рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Питання та задачі до контрольних робіт з теми

Питання та задачі до контрольних робіт з теми - раздел Химия, З Дисципліни хімія. Загальні основи аналітичної хімії “Швидкість Хімічних Реакцій. Хімічна Рівновага” 91....

“Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага”

91. Швидкість хімічної реакції при концентраціях реагуючих речовин та дорівнює 1,2×10-3 . Розрахувати значення константи швидкості реакції. Чи однакова розмірність констант для різних реакцій?

92. При змішуванні газообразних речовин та перебігає хімічна реакція

Відомо, що через деякий час після початку реакції концентрація речовин дорівнювала: ; ; . Розрахувати вихідні концентрації речовин і.

93. Реакція перебігає згідно з рівнянням При певній температурі константа швидкості цієї реакції дорівнює 0,16. Вихідні концентрації реагуючих речовин Розрахувати початкову швидкість та швидкість реакції в момент, коли концентрaція водню зменшується вдвічі.

94. Як зміняться концентрації реагуючих речовин (вихідні концентрації та однакові), коли швидкість реакції, що перебігає згідно з рівнянням зменшиться в 100 разів?

95.Як зміниться швидкість реакції якщо реакційну суміш вдвічі збагатити киснем при сталому тиску?

96. Як зміниться швидкість реакції при збільшенні вдвічі: а) тиск у системі; б) об’єм системи (без зміни кількостей речовин); в) концентрацію йоду в системі?

97.У скільки разів слід збільшити тиск газової суміші, щоб швидкість реакції ) збільшилась у 1000 разів?

98. У скільки разів слід збільшити концентрацію речовини , щоб при зменшенні концентрації речовини у 4 рази швидкість реакції не змінилась?

99.Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 3. Як зміниться швидкість цієї реакції при збільшенні температури від 80 до 130°С?

100. На скільки градусів слід збільшити температуру системи, щоб швидкість реакції, яка в ній перебігає, збільшилась в 50 разів? Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 1,8.

101.Розрахувати температурний коефіцієнт швидкості реакції, якщо константа швидкості її при 100°С складає 6×10-4, а при 150°С - 7,2×10-2.

102. Температурний коефіцієнт швидкості однієї реакції дорівнює 3, другої - 4. При певній температурі константа швидкості другої реакції в 3 рази більше константи швидкості першої. На скільки слід збільшити температуру, щоб константа швидкості другої реакції в 5 разів була більша, ніж константа швидкості першої?

103. При температурі 100°С швидкість однієї реакції в 2 рази більше швидкості другої. Температурний коефіцієнт першої реакції дорівнює 2, другої - 4. При якій температурі швидкості обох реакцій зрівняються ?

104. Записати вирази констант для рівнянь таких зворотних реакцій:

1)

2)

3)

4)

105. Виразити константу рівноваги реакції через константи рівноваги реакцій:

1)

2)

3)

106. Виразити константу рівноваги кожної реакції через константи рівноваг трьох інших реакцій:

107. Розрахувати константу рівноваги в системі якщо відомо, що спочатку була приготовлена суміш, яка містила 4 моль нітроген(II) оксиду та 2 моль кисню, а в момент рівноваги в суміші залишилось 20 % початкової кількості нітроген(II) оксиду. Який тиск газової суміші в момент рівноваги, якщо реакція перебігає в закритому посуді об’ємом 1 л та вихідний тиск дорівнював 2,026×105 Па, а температура була сталою?

108. Хімічна реакція проходить в розчині згідно з рівнянням . Як зміниться її швидкість, якщо концентрацію збільшити в два рази, а концентрацію залишити незмінною.

109. Хімічна реакція проходить в розчині згідно з рівнянням . Як зміниться її швидкість, якщо концентрацію обох речовин збільшити в два рази?

110. В який бік зміститься рівновага в реакції при підвищенні тиску?

111. Хімічна реакція проходить в розчині згідно з рівнянням . Як зміниться її швидкість, якщо концентрацію обох речовин збільшити в два рази?

112. В який бік зміститься рівновага в реакції при підвищенні тиску?

113. Хімічна реакція проходить в розчині згідно з рівнянням . Як зміниться її швидкість, якщо збільшити тиск на реагуючу суміш в два рази, вважаючи, що реакція перебігає між газоподібними речовинами?

114. В який бік зміститься рівновага в реакції при зниженні тиску?

115. Хімічна реакція проходить в розчині згідно з рівнянням . Як зміниться її швидкість, якщо концентрацію зменшити в два рази, а концентрацію залишити незмінною.

116.В який бік зміститься рівновага в реакції при зниженні тиску?

117. Хімічна реакція перебігає в розчині згідно з рівнянням . Як зміниться її швидкість, якщо концентрацію обох речовин зменшити вдвічі?

118. В який бік зміститься рівновага в реакції при зниженні тиску (всі речовини знаходяться в газоподібному стані)?

119. Хімічна реакція перебігає в розчині згідно з рівнянням . Як зміниться її швидкість, якщо зменшити тиск на реагуючу суміш в два рази, вважаючи, що реакція перебігає між газоподібними речовинами?

120. В який бік зміститься рівновага в реакції при зниженні концентрації азоту?

 

2.11 Приклади рішення типових задач з теми

“Теорія електролітичної дисоціації”

 

Приклад 1. Якою є молярність розчину сульфатної кислоти з масовою часткою 15 % (?

Розв’язання: Молярна концентрація визначається кількістю молів розчиненої речовини в об’ємі розчину:

.

Відомо, що масова частка сульфатної кислоти складає 15 %. Це означає, що у 100 г розчину міститься 15 г сульфатної кислоти.

де - маса розчиненої речовини, ;

- молекулярна маса речовини,

=2×1+32+4×16=98

==0,15

де - маса розчину,

- густина розчину,

,

Відповідь:

Приклад 2. Яку масу натрій хлориду необхідно розчинити в колбі на 200 мл, щоб одержати 0,2 н. розчин?

Розв’язання: Нормальність розчину (молярна концентрація еквіваленту) дорівнює відношенню кількості моль еквівалентів розчиненої речовини до об’єму розчину:

Кількість моль розчиненої речовини визначають за формулою:

де - маса розчиненої речовини, ,

- еквівалентна маса речовини, .

Вираз для нормальної концентрації можна записати у вигляді: ,

.

Еквівалент складної речовини можна розрахувати за формулою:

,

де - молекулярна маса речовини,

- кількість атомів металу,

- валентність металу.

Відповідь:

 

Приклад 3. Розрахувати 0,1 н. розчину , якщо ступінь дисоціації складає 1 %.

Розв’язання: Дисоціацію амоніаку можна відобразити схемою:

Ступінь дисоціації дорівнює відношенню кількості молекул, що розпалися на іони до загальної кількості молекул, тобто

%.

Звідси ;

, .

Відповідь: .

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З Дисципліни хімія. Загальні основи аналітичної хімії

Харківський державний університет харчування та торгівлі.. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Питання та задачі до контрольних робіт з теми

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Та матеріалів
Будова атому. “Ядерна модель атому” Резерфода. Будова електронної оболонки по Бору. Енергетичний стан електрона в атомі. Розташування електронів за рівнями, підрівнями та орбіталями у стаціонарному

Розчини та теорія електролітичної дисоціації
  Характеристика розчинів. Поняття про розчини, розчинник та розчинену речовину. Рідкі розчини. Значення розчинів в аналізі й переробці сировини, а також у виробництві матеріалів.

Рівновага у розчинах малорозчинних сполук
  Теоретичні умови осадження малорозчинних сполук. Правило добутку розчин-ності та його використання в практиці хімічного аналізу. Умови утворення і розчинення осадів. Фактор

Систематичний аналіз катіонів та аніонів
  Якісний хімічний аналіз. Розвиток аналітичної хімії. Предмет та методи аналітичної хімії. Макро-, напівмікро-, мікро-, ультрамікрометоди якісного аналізу. Способи виконання аналітич

Об’ємний (титриметричний) аналіз
  Метод нейтралізації. Сутність, основні поняття, техніка та обладнання. Класифікація методів об’ємного аналізу за способом титрування та типом реакції, що застосовується. Точка еквів

Гравіметричний (ваговий) аналіз
Аргентометрія. Сутність, позитивні та негативні сторони вагового методу, та сфери його застосування. Техніка рботи, обладнання та розрахунки у гравіметрії. Основні вимоги до осаджуваної та вагової

Приклади рішення типових задач з теми
“Класи неорганічних сполук” Приклад 1. Назвіть наступні хімічні сполуки, катіони та аніони: а)

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Класи неорганічних сполук” 1. Назвати оксиди, що мають формули:

Приклади рішення типових задач з теми
“Основні закони хімії” Приклад 1. Густина газу за воднем дорівнює 14. Визначте густину цього газу за повітрям. Розв’язання: відношення

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Основні закони хімії” 21. Під час прожарювання 20,4 г бертолетової солі отримали калій хлорид та кисень. Треба за

Приклади рішення типових задач з теми
“Будова атому” Приклад 1. Скільки енергетичних рівнів мають атоми з порядковими номерами 16 та 19. Пояснити відповідь. Розв’язання

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Будова атому”   61. Яка сполука утворюється з атома елементу X, електронна оболонка якого має чотири енергетичних рівні, два електрони на зовнішньому рівні

Приклади рішення типових задач з теми
“Хімічний зв’язок” Приклад 1. Охарактеризувати механізм утворення іонного зв’язку. Розв’язання: Зв’язок такого типу зд

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Хімічний зв’язок” 76. Знайти ковалентний радіус елементів, виходячи з наступної довжини зв’язку

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Теорія електролітичної дисоціації” 121.Сформулюйте основні положення теорії електролітичної дисоціації. 122.Що таке ступінь дисоціації та константа дисоціації? Н

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага у розчинах солей, які піддаються гідролізу”   № Які з наведених солей гідролізуються? Напишіть іонні та молекуля

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага у розчинах координаційних (комплексних) сполук”   226. Опишіть будову комплексної сполуки на прикладі калій гексаціаноферрату(ІІІ)? 227.

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага при перебігу окисно-відновних реакцій (ОВР)” 271. Що називають окисненням та відновленням, окисником та відновником? Назвіть речовини найбільш відомі як сильні

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Систематичний аналіз катіонів та аніонів” 301. Предмет та задачі аналітичної хімії. Чутливість аналітичних реакцій. 302. Умови виконання аналітичних реакцій. Збі

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Кількісний аналіз” 316. Які методи методи кількісного аналізу вам відомі? Чим відрізняються хімічні методи від фізичних та фізико-хімічних методів аналізу? 317.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  Варіант № Контрольна робота Номера контрольних завдань   № 1 1, 16, 31,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги