рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ - раздел Химия, Практикум з хімії 601. Які Хімічні Властивості Характерні Для Металів? Чим Вони Зумовлюються?...

601. Які хімічні властивості характерні для металів? Чим вони зумовлюються?

 

602. Як змінюються металічні властивості елементів за періодами і групами періодичної системи Д.І.Менделєєва зі збільшенням порядкового номеру? Дати пояснення на прикладі елементів I групи головної підгрупи та елементів III періоду.

 

603. Які хімічні властивості проявляють метали в окисно-відновних реакціях? Чим зумовлені такі властивості?

 

604. Які сполуки утворюються при взаємодії металів з киснем, воднем, галогенами, сіркою, азотом, вуглецем, кремнієм? Дати назву цим сполукам і написати рівняння реакцій їх утворення на прикладі металу кальцію.

 

605. В яких випадках метали реагують з водними розчинами солей інших металів? Написати рівняння реакції взаємодії цинку з розчином сульфату міді.

 

606. Які метали взаємодіють з розбавленими соляною та сірчаною кислотами? Навести два приклади такої взаємодії.

 

607. Як активні метали реагують з водою? Навести два приклади такої взаємодії.

 

608. Які метали можуть взаємодіяти як з кислотами так, і з основами? Написати рівняння реакцій взаємодії такого металу з кислотою та лугом.

 

609. В якому стані метали зустрічаються в природі? Які метали зустрічаються в природі в самородному стані?

 

610. Чому такі активні метали як цинк та алюміній не реагують з водою? Як їх перевести в активний стан?

611. Чим зумовлені характерні фізичні властивості металів: електропровідність, теплопровідність і пластичність?

 

612. Чому метали застосовуються, в основному, не в чистому вигляді, а у вигляді сплавів?

 

613. У ванночку з водою опустили 1 г натрію. Написати рівняння реакції. Які речовини і в яких кількостях утворяться?

 

614. Чому мідь можна одержати електролізом розчину її солі, а натрій тільки електролізом розплаву його солі? Відповідь підтвердити рівняннями реакцій, що відбуваються на електродах.

 

615. Який з лужних металів є найбільш активним відновником? Чим це зумовлюється?

 

616. Як з хлориду калію можна одержати металічний калій, гідроксид калію? Написати відповіді рівняння реакцій.

 

617. Написати рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити наступні перетворення:

 

618. Як реагує алюміній з розбавленими та концентрованими сірчаною та азотною кислотами? Відповідь підтвердити відповідними рівняннями реакцій.

 

619. Які сполуки заліза можуть бути: а) тільки окисником, б) і окисником і відновником?

 

620. В яких кислотах розчиняється залізо? Написати відповідні рівняння реакцій.

 

 

НЕМЕТАЛИ

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

 

621. На чому заснований поділ елементів періодичної системи на метали і неметали? Які елементи належать до неметалів? Де вони містяться в періодичній системі? Яку структуру має зовнішній електронний шар атомів неметалів?

 

622. Як змінюються неметалічні властивості елементів у періодах та групах? Показати на прикладах елементів 2-го та 3-го періодів та елементів головної підгрупи 7-ої групи. Як при цьому змінюється спорідненість до електрона та енергія іонізації?

 

623. Який ступінь окиснення можуть мати атоми неметалів у сполуках? Навести приклади. Які властивості виявляють сполуки неметалів – окисників чи відновників?

 

624. У вигляді яких молекул існують прості речовини неметали? Який агрегатний стан характерний для неметалів?

 

625. У чому полягають основні відмінності фізичних і хімічних властивостей металів та неметалів?

 

626. На прикладі та вказати, за якими властивостями оксиди металів відрізняються від оксидів неметалів. Написати відповідні рівняння реакцій.

 

627. Які ступені окиснення може виявляти вуглець у своїх сполуках? Навести формули відповідних сполук. В яких реакціях виявляються відновні, а в яких окисні властивості вуглецю?

 

628. Які оксиди утворює вуглець? Як добувають вуглекислий газ у промисловості та в лабораторії? Навести відповідні рівняння реакцій.

 

629. Які молекули та іони знаходяться в розчині вуглекислого газу у воді? Скласти рівняння існуючої у цьому розчині рівноваги.

 

630. Які властивості характерні для вугільної кислоти? Які солі вона утворює? Яка розчинність солей вугільної кислоти? Скласти рівняння реакцій утворення карбонату та гідрокарбонату кальцію. Що відбувається з цими солями при нагріванні? Скласти відповідні рівняння реакцій.

 

631. Розчин карбонату натрію забарвлює лакмус в синій колір. Чому? Скласти молекулярне та іонне рівняння процесу, що відбувається при розчиненні карбонату натрію у воді.

 

632. Описати фізичні та хімічні властивості кремнію, вказавши його відношення до води, кислот та лугів. Скласти рівняння відповідних реакцій.

 

633. Порівняти неметалічні властивості кремнію та вуглецю. В яких реакціях кремній виявляє окисні, а в яких відновні властивості. Підтвердити рівняннями реакцій.

 

634. При пропусканні діоксиду вуглецю через вапняну воду ( розчин ) утворюється осад, який при подальшому пропусканні розчиняється. Дати пояснення цьому явищу. Скласти рівняння реакцій.

 

635. Який ступінь окиснення може виявляти кремній у своїх сполуках? Скласти рівняння реакцій, які треба провести для здійснення перетворень:

 

 

При якому з перетворень відбувається окисно-відновна реакція?

 

636. Вказати хімічний характер діоксиду кремнію. Як він відноситься до води, кислот, лугів? Як з діоксиду кремнію можна одержати: а) фторид кремнію; б) кремнієву кислоту? Скласти рівняння реакцій.

 

637. Чому водний розчин силікату натрію має лужне середовище? Скласти молекулярне та іонне рівняння реакції, що відбувається при розчиненні силікату натрію у воді. Яку технічну назву мають силікати натрію та калію? Де вони застосовуються?

 

638. Які вихідні речовини використовують для добування скла? Скласти рівняння реакцій, що відбуваються при утворенні скла.

 

639. Які кислоти відповідають діоксиду кремнію? У чому полягає особливість кремнієвих кислот порівняно з іншими кислотами? Як називаються солі кремнієвих кислот?.

 

640. З огляду на будову зовнішнього електронного шару охарактеризувати валентні можливості та ступені окиснення елементів VI групи головної підгрупи періодичної системи.

 

641. Записати рівняння реакцій, які відбуваються під час розчинення у воді. Які рівноваги встановлюються у цьому випадку? Як вплине збільшення тиску на зміщення рівноваги?

 

642. Карбонат кальцію розкладається при нагріванні на оксид кальцію і діоксид вуглецю. Яка маса природного вапняку, який містить 90% карбонату кальцію, необхідна для одержання 7,0 т негашеного вапна?

 

Відповідь: 13,9 т

 

643. Крізь розчин, що містить 7,4 г гідроксиду кальцію, пропустили 3,36 л діоксиду вуглецю, взятого за нормальних умов. Знайти загальну масу солей, що утворилися внаслідок реакції.

Відповідь: 13,1 г.

 

644. При розкладанні карбонату кальцію виділилось 11,2 л діоксиду вуглецю. Чому дорівнює маса гідроксиду калію, необхідна для зв’язування газу, що виділився, в карбонат?

 

645. Які сполуки називаються карбідами й силіцидами? Написати рівняння реакцій: а) карбіду алюмінію з водою; б) силіциду магнію з соляною кислотою. Чи є ці реакції окисно-відновними? Чому?

 

646. На підставі електронних рівнянь скласти рівняння реакції фосфору з азотною кислотою, враховуючи, що фосфор набуває найвищого ступеню окиснення, а азот ступеню окиснення +4.

 

647. Чому сірчиста кислота може виявляти як окисні, так і відновні властивості? На основі електронних рівнянь скласти рівняння реакцій : а) з сірководнем; б) з хлором.

 

648. Як виявляє себе сірководень в окисно-відновних реакціях? Чому? Скласти електронні та молекулярні рівняння реакцій взаємодії розчину сірководню: а) з хлором; б) з киснем.

 

649. Чому азотиста кислота може виявляти як окисні, так і відновні властивості? На основі електронних рівнянь скласти рівняння реакцій : а) з бромною водою; б) з .

 

650. Які властивості в окисно-відновних реакціях виявляє сірчана кислота? Написати рівняння реакцій взаємодії розбавленої сірчаної кислоти з магнієм та концентрованої – з міддю. Вказати окисник і відновник.

 

651. В якій газоподібній сполуці азот виявляє свій найнижчий ступінь окиснення? Написати рівняння реакції одержання цієї сполуки при взаємодії хлориду амонію з гідроксидом калію. Де застосовується цей газ?

652. Як змінюються окисні властивості галогенів у підгрупі зверху вниз та відновні властивості їх негативно заряджених іонів? Чому? Скласти електронні і молекулярні рівняння реакцій: а) ; б) . Вказати окисник і відновник.

 

653. Як змінюються неметалічні властивості у підгрупі кисню від кисню до телуру? Чому? Чому кисень, як правило, виявляє валентність, що дорівнює 2, на відміну від своїх аналогів, які можуть виявляти валентність, що дорівнює 2, 4, 6?

 

654. Написати рівняння реакцій взаємодії металів різної активності з розбавленим та концентрованим розчинами сірчаної кислоти.

 

655. Яке застосування знаходить кремній? Скласти рівняння реакцій, які необхідно провести для здійснення наступних перетворень:

 

 

Рівняння окисно-відновних реакцій написати на основі електронних рівнянь.

 

656. Які з солей вугільної кислоти мають найбільше промислове застосування? Як одержати соду, виходячи з металічного натрію, соляної кислоти, мармуру та води? Чому в розчині соди лакмус набуває синього забарвлення? Відповідь підтвердити рівняннями відповідних реакцій.

 

657. Чим суттєво відрізняється дія розведеної азотної кислоти на метали від дії хлороводневої (соляної) та розведеної сірчаної кислот? Що є окисником у першому випадку, що – у двох інших? Навести приклади.

 

658. Що представляють собою силікати? Які виробництва відносяться до силікатної промисловості?

 

659. Які з солей кремнієвої кислоти мають найбільше промислове застосування? Що таке рідке скло? Як здійснити перетворення

 

?

 

660. Як одержують діоксид вуглецю в промисловості та в лабораторії? Написати рівняння відповідних реакцій та реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

 

 

 

ТВЕРДІСТЬ ВОДИ

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

Твердість води - зумовлена наявністю іонів
Твердість води гідрокарбонатна, (тимчасова)   - зумовлена наявністю гідрокарбонатів кальцію і магнію і
Твердість води некарбонатна (постійна) - зумовлена наявністю сульфатів і хлоридів кальцію і магнію ()

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Практикум з хімії

Харківський державний технічний університет.. Будівництва та архітектури.. Р А Яковлєва Т І Курова В І Григор Єва Н І Мальцева Р І Назарова Т М Обіженко Ю В Попов Л С Сухорукова Л П Снагощенко..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів     Харків 2006 УДК 54(075)

СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ ХІМІЇ
  7.1. Хімічні елементи і матеріали, які використовують у будівництві.   7.1.1. Метали підгрупи берилію та їхні сполуки.   Магній та його

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Моль - кількість речовини, яка містить 6,02·1023 структурних одиниць (молекул, атомів, іонів, електронів і т.і.). Молярна м

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
  Приклад 1.З 4 г металу утворилось 6,632 г оксиду. Знайти молярну масу еквівалента металу. Розв’язання.У 6,632 г о

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  1. При окисненні 16,74 г двовалентного металу утворилося 21,54 г оксиду. Визначити молярну масу еквівалента металу. Чому дорівнюють молярна і атомна маси металу? Відповідь:

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  Термохімія     - розділ хімії, який вивчає теплові ефекти хімічних реакцій і фазових перетворень. Термох

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  101. Визначити кількість теплоти, що виділиться при згорянні 10 м3 (н.у.) метану, якщо термохімічне рівняння має вигляд:  

Відповідь: 27822,2 кДж/кг
  169. Визначити теплотворну здатність сірки на підставі термохімічного рівняння .   Відповідь

Відповідь: 25,12 кДж.
  174. Визначити теплотворну здатність оксиду вуглецю (II), якщо його теплота згоряння кДж/моль. Відповідь: 12634,4 к

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
    Ентропія S - міра невпорядкованості системи, функція стану системи.

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
  При виконанні завдань цього розділу див. табл. 4.   Приклад 1.Як зміниться ентропія при перетвореннях: а) води в пару;

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  181. Не виконуючи розрахунків, встановити знак наступних процесів:

Відповідь: -3284,03 кДж
221. Користуючись значеннями стандартних теплот утворення та абсолютних стандартних ентропій, обчислити реакції, що відбувається за рівняння

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Хімічна кінетика - розділ хімії, в якому вивчається швидкість перебігу хімічних реакцій, залежність швидкості від різних факторів і механізми хімічних процесі

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Приклад 1.Написати вирази швидкостей прямої та зворотної реакцій . Відповідь.

Швидкість реакції зросла у
  разів.   Приклад 3.Визначити в скільки разів збільшиться швидкість реакції з підв

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  261. Як зміниться швидкість реакції ,   яка відбувається в газовій фазі, якщо: а) з

Відповідь: 2,6.
  289. На скільки градусів потрібно підвищити температуру, щоб швидкість реакції зросла у 27 разів? Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 3.   Від

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Розчини     - гомогенні термодинамічно стійкі системи, які складаються з розчинених речовин, розчинника і продуктів їхньої взаємодії. Склад розч

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Приклад 1.На нейтралізацію 50 мл розчину кислоти витратили 25 мл 0,5 н розчину лугу. Чому дорівнює нормальність кислоти? Розв’язання. Виходячи

Рішення.
а) Виходячи з того, що маса 282 мл води дорівнює 282 г, маса розчину буде дорівнювати 18+ 282=300 (г). Процентну концентрацію розраховуємо за формулою:

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  341. Знайти масу нітрату натрію, необхідну для приготування 300 мл 0,2 М розчину. Відповідь: 5,1 г.   342. Визначити моляльну концентрацію 20%

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ
Другий закон Рауля - підвищення температури кипіння та зниження температури замерзання розчину відносно чистого розчинника пропорційні моляльній концентрації

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
Приклад 1.250 мл розчину містять 2,3 г розчиненої речовини; осмотичний тиск розчину при температурі 270С дорівнює 2,46 атм. Визначити молярну масу речовини.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
361. Визначити процентну концентрацію водного розчину глюкози , виходячи з того, що цей розчин кипить при 100,250С. Ебуліоскопіч

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Електроліти - речовини, які в розчинах та розплавах розпадаються на іони, внаслідок чого їхні розчини та розплави проводять електричний струм.

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Приклад 1.Визначити ступінь дисоціації вугільної кислоти за першим ступенем у 0,1 М розчині, якщо константа дисоціації для цього ступеня дорівнює 4,5·10 -7.

У результаті гідролізу в розчині виникає надлишок іонів , які зумовлюють лужне середовище ().
б) Карбонат натрію – сіль, утворена слабкою багатоосновною кислотою та сильною однокислотною основою

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  381. Визначити ступінь дисоціації сірководневої кислоти в 0,1 М розчині, якщо константа дисоціації для цього ступеня дисоціації дорівнює 1,1·10 -7.  

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
Приклад 1.Скласти електронну і електронографічну формули скандію. Розв’язання.Електронна формула атома – це умовне зображення розподілу електро

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
461. Написати електронні формули атомів елементів з порядковими номерами 9 і 28.   462. Написати електронні формули атомів фосфору та ванадію.   463. Я

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
Приклад 1. На основі електронної формули елемента з порядковим номером 23 визначити, в якому періоді, групі та підгрупі він знаходиться та його основні хімічні властивості.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Хімічний зв’язок - сукупність взаємодій атомів, що призводять до утворення стійких систем (молекул, комплексів, кристалів та інш.). Ен

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
  Приклад 1.Користуючись даними таблиці 6 визначити види хімічних зв’язків у молекулах .

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
501. Користуючись значеннями ВЕН, проаналізувати, як змінюється характер хімічного зв’язку в гідридах лужних металів від літію до цезію.   502. Користуючись значеннями

ОКИCНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ Окисно-відновні реакції -реакції, які відбуваються зі зміною ступенів окиснення еле

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
521. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  Електрохімічні процеси - процеси, при яких відбуваються перетворення хімічної енергії в електричну і навпаки. Рівняння

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
541. Розрахувати ЕРС гальванічного елемента, скласти рівняння електродних процесів і окисно-відновної реакції та схему елемента за наступних умов: [Pb2+] = [Mg

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Приклад 1.Які продукти утворюються під час корозії цинку, який знаходиться в контакті з кадмієм в нейтральному та кислому середовищах? Написати рівняння реакцій утворення цих пр

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
561. Які процеси відбуваються під час електрохімічної корозії, якщо сплав заліза з алюмінієм помістити: а) у кисле середовище; б) у нейтральне середовище?   562. Як відбуваєт

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Електроліз - сукупність окисно-відновних процесів, які відбуваються під дією постійного електричного струму на електродах, занурених у розчин або розплав елек

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
  Приклад 1.Скласти рівняння катодного і анодного процесів, які відбуваються при електролізі водного розчину хлориду міді (II) з графітовими електродами.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
581. Електроліз розчину проводили при силі струму 5А протягом 3 годин. Скласти електронні рівняння процесів, які відбуваються на електродах

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Приклад 1.Визначити твердість води, якщо у 500 л її міститься 810 г . Розв’язання. Оскі

Приклад 3 Визначити масу фосфату натрію, необхідну для пом’якшення 1м3 води з загальною твердістю 8 ммоль е/л.
Розв’язання.Згідно з законом еквівалентів розчинені у воді солі твердості взаємодіють з в еквівалентних кількостях, то

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
661. Визначити загальну твердість води, якщо в 100 л її міститься 40,5 г гідрокарбонату кальцію. Відповідь: 5 ммоль е/л.   662. Знайти скільки грамів

Відповідь: 8 ммоль е/л
  685. До 100 л твердої води додали 12,95 г гідроксиду кальцію. На скільки зменшилася карбонатна твердість? Відповідь: на 3,5 ммоль е/л.   686. Які мет

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  701. Дати визначення неорганічних в’яжучих речовин, класифікацію їх за умовами твердіння. Навести приклади.   702. У чому проявляється гідрофільність неоргані

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Органічні сполуки - сполуки вуглецю за винятком оксидів вугільної кислоти та її солей, карбідів, ціанідів та деяких інших речовин, що мають більше спільних вл

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
721. У чому виявляється своєрідність органічних сполук порівняно з неорганічними? Чим вона обумовлюється? 722. Основні положення теорії будови органічних сполук О.М.Бутлерова. В чому причи

В НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ
Працюючи в хімічній лабораторії треба постійно пам’ятати про техніку безпеки. Слід враховувати деякі загальні вказівки: 1. Не можна брати речовини руками та куштувати їх на смак. Для визна

Деякі основи та їхні залишки
  Основа Залишок основи Формула Назва Формула Назва

Деякі кислоти та їхні залишки
  Кислота Кислотний залишок Формула Назва Формула Назва

Загальні вказівки
  При виконанні даної роботи необхідно знати, що хімічним еквівалентом (Е) називається реальна або умовна частинка речовини, що може заміщувати, приєднувати, вивільняти або буд

Оформлення результатів роботи
  Записати в журнал результати досліду: - маса мармуру, , г; - об’єм соляної кислоти залитий у колбу Вюрца,

Загальні вказівки
  Під теплотою гідратації солі слід розуміти тепловий ефект реакції утворення кристалогідрату з безводної солі, віднесений до одного молю речовини. Оскільки в хімії часто від

Порядок виконання роботи
  Дослід проводиться у спрощеному калориметрі (рис. 3). У внутрішню посудину налити 25 мл дистильованої води. Опустити у воду термометр і заміряти температуру з точністю до 0,10

Загальні вказівки
  При виконанні даної роботи необхідно знати, що швидкість хімічної реакції визначається зміною концентрацій речовин, які вступають в реакцію або утворюються в результаті реакції, за

Порядок виконання роботи
  Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин вивчають на прикладі взаємодії тіосульфату натрію з сірчаною кислотою:  

Оформлення результатів роботи
  Результати спостережень записати в таблицю:   Номер пробір-ки Об’єм

Загальні вказівки
  Слід мати на увазі, що хімічна рівновага можлива лише для оборотних реакцій. Стан системи, за якого швидкості прямої та зворотної реакцій стають однаковими, називається хімі

Загальні вказівки
  Склад розчину виражається концентрацією або часткою розчиненої речовини. Молярна концентрація (СМ) визначається відношенням кількості речовини до об’єму р

Дослід 1. Приготування 0,1 н розчину з більш концентрованого розчину.
Спочатку треба розрахувати об’єм (мл) вихідного розчину кислоти, потрібний для приготування 100 мл 0,1 н розчину: 1 л 0,1 н розчину

Дослід 2. Встановлення концентрації (титру) приготовленого розчину.
Для перевірки концентрації приготовленого розчину соляної кислоти користуються методом титрування, який полягає в тому, що до певного, точно виміряного об’єму кислоти поступово додають з бюретки ро

Оформлення результатів роботи
  Дослід 1. Занести в графу “розрахунки” дані, які необхідні для приготування 100 мл 0,1 н розчину . Дослід 2. Резул

Загальні вказівки
  При виконанні лабораторної роботи студенти повинні знати, що електроліти – це речовини, які розпадаються в розчинах або розплавах на позитивно заряджені іони (катіони) і негативно з

Дослід 1. Хімічна рівновага в розчинах електролітів.
1. Налити в дві пробірки по 5 мл дистильованої води і додати в кожну з них по 2 краплі метилоранжу. Одну з пробірок залишити як контрольну. Для порівняння кольору в другу пробірку додати одну крапл

Методичні вказівки
  Гідроліз є реакцією обмінної взаємодії іонів розчиненої солі з водою, в результаті якої утворюються малодисоційовані сполуки (молекули слабких кислот або основ, аніони кислих або ка

Оформлення результатів роботи
  Дослід 1.За зміною кольору лакмусу зробити висновок про реакцію середовища в розчині кожної солі. Одержані результати записати в таблицю:

Загальні вказівки
  Електрометричне визначення рН розчинів засноване на вимірюванні електрорушійної сили (ЕРС) гальванічного ланцюга, який складається з двох електродів: скляного (індикаторного)

Загальні вказівки
  Адсорбція – зміна концентрації речовини поблизу поверхні поділу фаз (поглинання на поверхні). Речовини, на поверхні яких відбувається поглинання, називаються адсорбентами, речовини,

Оформлення результатів роботи
  Дослід 1. Дані досліду занести в таблицю:   Номер вихідного розчину Концентрація вихідного розчину

Загальні вказівки
  При виконанні роботи треба знати, що до дисперсних систем належать гетерогенні системи з сильно розвиненою поверхнею поділу фаз. Залежно від розміру часточок дисперсної фази дисперс

Питання для самоперевірки
  1. Які системи називаються дисперсними? З чого вони складаються? 2. Чим відрізняються поняття істинний розчин і колоїдний розчин? 3. У чому проявляється кінетична

Загальні вказівки
  Гальванічний елемент – це прилад, що служить для перетворення хімічної енергії окисно-відновної реакції на електричну, причому електрони переходять від відновника до окисника не без

Питання для самоперевірки
  1. Обчислити потенціал цинкового електрода, зануреного в 0,01 М розчин сульфату цинку; потенціал водневого електрода, зануреного в чисту воду при 25 0С і тиску 1 атм.

Загальні вказівки
  Необхідно чітко уявляти, що суть електролізу пов’язана з окисно-відновними процесами, що відбуваються на електродах при проходженні електричного струму через розплав або розчин елек

Загальні вказівки
  Характерною властивістю металів є їхня здатність лише віддавати електрони й утворювати позитивно заряджені іони. Отже, метали можуть бути тільки відновниками. Як відновники метали в

Дослід 1. Дія кислот на алюміній.
1. Взаємодія алюмінію з соляною та сірчаною кислотами різної концентрації. У три пробірки покласти по шматочку алюмінію і додати 5-10 крапель: у першу – 2 н розчину соляної кислоти, в друг

Дослід 2. Взаємодія алюмінію з лугом.
Маленький шматочок алюмінію помістити в пробірку і додати до нього 5-10 крапель 2 н розчину лугу. Чи розчиняється алюміній у розчині лугу? Звернути увагу на механізм розчинення. У чистій в

Загальні вказівки.
  Комплексні сполуки - це сполуки, здатні утворювати в твердому стані кристалічні решітки, у вузлах яких розміщуються комплексні іони, здатні існувати також у розчині. Компле

Дослід 1. Утворення сполуки з комплексним катіоном.
У пробірку з розчином сульфату нікелю (П) додати розчин їдкого натру . Відфільтрувати осад і додати до нього по краплях 25% розчин аміаку д

Загальні вказівки
  Необхідно чітко уявляти, що корозія металів є гетерогенним процесом, в якому хімічні та електрохімічні процеси відбуваються на межі поділу двох фаз – метал і зовнішнє середовище, пр

Дослід 2. Електрохімічна корозія оцинкованого і лудженого заліза.
1. Попередні випробування на іон . У результаті електрохімічної корозії заліза в розчин переходять іони

Загальні вказівки
  Починаючи виконувати роботу, необхідно знати, що однією з найважливіших характеристик природних вод є їхня твердість, яка обумовлена вмістом у них іонів

Загальні вказівки
  Треба знати, що діоксид вуглецю, звичайно, присутній в усіх природних водах у двох формах: вільний діоксид вуглецю розчинений у воді і зв’язаний (діоксид вуглецю, який входить до ск

Оформлення результатів роботи
  Дослід 1. Результати, одержані при титруванні, записати в таблицю:     Номер проби Об’єм

Загальні вказівки
  Одним з показників якості вапна є вміст у ньому і . Як відомо, бу

Загальні вказівки
Оксид кремнію (IV) є кислотним. Йому відповідають кремнієві кислоти загальної формули

Дослід 1. Одержання золю і гелю кремнієвої кислоти.
Налити в пробірку 2-4 мл 10-процентного розчину , додати 1-2 краплі фенолфталеїну і обережно прилити при розмішуванні скляною паличкою розч

Питання для самоперевірки
  1. У вигляді яких речовин зустрічається кремній у природі? 2. Написати рівняння реакцій взаємодії діоксиду кремнію з гідроксидом натрію, карбонатом натрію.

ДЛЯ ПРИСКОРЕНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.092101 “ПРОМИСЛОВЕ І ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО”   Номер варіанта Номера завдань

ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І.МЕНДЕЛЄЄВА
ПЕРІОД I II III IV V VI

РАСТВОРИМОСТЬ СОЛЕЙ, КИСЛОТ И ОСНОВАНИЙ В ВОДЕ
КАТИОН

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги