рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Питання та задачі до контрольних робіт з теми

Питання та задачі до контрольних робіт з теми - раздел Химия, З Дисципліни хімія. Загальні основи аналітичної хімії “Хімічний Зв’Язок” 76. Знайти Ковалентний Радіус Ел...

“Хімічний зв’язок”

76. Знайти ковалентний радіус елементів, виходячи з наступної довжини звязку - 0,074 нм, - 0,228 нм.

77. Кути між зв’язками в молекулах та складають відповідно 109,5° та 120°. Що можна сказати про геометрію (розміщення в просторі) таких молекул?

78. Відобразити схематично молекулу літій оксиду, знаючи що вона лінійна та довжина зв’язку складає 0,159 нм.

79. Відобразити схематично молекулу води, знаючи, що кут приблизно дорівнює 105°, а довжина зв’язку – 0,096 нм.

80. Привести приклади молекул, в яких зв’язок між атомами утворюється однією, двома, трьома парами електронів.

81. Навести приклади коли, один елемент може утворювати різні типи хімічного зв’язку: іонного, ковалентного полярного, ковалентного неполярного.

82. Атоми простих речовин можуть вступати у взаємодію між собою. Які типи хімічного зв’язку при цьому виникають? Навести приклади.

83. Електрони якого електронного рівня приймають участь в утворенні хімічного зв’язку?

84. Охарактеризувати утворення та властивості водневогому зв’язку.

85. Охарактеризувати донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку.

86. Охарактеризувати властивості ковалентного зв’язку.

87. Зобразити механізм утворення ковалентного полярного зв’язку на конкретних прикладах.

88. Дати характеристику металевому зв’язку.

89. В якій молекулі атоми зв’язані ковалентним неполярним зв’язком: а) ; б); в) ; г) ?

90. Якими способами може утворюватись ковалентний зв’язок?

 

2.9 Приклади рішення типових задач з теми

“Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага”

Приклад 1. Реакція перебігає згідно з рівнянням . Концентрації вихідних речовин до початку реакції дорівнювали: та . У скільки разів зміниться швидкість реакції порівняно з початковою в тот момент, коли прореагує половина нітроген(II) оксиду?

Розв’язання: Згідно з законом діючих мас, швидкість хімічної реакції пропорційна добутку концентрацій реагуючих речовин у ступенях, що дорівнюють стехіометричним коефіцієнтам. Тому, швидкість прямої реакції можна розрахувати за рівнянням:

,

.

У момент, коли прореагує половина нітроген(II) оксиду, його концентрація буде дорівнювати . Відповідно, концентрація хлору теж зміниться і буде дорівнювати . Розрахуємо швидкість реакції в цей момент:

.

Знайдемо відношення швидкостей реакції:

.

Відповідь: швидкість реакції зменшиться у вісім разів.

Приклад 2. В який бік зміститься рівновага в реакції при підвищенні тиску?

Розв’язання:

Згідно з принцином Ле-Шательє, якщо змінити одну з умов, при яких система знаходиться у стані хімічної рівноваги, наприклад температуру, тиск чи концентрацію, то рівновага зміщується у напрямку реакції, що є протидіючим проведеній зміні.

Зміщення рівноваги при зміні тиску шляхом стиснення суміші реагуючих речовин може мати місце, коли в реакції беруть участь газоподібні речовини. При цьому рівновага зміщується у бік тієї реакції, яка ослаблює проведену зміну, тобто зменшує тиск, якщо він був збільшений, та збільшує, якщо він був зменшений.

Але в замкнутому просторі при постійній температурі зміна тиску в наслідок реакції може відбуватися тільки у тому випадку, якщо реакція супроводжується зміною загального числа молекул газоподібних речовин.

Реакція, яку ми розглядаємо, супроводжується зміною загального числа молекул газоподібних речовин. Це означає, що зміна тиску буде приводити до зміщення рівноваги. При перебігу прямої реакції число молекул газоподібних речовин зменшується (було 4, стало 2), тому підвищення тиску приведе до зміщення рівноваги у бік прямої реакції.

Відповідь: рівновага зміститься у бік прямої реакції.

 

Приклад 3. Константа рівноваги зворотньої реакції дорівнює 1. Розрахувати рівноважні концентрації усіх речовин, якщо відомо, що на початку реакції в системі знаходилось 60 моль речовини та 40 моль речовини . Об’єм системи 10 л.

Розв’язання:

С о, моль/л 6 4 - -

С, моль/л - - х х

[ ], моль/л 6-х 4-х х х

1) Розрахуємо початкові концентрації речовин та :

де n -кількість молів розчиненої речовини, ;

V - об’єм системи, .

; .

На початку реакції концентрації речовин та дорівнюють 0 .

2) Припустимо, що внаслідок реакції утворюється по х речовин та .

3) Розрахуємо рівноважні концентрації усіх речовин: (залишилось), (залишилось), (утворилось), (утворилось).

4) Запишемо для реакції, яку ми розглядаємо, вираз константи рівноваги:

.

Після математичних перетворень одержимо:

.

5) Розрахуємо рівноважні концентрації усіх речовин:

, , , .

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З Дисципліни хімія. Загальні основи аналітичної хімії

Харківський державний університет харчування та торгівлі.. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Питання та задачі до контрольних робіт з теми

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Та матеріалів
Будова атому. “Ядерна модель атому” Резерфода. Будова електронної оболонки по Бору. Енергетичний стан електрона в атомі. Розташування електронів за рівнями, підрівнями та орбіталями у стаціонарному

Тема 1.5 Розчини та теорія електролітичної дисоціації
  Характеристика розчинів. Поняття про розчини, розчинник та розчинену речовину. Рідкі розчини. Значення розчинів в аналізі й переробці сировини, а також у виробництві матеріалів.

Тема 1.7 Рівновага у розчинах малорозчинних сполук
  Теоретичні умови осадження малорозчинних сполук. Правило добутку розчин-ності та його використання в практиці хімічного аналізу. Умови утворення і розчинення осадів. Фактор

Тема 1.10 Систематичний аналіз катіонів та аніонів
  Якісний хімічний аналіз. Розвиток аналітичної хімії. Предмет та методи аналітичної хімії. Макро-, напівмікро-, мікро-, ультрамікрометоди якісного аналізу. Способи виконання аналітич

Тема 1.14 Об’ємний (титриметричний) аналіз
  Метод нейтралізації. Сутність, основні поняття, техніка та обладнання. Класифікація методів об’ємного аналізу за способом титрування та типом реакції, що застосовується. Точка еквів

Тема 1.15 Гравіметричний (ваговий) аналіз
Аргентометрія. Сутність, позитивні та негативні сторони вагового методу, та сфери його застосування. Техніка рботи, обладнання та розрахунки у гравіметрії. Основні вимоги до осаджуваної та вагової

Приклади рішення типових задач з теми
“Класи неорганічних сполук” Приклад 1. Назвіть наступні хімічні сполуки, катіони та аніони: а)

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Класи неорганічних сполук” 1. Назвати оксиди, що мають формули:

Приклади рішення типових задач з теми
“Основні закони хімії” Приклад 1. Густина газу за воднем дорівнює 14. Визначте густину цього газу за повітрям. Розв’язання: відношення

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Основні закони хімії” 21. Під час прожарювання 20,4 г бертолетової солі отримали калій хлорид та кисень. Треба за

Приклади рішення типових задач з теми
“Будова атому” Приклад 1. Скільки енергетичних рівнів мають атоми з порядковими номерами 16 та 19. Пояснити відповідь. Розв’язання

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Будова атому”   61. Яка сполука утворюється з атома елементу X, електронна оболонка якого має чотири енергетичних рівні, два електрони на зовнішньому рівні

Приклади рішення типових задач з теми
“Хімічний зв’язок” Приклад 1. Охарактеризувати механізм утворення іонного зв’язку. Розв’язання: Зв’язок такого типу зд

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага” 91. Швидкість хімічної реакції при концентраціях реагуючих речовин

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Теорія електролітичної дисоціації” 121.Сформулюйте основні положення теорії електролітичної дисоціації. 122.Що таке ступінь дисоціації та константа дисоціації? Н

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага у розчинах солей, які піддаються гідролізу”   № Які з наведених солей гідролізуються? Напишіть іонні та молекуля

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага у розчинах координаційних (комплексних) сполук”   226. Опишіть будову комплексної сполуки на прикладі калій гексаціаноферрату(ІІІ)? 227.

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага при перебігу окисно-відновних реакцій (ОВР)” 271. Що називають окисненням та відновленням, окисником та відновником? Назвіть речовини найбільш відомі як сильні

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Систематичний аналіз катіонів та аніонів” 301. Предмет та задачі аналітичної хімії. Чутливість аналітичних реакцій. 302. Умови виконання аналітичних реакцій. Збі

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Кількісний аналіз” 316. Які методи методи кількісного аналізу вам відомі? Чим відрізняються хімічні методи від фізичних та фізико-хімічних методів аналізу? 317.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  Варіант № Контрольна робота Номера контрольних завдань   № 1 1, 16, 31,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги