рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вимоги до побудови й оформлення таблиць

Вимоги до побудови й оформлення таблиць - раздел Математика, Прикладної статистики     6.1 Цифровий Матеріал, Як Правило, Оформлюють...

 

 

6.1 Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць (рисунок 6.1), які застосовують у текстовому матеріалі для кращої наочності й зручності порівняння показників.

 

 

Рисунок 6.1 – Принципова схема таблиці

 

6.2 Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті документу, при посиланні слід писати слово «таблиця» із вказівкою її номеру.

6.3 Таблицю розташовують таким чином, щоб було зручно її читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою (в альбомній орієнтації).

6.4 Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією у межах розділу, за винятком таблиць, наведених у додатках.

Номер таблиці складають з номера розділу та порядкового номеру таблиці, відокремлених крапкою, наприклад: «...Таблиця 1.2 ...» - друга таблиця першого розділу.

Таблиця повинна мати заголовок (назву), який вміщують над таблицею після її номера. Назва має бути стислою та відображати зміст таблиці.

Назву таблиці починають зі слова «Таблиця» з великої літери на абзацному відступі від лівої межі сторінки, після чого вказують порядковий номер, далі ставиться дефіс, надалі йде текст назви, що починається з великої літери та продовжується прописними літерами. У кінці назви таблиці крапка не ставиться.

Назву таблиці розташовують на відстані один рядок від тексту основного документу. Між назвою таблиці та самою таблицею слід залишити відстань один вільний рядок одинарного інтервалу. Не допускається розташовувати назву таблиці та саму таблицю на окремих аркушах.

Відстань від нижньою межею таблиці та основним текстом документу – не менше, ніж один вільний рядок.

6.5 Розташування таблиці слід планувати таким чином, щоб її ширина дорівнювала ширині сторінки (шляхом вирівнювання, ширини граф, приєднання декількох граф «вузької» таблиці за порядковими номерами). В разі необхідності таблиці слід розташовувати на окремій сторінці повздовж її.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині.

Рекомендується при оформленні таблиць використовувати одинарний міжрядковий інтервал. Для великих громіздких таблиць допускається використовувати кегль (розмір) шрифту – 12.

Графу «Номер за порядком» або «№ п/п» у таблицю включати не допускається, нумерація показників робиться в графі, спільній з назвами показників та їх одиницями вимірювання.

Якщо всі показники, що наведені в графах таблиці, виражені в одній одиниці фізичної величини, то її позначення поміщають над таблицею праворуч, а при розподілі таблиці на частини – над кожною її частиною відповідно до рисунка 6.1. Якщо показники, що вносяться до таблиці, мають різні одиниці вимірювання, їх пишуть через кому поряд з назвою показника. Для одиниць виміру окремий стовпчик не роблять.

 

Наприклад:

 

Таблиця 6.1 – Основні економічні показники діяльності підприємства

 

Показник Минулий рік Звітній рік Відхилення
абс., (±) відн., %
1 Товарна продукція, тис. грн. 6762,1 5439,4 -1322,70 -19,56
2 Середньооблікова чисельність персоналу, осіб. -30 -36,59
у тому числі: робітників -11 -25,00
3 Середньорічний виробіток, тис. грн./ос. на 1 працівника 82,46 104,60 22,14 26,85
на 1 робітника 153,68 164,83 11,15 7,25
4 Фонд оплати праці, тис. грн. 921,50 612,19 -309,31 -33,57
5 Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 11165,2 11206,25 41,05 0,37
6 Фондовіддача, грн. 0,61 0,49 -0,12 -19,86
7 Собівартість товарної продукції, тис. грн. 5194,8 4382,9 -811,90 -15,63

Продовження таблиці 6.1

 

Показник Минулий рік Звітній рік Відхилення
абс., (±) відн., %
8 Витрати на 1 грн. товарної продукції, грн. 0,77 0,81 0,04 4,89
9 Прибуток від реалізації товарної продукції, тис. грн. 1567,30 1056,50 -510,80 -32,59
10 Рентабельність продукції, % 30,17 24,11 -6,07

 

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її головку й боковик.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш (сторінку). При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) заголовок таблиці поміщають тільки над її першою частиною. Нижче йде головка таблиці, на інших сторінках пишуть слова: «Продовження таблиці….» із зазначенням номеру таблиці, дублюють головку таблиці та розміщують ті рядки, які не вдалося розмістити в першій частині. Аналогічно можна розділити таблицю на частини, замінивши її боковик номерами граф.

Перенесення таблиці слід робити тільки, якщо на першій сторінці тексту, де розміщено таблицю, окрім її назви та головки можна вмістити не менш двох рядків. Інакше таблиця повністю переноситься на наступну сторінку.

6.6 Таблиці ліворуч, праворуч і знизу обмежують лініями. Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, допускається не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.

Заголовки граф записують паралельно рядкам таблиці. При необхідності допускається перпендикулярне розташування заголовків і граф.

Голівка таблиці повинна бути відділена лінією від іншої частини таблиці.

Якщо наприкінці сторінки таблиця переривається та її продовження буде на наступній сторінці, у першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять.

Цифри в графах таблиці повинні проставлятися таким чином, щоб розряди чисел у всій графі були розташовані один під одним, якщо вони відносяться до одного показника. В одній графі повинно бути дотримано, як правило, однакову кількість десяткових знаків для всіх значень величини.

Не допускається замінювати лапками цифри, що повторюються у таблиці, математичні знаки, знаки відсотку (%).


Якщо цифрові або інші дані в будь-якому рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк «—».

Приклад оформлення цифрового матеріалу у вигляді таблиць та розташування його в тексті роботи наведено у додатку Г.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Прикладної статистики

Східноукраїнський національний університет.. імені Володимира Даля.. Факультет хімічних та інформаційних систем..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вимоги до побудови й оформлення таблиць

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Та їх електронні версії
  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ     Текстові документи та їх електронні версії. Загальні вимоги / Укл. Логвінова О.П., Будрик О.І., Татарченко О.М., Хох

Перелік чинних нормативних документів, що регламентують вимоги до оформлення наукових (текстових) документів в україні
1.1 Міждержавні стандартиГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.ГОСТ 7.32-91. Система стандартов по информации, библиотечному и издательско

Загальні вимоги до наукового (текстового) документу
    2.1 Навчальні текстові документи друкують на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210´290 мм) без рамок і штампів. Текст документу друкують тільки чо

Вимоги до побудови текстового матеріалу
    3.1 Текстовий матеріал при необхідності розділяють на розділи й підрозділи. Розподіл на складові здійснюється відповідно до логіки побудови документу його у

Вимоги до тексту документу
    4.1 Загальні вимоги викладення тексту документу: чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу; грамотність та дотримання вимог сучасної с

Вимоги до оформлення ілюстрацій
    5.1 Рисунки, графіки, схеми, блок-схеми, діаграми, розміщені у роботі, мають відповідати вимогам чинних стандартів [1]. Кількість ілюстрацій (блок-схем, схе

Список використаних джерел
    1 Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії Укр

ДОДАТОК Б
Приклад виконання текстового документу з формулою   РОЗДІЛ 3 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІ

ДОДАТОК В
Приклад виконання текстового документу з ілюстрацією   Беззбитковий обсяг продажів і зона безпеки підприємства є

ДОДАТОК Г
Приклад виконання текстового документу з таблицею   Зміна об'єму товарної продукції обумовлена впливом наступн

ДОДАТОК Д
Приклад оформлення списку використаних джерел   СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ Джерел   1 Батенко Л.П. Управління п

ДОДАТОК Е
Приклади оформлення бібліографічного опису   У таблиці Е.1 наведені приклади бібліографічного опису посилань. Вони побудовані на основі ГОСТ 7.1-84. “Библиографическое описан

Продовження додатку Е
  Продовження таблиці Е.1   Тези доповідей Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжн

ДОДАТОК Ж
Приклад оформлення реферату     РЕФЕРАТ Дипломна робота: ___ стор., ___ табл., ___ рис., ___ джерел, ___ додатки.    

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги