рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ДОДАТОК Б

ДОДАТОК Б - раздел Математика, Прикладної статистики Приклад Виконання Текстового Документу З Формулою   ...

Приклад виконання текстового документу з формулою

 

РОЗДІЛ 3 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА     3.1 Сутність заходів щодо підвищення ефективності господарської діяльності підприємства та їх обґрунтування   У процесі функціонування підприємства відбувається безперервний кругообіг коштів, здійснюваний у формі витрат ресурсів та одержання доходів, їх розподілу та використання. При цьому визначаються джерела коштів, напрями й форми фінансування, оптимізується структура капіталу фірми, здійснюються розрахунки з постачальниками ресурсів, покупцями продукції чи споживачами послуг, персоналом підприємства (організації).     3.2 Планування фінансово-економічних результатів   Прибуток – це частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу та комерційну діяльність підприємства. Прибуток від продажу продукції обчислюється як різниця між виручкою від продажу продукції (без урахування податку на додану вартість й акцизного збору) та її повною собівартістю. У разі калькулювання продукції за неповними витратами цей вид прибутку (Пр) визначається за формулою:   , (3.1)   де Вр – виручка від продажу продукції, тис.грн.; Ср.н.в. – собівартість реалізованої продукції за неповними витратами, тис.грн.; Сн – витрати, що не включаються до собівартості продукції, а відносяться на певний період, тис.грн.   Прибуток від продажу включає прибуток від продажу основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів інших підприємств.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Прикладної статистики

Східноукраїнський національний університет.. імені Володимира Даля.. Факультет хімічних та інформаційних систем..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ДОДАТОК Б

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Та їх електронні версії
  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ     Текстові документи та їх електронні версії. Загальні вимоги / Укл. Логвінова О.П., Будрик О.І., Татарченко О.М., Хох

Перелік чинних нормативних документів, що регламентують вимоги до оформлення наукових (текстових) документів в україні
1.1 Міждержавні стандартиГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.ГОСТ 7.32-91. Система стандартов по информации, библиотечному и издательско

Загальні вимоги до наукового (текстового) документу
    2.1 Навчальні текстові документи друкують на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210´290 мм) без рамок і штампів. Текст документу друкують тільки чо

Вимоги до побудови текстового матеріалу
    3.1 Текстовий матеріал при необхідності розділяють на розділи й підрозділи. Розподіл на складові здійснюється відповідно до логіки побудови документу його у

Вимоги до тексту документу
    4.1 Загальні вимоги викладення тексту документу: чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу; грамотність та дотримання вимог сучасної с

Вимоги до оформлення ілюстрацій
    5.1 Рисунки, графіки, схеми, блок-схеми, діаграми, розміщені у роботі, мають відповідати вимогам чинних стандартів [1]. Кількість ілюстрацій (блок-схем, схе

Вимоги до побудови й оформлення таблиць
    6.1 Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць (рисунок 6.1), які застосовують у текстовому матеріалі для кращої наочності й зручності порівняння по

Список використаних джерел
    1 Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії Укр

ДОДАТОК В
Приклад виконання текстового документу з ілюстрацією   Беззбитковий обсяг продажів і зона безпеки підприємства є

ДОДАТОК Г
Приклад виконання текстового документу з таблицею   Зміна об'єму товарної продукції обумовлена впливом наступн

ДОДАТОК Д
Приклад оформлення списку використаних джерел   СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ Джерел   1 Батенко Л.П. Управління п

ДОДАТОК Е
Приклади оформлення бібліографічного опису   У таблиці Е.1 наведені приклади бібліографічного опису посилань. Вони побудовані на основі ГОСТ 7.1-84. “Библиографическое описан

Продовження додатку Е
  Продовження таблиці Е.1   Тези доповідей Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжн

ДОДАТОК Ж
Приклад оформлення реферату     РЕФЕРАТ Дипломна робота: ___ стор., ___ табл., ___ рис., ___ джерел, ___ додатки.    

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги