рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Обладнання класу-лабораторії, робочих місць учителя та учнів

Обладнання класу-лабораторії, робочих місць учителя та учнів - раздел Биология, Методика навчання біології Приміщення Лабораторії Використовується Для Всіх Видів Навчальних Занять Із Б...

Приміщення лабораторії використовується для всіх видів навчальних занять із біології й має площу близько 70 м2, що дає змогу розмістити робочі місця вчителя та учнів, класну дошку, пристрої для встановлен­ня апаратури, засоби навчання, змінну тематичну експозицію.

Основні й допоміжні робочі місця вчителя та учнів обладнуються з урахуванням особливостей їхньої трудової діяльності й відповідно до вимог наукової організації праці (НОП) та ергономіки, а також техніки безпеки й естетики.

Робоче місце вчителя в лабораторії — це демонстраційний стіл, який встановлюється на узвишші й складається з двох частин: демон­страційної та препараторської. До демонстраційної частини підводять­ся вода, електричний струм, каналізація, підмикається пристрій для підсвічування демонстрованих об'єктів знизу. Препараторська части­на столу призначена для препарування об'єктів, розміщення обладнан­ня, дидактичного матеріалу. На ній монтується пульт дистанційного керування апаратурою, технічними засобами. Стіл обладнується лот­ками для зберігання підготовлених до уроку демонстраційних посібни­ків і препарувальних інструментів.

Робочі місця учнів у лабораторії— це двомісні лабораторні столи й стільці консольного типу різної висоти, що відповідають зростові уч­нів. До лабораторних столів від розподільного щита підводиться елект­ричний струм для освітлювачів мікроскопів.

У передній частині лабораторії встановлюються телевізор, комп'ю­тер (між демонстраційним столом і вікном), розміщується невелика


14.2 Кабінет біології

кімнатна теплиця для проведення дослідів із фізіології рослин відпо­відно до навчальної програми.

Передню стіну обладнують класною дошкою, екраном і щитом (із підведеним електрострумом та телеантеною).

Класна дошка лабораторії — настінна, з рухомими щитами й при­строями для демонстрування друкованих посібників. її середній щит слугує екраном і магнітною дошкою.

Бічну стіну використовують для тимчасових експозицій, інструкти­вних довідкових таблиць, навчально-наочних посібників до теми, що вивчається, учнівських робіт тощо.

Біля задньої стіни встановлюються: шафи для приладів та інших за­собів навчання, що використовуються під час самостійних робіт учнів; пересувний візок — підставка для технічних засобів навчання.

Якщо немає препараторської кімнати, то вздовж стін у лабораторії встановлюються спеціальні підставки для акваріумів, невеликих кім­натних рослин (які не затіняють вікна).

У лабораторії мають бути прилади для вимірювання температури й вологості повітря в приміщенні.

Оформлення лабора т ор і ї поділяється на постійне та змінне.

До постійного оформлення належать: два-три портрети видатних учених-біологів, матеріали про еволюцію органічного світу та його класифікацію, перспективи розвитку сільського господарства, приро­доохоронні заходи.

На тимчасових експозиційних стендах невеликих розмірів роз­міщуються матеріали до певних розділів програми, до визначних дат у галузі біології, інформація про новітні досягнення біологічної науки, про результати дослідної роботи учнів, краєзнавчі матеріали, списки рекомендованої літератури, рекомендації вчителя щодо виконання практичних завдань зі збирання й оформлення гербаріїв, колекцій то­що. Матеріали експозицій замінюються з переходом до вивчення іншо­го розділу програми.

Обладнання препараторської.Препараторська — це приміщення, яке має виходи в лабораторію та в коридор і призначається для збе­рігання й підготовки до використання засобів навчання, демонстрацій­ного, лабораторного та екскурсійного обладнання.

У препараторській розміщуються:

• секційні шафи (шафи-стелажі) з полицями й напівполицями для зберігання приладів, різногабаритних посібників, літератури, уч­нівських робіт тощо;

___^^ 479


Розділ 14 Матеріальна база навчання біології

шафа для зберігання посібників, що псуються від дії світла;

• препараторський стіл для підготовки лабораторних і практичних
робіт, препарування та консервування натуральних об'єктів, закла­
дання дослідів, монтування приладів тощо. Стіл обладнується ящи­
ками для інструментів і матеріалів, що використовуються для виго­
товлення й ремонту посібників. Біля столу розміщуються сушильна
дошка для лабораторного посуду, протипожежні засоби, ящик із
піском, ковдра;

• письмовий стіл для роботи вчителя;

. візок для перевезення в лабораторію та до робочих місць підготов­лених до використання засобів навчання;

. аптечка з необхідними для надання першої допомоги медикамента­ми й матеріалами.

Правильне розміщення навчальних посібників у кабінеті біології сприяє їх збереженню й створює зручні умови для користування ними. Усі навчальні посібники й допоміжне обладнання зберігають у ла­бораторних шафах за групами, розглянутими нижче. » Сухі природні об'єкти. До цієї групи належать різні види гербаріїв, колекції комах, опудала та мумії. їх зберігають у затемнених лабора­торних шафах. Загербаризовані рослини та їхні основні органи (корінь, стебло, квітка) зберігаються в картонних коробках або теках між арку­шами білого паперу. Рослини, засушені в піску, опудала, мумії та ске­лети краще зберігати під скляними чи паперовими ковпаками або просто на полицях лабораторної шафи. Щоб ці препарати не псували­ся, між ними кладуть нафталін (грудочками або в мішечках). Насіння й сухі плоди рослин, колекції комах зберігають у спеціальних кар­тонних коробках, накритих склом або целофаном.

Муляжі, моделі з воску, парафіну, пластиліну слід зберігати в за­
критих картонних коробках або в тканинних чохлах, уникаючи потра­
пляння на них пилу й прямих сонячних променів.

« Мікропрепарати зберігають у картонних коробках, не допускаючи їхнього перегрівання, бо при цьому фіксатор розм'якшується й накрив­ні скельця сповзають.

Вологі препарати. Натуральні рослинні й тваринні об'єкти, закон­
сервовані у формаліні чи комбінованих рідинах (формалін з 1 %-м роз­
чином мідного купоросу, розчин саліцилової кислоти та кухонної солі
та ін.), слід зберігати в герметично закритих скляних банках або цилін-


14.2 Кабінет біології

драх у затемнених шафах, бо під дією прямих сонячних променів вони швидко вицвітають і псуються.

Таблиці й картини. Щоб уникнути передчасного зношування таб­
лиць і картин, їх наклеюють на марлю, полотно чи картон або оканто­
вують тканиною. Якщо таблиці не підклеюють, їх беруть у планки, на
яких закріплюють спеціальні гачки для підвішування. Таблиці, виго­
товлені на картоні, зберігають у шафах-стелажах із висувними ящика­
ми або в спеціальних ящиках-тумбах вертикально. Таблиці, згорнуті в
рулони, незручні для користування й швидко зношуються.

Діапозитиви, діа- й відеофільми зберігають в упаковці з позначен­
ням на них порядкових номерів номенклатурного списку. Щоб не псу­
валася нанесена на плівку або скло наочність і не втрачалася чіткість
зображення, діафільми й діапозитиви треба зберігати в сухому місці за
кімнатної температури.

Оптичні прилади — лупи, мікроскопи, біноклі, мікропрепарати,
епідіаскопи — зберігають у картонних коробках або накривають чох­
лами з тканини.

Препарувальні інструменти — пінцети, скальпелі, ножиці тощо —
після роботи добре промивають і насухо витирають. Зберігають усі ме­
талеві інструменти в спеціальних висувних ящиках — у чохлах або в
шарі вати, злегка змащеними вазеліном. Препарувальні інструменти не
можна зберігати у вологих місцях і шафах, разом із хімічними реакти­
вами, бо це спричиняє їхнє швидке псування.

Інше обладнання — хімічний посуд, реактиви й отрутохімікати — зберігаються в спеціальних лабораторних шафах під замком, ключ від якого знаходиться в учителя. Всі навчальні посібники слід зберігати за розділами шкільної біології («Царство Рослини», «Царство Тварини», «Біологія людини», «Загальна біологія») й за темами, щоб учитель або лаборант міг швидко відшукати посібник до кожного уроку.

У кабінеті біології зберігається також екскурсійне обладнання.

Для проведення екскурсій і зберігання зібраного під час них мате­ріалу треба мати теки з аркушами паперу (газетами), преси для герба­ризації. Майже для всіх екскурсій потрібні компас, складані лупи, се­катори для зрізання рослин, квадратні рами для підрахунку середньої кількості рослин (1 м2 і 1/4 м2), складані метри, легкі лопати з коротки­ми держаками й ножівка.


Розділ 14 Матеріальна база навчання біології

Для гідробіологічних екскурсій слід мати сачки повітряні й водяні, морилки, екскурсійні відерця, ентомологічні пробірки, коробки тощо.

В організації роботи в кабінеті, виготовленні саморобних посібни­ків і наданні допомоги вчителеві в проведенні уроків можуть брати ак­тивну участь члени біологічних гуртків та всі охочі учні.

Відділи кабінету біології.Найкращі кабінети біології мають п'ять самостійних, але взаємопов'язаних відділів: науково-методичний, нав­чального обладнання, експозицій, довідковий, обліку й планування.

У науково-методичному відділі міститься все, що необхідне вчите­лю для творчої підготовки до занять і самостійного підвищення ква­ліфікації: . портрети видатних біологів і методистів;

• програми, підручники, збірники задач із біології, а також довідкова,
науково-популярна й методична література;

• матеріали роботи біологічних гуртків, із досвіду роботи школи, карт­
ки для підготовки вчителя до уроку.

У відділі навчального обладнання зберігаються: . натуральні об'єкти; . зображувальні наочні посібники;

• дидактичні картки;

. прилади й технічні та аудіовізуальні засоби;

. пристрої, інструменти й матеріали для збирання натуральних об'єк­тів і виготовлення навчальних посібників.

Комплекти навчального обладнання розробляються вчителями до кожного уроку.

У відділі експозицій кабінету розміщаються тимчасові й постійні експозиції.

У довідковому відділі міститься картотека для швидкого одержання інформації про наявність у кабінеті навчального обладнання й місце його зберігання. Картотека має такі розділи: література, прилади, тех­нічні й аудіовізуальні засоби та ін.

Відділ обліку та планування існує для обліку й поповнення матеріа­лів та реактивів. Для цього ведеться книга обліку. Завідувач кабінету складає перспективний та річний плани роботи кабінету.

Навчально-методичний комплект.Найбільшої ефективності нав­чально-виховного процесу з біології можна досягти за умови викорис­тання різних джерел знань із предмета. Нині в Україні силами вчених,

,482


14.2 Кабінет біології

методистів, найкращих учителів розробляються навчальні та наочно-навчальні посібники, які становлять навчально-методичний комплект (НМК) із біології для загальноосвітніх навчальних закладів.

Із погляду педагогічної теорії навчально-методичний комплект — це система навчальних посібників, які органічно взаємопов'язані й слугують успішному розв'язанню навчально-виховних завдань сучас­ної школи.

Навчально-методичний комплект із біології складається з таких компонентів:

1) програма;

2) підручник (базова складова НМК);

3) методичний посібник (загальнометодичний);

4) методика викладання конкретного розділу;

5) методичний посібник (розробки уроків);

6) робочий зошит із друкованою основою;

7) дидактичний матеріал (збірники завдань);

8) хрестоматія;

9) словник;
10)визначник;

11) програми комп'ютерної підтримки.

Використання всіх складових НМК на уроках біології значно підви­щує ефективність навчально-виховного процесу.

Керівництво роботою кабінету біології.Роботою кабінету керує завідувач, який призначається директором школи з числа досвідчених учителів біології. Завідувач несе відповідальність за організацію та зміст роботи кабінету, зберігання й правильне використання навчаль­но-наочних посібників, обладнання та інших матеріальних цінностей, які є в кабінеті.

Обов 'язки завідувача кабінету біології:

/ систематичне поповнення й удосконалення навчально-матеріальної бази кабінету;

/ забезпечення разом з учителями біології умов для проведення уро­ків, позакласних заходів, самопідготовки учнів;

/ організація виготовлення й використання в навчально-виховному процесі саморобних наочних посібників;

/ забезпечення систематизації наявних у кабінеті навчально-наочних посібників, матеріалів тощо;

«ш»»—шшш^тштяштжштшттж 483


Розділ 14 Матеріальна база навчання біології

У надання консультацій учителям та учням із питань біології, пропа­ганда передового досвіду вчителів біології;

У організація належного догляду за рослинами й тваринами куточка живої природи;

/ забезпечення безвідмовної роботи приладів, діючих моделей, тех­нічних засобів навчання з дотриманням техніки безпеки, правил са­нітарії та гігієни, протипожежної безпеки й поводження з електрич­ним струмом;

/ створення активу учнів;

У систематичне ведення інвентарної книги, складання кошторису на

придбання нового обладнання, наочних посібників; / звітування про роботу кабінету на педагогічній раді школи.

Планування роботи кабінету біології.Перспективний та річний плани обладнання й роботи кабінету обговорюються на засіданні мето­дичного об'єднання вчителів біології та затверджуються директором школи. Планами роботи кабінету передбачаються:

• проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня знань учнів
із біології; систематичне здійснення міжпредметних зв'язків;

• раціональне комплексне використання на уроках і в позакласній ро­
боті навчального обладнання кабінету;

• проведення різних форм позакласної та самостійної роботи учнів у
кабінеті;

• організація консультацій для вчителів та учнів із питань біологічної
науки;

• поповнення кабінету роздатковим матеріалом, новими навчально-
наочними посібниками, обладнанням і необхідною літературою;

. виготовлення саморобної та ремонт наявної в кабінеті наочності; проведення конкурсів на краще виготовлення наочних посібників і організація виставок саморобної наочності;

• поповнення куточка живої природи та організація догляду за його меш­
канцями; поповнення відповідними матеріалами краєзнавчого кутка.

Правила й порядок роботи в кабінеті біологіївивішуються на

видному місці.

Правила поведінки учнів:

/ учні заходять до кабінету за дзвінком, одразу займають свої постій­ні робочі місця й готуються до уроку;


14.3 Куточок живої природи

/ лабораторним обладнанням, приладами та іншими засобами нав­чання учні користуються тільки з дозволу вчителя;

/ кожний учень відповідає за стан свого робочого місця й повну цілість виданого йому лабораторного обладнання, приладів, нав­чально-наочних посібників тощо. За недбале поводження з навчаль­ним обладнанням або навмисне псування його матеріальну відпо­відальність несуть батьки учнів;

/ до препараторської учні можуть заходити лише з дозволу вчителя або лаборанта.

Порядок проведення лабораторних (практичних) занять:

• до кожної лабораторної (практичної) роботи учні готуються вдома
за вказівкою вчителя;

• учні мають виконувати лабораторну (практичну) роботу, досліди,
спостереження, керуючися вказівками вчителя та інструктивними
картками;

• під час виконання робіт учні можуть вставати й ходити кабінетом
тільки з дозволу вчителя;

• під час виконання робіт треба суворо додержуватися правил тех­
ніки безпеки;

• завершивши роботу, учень повинен прибрати обладнання зі свого
робочого місця й залишити його впорядкованим.


 
 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методика навчання біології

ББК я.. Розповсюдження й тиражування без офіційного дозволу видавництва заборонено.. Автори В Мороз А В Степанюк О Д Гончар Н Й Міщук..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Обладнання класу-лабораторії, робочих місць учителя та учнів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Короткопериодные биоритмы
Короткопериодные биоритмы это биоритмы с суточным или менее чем суточным периодом колебаний, это так называемые суточно-солнечные и ультрадианные ритмы. Основным суточно-солнечным цикло

Короткопериодные биоритмы
Короткопериодные биоритмы это биоритмы с суточным или менее чем суточным периодом колебаний, это так называемые суточно-солнечные и ультрадианные ритмы. Основным суточно-солнечным цикло

Запитання йзавдання
  1. Що вивчає методика навчання біології? 2. Що є предметом і об'єктом дослідження методики на­ вчання біології? 3. Яка структура загально

Компоненти процесу навчання біології
           

Залежність ефективності процесу навчання від активності учня
Суть цієї закономірності полягає в тому, що результати навчання уч­ня залежать від характеру навчально-пізнавальної діяльності й рівня розвитку його мотиваційної сфери. Єдність про

Цілі й завдання шкільної біологічної освіти
Iі ♦ Цілі біологічної освіти школярів ♦ Класифікація цілей і завдань шкільної біологічної освіти ♦

ИМІ 101
Розділ 5 Зміст шкільної біологічної освіти

Клітинно-організмовий популяційно-видовий екосистемний
Матеріальна єдність світу Єдність хімічного складу Структурна єдність із Єдність (структурна й організмів; поняття «живе клітинно-о

Формування світогляду
2.1. Філософсько-світоглядна підготовка учнів, вироблення в них цін­ нісного ставлення до життя, сенсу життя. 2.2. Розкриття основних засад і наукових принципів курсу (предмета).

Дидактична досконалість навчальної книги
5.1. Відповідність навчального матеріалу підручника його призначен­ ню як навчальної книги. 5.2. Системність і логічність викладу навчального матеріалу, вдалість структурування йог

Методичне забезпечення
6.1. Здійснення підручником функції керування навчально-пізнаваль­ ною діяльністю учнів. 6.2. Наявність методичного апарату забезпечення організації самостій­ ної роботи учнів.

Завдання, які сприяють формуванню міжпредметних умінь та навичок учнів
1. Міжпредметні завдання, які сприяють формуванню розумових умінь. ■ Приклад завдання на розвиток абстрактного мислення. Виявіть істот­ ну ознаку, яка лежить в основі тако

Завдання на закріплення основних методологічних знань
1. Завдання на складання міжпредметного тезауруса. Відомо, що тезаурус — це сукупність нагромаджених понять із пев­ної галузі науки. Скласти тезаурус — означає зрозуміти, які факти,

Запитання до дискусії
Рекомендована література Рекомендована література

Тат^а^ш^ш^^^тт 187
Розділ 6 Формування й розвиток біологічних понять, умінь і навичок запас термінів, часто не розуміючи, що вони означають. Бага

Формування вмінь і навичок учнів у процесі навчання біології
  Ф ормування понять нерозривно пов'язане з трансформацією знань у практичні вміння та н

Запитання до дискусії
Рекомендована література   1. Комиссаров

Методи навчання біології
♦ Функції методів навчання біології та їх класифікація ♦ Характеристика методів навчання біології ♦ Застосування методів проблемного навчання в

Форми навчання біології
♦ Сутність і класифікація форм навчання біології ♦ У

Форми навчання біології
♦ Сутність і класифікація форм навчання біології ♦ У

Особливості використання новітніх освітніх технологій у процесі навчання біології
З а означенням ЮНЕСКО, технологія навчан­ня — це системний метод створення, засто­сування й визначення всього процесу

Функції, форми та види контролю навчальних досягнень учнів
К онтроль знань, умінь і навичок учнів є бага­тофункціональною складовою навчального процесу, а саме виконує такі функції: контролювальн

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів, вимоги до його організації та проведення. Державна підсумкова атестація школярів із біології
  Як уже зазначалося, тематичне й підсумкове оцінювання є обов'язковими. Тематичне оцінювання націлює на перевірку знань учнів з однієї теми

Позаурочна робота
  З агальноосвітня школа не лише покликана да­ти учням

Позаурочні роботи в кабінеті біології та в куточку живої природи
виконуються переважно пізньої осені, взимку й ранньої весни. їхня орга­нізація зумовлюється насамперед необхідністю тривалих спостережень за об'єктами природи, які не вкладаються в розклад навчальн

Навички
Складання плану й перенесення його в мас­штабі на землю Розрахунок кількості добрив і насіння для певної площі Елементарне розпізнавання добрив, насіння, дикорослих і деяких сорті

Текст привітання юннатів
Перший юннат. Любий друже мій, юннате1. Уявляєш, скільки птах Може нищить, поїдати Гризунів, жуків, комах? Другийюннат. То ж птахи із нами в спілці По

Свято квітів
  Це свято доцільно проводити в період від червня до кінця вересня. Після огляду виставки квітів школярі бе

З біології
♦ Диференційований підхід до учнів у навчальному процесі ♦ Завдання, зміст і структура факультативних курсів із біо­ логії в середній загальноосвітній школі

Розділ 14
МАТЕРІАЛЬНА БАЗА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ♦ Значення й загальна характеристика матеріальної бази навчання біології

Запитання йзавдання
  1. Для чого створюються навчальні заклади нового типу? 2. За якими принципами здійснюється організація навчаль­ но-виховного процесу в навчальних заклада

Система самоосвіти вчителя біології
    ♦ Основні функції сучасного вчителя біології ♦ Самоосвіта вчителя біології ♦ Вивчення передового педаг

Система самоосвіти вчителя біології
    ♦ Основні функції сучасного вчителя біології ♦ Самоосвіта вчителя біології ♦ Вивчення передового педаг

Цілі й завдання шкільної біологічної освіти
(А. В. Степанюк).................................................................................... 76 4.1. Цілі біологічної освіти школярів.......................

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги