рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основні параметри хімічного зв’язку

Основні параметри хімічного зв’язку - раздел Химия, З предмету: Хімія І семестр 1. Основні типи хімічного зв’язку Найважливішими Характеристиками Хімічного Зв’Язку Є Довжина Зв’Язку ℓ (...

Найважливішими характеристиками хімічного зв’язку є довжина зв’язку ℓ (відстань між центрами у молекулі), валентні кути, утворені лініями, що з’єднують центри взаємодіючих атомів, і енергія зв’язку. Ці величини у сукупності характеризують міцність молекул. Їх визначають фізичними методами або за допомогою розрахунків.

Мірою міцності хімічного зв’язку між атомами є енергія зв’язку. Енергія зв’язку позначають Е, одиниця виміру кДж/моль. Вона визначає кількість енергії, яку необхідно затратити на розрив зв’язку. Чисельно енергія зв’язку дорівнює кількості теплоти, яка виділяється внаслідок утворення із атомів одного моля речовини за стандартних умов. Чим більша енергія хімічного зв’язку, тим більш стійкі молекули. Наприклад, при утворенні молекул Н2, НF і F2 виділяється відповідно 436, 267,8 і 159 кДж/моль теплоти. Ці значення свідчать про те, що серед наведених молекул найбільш стійкою є молекула водню, а найменш стійкою – молекула флуору.

Величину зворотну величині зв’язку називають енергією дисоціації зв’язку. ЇЇ позначають D, вимірюють у кДж/моль.

Міцність хімічного зв’язку залежить від ступеня перекривання електронних хмар: чим більша область перекривання, тим міцніший зв'язок. Ступінь перекривання, у свою чергу, залежить від розмірів та форми електронних хмар і способу їх перекривання. Закономірна зміна атомних і іонних радіусів елементів, залежно від їх положення у періодичній системі, зв’язана із закономірною зміною між’ядерних відстаней у молекулах. Із збільшенням радіуса атома або іона між’ядерна відстань зростає, енергія зв’язку зменшується.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З предмету: Хімія І семестр 1. Основні типи хімічного зв’язку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ... ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ... ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Основні параметри хімічного зв’язку

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основні параметри хімічного зв’язку
Найважливішими характеристиками хімічного зв’язку є довжина зв’язку ℓ (відстань між центрами у молекулі), валентні кути, утворені лініями, що з’єднують центри взаємодіючих атомів, і енергія з

Основні параметри хімічного зв’язку
Найважливішими характеристиками хімічного зв’язку є довжина зв’язку ℓ (відстань між центрами у молекулі), валентні кути, утворені лініями, що з’єднують центри взаємодіючих атомів, і енергія з

Основні параметри хімічного зв’язку
Найважливішими характеристиками хімічного зв’язку є довжина зв’язку ℓ (відстань між центрами у молекулі), валентні кути, утворені лініями, що з’єднують центри взаємодіючих атомів, і енергія з

Основні параметри хімічного зв’язку
Найважливішими характеристиками хімічного зв’язку є довжина зв’язку ℓ (відстань між центрами у молекулі), валентні кути, утворені лініями, що з’єднують центри взаємодіючих атомів, і енергія з

Основні параметри хімічного зв’язку
Найважливішими характеристиками хімічного зв’язку є довжина зв’язку ℓ (відстань між центрами у молекулі), валентні кути, утворені лініями, що з’єднують центри взаємодіючих атомів, і енергія з

Завдання для самостійної роботи
1. Дайте визначення хімічному зв’язку? 2. Назвіть тип хімічного зв’язку, який утворений за рахунок спільної пари електронів. 3. Назвіть тип хімічного зв’язку, який утворений за ра

Електронна будова
  8О – 1s22s22p4 n = 2  

Хімічні властивості
В реакціях з усіма елементами (крім Гідрогену) - окисник. Не реагує з Аu, Pt, інертними газами. Взаємодія кисню з металами  

Електронна будова
  16S – 1s22p63s23p4 n = 3   Основний стан атома

Дисоціація сульфатної кислоти
I ступінь дисоціації: Н2SO3 ↔ Н + + НSO3- (гідроген сульфіт – іон) II ступінь дисоціації НSO3-

Гідрогенсульфати← Солі→ сульфати
NaHSO4 Na2SO4 Ca(HSO4)2 CaSO4 2. Взаємодія з основами. 2KOH + Н2SО4 = К2

Контактний спосіб
Сировиною для виробництва сульфатної кислоти в промисловості є піритFeS2 (залізний колчедан). 1-а стадіяпроцесу - добування діоксиду сульфуру випалюван

Електронна будова
  15Р – 1s22s22p63s23p6 n = 3    

Хімічні властивості амоніаку
Піраміда, завдяки напрямлено сі в просторі неподіленої електронної пари нітроген амоніаку має електроннодонорні властивості. Н

Солі амонію
NH+ поводить себе подібно до іона К+. Солі - кристалічні речовини, добре розчинні у воді, сильні електроліти, з іонним типом зв'язку. NH4CI ↔

Оксиди Нітрогену і Фосфору
Оксид нітрогену (IV), NО +2 Безбарвний газ, погано зріджується, погано розчинний у воді. Без запаху.

Нітратна і ортофосфатна кислота
Нітратна кислота – HNO3   Безбарвна рідина, при -42°С переходить у кристалічний стан, з водою змішується необмежено. Концентрована НNО3

Застосування
- Для виробництва добрив, барвників, пороху, пластмас, штучного волокна, лікарських препаратів; - як сильний окисник у самозаймистих ракетних паливах. Якісна реакція на NO

Карбон і Силіцій
Карбон і Силіцій -елементи IV групи, головної підгрупи періодичної системи.

Хімічні властивості вуглецю
Малоактивний на холоді – тільки із F2 → CF4 може проявити як відновні, так і окисні властивості за високих температурах.

Хімічні властивості силіцію
Порівняно інертний, реагує з сильними окисниками або відновниками при високих температурах. Як відновник: 2F2 + Si = SiF4↑ (при кімнатній температурі)

Карбонатна кислота і карбонати
При розчиненні у воді вуглекислого газу утворюється невелика кількість карбонатної кислоти Н2СО3.   О – Н У вільному стані не існує, нестійка сполука.

Твердість води
Твердість води зумовлюється тим, що, взаємодіючи з оксидом карбону (ІV), перетворює карбонати кальцію і магнію на розчинні кислі солі – гідроген карбонати: СО2 + Н2О

Силікатна кислота і силікати
Силікатні кислоти: Н4SiO4 – ортосилікатна; Н2SiO3 – метасилікатна. Слабкіші за карбонатну, нерозчинні, легко утворюють колоїдні розчини. Нестійк

Приклади хімічних рівнянь
1. CuSO4 + Fe → Cu + FeSO4 2. Zn + 2HCI → ZnCI2 + H2↑ 3. 2Na + CI2 → 2NaCI 4. 4Li + O2

Хлоридна кислота
У лабораторії хлорид гідрогену одержують дією концентрованої сульфатної кислоти на кристалічний хлорид натрію: NaCl + H2SO4(к) = NaHSO4 + HCl

Бром. Йод
  Бром та Йод у вигляді калієвих і натрієвих солей містяться у морській воді, у водах бурових свердловин нафтових родовищ, ропі соляних озер (Сакське озеро у Криму). Бром

Завдання для самостійної роботи
1. Навести 2-3 приклади рівнянь реакцій добування кальцій сульфіту з розчинних солей. 2. Яка маса озону утвориться з 64 г кисню? 3. До розчину, що містить 4,9 г сульфатної кислоти

Алотропні модифікації карбону
Алмаз Елементарна комірка – тетраедр. sp3 - гібридизація Графіт

Будівельні матеріали
1. Скло – це твердий прозорий матеріал. Сировина для виготовлення: сода Na2CO3, вапняк СаСО3, пісок SiO2. При сплавленні відбуваються та

Завдання для самостійної роботи
1. Які речовини називають мінеральними добривами? 2. Макро - та мікродобрива. 3. Класифікація добрив. 4. Простий суперфосфат, подвійний суперфосфат. 5. Значення

Корозія металів
В умовах експлуатації та зберігання металічні вироби руйнуються (кородують). Руйнування металів під дією навколишнього середовища називають корозією. Корозія– це самоплинн

Фізичні та хімічні властивості
Усі лужні метали дуже м’які, мають низькі температури плавлення. Літій, натрій, калій і рубідій мають сріблястий колір, цезій – золотисто-жовтий. Лужні метали на повітрі легко окиснюються, їх збері

Сполуки лужноземельних металів
Неорганічні сполуки кальцію, стронцію і барію – кристалічні речовини з високою температурою плавлення. Їх оксиди в техніці одержують термічним розкладом відповідних природних карбонатів. О

Біологічна роль лужних та лужноземельних металів
Літій відноситься до біогенних елементів. Він входить до складу крові, тканин і органів людини. Найбільша кількість літію концентрується у м’язах. Солі літію приймають участь у воднево-електронному

Завдання для самостійної роботи
1. Назвіть метали, які мають забарвлення. 2. Назвіть самородні метали. 3. Назвіть типи хімічного зв’язку у металах. 4. Дайте характеристику лужних металів. 5. Да

Алюміній
Електронна формула алюмінію у не збудженому стані 1s22s22p63s23p1. У порівнянні з бором атомний радіус алюмінію більший, а енергія іонізації м

Фізичні та хімічні властивості алюмінію
Алюміній – сріблясто-білий метал, відносно легкий. Завдяки високій пластичності, легко піддається прокату, штампуванною і волочінню. При виробництві готових лікарських засобів широко використовують

Найважливіші сполуки алюмінію
Оксид алюмінію АІ2О3. При нагріванні алюміній енергійно взаємодіє з киснем: 4АІ + 3О2 = 2АІ2О3 Внаслідок амфотерності

Фізичні та хімічні властивості заліза
У компактному кристалічному стані залізо – це сріблясто-білий метал, стійкий на повітрі внаслідок утворення захисної оксидної плівки. Залізо відноситься до феромагнетиків, тобто притягується магніт

Найважливіші сполуки феруму
Сполуки феруму (ІІ) Сполуки феруму (ІІ) одержують дією на метал кислот не окисників або розбавлених розчинів кислот окисників, наприклад: Fe + H2SO

Завдання для самостійної роботи
1. Дайте характеристику залізу? 2. Дайте характеристику алюмінію? 3. Назвіть формулу речовини, яка утворюється при взаємодії заліза з розведеною соляною кислотою. 4. Скла

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги