рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Приклади рішення типових задач з теми

Приклади рішення типових задач з теми - раздел Химия, З ДИСЦИПЛІНИ ХІМІЯ Модуль 1 Загальні основи аналітичної хімії “Класи Неорганічних Сполук” Приклад 1....

“Класи неорганічних сполук”

Приклад 1. Назвіть наступні хімічні сполуки, катіони та аніони: а) , , ; б) , ; в) , ; г) , , .

Розв’язання:

а) назви оксидів можна побудувати двома способами:

- за допомогою числових префіксів: - дистибій триоксид, - діалюміній триоксид, - динітроген пентаоксид;

- вказуючи ступінь окиснення елемента у формі катіона: - стибій(III) оксид, - алюміній(III) оксид, - нітроген(V) оксид;

б) назви основ та амфотерних гідроксидів можна побудувати двома способами:

- називають катіон, додають слово “гідроксид” з відповідним числовим префіксом: - ферум дигідроксид, - алюміній тригідроксид;

- називають катіон та додають слово “гідроксид”, вказуючи ступінь окиснення: - ферум(II) гідроксид, - алюміній(III) гідроксид;

в) оскільки гідроген-катіон вказує на належність сполуки до кислот, то систематичну назву можна побудувати, використовуючи назву аніона замість прикметника, додаючи до нього іменник “кислота”: - хлоридна кислота, - сульфатна кислота.

Кислоти, назви яких походять від аніонів із суфіксом -ід (-ид), називають як бінарні сполуки гідроген-катіону: - гідроген хлорид.

Можна також зберегти традиційну назву: - хлороводнева кислота (хлороводень);

г) одноелементні катіони називають за елементом, що їх утворив, без зміни назви останнього, додаванням через дефіс слова “катіон” і вказівкою на ступінь окиснення або заряд. Ступінь окиснення вказують римською, а заряд арабською цифрою: - хром(II), хром(II)-катіон, хром(2+)-іон.

Назви одноелементних одноатомних аніонів складаються з коренів назв елементів із суфіксом -ид (-ід) та груповою назвою-іон, що пишеться через дефіс: - іодид-іон, - гідроксид-іон.

 

Приклад 2. У промисловості барій(II) оксид отримують шляхом нагрівання барій(II) нітрату, при цьому утворюється ще й нітроген(IV) оксид та кисень. Розрахувати, яку кількість барій(II) оксиду можна отримати з 5,2 кг барій(II) нітрату?

Розв’язання: Процес одержання барій(II) оксиду можна відобразити наступним рівнянням:

Згідно з цим рівнянням з 1 моль утворюється 1 моль .

де - 137,3+14×2+16×6=261,3

Розрахуємо кількість барій(II) нітрату, що прореагувало:

Це означає, що утворилось 19,9 барій(II) оксиду.

,

=3,05

Відповідь:

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З ДИСЦИПЛІНИ ХІМІЯ Модуль 1 Загальні основи аналітичної хімії

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ... МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Приклади рішення типових задач з теми

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Та матеріалів
Будова атому. “Ядерна модель атому” Резерфода. Будова електронної оболонки по Бору. Енергетичний стан електрона в атомі. Розташування електронів за рівнями, підрівнями та орбіталями у стаціонарному

Тема 1.5 Розчини та теорія електролітичної дисоціації
  Характеристика розчинів. Поняття про розчини, розчинник та розчинену речовину. Рідкі розчини. Значення розчинів в аналізі й переробці сировини, а також у виробництві матеріалів.

Тема 1.7 Рівновага у розчинах малорозчинних сполук
  Теоретичні умови осадження малорозчинних сполук. Правило добутку розчин-ності та його використання в практиці хімічного аналізу. Умови утворення і розчинення осадів. Фактор

Тема 1.10 Систематичний аналіз катіонів та аніонів
  Якісний хімічний аналіз. Розвиток аналітичної хімії. Предмет та методи аналітичної хімії. Макро-, напівмікро-, мікро-, ультрамікрометоди якісного аналізу. Способи виконання аналітич

Тема 1.14 Об’ємний (титриметричний) аналіз
  Метод нейтралізації. Сутність, основні поняття, техніка та обладнання. Класифікація методів об’ємного аналізу за способом титрування та типом реакції, що застосовується. Точка еквів

Тема 1.15 Гравіметричний (ваговий) аналіз
Аргентометрія. Сутність, позитивні та негативні сторони вагового методу, та сфери його застосування. Техніка рботи, обладнання та розрахунки у гравіметрії. Основні вимоги до осаджуваної та вагової

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Класи неорганічних сполук” 1. Назвати оксиди, що мають формули:

Приклади рішення типових задач з теми
“Основні закони хімії” Приклад 1. Густина газу за воднем дорівнює 14. Визначте густину цього газу за повітрям. Розв’язання: відношення

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Основні закони хімії” 21. Під час прожарювання 20,4 г бертолетової солі отримали калій хлорид та кисень. Треба за

Приклади рішення типових задач з теми
“Будова атому” Приклад 1. Скільки енергетичних рівнів мають атоми з порядковими номерами 16 та 19. Пояснити відповідь. Розв’язання

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Будова атому”   61. Яка сполука утворюється з атома елементу X, електронна оболонка якого має чотири енергетичних рівні, два електрони на зовнішньому рівні

Приклади рішення типових задач з теми
“Хімічний зв’язок” Приклад 1. Охарактеризувати механізм утворення іонного зв’язку. Розв’язання: Зв’язок такого типу зд

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Хімічний зв’язок” 76. Знайти ковалентний радіус елементів, виходячи з наступної довжини зв’язку

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага” 91. Швидкість хімічної реакції при концентраціях реагуючих речовин

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Теорія електролітичної дисоціації” 121.Сформулюйте основні положення теорії електролітичної дисоціації. 122.Що таке ступінь дисоціації та константа дисоціації? Н

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага у розчинах солей, які піддаються гідролізу”   № Які з наведених солей гідролізуються? Напишіть іонні та молекуля

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага у розчинах координаційних (комплексних) сполук”   226. Опишіть будову комплексної сполуки на прикладі калій гексаціаноферрату(ІІІ)? 227.

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага при перебігу окисно-відновних реакцій (ОВР)” 271. Що називають окисненням та відновленням, окисником та відновником? Назвіть речовини найбільш відомі як сильні

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Систематичний аналіз катіонів та аніонів” 301. Предмет та задачі аналітичної хімії. Чутливість аналітичних реакцій. 302. Умови виконання аналітичних реакцій. Збі

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Кількісний аналіз” 316. Які методи методи кількісного аналізу вам відомі? Чим відрізняються хімічні методи від фізичних та фізико-хімічних методів аналізу? 317.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  Варіант № Контрольна робота Номера контрольних завдань   № 1 1, 16, 31,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги