рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розділ 14

Розділ 14 - раздел Биология, Методика навчання біології Матеріальна База Навчання Біології ♦ ...

МАТЕРІАЛЬНА БАЗА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ

Значення й загальна характеристика матеріальної бази
навчання біології

Кабінет біології

Куточок живої природи

Шкільна навчально-дослідна земельна ділянка

Зміст та організація роботи учнів на шкільній навчально-
дослідній земельній ділянці


 
 

 

14.1

< Значення й загальна

характеристика матеріальної бази ,
навчання біології І

У

процесі вивчення біології учні загальноос­вітніх навчальних закладів не лише засвою­ють певну суму теоретичних знань, а й набувають практичних нави- і чок. Адже школа не тільки має забезпечувати опанування учнями тео­ретичних і практичних знань і вмінь з основ біології, екології та сільськогосподарського виробництва, а й прищеплювати їм любов до ; праці, створювати оптимальні умови для задоволення різнобічних ін- І тересів дітей, розвивати їхні здібності й творче мислення, орієнтувати їх на вибір професій, пов'язаних із біологією, екологією та сільськогос­подарським виробництвом.

Одним із найефективніших способів досягнення поставленої мети є активне впровадження масового дослідництва в процесі роботи учнів у кабінетах-лабораторіях, куточках живої природи, теплицях та оранже­реях, на шкільних навчально-дослідних земельних ділянках. Для цього учні проводять лабораторні роботи та досліди з рослинами й тварина­ми в кабінеті біології школи, куточку живої природи, на навчально-до­слідній земельній ділянці.

Зрозуміло, що в кожній школі має бути відповідна навчально-мате­ріальна база (рис. 14.1): кабінет біології з препараторською кімнатою

,474 


Розділ 14 Матеріальна база навчання біології

й куточком живої природи, навчально-дослідна земельна ділянка з бо­танічним і зоологічним відділами, теплиця, наочні посібники, лабора­торне обладнання, сільськогосподарський інвентар, а також науково-методична література для вчителя й науково-популярна — для учнів.


       
 
 
   

"абінет біології є місцем проведення навчаль-іо-виховної роботи з біології на уроках і в позаурочний час, що здійснюється за комплексного використання за­собів навчання, демонстрування дослідів, виконання самостійних екс­периментальних, лабораторних, практичних робіт, роботи з книгою, довідковим та роздатковим матеріалом.

У кабінеті біології має бути три приміщення: клас-лабораторія, пре­параторська й куточок живої природи. Бажано, щоб усі вони розташо­вувалися на першому поверсі й поблизу до вхідних дверей.

Якщо немає препараторської кімнати, то лабораторні шафи з нав­чальним обладнанням розставляють у класі-лабораторії біля проти­лежної від вікон стіни або в простінках між вікнами.

Вибираючи приміщення для кабінету біології, слід звернути увагу на те, щоб вікна не затінялися зеленими насадженнями й щоб кімнати були забезпечені водою.

Оснащення кабінету біології.До нього входять:

• повний комплект навчального обладнання з біології;

• комплект технічних засобів навчання та пристрої для їх викорис­
тання;

• комплект навчально-методичних посібників для вчителів відповід­
но до «Типових переліків навчально-наочних посібників та нав­
чального обладнання для загальноосвітніх шкіл»:

. картотека аудіовізуальних засобів, програми навчальних радіо- й телепередач;

. бібліотечка суспільно-політичної, науково-популярної, довідково-інформаційної та методичної літератури, підручники, журнали, не­обхідні в навчально-виховній роботі з біології;

• матеріали про охорону природи, про результати дослідної та інших
видів позакласиої й краєзнавчої роботи з біології; 


Розділ 14 Матеріальна база навчання біології

картотека дидактичних матеріалів, інструкції для виконання лабо­
раторних і практичних робіт, дослідів і спостережень;

• картотека навчального обладнання та наочних посібників для вив­
чення кожного розділу програми;

• навчально-наочні посібники, виготовлені учнями, їхніми батьками,
спонсорами школи;

• інструменти, матеріали для виготовлення та ремонту навчальних
посібників, інвентар, необхідний для догляду за рослинами й твари­
нами куточка живої природи;

. протипожежний інвентар, аптечка;

. інструкції з техніки безпеки та журнали вступного й періодичного інструктажу з техніки безпеки;

. інвентарна книга.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методика навчання біології

ББК я.. Розповсюдження й тиражування без офіційного дозволу видавництва заборонено.. Автори В Мороз А В Степанюк О Д Гончар Н Й Міщук..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розділ 14

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Короткопериодные биоритмы
Короткопериодные биоритмы это биоритмы с суточным или менее чем суточным периодом колебаний, это так называемые суточно-солнечные и ультрадианные ритмы. Основным суточно-солнечным цикло

Короткопериодные биоритмы
Короткопериодные биоритмы это биоритмы с суточным или менее чем суточным периодом колебаний, это так называемые суточно-солнечные и ультрадианные ритмы. Основным суточно-солнечным цикло

Запитання йзавдання
  1. Що вивчає методика навчання біології? 2. Що є предметом і об'єктом дослідження методики на­ вчання біології? 3. Яка структура загально

Компоненти процесу навчання біології
           

Залежність ефективності процесу навчання від активності учня
Суть цієї закономірності полягає в тому, що результати навчання уч­ня залежать від характеру навчально-пізнавальної діяльності й рівня розвитку його мотиваційної сфери. Єдність про

Цілі й завдання шкільної біологічної освіти
Iі ♦ Цілі біологічної освіти школярів ♦ Класифікація цілей і завдань шкільної біологічної освіти ♦

ИМІ 101
Розділ 5 Зміст шкільної біологічної освіти

Клітинно-організмовий популяційно-видовий екосистемний
Матеріальна єдність світу Єдність хімічного складу Структурна єдність із Єдність (структурна й організмів; поняття «живе клітинно-о

Формування світогляду
2.1. Філософсько-світоглядна підготовка учнів, вироблення в них цін­ нісного ставлення до життя, сенсу життя. 2.2. Розкриття основних засад і наукових принципів курсу (предмета).

Дидактична досконалість навчальної книги
5.1. Відповідність навчального матеріалу підручника його призначен­ ню як навчальної книги. 5.2. Системність і логічність викладу навчального матеріалу, вдалість структурування йог

Методичне забезпечення
6.1. Здійснення підручником функції керування навчально-пізнаваль­ ною діяльністю учнів. 6.2. Наявність методичного апарату забезпечення організації самостій­ ної роботи учнів.

Завдання, які сприяють формуванню міжпредметних умінь та навичок учнів
1. Міжпредметні завдання, які сприяють формуванню розумових умінь. ■ Приклад завдання на розвиток абстрактного мислення. Виявіть істот­ ну ознаку, яка лежить в основі тако

Завдання на закріплення основних методологічних знань
1. Завдання на складання міжпредметного тезауруса. Відомо, що тезаурус — це сукупність нагромаджених понять із пев­ної галузі науки. Скласти тезаурус — означає зрозуміти, які факти,

Запитання до дискусії
Рекомендована література Рекомендована література

Тат^а^ш^ш^^^тт 187
Розділ 6 Формування й розвиток біологічних понять, умінь і навичок запас термінів, часто не розуміючи, що вони означають. Бага

Формування вмінь і навичок учнів у процесі навчання біології
  Ф ормування понять нерозривно пов'язане з трансформацією знань у практичні вміння та н

Запитання до дискусії
Рекомендована література   1. Комиссаров

Методи навчання біології
♦ Функції методів навчання біології та їх класифікація ♦ Характеристика методів навчання біології ♦ Застосування методів проблемного навчання в

Форми навчання біології
♦ Сутність і класифікація форм навчання біології ♦ У

Форми навчання біології
♦ Сутність і класифікація форм навчання біології ♦ У

Особливості використання новітніх освітніх технологій у процесі навчання біології
З а означенням ЮНЕСКО, технологія навчан­ня — це системний метод створення, засто­сування й визначення всього процесу

Функції, форми та види контролю навчальних досягнень учнів
К онтроль знань, умінь і навичок учнів є бага­тофункціональною складовою навчального процесу, а саме виконує такі функції: контролювальн

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів, вимоги до його організації та проведення. Державна підсумкова атестація школярів із біології
  Як уже зазначалося, тематичне й підсумкове оцінювання є обов'язковими. Тематичне оцінювання націлює на перевірку знань учнів з однієї теми

Позаурочна робота
  З агальноосвітня школа не лише покликана да­ти учням

Позаурочні роботи в кабінеті біології та в куточку живої природи
виконуються переважно пізньої осені, взимку й ранньої весни. їхня орга­нізація зумовлюється насамперед необхідністю тривалих спостережень за об'єктами природи, які не вкладаються в розклад навчальн

Навички
Складання плану й перенесення його в мас­штабі на землю Розрахунок кількості добрив і насіння для певної площі Елементарне розпізнавання добрив, насіння, дикорослих і деяких сорті

Текст привітання юннатів
Перший юннат. Любий друже мій, юннате1. Уявляєш, скільки птах Може нищить, поїдати Гризунів, жуків, комах? Другийюннат. То ж птахи із нами в спілці По

Свято квітів
  Це свято доцільно проводити в період від червня до кінця вересня. Після огляду виставки квітів школярі бе

З біології
♦ Диференційований підхід до учнів у навчальному процесі ♦ Завдання, зміст і структура факультативних курсів із біо­ логії в середній загальноосвітній школі

Обладнання класу-лабораторії, робочих місць учителя та учнів
Приміщення лабораторії використовується для всіх видів навчальних занять із біології й має площу близько 70 м2, що дає змогу розмістити робочі місця вчителя та учнів, класну дошку, прист

Запитання йзавдання
  1. Для чого створюються навчальні заклади нового типу? 2. За якими принципами здійснюється організація навчаль­ но-виховного процесу в навчальних заклада

Система самоосвіти вчителя біології
    ♦ Основні функції сучасного вчителя біології ♦ Самоосвіта вчителя біології ♦ Вивчення передового педаг

Система самоосвіти вчителя біології
    ♦ Основні функції сучасного вчителя біології ♦ Самоосвіта вчителя біології ♦ Вивчення передового педаг

Цілі й завдання шкільної біологічної освіти
(А. В. Степанюк).................................................................................... 76 4.1. Цілі біологічної освіти школярів.......................

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги