рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Таблиця 2

Таблиця 2 - раздел Химия, Аналітична хімія Загальні положення. РІВНОВАГИ Приклади Використання Ферментів Для Визначення Їх Субстратів (I) І Ін...

Приклади використання ферментів для визначення їх субстратів (I) і інгібіторів (II)

Клас ферментів Індикаторна реакція речовина, що визначають Сн *, М
Оксидоредуктази Окисно-відновна  
Пероксидаза Гомованилінова кислота – Н2 О2 Н2 О2 (I) 5·10-9
  о-дианізідін— Н2О2 Hg (ІІ) 1·10-13
Алкогольосидаза Етанол- над** Етанол (I) 1·10-5
Алкогольдегидрогеназа Етанол- над Ag+ (П) 1·10-11
Гідролази Гідроліз субстрату  
Уреаза   Гідроліз сечовини Сечовина (I) 1·10-6
Лужна фосфатаза Гідроліз п-нитро­фенілфосфата Pb2+ (II) 2·10-12
Кисла фосфатаза Гідроліз п-нитро­фенілфосфата F- (II) 3·10-10
Холінестераза Гідроліз бутирилтіохо-лініодида Р-вмістні пестициди n·10-11

* сн − нижня межа концентрації, що визначають;

** НАД − нікотинамідаденіндинуклеотид.


КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

БІОЛОГІЧНОГО ТА ФІЛОСОФСЬКОГО (ВАЛЕОЛОГИ) ФАКУЛЬТЕТІВ

Варіант 1.

1. Запишіть значення констант наступних рівноваг:

2Zn2+ + OH- D Zn2(OH)3+

BiCl4- + Cl- D BiCl52-

HCN D CN- + H+

1.Запишіть значення констант наступних рівноваг:

2Zn2+ + OH ó Zn2(OH)3+

BiCl4 + Cl = BiCl52−

HCN = CN + H+

2. Чи2. Чи можна використати сульфід-іони для відкриття катіонів Pb2+? Чи можливі при цьому перешкоди через утворення Ag2S?

3. Який з осадів випаде першим, якщо осаджувати суміш катіонів (Ag+ , Hg22+ , Pb2+) хлорид-іонами?

4. Обчисліть pH 0,0010 моль/л розчину арсенітної кислоти.

5. Розрахувати константу розчинності (Ks), якщо насичений розчин містить 3,84 мг PbSO4 в 100 см3.

6. Чи випаде осад сульфіду кадмію, якщо через розчин, що містить 1,0 ∙ 10−2 моль/л кадмію та 1 моль/л хлоридної кислоти, пропустити сірководень до насичення?

7. На титрування розчину, отриманого з наважки щавлевої кислоти, масою 0,1371 г, витрачено 22,10 мл 0,09842 моль/л NaOH. Скільки молекул кристалізаційної води містилося у вихідному препараті кислоти?

8. При визначенні концентрації перманганату калію c(1/5 KMnO4) трьома студентами отримані такі результати (моль/л): а) 0.1013; 0.1012; 0.1012; 0.1014; б) 0.1015; 0.1012; 0.1012; 0.1013 в) 0.1013; 0.1015; 0.1015; 0.1013. Обчислити стандартне відхилення одиничного визначення і довірчий інтервал середнього значення (для P = 0.95).

9. Обчислити окисно-відновний потенціал у розчині, що містить 0.2 моль/л KMnO4, 0.4 моль/л MnSO4, 0.5 моль/л HNO3.


Варіант 2.

1.

Запишіть значення констант наступних рівноваг:

1.Запишіть значення констант наступних рівноваг:

CuCl↓ + 2Cl D ó CuCl32−

3Fe + 4OH Dó Fe3(OH)45+

C6H4(COO)22− +2H+ Dó C6H4(COOH)2

2. Який реактив є груповим на I аналітичну групу катіонів? Чому не NaCl або NH4Cl?

3. Який з осадів випаде першим, якщо осаджувати суміш катіонів (Ag+, Pb2+) AsO43−?

4. Обчисліть pH 0.01 моль/л розчину оцтової кислоти.

5. Розрахувати константу розчинності (Ks), якщо 500 см3 насиченого розчину містить 9,5 ∙10−4 г AgCl.

6. Скільки мілілітрів 2 моль/л розчину амоніаку необхідно додати до 200 мл 0.05 моль/л розчину нітрату срібла, щоб концентрація іона срібла знизилася до 1∙10−5 моль/л?

7. Обчислити молярну концентрацію і титр розчину HCl, якщо на титрування 0,4217 г бури було витрачено 17,50 мл цієї кислоти.

Обчислити молярну концентрацію і титр розчину HCl, якщо на титрування 0.4217 г бури було витрачено 17.50 мл цієї кислоти.

 

8. П8. При визначення вмісту плюмбуму у сплаві були отримані наступні результати (%): 14,50; 14,43; 14,54; 14,45; 14,44; 14,52; 14,58; 14,40; 14,25; 14,49. Оцінити наявність грубих похибок, розрахувати середній і довірчий інтервал.

9. Обчислити потенціал водневого електроду в 0,5 моль/л CH3COONa.

 


Варіант 3.

1.Запишіть значення констант наступних рівноваг1. Запишіть значення констант наступних рівноваг:

H3AsO4 ó H2AsO4 + H+

H3AsO4 DAsO4 + H+

HCit2− Dó Cit3− + H+

CuCl↓ + 2ClD = CuCl32−

 

2. Як можна розчинити осади Fe(OH)3↓ ; Mg(OH)2↓ ; Cd(OH)2↓ ; MnO(OH)2↓ ?

2. Як можна розчинити осади: Fe(OH)3↓: Mn(OH)2↓: Cd(OH)2↓: MO(OH) ↓?

3. Який з осадів випаде першим, якщо осаджувати суміш катіонів (Ca2+, Sr2+, Ba2+) додаванням CO32−?

4. Обчислити pH 2 ∙ 10−4 моль/л розчину гідроксиду кальцію.

5. Обчислити pH 99,9 %-ного осадження оксалату кальцію 0,100 моль/л розчином оксалату амонію.

6. Обчислити концентрацію іона [Ag+] в 0,05 моль/л розчині комплексної солі [Ag(NH3)2Cl], до 1 дм3 якої додано 0,5 моль амоніаку.

7. На титрування 20,00 мл розчину Hg(NO3)2 після додавання надлишку Na2MgЕДТА та протікання реакції заміщення MgЕДТА2− + Hg2+ Dó HgЕДТА2− + Mg2+ витрачено 19,85 мл 0,05 ммоль/л ЕДТА (К = 1,055). Обчислити концентрацію (г/л) розчину Hg(NO3)2.

8. У трьох паралельних зразках сталі фотометричним методом визначена масова частка мангану: 1,13; 1,15; 1,08 %. Обчислити довірчі межі середнього значення масової частки Mn у сталі (P = = 0,95), і відносну похибку аналізу.

9. Обчислити стандартний потенціал напівреакції Cu2+ + 2e = = 2Cu↓, виходячи з величин стандартних потенціалів напівреакцій Cu2+ + e = Cu+ та Cu+ + e = Cu↓.

 


Варіант 4.

1. Запишіть значення констант наступних рівноваг:

HS- DH+ + S2-

BI3 +I- D BiI4-

AlPO4↓ + 3H+ D H3PO4 + Al3+

2.Якими реактивами можна розділити такі пари катіонів:

Zn2+ та Cu2+; Al3+ та Ni2+; Mg2+ та Cd2+; Mg2+ та Fe3+; Cu2+та Cd2+

1.Запишіть значення констант наступних рівноваг:

HS = H+ + S2−

BiI3↓ + H = BiI4

AlPO4↓ + 3H+ = H3PO4 +

 

2. Якими реактивами можна розділити наступні катіони: Zn2+ та Cu2+ ; Al3+ та Ni2+ ; Mg2+ та Cd2+ ; Mg2+ та Fe3+ ; Cu2+ та Cd2+;

 

3. Я3. Який з осадів випаде першим, коли осаджувати суміш катіонів(Ca2+, Sr2+, Ba2+) з однаковими концентраціями (Ca2+, Sr2+, Ba2+) додаванням NaBr?

4. Обчисліть pH 0,10 моль/л розчину гідроксиду барію.

5. Обчисліть розчинність хромату барію при іонній силі, рівною нулю.

6. Обчисліть концентрацію іона [Hg2+] в 0,01 моль/л розчині K2[HgI4], в 1 дм3 якого додатково розчинено 0,5 г KI.

7. Яка маса ртуті містилася в 250.0 мл розчину, якщо після додавання до 50,00 мл його 25,00 мл 0,01000 моль/л ЕДТА надлишок останнього відтитровані 10,50 мл 0,01000 моль/л MgSO4?

8. У трьох паралельних пробах солі купруму (ІІ) йодометричним методом виявлена ​​маса купруму: 12,39; 12,85; 12,68 мг. Обчисліть межі довірчого інтервалу середнього значення маси купруму і відносну похибку вимірювання маси при довірчій імовірності P = 0,95.

9. Обчисліть стандартний потенціал напівреакції Cd2+ + 2e = = Cd↓, за потенціалом реакції: Cd(NH3)42+ + 2e → Cd↓ +4NH3

 


Варіант 5.

1. Запишіть значення констант наступних рівноваг:

1.Запишіть значення констант наступних рівноваг:

Cu2+ + 3HCOO Dó Cu(HCOO)3

Cu(HCOO)2 + HCOO D= Cu(HCOO)3

3Sn2+ + 4OH D = Sn3(OH)42+

2. Які катіони IV групи можна виявити дробовим методом?

3. Який з осадів випаде першим, якщо осаджувати суміш катіонів (Ag+, Hg2+, Pb2+) додаванням SO32−?

4. Обчисліть pH 0,01 моль/л розчину фосфату натрію.

5. Обчисліть розчинність фосфату цинку в 0,01 моль/л розчину хлориду калію.

6. Обчисліть концентрацію іона Cd2+ в 0,02 моль/л розчину комплексної солі K2CdI4, якщо надлишкова концентрація йодид-іону дорівнює 0,1 моль/дм3.

7. На нейтралізацію 0,2140 г суміші карбонату кальцію та карбонату барію витратили 15,00 мл 0,2000 моль/л розчину HCl. Обчислити масові частки (%) CaCO3 та BaCO3 в суміші.

8. Чотири аліквоти розчину Na2C2O4 по 10,00 см3 кожні відтитровані розчином KMnO4. На титрування витрачено відповідно 15,25, 15,05, 15,00, 15,15 см3 KMnO4. Оцінити за Q-критерієм придатність результатів титрування для статистичної обробки. Для отриманих даних обчислити межі довірчого інтервалу середнього об’єму KMnO4 при довірчій активності P = 0,95.

9. Обчисліть стандартний потенціал напівреакції Ag2S↓ + 2e = = 2Ag↓ + S2−, виходячи з величини стандартного потенціалу

Ag+ + e = Ag↓.


Варіант 6.

1. Запишіть значення констант наступних рівноваг:

FeCl2+ +Cl-D FeCl5*

2Cd2+ + OH-D Cd2(OH)

2Hg2+ + OH-D Hg2(OH)3+

2. Довести шляхом розрахунків, що при розведенні водою розчину AgCl32- випадає осад AgCl↓.

3. Який із осадів випаде першим, коли осаджувати суміш катіонів (Ag+, Pb2+) розчином Na2CO3?

4. Обчисліть pH 0,1 моль/л розчину сірчистої кислоти.

5. Обчисліть константу розчинності (Ks), якщо в 2,5 дм3 насиченого розчину міститься 21,5 мг MgNH4PO4.

6. Обчисліть рівноважну концентрацію іонів купруму (I) в розчині, що утворився при додаванні надлишку йодиду калію (2 моль/л) до 1,0∙10−2 моль/л розчину купруму (II).

7. Визначити молярну концентрацію розчину KOH, якщо на титрування 15,00 мл його витратили 18,70 мл розчину HCl (T(HCl)) = 0,02864.

8. У срібній монеті при аналізі шести зразків отримано вміст срібла 90,04; 90,12; 89,92; 89,94; 90,08; 90,02. Обчислити стандартне відхилення одиничного визначення і довірчий інтервал середнього значення (для P = 0,95).

9. Обчислити окисно-відновний потенціал у розчині, що містить [MnO4] = 1 моль/л, [Mn2+] = 1 моль/л, pH 5,0.

 


Варіант 7.

1. Запишіть значення констант наступних рівноваг:

BiOBr↓ + 2H+ + 3Br D BiBr4 + H2O

CaSO3↓ е+ 2H+ D H2SO3 + Ca2+

HAsO42− + H+ D H2AsO4

2. Чому I-іон окиснюється хлорною водою до IO3-, a Br- окиснюється до BrO3- ?

3. Який із осадів випаде першим, коли осаджувати суміш катіонів (Ca2+, Sr2+, Ba2+) дією Fe(CN)63−?

4. Обчисліть pH 0,050 моль/л розчину гідрофосфату натрію.

5. Чому кальцію фосфат розчиняється в 1,0 моль/л оцтової кислоти, а фосфат феруму (III) не розчиняється?

6. Чи випадає осад йодиду срібла, якщо в розчині, що містить 0,1 моль [Ag(NH3)+], створити концентрацію йодид-іона 0,1 моль/дм3?

7. При аналізі проби виробничих стічних вод об’ємом 100,00 мл сульфат-іони осадили розчином хлориду барію. Отриманий у результаті реакції осад сульфату барію відфільтрували, промили і розчинили в 30,00 0,025 моль/л ЕДТА (К = 0,9987). Визначити концентрацію SO42− – іонів (мг/л).

8. При визначенні сульфат-іону у сухому зразку гравіметричним методом отримані такі результати масової частки SO3 (%): 45,51; 45,45; 45,57; 46,15. Чи містять результати аналізу грубу похибку?

9. Обчисліть стандартний потенціал напівреакції Fe(CN)63− + e ó Fe(CN)64−, виходячи з величини напівреакції Fe3+ + e = Fe2+.

 

 


Варіант 8.

1. Запишіть значення констант наступних рівноваг:

AgI↓ + 2I D AgI32−

AlAsO4↓ + 3H+D H3AsO4 + Al3+

SO32− + 2H+ D H2SO3

2. Як можна розділити суміш катіонів: Fe2+, Mn2+, Mg2+?

3. Який з осадів випаде першим, коли осаджувати суміш катіонів (Ag+, Pb2+) розчином Na2HPO4?

4. Обчисліть pH 0,2 моль/л розчину амоніаку.

5. Обчисліть розчинність гідроксиду магнію у воді.

6. Обчислити концентрацію іона Hg2+ у розчині, в 1 дм3 якого розчинено 0,01 моль нітрату ртуті (II) та 0,05 моль йодиду калію.

7. Яку масу Ca(NO3)2 ∙ 6H2O, що містить близько 7 % індиферентних домішок, слід взяти для аналізу, щоб на її титрування знадобилося близько 10.0 мл 0,1 моль/л ЕДТА?

8. При стандартизації розчину KmnO4 за наважками Na2C2O4 витрачено: 14,50; 15,00; 15,10; 15,05; 14,95 см3 KMnO4. Оцінити за Q-критерієм придатність отриманих результатів для статистичної обробки. Для придатних даних визначте межі довірчого інтервалу середнього значення об’єму KMnO4 і відносну похибку вимірювання об'єму при довірчій імовірності P = 0,95.

9. Обчисліть стандартний потенціал напівреакції Al3+ + 3e= Al, за потенціалом реакції Al(OH)4 + 3e = Al + 4OH.

 

 


Варіант 9.

1. Запишіть значення констант наступних рівноваг:

AgBr2-+Br- = AgBr3-

3Fe3+ + 4OH- = Fe2(OH)45+

PbBr2↓=Pb2+ +2Br-

2. На суміш катіонів ІІІ- груп подіяли надлишком лугу та пероксиду водню, утворився чорно-бурий осад. Наявність яких катіонів можлива?

3. Який осад випаде прешим, коли осаджувати суміш катіонів (Ca2+, Sr2+, Ba2+) розчином Na2SO4?

4. Обчисліть pH розчину, що містить 5,0 г/л гідроксиламіну.

5. Чи випаде осад сульфату стронцію, якщо до 1 мл 0,010 моль/л розчину нітрату стронцію додати рівний об’єм насиченого розчину сульфату кальцію?

6. Обчислити концентрацію іона [Hg2+] у 0,1 моль/л розчині K2[HgCl4], до 1 дм3 якого було додано 0.05 моль KCl.

7. Обчислити концентрацію (г/л) розчину Bi(NO3)3, якщо на титрування 20,00 мл його було витрачено 17,26 мл 0,06905 моль/л ЕДТА.

8. За результатами потенціометричного титрування в чотирьох паралельних пробах була визначена масова частка хрому 7,70; 7,55; 7,48; 7,64 %. Знайти межі довірчого інтервалу середнього значення масової частки хрому в сталі (P = 0,95) та визначити відносну похибку аналізу.

9. Обчисліть стандартний потенціал напівреакції Cu2+ + e + Cl = CuCl, виходячи з величини стандартного потенціалу напівреакції Cu2+ + e = Cu+.

 


Варіант 10.

1. Запишіть значення констант наступних рівноваг:

Fe(CN)64- +2H+= H2Fe(CN)62-

H2PO4- +H+ = H3PO4

Al3+ +2C2O42- =Al(C2O4)-

2. Присутність яких катіонів можлива в аналізованому середовищі, якщо при розчиненні її у воді утворився білий осад.

3. Який осад випаде прешим, коли осаджувати суміш катіонів (Ca2+, Sr2+, Ba2+) розчином KBrO3?

4. Обчисліть pH розчину, що містить 0,2000 г гідразину у 100 мл води.

5. Розрахуйте розчинність хромату барію при pH 4,0 (утворенням Cr2O72- знехтувати).

6. Обчислити концентрацію іона [Fe3+] в 0,01 моль/л розчину FeCl3, до якого було додано 0,1 моль KCNS.

7. На титрування 20,00 мл розчину NiCl2 витрачено 21,22 мл 0,02065 моль/л ЕДТА. Визначити концентрацію (г/л) розчину солі (ніколу).

8. У трьох паралельних пробах зразка сталі фотометричним методом була визначена масова частка хрому: 1,15; 1,18; 1,07 %. Обчислити межі довірчого інтервалу середнього значення масової частки хрому в сталі (P = 0,95) і відносну похибку аналізу.

9. Розрахувати стандартний потенціал напівреакції

Co3+ + e = Co2+, виходячи з величини стандартного потенціалу напівреакцій Co(NH3)63+ + e = Co(NH3)62+.

 


 

 

Додаток 1

 

Таблиці констант хімічних рівноваг,

що використовуються в аналітичній хімії

 

Позначення констант рівноваг наведено відповідно рекомендацій ІЮПАК (див. табл. 4, ст. 51).


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Аналітична хімія Загальні положення. РІВНОВАГИ

імені В Н Каразіна... Аналітична хімія Загальні положення РІВНОВАГИ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Таблиця 2

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ПРОГРАМА
"АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ" для студентів біологічного факультету денної форми навчання     Харків - 2010

АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ
Аналітична хімія – це наукова дисципліна про методи, засоби й загальну методологію здобуття інформації про якісний i кількісний склад матеріальних об'єктів на основі дослідження хі

Класифікація методів аналізу, що грунтується на кількості речовини аналіту
Метод Маса аналіту, г Об’єм розчину проби, мл Кількість речовини аналіту Макроаналіз 1 – 10

Методи аналітичної хімії
Метод аналізу – універсальний і теоретично обґрунтований спосіб визначення складу об’єкту, це сукупність принципів, на яких базується аналіз без конкретних посилань на об’єкти та компоненти.

ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Метою якісного аналізу є виявлення окремих елементів та іонів, що входять до складу речовини. Якісний аналіз здійснюють хімічними, фізико-хімічними фізичними або біологічними методами. Хі

Характерні групи атомів у органічних реагентах
Солетворні групи атомів Комлексотворні групи атомів Карбоксильна ‑ СООН Спиртова або фенольна

Використання органічних реагентів у аналізі
Реагент Формула Об’єкти, що визначають Якісний аналіз Кількісний аналіз Алізарин

ЗАКОН ДІЇ МАС. АЛГЕБРА ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ
Хімічна рівновага. Зворотні реакції проходять як у прямому, так і у зворотному напрямах. Рівновага встановлюється, якщо ці зміни взаємокомпенсуються. Рівноважний склад – сук

Алгебраїчний підхід при записі рівнянь хімічних реакцій
Розглянемо реакцію загального вигляду 0 D aj Aj, (12) де S – символ суми, j – н

Позначення констант рівноваг
Реакції (загальний вигляд та приклади) Позначення Примітки 1. Константи стійкості комплексів

Лінійні комбінації реакцій
Ми вже мали змогу звернути увагу, що рівняння приєднання кількох протонів до багатозарядного аніону (або кількох лігандів до іону-комплексоутворювача) характеризуються загальною константою, яка дор

Ускладнення у визначенні областей переважання
Якщо послідовність усіх N ступінчатих констант спадна, K1 > K2 > . . . > KN, то у всіх N+1 реагентів і

Метод матеріального балансу при розрахунках рівноважного складу розчинів
При розчиненні у воді сполук – сильних електролітів (які повністю розпадаються на іони) – за умови іони, що утворюються у розчині не вступають в інші реакції, рівноважний склад частково можна описа

Приклади обчислень рівноважних концентрацій розчинів за схемою Комаря М. П.
Розглянемо приклад 2, який наведено в розділі «Метод матеріального балансу» Розв’язання. При розчиненні солі HCOOAg у воді – у розчині будуть такі

Буферні розчини
  Якщо для розчину характерна властивість зберігати значення будь-якої рівноважної концентрації (активності) при його розведенні або додаванні до нього інших реактивів, то такий розчи

Розрахунки рН буферних розчинів.
Розглянемо кілька прикладів. Приклад 1. Визначити рН буферного розчину, який приготували змішуванням розчинів: 55 мл оцтової килоти (с0(HAc) = 0,15 моль/

Приготування буферних розчинів із заданим рН
Буферний розчин із заданим рН з відомою парою буферуючих компонентів можна приготувати трьома способами: - змішуючи в необхідному співвідношенні кількості речовини; розчини слабкої кислоти

Взаємодія катіонів із деякими реагентами
Іон Реагент SO42- Cl- OH- NH3.

Pеaкцiї катіонів l-ї аналiтичної групи
  Реактив Ag+ Hg22+ Pb2+ HCl (розведе-на), хлориди

Мікрокристалоскопічна реакція на кальцій
Розведена H2SO4 та розчини сульфату утворюють із катіонами Са2+ голчасті кристали гіпсу, CaSO4 ×2 Н2О. На предметне скло нанесі

Peaкції катіонів 2-ї aнaлiтичної групи
  Реактив Ва2+ Sr2+ Ca2+ Н2SO4 та сульф

Алюміній
4.1.1. Осадження Al(OH)3(s), його амфотерність. У пробірку налийте 3 краплі розчину Al(NO3)3 й додайте 3 краплі розчину амі

Реакції катіонів 4-ї аналітичної групи
  Реактив Fe2+ Fe3+ Bi3+ Mn2+ Sb(III) та Sb(V)

А група катioнів
Катіони 5-ї групи Cu2+, Cd2+, Ni2+, Co2+, Mg2+, Нg2+ у лужному середовищі в присутності Н2О2 (в умовах відокр

Реакції катіонів 6-ї аналітичної групи
  Реактив K+ Na+ NH4+ NaHC4O4

Проби на присутність аніонів‑відновників.
а) До 3-4 крапель розчину додайте 1-2 краплі розчину з c(H2SO4) = 1 моль/л, 1-2 краплі розчину I2 у KI та 6-8 крапель розчину крохмалю. Якщо розчин знебарвлю

Систематичний якісний аналіз аніонів
88) Які особливості якісного аналізу аніонів порівняно з аналізом катіонів? 89) Назвіть групові реагенти і склад груп систематичного аналізу аніонів. 90) Що таке «водяна витяжка»

Модуль 1.
Приклади розв’язання задач 1. Запишіть значення констант наступних рівноваг: 1)1) H2AsO4- D HAsO42- + H+

Теорія похибок і статистична обробка результатів вимірювань
При проведенні експериментальних досліджень вимірювання повторюють кілька (n) разів – отримують паралельні значення вимірюваного параметру: x1. x2 …xn

Теоретичні значення Q – критерію. при різних довірчих імовірностях Р
  n Q( n. P ) P = 0.90 p = 0.95 p = 0.99 0

Таблиця 2
Значення критерію грубої похибки β n β α = 0.05 α = 0.

Значення t-критерію Стьюдента
f p 0.90 0.95 0.99 0.995 0.999 6.3130

Таблиця 4
значення критерію фішера, F (f1, f2, P = 0,95 ).

Терези і принцип зважування
Масу речовини m вимірюють, зважуючи речовину. Вага Р є про­пор­цій­ною масі P = mg, де g – прискорення сили тяжіння. Зважуючи, силу притягування порівнюють із в

Конструкція аналітичних терезів
У сучасні аналітичні терези вмонтовано інтерфейси, що спо­лу­ча­ють устрої. У них повністю автоматичне внутрішнє градуювання з урахуванням температури, пристрої для тарування у всьому діапазоні зва

Порядок зважування на терезах типу ВЛР-200.
Увага! Вмикати терези слід при закритих бокових шторках. Ставити об’єкт зважування на ліву шальку, а гирі – на праву. Змінювати навантаження можна тільки при вимкнутих

Умови висушування деяких кристалогідратів
Кристалогідрат Умови висушування Над безводяною сіллю Маса водя­ної пари (мг / л) BaCl2.2H2

Загальні відомості
У та­ких ме­то­дах хі­міч­но­го ана­лі­зу, як гра­ві­мет­рія та так зва­ні фі­зи­ко-хі­міч­ні ме­то­ди, ви­ко­рис­то­ву­ють гра­ду­йо­воч­ну за­леж­ність між скла­дом об­’єк­та та фі­зич­ною влас­т

Мірний посуд та робота з ним
Який мірний посуд вживають у хімічних аналізах? Одиниці об’єму.Одиницею об’єму в інтернаціональній си­сте­мі одиниць (СІ) є кубічн

Перевірка місткості посуду
Загальні засади. Згідно ДСТУ, допускають такі відхилення від номінальної місткості (± см3)   для колб  

Таблиця 3
Ефективна густина води, r*, г/дм3, що використовується у перевірці мірного посуду, та сума поправок (А + В + С) , г/дм3 t,

Поправки для об’ємів (в см3), що виміряні мірним посудом (каліброваним для температури 20 °С), якщо ним користуються при різних температурах
Ви­мі­ря­ний об’­єм, см3 Температура, оС

Кислотно-основне титрування
Методики грунтуються на кислотно-основних пе­ре­тво­рен­нях – пе­ре­да­чі іону водню від аналіту до титранту або навпаки. Тит­рантами зазвичай є силь­ні кислоти або сильні ос­но­ви (луги), ана­літа

Реактиви й обладнання
Хлороводнева кислота, стандартизований розчин c(HCl) = 0,1 моль/л; Бромкрезоловий зелений, розчин із масовою часткою w » 0,1 % у водно-етанольній суміші (8:2 за об'ємом); Б

Комплексонометричне титрування
Реакції комплексоутворення здавна є основою деяких тит­ри­мет­рич­них визначень. Так, іони га­ло­ге­ні­дів визначають тит­ру­ван­ням комплексоутворювачем – іонами Hg2+ (

Окислювально-відновлювальне титрування
В окислювально-відновлювальному титруванні або ана­літ A є від­новлювачем (і у титруванні окислюється), а тит­ран­т T – окис­лювачем (і у титруванні відновлюється), або навпаки, ана­літ A є окислюв

А. Стандартизація за наважками кристалічного іоду
2А. Реактиви й обладнання: Тіосульфат натрію, розчин c(Na2S2O3.5H2O) » 0,1 моль/л у сві­жо­про­кип’­я­че­ній дистильова

Б. Стандартизація за наважками дихромату калію
2Б. Реактиви й обладнання: Тіосульфат натрію, розчин c(Na2S2O3.5H2O) » 0,1 моль/л, як у пункті 2А; Дихромат ка

Кислотно-основне титрування
Приклади розв’язання задач Приклад 1. Наважку бури (Na2B4O7·10H2O) масою 0,3221 г розчинили у воді. На титрування одержаного ро

Комплексонометричне титрування
Приклади розв’язання задач Приклад 1. Наважку сплаву, що містить цинк та мідь, масою 0,8512 г розчинено й об’єм розчину доведено до 100 мл. При визначенні сумарної кількос

ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ
В основі електрохімічних методів лежать процеси на електродах або в міжелектродному просторі при виникненні потенціалу або при пропусканні електричного струму через розчин. Електродний процес – гет

Теоретичні основи потенціометрії
Для вирішення аналітичної задачі потенціометричні вимірювання можна проводити двома способами. Перший спосіб – пряма потенціометрія, полягає в тому, що в досліджуваний розчин занурюють необхідний і

EACх= Eх= EAB(lACх / lAB).
Із цих рівнянь можна отримати, що Eх = Eст(lACх / lACст), де lACхтаlACст –

Результати вимірювань оформлюємо у таблицю
  № розчину с(NaF), моль/л lgс(F-) е.р.с., мВ   &nb

Шпателі, скляні палички.
3. Хід роботи Наважку зразка (mo), що містить близько 0,1 г заліза, розчиня­ють при нагріванні у 20 мл концентрованої хлорводневої кислоти. Якщо розчинення неп

Атомна спектроскопія
Атомна спектроскопія– фізичний метод, що грунтується на залежності між складом речовини та випромінюванням чи поглинанням світла у певних умовах. Емісійний спектральний аналіз грун

Атомно-емісійний метод аналізу
Лабораторна робота № 4.1. Визначення калію та натрію в мінеральних водах методом полум'яно-емісійної спектрометрії. Мета роботи: 1. Визначити масов

Спектрофотометрія
Спектрофотометричні методи аналізу базуються на законі Бугера, який виражають рівнянням , де I

Визначення загальної кількості летких фенолів у стічній воді у перерахунку на C6H5OH.
Мета роботи: 1. Ознайомитися з основними етапами методики спектрофотометричного аналізу домішок органічних речовин. 2. Освоїти алгоритм вимірювань на фотометрі. 3. Визначит

Вибрані кінетичні методи аналізу
  У багатьох методах аналізу до стану рівноваги до­водять хі­міч­ні перетворення, за якими аналіт переводять у інші сполуки, що формують вихідний сиг­нал (масу чи об’єм, випромінюванн

Сутнiсть методики
Щоб визначити мiкрокiлькості альдегідiв, використовують ре­ак­цiю окислення п-фенiлендiаміну пероксидом водню, на яку альде­гіди дiють як каталiзатори. Схема механізму реакцiї (за нинiшнiми уявленн

Алгоритм методики
2.1. Прилади й реагенти Фотоелектроколориметр; Секундомiр; Вимiрювальнi колби мiсткiстю 50 мл; Піпетки мiсткiстю 5 мл; Піпетки с подiлками мiсткi

Алгоритм методики
2.1. Прилади та реагенти Фотоелектрокалориметр КФК з мікропроцесором; Вимiрювальнi колби мiсткiстю 50 мл; Пiпетки мiсткiстю 2 мл; Пiпетки з подiлками мiст

Хроматографічні методи аналізу
  У таких процесах розділення компонентів, як екстракція, у випадках, коли коефіцієнти розподілу між фазами для різних компонентів мало відрізняються один від одного, відокремити їх у

Біологічні та біохімічні методи аналізу
Біологічні методи аналізу базуються на тому, що для життєдіяльності; росту, розмноження й взагалі нормального функціонування живих істот необхідне середовище певного хімічного складу. При зміні цьо

Приклади використання біологічних методів для визначення різних сполук
Індикаторний організм Сполука, яку визначають Cmin, P = 0,95 Мікроорганізми мкг/мл

Неорганічні ліганди
OH‑, гідроксид ‑ іон   H+ lg Kw = { ‑13,997; D H = ‑55,81

Органічні ліганди: аміни
C2H7NO, H2N‑CH2‑CH2‑OH, 2‑аміноетанол H+ lg KH

Органічні ліганди: карбонові кислоти
CH2O2, HCOOН, мурашина кислота; ліганд HCOO‑, форміат-іон H+ lg KH = {

Органічні ліганди: амінокислоти
C2H5NO2, H2N-CH2-COOH, амінооцтова кислота (гліцин); ліганд: H2N-CH2-COO‑, L‑,

Інші органічні ліганди: оксими, тіоли тощо
CH4N2S, тіосечовина H2N-C-NH2 ÷ê S Ag+

Відновні напівреакції
Aglg K(Ag2+ + e‑ Û Ag+) = 32,62 [I=4], Eo = 1,929 B lg K(2 AgO(s) + H2

Індикатори
(а) кислотно-основні індикатори Бромкрезоловий синій, L (синій) ® HL+ (жовтий): lg KH ={ 4,80 [20 о

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги