рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Питання та задачі до контрольних робіт з теми

Питання та задачі до контрольних робіт з теми - раздел Химия, З ДИСЦИПЛІНИ ХІМІЯ Модуль 1 Загальні основи аналітичної хімії “Основні Закони Хімії” 21. Під Час Прожарювання 20,...

“Основні закони хімії”

21. Під час прожарювання 20,4 г бертолетової солі отримали калій хлорид та кисень. Треба зазначити, що маса зменшилася на 8 г. Розрахувати молекулярну масу: а) калій хлориду; б) бертолетової солі.

22. При нагріванні 65,1 г меркурій(ІІ) оксиду та 69,4 г аргентум(I) оксиду виділяються однакові кількості кисню, а саме 4,8 г. Розрахуйте: а) молекулярні маси обох оксидів; б) атомні маси аргентуму та меркурію?

23. Скільки ферум(ІІ) сульфіду можна отримати, якщо взяти для реакції 8 г сульфуру та 28 г заліза?

24. Хлоридна кислота, густина якої становить 1,145 г/см3, містить 29,2 % хлороводню. Скільки грамів хлороводню міститься в 1 л такої кислоти?

25. Розрахувати об’єм, який займає 1 моль нітрогену за н.у (г/см3). Чи відповідають одержаний результат закону Авогадро?

26. Розрахувати об’єм, який займає 1 моль метану за н.у (г/см3). Чи відповідають одержаний результат закону Авогадро?

27. Розрахувати об’єм, який займає 1 моль гелію за н.у (г/см3). Чи відповідають одержаний результат закону Авогадро?

28. Густина газу за повітрям дорівнює 2. Якою є молекулярна маса газу?

29. Густина повітря за гелієм дорівнює 0,5. Якою є молекулярна маса газу?

30. Знайти густину газу за гідрогеном, якщо його густина за повітрям дорівнює 1,93.

31. Визначити густину за повітрям й масу 1 л пропану за нормальних умов.

32. Маса 500 мл газу за нормальних умов 1,806 г. Знайти його густину за повітрям та молекулярну масу.

33.Знайти об’ємний склад суміші карбон(II) оксиду та карбон(IV) оксиду, густина якої за воднем дорівнює 20,4.

34. Визначити об’ємний склад суміші кисню з карбону діоксидом, густина якої за воднем дорівнює 17,2.

35. Знайти об’ємний склад суміші карбон(II) оксиду та карбон(IV) оксиду, густина якої за воднем дорівнює 19,6.

36. Яка кількість газу міститься за нормальних умов в об’ємі 33,6 л ? Чому дорівнює маса диоксиду карбону, яка займає при нормальних умовах такий об’єм.

37. Якою є хімічна формула карбон оксиду, який має таку ж густину, як і нітроген?

38. Обчислити еквіваленти сульфатної кислоти в реакціях утворення:

а) сульфату; б) гідрогенсульфату.

39. Визначити еквівалент карбонатної кислоти в реакціях утворення карбонату та гідрогенкарбонату.

40. Обчислити еквівалент фосфатної кислоти в реакціях утворення:

а) ортофосфату, б) гідрогенфосфату, в) дигідрогенфосфату.

41. Написати рівняння реакцій алюміній гідроксиду з хлоридною кислотою, при яких утворюються наступні сполуки алюмінію: а) дигідроксохлорид; б) гідроксохлорид; в) трихлорид. Визначити еквівалент алюміній(III) гідроксиду в кожній з цих реакцій.

42. Написати рівняння реакцій бісмут(III) гідроксиду з хлоридною кислотою, при яких утворюються наступні сполуки: а) трихлорид, б) дигідроксохлорид, в) гідроксохлорид. Визначити еквівалент бісмут(III) гідроксиду в кожній з цих реакцій.

43. Чому дорівнює еквівалент бісмут(III) гідроксиду в реакції:

44. Розрахуйте еквівалентні маси таких сполук: , , , , .

45. Розрахуйте еквівалентні маси таких сполук: , , , , .

46. Розрахуйте еквівалентні маси таких сполук: , , , .

47. Розрахуйте еквівалентні маси таких сполук: , , , .

48. Розрахуйте еквівалентні маси таких сполук: , , , .

49. Розрахуйте еквівалентні маси таких сполук: , , , , .

50. Розрахуйте еквівалентні маси таких сполук: , , , .

51. Розрахуйте еквівалентні маси таких сполук: , , , , .

52. Розрахуйте еквівалентні маси таких сполук: , , , , .

53. Розрахуйте еквівалентні маси таких сполук: , , , , .

54.Визначити еквівалент , з 1 г карбонату якого утворюється 1,71 г нітрату .

55. Визначити еквівалент , 1,4 г гідроксиду якого утворюють 4,15 г йодиду.

56. При взаємодії 5 г карбонату з нітратною кислотою утворилося 8,2 г нітрату цього . Визначити еквівалент .

57. Визначити еквівалент , для відновлення 3,4 г оксиду якого знадобилось стільки ж водню, скільки виділилось під час реакції 6,5 г цинку з кислотою.

58. Одна і та ж кількість з’єднується з 0,4 г кисню та з 3,995 г галогену. Який це галоген?

59. При пропусканні сірководню крізь розчин, який містить 5,21 г сульфату деякого , утворюється 3,61 г його сульфіду. Знайти еквівалент .

60. Сульфід вміщує 29,48 % сульфуру, визначити еквівалент , якщо еквівалент сульфуру дорівнює 16.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З ДИСЦИПЛІНИ ХІМІЯ Модуль 1 Загальні основи аналітичної хімії

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ... МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Питання та задачі до контрольних робіт з теми

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Та матеріалів
Будова атому. “Ядерна модель атому” Резерфода. Будова електронної оболонки по Бору. Енергетичний стан електрона в атомі. Розташування електронів за рівнями, підрівнями та орбіталями у стаціонарному

Тема 1.5 Розчини та теорія електролітичної дисоціації
  Характеристика розчинів. Поняття про розчини, розчинник та розчинену речовину. Рідкі розчини. Значення розчинів в аналізі й переробці сировини, а також у виробництві матеріалів.

Тема 1.7 Рівновага у розчинах малорозчинних сполук
  Теоретичні умови осадження малорозчинних сполук. Правило добутку розчин-ності та його використання в практиці хімічного аналізу. Умови утворення і розчинення осадів. Фактор

Тема 1.10 Систематичний аналіз катіонів та аніонів
  Якісний хімічний аналіз. Розвиток аналітичної хімії. Предмет та методи аналітичної хімії. Макро-, напівмікро-, мікро-, ультрамікрометоди якісного аналізу. Способи виконання аналітич

Тема 1.14 Об’ємний (титриметричний) аналіз
  Метод нейтралізації. Сутність, основні поняття, техніка та обладнання. Класифікація методів об’ємного аналізу за способом титрування та типом реакції, що застосовується. Точка еквів

Тема 1.15 Гравіметричний (ваговий) аналіз
Аргентометрія. Сутність, позитивні та негативні сторони вагового методу, та сфери його застосування. Техніка рботи, обладнання та розрахунки у гравіметрії. Основні вимоги до осаджуваної та вагової

Приклади рішення типових задач з теми
“Класи неорганічних сполук” Приклад 1. Назвіть наступні хімічні сполуки, катіони та аніони: а)

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Класи неорганічних сполук” 1. Назвати оксиди, що мають формули:

Приклади рішення типових задач з теми
“Основні закони хімії” Приклад 1. Густина газу за воднем дорівнює 14. Визначте густину цього газу за повітрям. Розв’язання: відношення

Приклади рішення типових задач з теми
“Будова атому” Приклад 1. Скільки енергетичних рівнів мають атоми з порядковими номерами 16 та 19. Пояснити відповідь. Розв’язання

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Будова атому”   61. Яка сполука утворюється з атома елементу X, електронна оболонка якого має чотири енергетичних рівні, два електрони на зовнішньому рівні

Приклади рішення типових задач з теми
“Хімічний зв’язок” Приклад 1. Охарактеризувати механізм утворення іонного зв’язку. Розв’язання: Зв’язок такого типу зд

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Хімічний зв’язок” 76. Знайти ковалентний радіус елементів, виходячи з наступної довжини зв’язку

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага” 91. Швидкість хімічної реакції при концентраціях реагуючих речовин

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Теорія електролітичної дисоціації” 121.Сформулюйте основні положення теорії електролітичної дисоціації. 122.Що таке ступінь дисоціації та константа дисоціації? Н

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага у розчинах солей, які піддаються гідролізу”   № Які з наведених солей гідролізуються? Напишіть іонні та молекуля

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага у розчинах координаційних (комплексних) сполук”   226. Опишіть будову комплексної сполуки на прикладі калій гексаціаноферрату(ІІІ)? 227.

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага при перебігу окисно-відновних реакцій (ОВР)” 271. Що називають окисненням та відновленням, окисником та відновником? Назвіть речовини найбільш відомі як сильні

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Систематичний аналіз катіонів та аніонів” 301. Предмет та задачі аналітичної хімії. Чутливість аналітичних реакцій. 302. Умови виконання аналітичних реакцій. Збі

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Кількісний аналіз” 316. Які методи методи кількісного аналізу вам відомі? Чим відрізняються хімічні методи від фізичних та фізико-хімічних методів аналізу? 317.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  Варіант № Контрольна робота Номера контрольних завдань   № 1 1, 16, 31,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги