рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Перелік заходів, передбачених при проведенні робіт з ТЗІ в АС і ЗОТ

Перелік заходів, передбачених при проведенні робіт з ТЗІ в АС і ЗОТ - раздел Информатика, Канали витоку інформації та об’єкти її захисту Технічний Захист Інформації В Ас I Зот Направлений На Органiзацiю Безпеки В А...

ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В АС i ЗОТ направлений на ОРГАНIЗАЦIЮ БЕЗПЕКИ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ (АС) ТА ЗАСОБАХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНIКИ (ЗОТ).

Роботи з технiчного захисту iнформацiї (ТЗI) в АС i ЗОТ передбачають:

- категорiювання об'єктiв електронно-обчислювальної технiки;

- включення до технiчних завдань на монтаж АС i ЗОТ роздiлу з ТЗI;

- обстеження (в тому числi технiчний контроль) об'єктiв АС та ЗОТ;

- установлення (при необхiдностi) атестованих засобiв захисту;

- технiчний контроль за ефективнiстю вжитих заходiв.

1. Для об'єктiв АС та ЗОТ, котрі оброблюють IзОД, провадиться

обов'язкове категорiювання згiдно з чинним Положенням про категорiювання - ТПКО-95. Обсяг i змiст робiт iз захисту цiєї iнформацiї визначаються присвоєною категорiєю.

2. Обстеження АС i ЗОТ вiдповiдно до рекомендацiй цього документа проводиться структурними пiдроздiлами ТЗI об'єкта, або пiдприємствами, установами, органiзацiями i громадянами, котрі одержали в установленому порядку вiдповiднi лiцензiї Департаменту СТСЗІ СБ України.

3. Рекомендований алгоритм обстеження мiстить такi процедури:

- інженерний аналiз у технiчних засобах (ТЗ) АС та ЗОТ потокiв iнформацiї з обмеженим доступом;

- визначення складу ТЗПI та ДТЗС на об'єктi АС та ЗОТ;

- визначення складу кабельних лiнiй, що виходять за межi КЗ i мають паралельний пробiг з кабелями АС i ЗОТ;

- виявлення комунiкацiй, що проходять через територiю об'єкта АС та ЗОТ i мають вихiд за межi КЗ;

- iнструментальне вимiрювання iнформативних ПЕМВН;

- оцiнку вiдповiдностi рiвнiв сигналiв в КВ, котрі є носiями IзОД, нормам ефективностi захисту.

4. За результатами обстеження складається акт, в якому вiдбиваються:

- категорiя об'єкту;

- перелiк ТЗПI (найменування, тип, заводський номер);

- перелiк ДТЗС i комунiкацiй, що знаходяться на об'єктi АС та ЗОТ;

- оцiнка вiдповiдностi монтажу рекомендацiям з ТЗІ;

- пропозицiї щодо застосування додаткових заходiв захисту (при необхiдностi).

До акта додаються:

- схема розмiщення ТЗ об'єкта АС та ПК i проходження комунiкацiй на об’єкті;

- протоколи вимiрювань.

5 Порядок контролю за станом технiчного захисту iнформацiї в АС і ЗОТ.

 

5.1 Метою контролю є виявлення можливих технiчних каналiв витоку iнформативного (небезпечного) сигналу, розробка заходiв, що забезпечують його приховування, оцiнка достатностi і ефективностi вжитих заходiв захисту, оперативний контроль за станом технiчного захисту каналiв витоку ІС.

5.2 Технічний канал витоку вважається захищеним, якщо рівень ІС, котрий циркулює у ньому, не перевищує встановленого НД вiдношення "ІС/завада".

Пристрої і засоби захисту вважаються діючими, якщо їх параметри вiдповiдають вимогам експлуатацiйних документiв.

5.3 Контроль за виконанням пiдготовчих технiчних заходiв щодо захисту iнформацiї здiйснюється вiзуальним оглядом дротів та кабелiв, що виходять за межi об'єкта захисту, а також технічних засобів захисту та захищеної технiки.

6. В ході перевірки визначаються:

- наявнiсть електромагнiтного зв'язку мiж лiнiями ТЗПI та ДТЗС

(проходження в одному кабелi чи жгутi), мiж рiзними видами ТЗПI та ДТЗС (спiльний пробiг дротів систем пожежно-охоронної сигналiзацiї, годинофікації, радiотрансляцiї);

- наявнiсть виходiв лiнiй зв'язку, сигналiзацiї, годинофiкацiї, радiотрансляцiї за межi видiлених примiщень;

- наявнiсть незадiяних дротів, кабелiв;

- можливiсть вiдключення ТЗПI на перiод проведення конфiденцiйних переговорiв або важливих нарад;

- рознесення джерел електромагнiтних та акустичних полiв на максимально можливу вiдстань у межах видiлених примiщень;

- виконання заземлення апаратури, яке виключає можливiсть утворення петель з дротів та екранiв;

- рознесення кабелiв електроживлення ТЗПI та ДТЗС з метою виключення наведень НС;

- розведення кiл електроживлення екранованим або витим кабелем;

- наявнiсть можливостi вiдключення електроживлення ТЗПI та ДТЗС пiд час випадкового знеструмлення мережi або вiдхилення параметрiв електроживлення вiд норм, заданих в ТУ.

7. При проведенні спеціальних дослiджень, ефективність технiчних заходiв захисту ТЗПІ та лінії зв’язку пiдлягають iнструментальному контролю.

В ходi контролю перевiрюється рівень електромагнiтних полів НС у нормованій смузі частот навколо апаратури та кабельних з'єднань ТЗПI, наявнiсть НС у колах, дротах електроживлення та заземлення ТЗПI та ДТЗС.

За результатами спеціальних дослiджень визначається розмір Зони 2, котра є сферою з радіусом R2, за межами котрої вiдношення ІС/завада менше гранично припустимої нормованої величини. Під час спеціальних досліджень проводяться вимiрювання i розрахунок параметрiв iнформативного (небезпечного) сигналу, виявляється можливiсть його витоку каналами ПЕМВН, визначаються фактичнi значення його параметрiв у каналах витоку.

За результатами спеціальних дослiджень порiвнюються фактичні параметри з нормованими.

У випадку перевищення допустимих значень відношення ІС/завада в КВ розроблюються захиснi заходи з використанням екранування джерел випромiнень, встановлення фiльтрiв, стабiлiзаторiв, засобiв активного захисту.

8. Пiсля проведення спеціальних дослiджень, розробки та впровадження засобiв захисту за їх результатами підготовлюється „Протокол спеціальних досліджень” та „Припис на експлуатацію ТЗ”.

9. В процесi роботи технiчних засобiв i захищеної технiки, при необхiдностi, проводиться оперативний контроль за ефективнiстю захисту каналiв витоку iнформативного (небезпечного) сигналу.

10. Результати контролю (спецдослiджень) оформлюються актом, складеним у довiльнiй формi, пiдписуються перевiряючим та затверджуються керiвником органiзацiї (пiдприємства).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Канали витоку інформації та об’єкти її захисту

Деякі положення Інформація Технічні канали.. Системи та засоби інформатизації засоби обчислювальної техніки.. технічні засоби і системи котрі не відносять до засобів та систем автоматизації ТЗПІ але розташовані в..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Перелік заходів, передбачених при проведенні робіт з ТЗІ в АС і ЗОТ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Деякі положення
  Інформація        

Технічні канали витоку
За фізичним принципом технічні канали витоку інформації можуть бути класифіковані за групами: - акустичні (включаючи акустоперетворювальні); - візуально-оптичні (спостереження, фо

Радіостетоскопи з передаванням інформації по радіоканалу
Електроакустичні технічні канали витоку інформації породжуються за рахунок перетворення акустичних сигналів в електричні (електроакустичні перетворення) і вміщують перехват акустич

Витоку технічними каналами
Захист інформації від витоку по технічних каналах досягається проектно-архітектурними рішеннями, проведенням організаційних і технічних заходів, а також виявленням портатив

Значення максимального згасання для фільтрів у мережі живлення
      Максимальне загаса

Основні характеристики завадоподавляючих фільтрів
    Назва Тип фільтру

Просторове та лінійне зашумлення
Для виключення перехвату побічних електромагнітних випромінювань по електромагнітному каналу використовується просторове зашумлення, а для виключення знімання наведень інформаційних сигналів з стор

Методи та засоби захисту мовної інформації
  Для захисту мовної (акустичної) інформації використовують активні і пасивні методи та засоби. Пасивні методи направлені на: - ослаблення акустичних сигналів на кор

Звукове ізолювання приміщень
  Звукове ізолювання провадиться з ціллю виключення перехоплення інформації по прямим акустичним каналам (щілини, вікна, двері, вентиляція та ін.) та вібраційному каналу (через загоро

Віброакустичне маскування
  Метод віброакустичного маскування відноситься до активного методу захисту, за допомогою котрого забезпечується зниження відношення с/з. Метод ефективний для захисту від витоку по пр

Аналізуйомі гармон
Частота, МГц 910 900 900 1000 650 Потужність, Вт 2 150 150 0,25 15 Чутливість прийм., -145 -110 -115 -145 -120 дБ/Вт Час безперервн. 2 6 6 4 6 роботи, г

Методи та засоби захисту телефонних ліній
Якщо інформаційна атака по телефонному каналу здійснюється за рахунок підключення до лінії зв’язку радіозакладного пристрою контактного типу з живленням від самої лінії, тоді такі пристрої змінюють

Закриття мовних сигналів в телефонних каналах
Головні характеристики деяких скремблерів. Характеристика Тип та марка SCR-M1,2 CTA-1000 Орех-А ACS-2 F-117

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги