рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хіміч-ного і біологічного забруднення. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС

Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хіміч-ного і біологічного забруднення. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС - раздел Химия,     Міністерство Освіти І Науки, Молоді Та Спорту...

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

Кафедра товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки

 

Методичні вказівки

  Харків 2012 Автори: к.т.н., професор Одарченко М. С.

Додатки

1. Порядок дій працівників хімічно небезпечного об'єкта в разі 28

виникнення аварії з виливом (викидом) небезпечних хімічних
речовин на ньому

2. Табло чергового диспетчера ХНО 30

3. Приклади розрахунків 31

4. Стисла характеристика деяких НХР 37

Використана література 38

 

 

Вступ

З 2011 року у вищих навчальних закладах України введено нову програму нормативної дисципліни обов’язкового вибору “ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ”. У цій програмі значно посилено вимоги до випускників ВНЗ по практичному моніторингу обстановки при різноманітних надзвичайних ситуаціях, вмінню аналізувати ситуацію, творчо мислити та приймати правильні рішення для захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей від вражаючих чинників надзвичайних ситуацій.

Методичні вказівки розроблені для використання студентами усіх спеціальностей при виконанні практичної роботи з теми 1.4 “Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку НС” та розрахунково-графічної роботи з теми 1.5 “Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС“

Оцінювання знань студентів при виконанні практичних робіт здійснюється згідно табл. 1.
Назва теми Обсяг, годин № заняття Зміст практичного заняття Форми поточного контролю Оцінка min-max балів
д/в з/в
1 2 3 4 5 6 7
Змістовий модуль 1
1.4. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хіміч-ного і біологічного забруднення   Розв’язування типових завдань з оцінки радіаційної та хімічної обстановки.   Співбесіда опитуван-ня 3-6
1.5. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС     Розв’язання типових завдань з оцінки обстановки при затопленнях. Тест Співбесіда опитуван-ня 3-6

Моніторинг ситуації при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах є одним із найскладніших розділів цього завдання. Необхідність використовувати велику кількість вхідних параметрів, виконувати складні математичні обчислення, знати основи топографії – викликали у студентів деякі труднощі.

“Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті”, прийнята 2001р., значно спростила розрахунки при виконанні подібних завдань.

Дані методичні вказівки розроблені на основі “Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті”, затвердженої 27 березня 2001р. наказом № 73/82/64/122 МІНІСТЕРСТВОМ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Терміни і визначення

Методика передбачає проведення розрахунків для планування заходів щодо захисту населення тільки на висотах до 10 м над поверхнею землі (приземному… Методика подається у вигляді таблиць, що унеможливлює тривалі розрахунки і дає… Порядок дій працівників хімічно небезпечного об'єкта у разі виникнення аварії з виливом (викидом) небезпечних хімічних…

Застосування методики прогнозування

Методичні вказівки окрім застосування студентами на практичних заняттях можуть також використовуватись формуваннями цивільного захисту для оперативного та аварійного моніторингу пов’язаного з аваріями на небезпечних хімічних об’єктах (далі ХНО) з викидами небезпечних хімічних речовин (далі НХР).

 

Довгострокове (оперативне) прогнозування

3.1.1. Для довгострокового (оперативного) прогнозування використовуються такі дані: - загальна кількість НХР для об'єктів, які розташовані в небезпечних районах… - кількість НХР в одиничній максимальній технологічній ємкості для інших об'єктів. У цьому разі приймається розлив НХР…

Аварійне прогнозування

3.2.1. Для аварійного прогнозування використовуються такі дані: - загальна кількість НХР на момент аварії в ємкості (трубопроводі), на якій… - характер розливу НХР на підстильній поверхні ("вільно" або "у піддон");

Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря

Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км   Кіль-кість НХР, т Т пові-тря, оС інверсія хлор аміак …

Додаток 1

Під час виникнення аварії з небезпечними хімічними речовинами на ХНО… Черговий диспетчер ХНО, отримавши повідомлення про аварію з НХР, повинен негайно сповістити персонал ХНО, оперативному…

Додаток 2

  аміак Кількість Т інверсія ізотермія Глибина, км -20° С 0° С +20°… Телефони для оповіщення Сектор Назва об’єкту …  

Додаток 3

 

Приклади розрахунків

Приклад 1. Для складання планів реагування і захисту населення необхідно провести довгострокове (оперативне) прогнозування для нижче визначених… На хімічно небезпечному об'єкті, який розташований на відстані 9 км від… Додаткові дані. На карті визначаємо, що населений пункт має глибину 5 км і ширину 4 км. Площа населеного пункту…

Порядок нанесення даних на карту

В напрямку 800 з місця аварії (малюнок 1). В масштабі мапи місцевості відкладаємо відрізок довжиною рівною глибині розповсюдження хмари НХР. В…    

Додаток 5

Стисла характеристика деяких НХР Хлор

1. Основні властивості: зеленувато-жовтий газ з характерним запахом, важчий за повітря, малорозчинний у воді, при викиді в атмосферу димить. Накопичується у низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях тощо. 2. Вибухо- та пожежонебезпечність: не горючий. Ємкості можуть вибухати в разі нагрівання.

Використана література

 

1. Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті : Постанова кабміну України: від 27.03. 2001. -№73/82/64/122. – К. – 2001. – 33 с.

2. Про об’єкти підвищеної небезпеки : Закон України 18 січня 2001 р.
№ 2245-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 15. – Ст. 73.

3. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру : Закон України // Голос України. – 2000. –
25 липня (N131-132).

4. Про затвердження Положення про організацію оповіщення і звя’зку у надзвичайних ситуаціях : Постанова КМ України : прийнята 15.02.99 № 2

5. Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру : Постанова КМ України: прийнята 03.08.1998.-№1198: із зм. і доп., внесеними постановою КМ України від 24.09.99 №1763.

6. Стеблик М. І. Цивільна оборона та цивільний захист : підручник /
М. І. Стеблик. – К. : Знання-Прес, 2007. – 487 с.

7. Збірник нормативно-правових актів з питань надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру / під заг. ред. В. В. Дурдинця :
Вип. 3: – Київ: Агенство Чорнобильінтерінформ, 2005. – 532 с.

8. Михайлик В. И. Оценка химической обстановки при авариях : методические указания / В. И. Михайлик. – Х., 2002.

9. Михайлик В. І. Тести поточного контролю з теми «Прилади хімічної та радіаційної розвідки» / В. І. Михайлик. – Харків, 2004.

 

 

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Укладачі:

ОДАРЧЕНКО Микола Семенович

МИХАЙЛИК Володимир Іванович

СЮСЕЛЬ Олена Олександрівна

 

 

Методичні вказівки

з дисципліни «Цивільний захист» до практичної роботи на тему: «Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку НС» для студентів усіх спеціальностей

 

 

Підписано до друку Формат 60х84 1/16. Папір офсет. Друк офс.

Умов.-друк. арк. . Тир. 20 прим. Зам. № .


Видавець та виготовлювач

Харківський державний університет харчування та торгівлі

61051, Харків-51, вул. Клочківська, 333

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

ДК №2319 від 19.10.2005 р.

 

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Прогнозування обстановки та планування заходів захисту
Завчасне виявлення та оцінка очікуваної радіаційної або хімічної обстановки що можуть виникнути на території досліджуваного об єкта.. Виявлення та оцінка очікуваної хімічної обстановки що може виникнути на.. Робота виконується з використанням стандартного бланка Картка очікуваної інженерної пожежної радіаційної чи..

Прогнозування, оцінка наслідків і збитків при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах та проведення захисних заходів
Національний університет львівська політехніка.. прогнозування оцінка наслідків і збитків при аваріях на хімічно небезпечних об єктах та проведення захисних заходів..

Лекція з нормативної дисципліни: Цивільний захист. Планування заходів з питань цивільного захисту
З нормативної дисципліни Цивільний захист.. Тема Планування заходів з питань цивільного захисту.. Час хвилин..

Моніторинг та розвиток виникнення надзвичайних ситуацій. Характеристика вогнищ ураження та методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухі. Лекція №3. Оцінка обстановки надзвичайної ситуації
Житомирський державний університет імені івана франка.. фiзико математичний факультет кафедра охорони.. зміст вступ лекція моніторинг та розвиток виникнення надзвичайних ситуацій..

Змістовий модуль. Засоби захисту військ від радіаційного, хімічного, біологічного зараження. Засоби індивідуального та колективного захисту
З навчальної дисципліни. Для проведення групового заняття.. З навчальної дисципліни.. Військова підготовка..

Сутність планування і етапи планування
Це потребує як від підприємницьких структур, так і від органів державного управління досконалого володіння такою складною галуззю науки та.. Суттєва різниця між планом і прогнозом полягає в тому, що план – це.. Плани мають відображати всі стадії процесу розширеного відтворення: виробництво суспільного продукту, його розподіл..

До виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни безпека життєдіяльності оцінка хімічної обстановки при аваріях
Національна металургійна академія України.. методичні вказівки..

Захисні споруди цивільного захисту з дисципліни «Цивільний захист»
Одеська державна академія будівництва та архітектури.. кафедра організації будівництва та охорони праці методичні.. зміст..

Поэтому, когда, допустим, больше хороших людей, и обстановка более хорошая. Когда больше плохих людей, то и обстановка более негативная
Задали вопрос просчитываем звезды и земли а что дает каждая земля звезда в..

Визначення об’єкта інтелектуальної власності (ІВ) для захисту. Державний захист об’єкта ІВ. Оформлення відповідних документів
Упорядники з в дудар в і каук в в голян..

0.042
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам