рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Завдання 2

Завдання 2 - раздел Физика, Вивчення законів динаміки на машині 1. Закріпити На Фізичному Маятнику Опорні Призми 10, 13 (Див. Рис. 8.2) І Ван...

1. Закріпити на фізичному маятнику опорні призми 10, 13 (див. рис. 8.2) і вантаж 11 нерухомо. Вантаж 9 у процесі виконання роботи пересувається. Його положення відносно кінця стержня визначається відстанню l.

2. Натиснути клавішу „СЕТЬ”, включити живлячу напругу. На цифрових індикаторах з’являться цифри "0".

3. Маятник установити на кронштейн 5 призмою 13 (рис. 8.2).

4. Натиснути клавішу „СБРОС”, що підготує секундомір до виміру, і злегка відхилити нижній кінець маятника від положення рівноваги і відпустити.

5. Виміряти час t, за який відбудуться n=30 повних коливань маятника при першому положенні l рухомого вантажу 9. Для цього потрібно під час 29-го коливання натиснути кнопку “СТОП”.

6. Повторити п. 4 та 5 двічі і знайти середнє значення часу t . Визначити період коливань T за формулою . Результат занести в табл.8.2.

7. Повторити п.4 – 6 для інших положень l вантажу 9 (рис. 8.2).

8. Маятник установити на кронштейн 5 призмою 10 (рис. 8.2).

9. Виконати п. 4 – 7.

10. Обчислити T 2 для усіх дослідів.

11. На міліметровому папері для двох положень фізичного маятника побудувати графіки залежностей періоду коливань Т від положення l вантажу 9, як показано на рис 8.3.

Рис. 8.3

Обидві криві (при опорі на призму 10 та при опорі на призму 13) наносять на один графік. Точка перетину цих кривих визначить положення вантажу 9, при якому значення періодів найбільш близькі одне до одного.

12. Для визначення зведеної довжини lзв необхідно виміряти відстань між ребрами опорних призм 9 і 13.

13. З формули (8.4) вивести вираз для величини прискорення вільного падіння g і зробити обчислення.

8.6 Контрольні запитання

1. Що називається математичним маятником, фізичним маятником?

2. Від чого залежить період коливань математичного і фізичного маятників?

3. Якими силами визначається прискорення вільного падіння на поверхні Землі?

4. Як залежить прискорення вільного падіння від широти місцевості?

5. Як змінюється прискорення вільного падіння при збільшенні висоти Н тіла, над поверхнею Землі?

Таблиця 8.2

Опора (рис 8.2) l t tсер T g
1 2 3
             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

8.7 Література

1. Савельев И.В. Курс общей физики. – М.: Наука, 1970. –Ч.1.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики. Розділ “Механіка” /Укладач Петченко О.М. та ін. – Харків: ХНАМГ, 2002.

3. Базакуца В.А. и др. Лабораторный практикум по физике – Харьков: XГУ, 1969. – Ч.1.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Вивчення законів динаміки на машині

Вивчення законів динаміки на машині.. Атвуда.. Мета роботи Визначити прискорення вільного падіння за допомогою законів поступального руху тіл..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Завдання 2

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Порядок виконання роботи
1. Встановити потрібну довжину шляху S рівномірного руху. Для цього пересунути середній кронштейн на задану висоту над нижнім і встановити обидва кронштейни таким чином, щоб великий правий в

Мета роботи
Вивчення закону збереження імпульсу при пружному і непружному центральному ударі куль. 2.2 Загальні положення Удар твердих тіл – сукупність явищ, що виникають при

Опис установки
На рис 2.1 у двох проекціях зображена установка, яка являє собою підставку 2 з регульованими ніжками 1. На підставці закріплена колона 3 з нижнім 4 і верхнім 5 кронштейнами. На верхньому кронштейні

Порядок виконання роботи
1. Відхилити праву кулю на потрібний кут a1 . Для цього необхідно прикласти її до електромагніта, відпустити болти 15 і 16; установити електромагніт на обраній відстані від початк

Мета роботи
Вивчити обертальний рух маятника Обербека, визначити момент інерції хрестовини Iкр, масу вантажів mo і їхній момент інерції Io

Опис установки
Прилад, за допомогою якого проводять дослідження, схематично зображений на рис. 3.1 і встановлений на підставці 1. На вертикальній колоні 2 прикріплено два кронштейни: нижній нерухомий 3 і верхній

Порядок виконання роботи
1. До кінця нитки 9 підвісити тіло m відомої маси. 2. Встановити потрібну висоту падіння вантажу H (значення величини H задається викладачем). З. Залежно від

Мета роботи
Побудова головних і діагональних перетинів еліпсоїда інерції досліджуваного тіла. 4.2 Загальні положення Моментом інерції матеріальної точки відносно осі z

Опис установки
Будова установки показано на рис. 4.4. На оснащеній ніжками 1 підставці 2 маятника крутильних коливань закріплений електронний секундомір 3 і стійка 4, на якій установлені два кронштейни 5. Кронште

Порядок виконання роботи
1. Визначити, як проходять головні осі інерції досліджуваного тіла. Виміряти розміри ax, ay тіла (див. рис. 4.1). 2. Визначити масу m тіла і за формулою

Мета роботи
Визначити кутову швидкість, момент інерції обертального балістичного маятника і швидкості польоту снаряду. 5.2 Загальні положення Для визначення лінійної швидкост

Опис установки
Загальний вигляд, обертального балістичного маятника представлено на рис. 5.1. На оснащеній ніжками 1 підставці 2 закріплений електронний секундомір 3 і стійка 4, на якій установлені два кро

Порядок виконання роботи
1. Виставити необхідну відстань R вантажів 12 від осі обертання математичного маятника. Набір значень R взяти у викладача. 2. На аналітичних терезах визначити масу m т

Мета роботи
Вивчити рух маятника Максвела і визначити з його допомогою момент інерції кільця. 6.2 Загальні положення Моментом інерції матеріальної точки відносно осі z

Порядок виконання роботи
1. Визначити масу маятника Максвела m0, яка є сумою мас стержня і диска. Значення останніх вибиті на маятнику. 2. Виміряти за допомогою штангенциркуля радіус r сте

Мета роботи
Вивчити вільні та вимушені коливання маятника, явища резонансу і коливань двох зв'язаних маятників. 7.2 Загальні положення Математичний маятник – коливальна систе

Порядок виконання роботи
1. Від’єднати пружини першого маятника. 2. Виставити необхідну відстань l вантажу 3 від осі обертання математичного маятника. Набір значень l взяти у викладача. 3. Н

Мета роботи
Визначити прискорення сили ваги шляхом вивчення руху математичного і фізичного маятників. 8.2 Загальні положення Математичним маятником називається матеріальна то

Завдання 1
1. Виставити необхідну довжину l математичного маятника – відстань від нижньої точки кульки до точки підвісу. Набір значень l взяти у викладача. 2. Натиснути клавішу „СЕТЬ”,

Мета роботи
Ознайомлення з методикою визначення коефіцієнта тертя кочення. 9.2 Загальні положення Для дослідження тертя кочення в даній роботі використовується метод похилого

Порядок виконання роботи
1. Вставити у кронштейн зразок і закріпити на нитці відповідну кульку. Пари "Зразок – кулька" задає викладач. 2. Натиснути кнопку "Сеть" і переконатися y тому, що індик

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги