рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Ботаніка

Ботаніка - раздел Биология, Загальна біологія Будова Рослин (Є. Є. Федосова)................................... .......

Будова рослин (Є. Є. Федосова)................................... ..... 225

Рослинні тканини...................................................... . 225

Вегетативні органи.................................................. .... 232

Квітка, плід, насіння............................,...................... 263

Рослина — цілісний організм........................................ . 282

Бактерії (О. В. Самсонов) ............................................... 285

Водорості (Є. Є. Федосова).............................................. 291

Царство Гриби (О. В. Самсонов)..................................... 300

Лишайники (Є. Є. Федосова).......................................... 309

Підцарство Вищі рослини (Т. І. Самойленко).................. 314

 

Відділ Мохоподібні, або Бріофіти................................. 315

Відділ Папоротеподібні, або Поліподіофіти................... 319

Відділ Хвощоподібні, або Еквізетофіти.......................... 322

Відділ Плауноподібні, або Лікоподіофіти...................... 323

Відділ Голонасінні, або Пінофіти (Є. Є. Федосова)......... .. 324

Відділ Покритонасінні, або Магноліофіти

(Є. Є. Федосова).......................................................... 329

ЗООЛОГІЯ

Тип Найпростіші (О. В. Самсонов).................................. 341

Клас Саркодові ......................................................... . 343

Клас Джгутикові........................................................ 345

Клас Споровики ......................................................... 347

Клас Інфузорії ........................................................... 349

Тип Кишковопорожнинні (О. В. Самсонов)...................... 352

Клас Гідрозої............................................................. 353

Клас Сцифомедузи ..................................................... 356

Клас Коралові поліпи................................................. 358

Тип Плоскі черви (О. В. Самсонов)................................ . 359

Клас Війчасті черви ................................................... 360

Клас Стьожкові черви................................................. 362

Клас Сисуни, або Трематоди ........................................ 365

Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви (О. В. Самсонов)... 367

Клас Круглі черви, або Нематоди............................ ..... 368

Тип Кільчасті черви, або Кільчаки (О. В. Самсонов, А. О. Слюсарев)............................................................ . 374

Тип Молюски, або М'якуни (О. В. Самсонов) ................... 380

Клас Черевоногі......................................................... 381

Клас Двостулкові........................................................ 382

Клас Головоногі ......................................................... 385

Тип Членистоногі (О. В. Самсонов, А. О. Слюсарєв)....... . 386

Клас Ракоподібні........................................................ 389

Клас Павукоподібні.................................................... 394

Клас Комахи.............................................................. 398

Тип Хордові (О. В. Самсонов, А. О. Слюсарєв).................. 415

Клас Ланцетники....................................................... 416

Надклас Риби ............................................................ 419

Клас Земноводні......................................................... 430

Клас Плазуни ............................................................ 437

Клас Птахи................................................................. 443

Клас Ссавці ............................................................... 456

ЛЮДИНА ТА її ЗДОРОВ'Я

Анатомія, фізіологія і гігієна людини (В. П. Сисмєєв)...... 469

Гігієнічні аспекти охорони навколишнього середовища

(В. 77. Сисмєєв)............................................................. 470

Загальний огляд організму людини (В. П. Сисмєєв)......... 471

Опорно-рухова система (В. П. Сисмєєв)............................ 478

Огляд м'язової системи людини (В. П. Сисмєєв).............. 491

Кров (В. П. Сисмєєв) ..................................................... 495

Кровообіг (В. П. Сисмєєв)............................................... 502

Дихання (В. М. Мухін) ................................................. 509

Травлення (В. М. Мухін)............................................... 519

Вітаміни (В. М. Мухін) ................................................. 534

Виділення (В. М. Мухін)............................................... 538

Шкіра (В. М. Мухін)..................................................... 541

Нервова система (В. М. Мухін) ...................................... 547

Вища нервова діяльність (В. М. Мухін).......................... 561

Аналізатори. Органи чуття та їх значення (В. М. Мухін) 581

Залози внутрішньої секреції (В. М. Мухін) .................... 594

Розвиток організму людини (В. П. Сисмєєв)................... 599

Додаток (А Я. Щеулов)............................................ 605

Предметний покажчик.................................. 609

 

 

Біологія— наука про життя. Нині — це комплекс наук про живу природу. Об'єктом вивчення біології є живі організми — віруси, бактерії, водорості, гриби, лишайники, вищі рослини та тварини (від найпрос­тіших одноклітинних організмів до людини), їх різноманітність, будова тіла й органів, розвиток, поширення, еволюція та форми співіснування в екологічних системах.

Перші відомості про живі організми почала нагромаджувати ще первісна людина. Живі організми давали їй їжу, матеріал для одягу і житла. Вже тоді людина не могла обійтися без знань про власти­вості рослин, місця їх зростання, строки дозрівання насіння і плодів, місця мешкання і звички тварин, на яких вона полювала, хижих і отруйних тварин, які могли загрожувати її життю. Так поступово накопичувалися відомості про живі організми.

Приручення тварин та спроби вирощування рослин потребували глибших відомостей про живі істоти. Значний фактичний матеріал про живі організ­ми зібрав відомий лікар Давньої Греції Гіппократ (близько 460—377 р. до н. є.). Це були відомості про будову тіла тварин і людини, кістки, м'язи, сухо­жилки, головний і спинний мозок. Перша велика праця із зоології належить давньогрецькому філософу Аристотелю (384—322 р. до н. є.), який описав понад 500 видів тварин. Аристотель цікавився будо­вою тіла і способом життя тварин, започаткував науку зоологію. Першу спробу систематизувати знан­ня про рослини зробив давньогрецький природодослідник Теофраст (372—287 р. до н. є.). Розширен­ням знань про будову людського тіла наука завдячує римському лікарю і природодосліднику Галену (близько 130—200 р. к. є.), який досліджував будову організму тварин, розтинаючи трупи мавп. Результати його праці впливали на розвиток природознавства і медицини упродовж кількох століть.

В епоху середньовіччя під гнітом церкви наука розвивалася дуже повільно. Важливим рубежем у розвитку науки стала епоха Відродження. Вже у XVIII ст. почали розвиватися як самостійні науки ботаніка, зоологія, анатомія людини, фізіологія.

Поступово нагромаджувалися відомості про різноманітність видів, будову тіла тварин і людини, індивідуальний розвиток, функції органів рослин і тварин. Упродовж багатовікової історії розвитку біології найвизначнішими віхами у вивченні органічного світу можна вважати впровадження принципів систематики, запропонованих К. Ліннеєм; винайдення мікроскопа; створення Т. Шванном клітинної теорії; створення Ч. Дарвіном еволюційної теорії; відкриття Г. Менделем основних закономірностей спадковості; використання електронної мікроскопії для біологічних досліджень; розшифрування гене­тичного коду; створення вчення про біосферу.

Нині науці відомо близько 1 млн 500 тис. видів тварин і понад 500 тис. видів рослин. Вивчення розмаїття рослин і тварин, особливостей будови їхніх організмів та життєдіяльності має велике значення для з'ясування їх ролі в існуванні біосфери. Біологічні науки — основа для розвитку рослинництва, тваринництва, медицини, біотехнології.

Найдавніші біологічні науки — анатомія і фізіо­логія людини — становлять теоретичний фундамент медицини. Кожна людина повинна мати уявлення про будову і функції власного організму, щоб у ра­зі потреби зуміти надати першу допомогу, свідомо оберігати своє здоров'я і дотримуватись правил гі­гієни.

Упродовж століть ботаніка, зоологія, анатомія і фізіологія розвивалися як самостійні, ізольовані науки. Лише в XIX ст. було виявлено закономірності, спільні для всіх живих істот. Так виникли науки, що вивча­ють загальні закономірності життя. До них належать: цитологія — наука про клітину; генетика — наука про мінливість і спадковість; екологія — наука про взаємозв'язки організмів із середовищем і між собою у природних угрупованнях тощо. У курсі загальноосвітньої школи основи цих наук є предметом вивчен­ня загальної біології.

Пропонована читачам книга рекомендована для учнів спеціалізованих шкіл, ліцеїв та гімназій біологічного спрямування. Нею також можуть скористатися вступники до університетів, сільськогосподарських, лісотехнічних, медичних та педагогічних вищих навчальних закладів. Посібник написано відповідно до навчальної програми для учнів старших класів загальноосвітньої школи.

Деякі програмні матеріали у посібнику подано конспективно, бо вони легко засвоюються учнями всіх рівнів навчання, інші — дещо ширше, що важливо для створення повнішого уявлення про той чи інший розділ біології. Виклад матеріалу розпочинається з розділу "Загальна біологія" для формування загально біологічних понять на ранніх етапах вивчення цього предмета. Саме тому спочатку розглядаються будова і функції клітин, потім явища розмноження, індивідуального розвитку, спадковості та мінливості. Завершується розділ відомостями з еволюційного вчення та екології. Саме така послідовність дасть змогу творчо, з розумінням підійти до вивчення на­ступних розділів ("Ботаніка", "Зоологія", "Людина та її здоров'я"), свідомо використовувати загально-біологічні уявлення про закономірності життя представників різних царств живої природи. У посібни­ку поряд Із загальновживаними поняттями в міру можливості використано і наукову термінологію, що полегшує перехід від вивчення шкільного курсу до подальшого поглибленого засвоєння матеріалу у вищому навчальному закладі.

Посібник ілюстровано. Малюнки значно поліпшать засвоєння матеріалу. У процесі вивчення окремих розділів біології потрібно навчитися розв'я­зувати задачі, тому в додатку вміщено приклади розв'язування типових задач з молекулярної біології та генетики. Наприкінці кожного розділу наведено запитання для самоконтролю рівня засвоєння матеріалу.

Під час складання цього посібника авторський колектив — співробітники кафедри біології Донецького медичного університету та редактор і перекладач, доцент кафедри фізіології людини і тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка — використали свій багаторічний досвід викладання цього предмета на підготовчих відділеннях і приймання вступних іспитів.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Загальна біологія

Автори а о слюсарєв о в самсонов в м мухін є є федосова а п.. редакція літератури з природничих наук редактори я а серебрякова л є канівєць..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Ботаніка

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальна біологія
Клітинні і неклітинні форми життя (А П. Щеулов).......... 10 Будова і функції клітини (А П. Щеулов)......................... 13 Хімічна організація клітини (А П.

Клітинні і неклітинні форми життя
Основними формами життя на Землі є організми клітинної будови. Цей тип організації характерний для всіх видів живих істот, за винятком вірусів, які розглядають як неклітинні форми життя. Вони насті

І перетворення енергії в клітині
Обмін речовин — загальна властивість, характерна для всіх живих організмів. Загальнобіологічна суть обміну речовин як специфічної властивості живої матерії полягає в тому, що

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів
  Розмноження, або відтворення собі подібних, € не­від'ємною властивістю всіх живих організмів — від вірусів до людини. Цей процес забезпечує існування в часі кожного виду рослин і тв

Основні закономірності спадковості
Генетика — наука про закономірності спадковості і мінливості. Спадковістю називають властивість організмів повторювати в ряді поколінь подібні ознаки і забезпечу­вати специфічний хара

Селекція рослин,тварин, мікроорганізмів
Селекція (лат. selectio — добір) — наука про створення нових і поліпшення Існуючих сортів культурних рослин, порід свійських тварин і штамів мікроорганізмів, які ви­користовує людина.

Еволюційне вчення
Загальна характеристика біології в додарвінівський період На Землі існує величезна різноманітність видів тварин і рослин. Кожний вид добре пристосований до умов існування. Звідки така різн

Порівняльно-анатомічні докази еволюції
Ще в першій половині XIX ст. було отримано дані, які підтверджували єдність походження всього органічного світу. До них належить виявлення клітинної будови рослин, тварин і люди­ни. Видатний францу

Походження людини
  Питання про походження людини належить до числа найважливіших питань світогляду. На різних етапах су­спільного розвитку робились спроби пояснити, як саме з'я­вилась людина і яке міс

Основи екології
Екологія — біологічна наука, що вивчає взаємовідноси­ни організмів і середовища, організацію І функціонування надорганізмених систем: популяцій, біогеоценозів і біо­сфери. Вона тісно пов'

Біосфера і людина
Біосфера та її межі. Термін "біосфера" запропонував австрійський учений Е. Зюс, хоча перші уявлення про біо­сферу як "зону життя" і зовнішню оболонку Землі належать Ж. Б. Ламарк

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги