повертає порядковий номер символа С в наборі символів ( Ord (‘a’) = 97 )

Chr(K) – повертає символ з порядковим номером К ( Chr (97) = ’a’ )

 

До аргументів символьного типу можна застосовувати функції, які визначають:

Pred (C) – попереднії символ ( Pred (‘c’) = ’b’ )

Succ (C) - наступний символ (Succ (‘3’) = ’2’ )

За відсутності попереднього та наступного символу значення цих функцій не визначено.

Для літер з інтервалу ‘a’ .. ‘z’ можна застосовувати функцію

UpCase(C), котра переводить маленькі літери у великі ( UpCase (‘f’) = ‘F’ )

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Середовище програмування Delphi

Масиви.. масив це обмежена впорядкована сукупність однотипних величин кожна окрема.. рядки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Типи, що визначаються користувачем

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Середовище програмування Delphi
Borland Delphi - це об’єктно-орієнтоване середовище візуального програмування (RAD - Rapid Application Development). Delphi призначено для прискореної розробки високопродуктивних 32-бітних програм,

Поняття проекту
В Delphi проект – це сукупність усіх файлів, що створюють програму, включаючи форми, модулі, графіку, елементи управління.   Типи файлів, що викорис

Структура модуля
Кожній формі в проекті відповідає свій програмний модуль (unit), що містить всі пов'язані з формою оголошення і методи обробки подій, написані на мові Delphi. Програмні модулі розміщуються в окреми

Типи констант
Тип констант визначається за їх виглядом: Константи цілого типу – це цілі числа, що не мають десяткової точки, константи дійсного типу – дійсні числа, логічні константи – True або False, символьні

Навчальна частина

Завдання для самоконтролю
Обчислити вираз 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Обчислит

Приклад
Написати програму, яка при натисканні на клавішу Button1, зчитує з рядку редагування Edit1 текст і, якщо цим текстом є рядок “автотекст”, то надпис на клавіші міняється на “введіть свій текст”, у п

Приклад.
На формі розмістимо компоненти: Edit, Lebal і Button. У полі Edit ми будемо заносити число і програма проаналізувавши буде давати відповідь за коштами Label. При значенні вхідному в діапаз

Навчальна частина
Прикладна область: Калькулятор математичних функцій Постановка задачі:Створити форму з назвою “ Калькулятор математичних функцій ”, на якій

Тема 3. Цикли
Цикли використовуються у випадку, коли якась дія або група дій повторюється певну кількість раз. Кожне виконання усіх дій, що вказані у циклі називається ітерацією. Кожен цикл повинен мати умову, з

Цикл for
Як вже зазначалось вище, цикл for – to ‑ do відноситься до циклів зі скінченною фіксованою кількістю ітерацій. Внаслідок цього для роботи циклу необхідна змінна, яка буде «відповідати» за ном

Приклад
Обчислити суму чисел від 1 до 100. Для цього, розмістивши на формі кнопку, створимо такий обробник: procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject); var

Приклад.
Створимо додаток в якому будемо розраховувати суму перших десяти чисел 1 2 3...10. Розташуємо на формі кнопку і Label для виведення інформації. Для кнопки зробимо такий обробник: proced

Цикл repeat
Створюючи додатки, досить часто доводиться стикатися з необхідністю повторення однієї і тієї ж послідовності дій.   Delphi нам пропонує ще одну форму умовного оператора циклу

Until умова;
  де repeat, until - зарезервовані слова; тіло циклу - послідовність операторів мови Delphi умова - логічна умова.  

Приклад.
Створимо додаток в якому будемо розраховувати суму чисел які знаходяться між числами a та b. Розташуємо на формі кнопку, Edit1, Edit2 для введення меж і Label для виведення інформації. Для кнопки з

Навчальна частина
Прикладна область: Циклічні операції Постановка задачі:Створити програму виконання циклічних операцій. Рекомендації

Запрограмуйте команди PopupMenu2.
procedure TForm1.N7Click(Sender: TObject); begin CheckBox1.Checked:=False; CheckBox2.Checked:=False; CheckBox3.Checked:=False; end; procedure TForm1.N8Click(Se

Завдання для самоконтролю
Задано дійсні величини . Розробити програму, яка обчислює значення суми з заданою точністю і вказує кількість врахованих доданків:   1.2.3.

Тема 4. Масиви
Масив – це структурований тип даних, який складається із фіксованої кількості елементів одного і того ж типу. Описати масив у програмі можна за допомогою ідентифікатора ти

Наприклад,
  Type Tm= array[1..10] of integer; Var a, b: array[1..100] of real; r: array[1..100] of real; s: array[1..100] of real c, d: Tm; x: array

Наприклад,
    Масив констант.Описується у розділі Const у вигляді типізованої константи. Компоненти кожної розмірності масиву заключаються в окремі круглі дужки і

Навчальна частина
Прикладна область: Операції з масивами Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над одновимірними масивами.

Завдання на самоконтроль
1. Задано дійсні величини і масив чисел , . Розробити програму, яка обчислює суму всіх ,добуток всіх і знаходить та серед ,Якщо чисел ,

Тема 5. Методи упорядкування даних
Одним із важливих є клас задач – упорядкування файлів, тобто розміщення елементів даних у певному порядку, що дозволяє значно прискорити пошук і обробку інформації. Упорядкування даних може бути за

Навчальна Частина.
Прикладна область: Метод упорядкування даних Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над одновимірними масивами.

Завдання на самоконтроль
1. Задано два масиви цілих чисел , і , . Розробити програму, яка будує симетричну різницю і впорядковує її елементи за зростанням. Різниця це елементи масиву , що не містяться в ма

Навчальна Частина.
Прикладна область: Алгоритми обробки багатовимірних масивів. Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над Багатовимірними мас

Завдання для самоконтролю
1. Задані дійсні число та матриця , , . Розробити програму, яка перетворює цю матрицю вилученням тих рядків в яких розміщений елемент (таких елементів у матриці може бути декілька)

Тема 7. Множини
Множина – це структурований тип даних, елементами якого є всі підмножини, побудовані на основі елементів базового типу. Наприклад, множина, базовими для якої є елементи ,

Навчальна Частина.
Прикладна область: Алгоритми побудови множин. Постановка задачі:Створити програму побудови множин. Рекомендації

Завдання для самоконтролю
1. Задано два символьних масиви із малих латинських літер та розділових знаків , і , . Розробити програму, яка друкує в алфавітному порядку літери першого масиву, що не належать др

Навчальна Частина.
Прикладна область: Робота з символьними рядками. Постановка задачі:Створити програму для роботи з символьними рядками. Рекомендаці

Завдання для самоконтролю
1. Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка вилучає з цього тексту всі слова з подвоєнням літер і записує їх в окремий рядок,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги