рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Клітинно-організмовий популяційно-видовий екосистемний

Клітинно-організмовий популяційно-видовий екосистемний - раздел Биология, Методика навчання біології Матеріальна Єдність ...

Матеріальна єдність світу Єдність хімічного складу Структурна єдність із Єдність (структурна й

організмів; поняття «живе клітинно-організмовим функціональна) живої та

організовує неживе» на рівнем організації життя; неживої природи в біосфе-

рівні клітини та організму; єдність на рівні речовини, рі; єдність на рівні речови-

) структурна й функціональ- енергії та інформації (сто- ни та енергії (кругообіг

на єдність форм совно людства як систе- речовин та енергії в біо-

ми); функціональна єд- сфері)
ність форм

Форми руху матерії Взаємозв'язок фізичної, Взаємозв'язок фізичної та Взаємозв'язок форм руху

хімічної та біологічної хімічної форм руху матерії з матерії

форм руху матерії біологічною, з одного боку, Особливості проявів біоло-

Особливості біологічної біологічної із соціальною — гічної форми руху матерії

форми руху матерії відпо- 3 іншого (стосовно людства) загалом та стосовно даного

відного рівня організації Особливості проявів біо- рівня організації життя
життя. «Знятість» фізич- логічної форми руху мате-
них та хімічних законів рії на відповідному рівні
біологічними організації життя

Загальний зв'язок Розкриття структурного, Внутрішньо- та міжвидові Структурний і функціона-

як атрибут матерії функціонального та гене- зв'язки льний взаємозв'язки між

тичного зв'язків у клітині Розкриття причинно-нас- структурними компонен­
та організмі лідкових зв'язків між фор- тами Рівня

мами даного рівня


Таблиця 5.4. Розкриття світоглядних ідей II порядку в змісті шкільного курсу «Біологія»


 


 

 

Світоглядні ідеї Рівні організації життя
клітинно-організмовий популяційно-видовий екосистемний
Системна організація живої природи Організм як система (струк­турна організація організ­му). Будова клітини, орга­нів, організму. Розкриття структурних взаємозв'язків, ієрархічного контролю Вид як система. Структур­на організація виду, попу­ляції (організм — популя­ція — вид) Субординаційний зв'язок між формами різних рівнів організації життя Біосфера як система, її структурна організація (ор­ганізм, популяція, вид, еко­система, біосфера) Ієрархічний принцип побудови
Цілісність живої природи Структурна й функціональ­на цілісність клітин, орга­нізму. Регуляція в біосисте-мах Рослинний, тваринний ор­ганізми та організм людини як єдине ціле. Функціону­вання організму як цілісно­сті (функції організму, що забезпечують його ціліс­ність). Поведінка Еволюція та стабільність живих систем Відкритість клітини, організму Структурна й функціональ­на цілісність популяції, виду Функціонування виду як цілісності (на прикладі люд­ства). Тлумачення поняття «живе організовує неживе». Основні закони функціону­вання живих систем Проведення аналогії з організмом Еволюція видів (історичний розвиток рослинного та тва­ринного світу, походження людини). Стабільність видів. Відкритість популяцій, видів Біосфера — цілісна система Прояв основних законів функціонування систем на рівні біосфери. Тлумачення поняття «живе організовує неживе». Розкриття анало­гії з організмом та суспіль­ством як організацією по­пуляцій людей Еволюція та стабільність біосфери. Ноосфера Відносна ізольованість біо­сфери Землі

5.5 Навчальні програми з біології

Так, датський ботанік Г. Вармінг запропонував метод «типів», за яким про­понується вивчати будь-яку групу рослин (тип, клас, родину) на прикладі одного типового представника замість вивчення багатьох рослий, що вхо­дять до складу групи. За такої побудови курсу різко скорочується обсяг на­вчального матеріалу, а отже, полегшується його засвоєння. Цей метод ши­роко використовується під час конструювання шкільних підручників на початку XX ст. Але, на думку дослідників середини цього століття, він при­звів до звуження біологічного кругозору учнів і збіднення понять про рос­линний і тваринний світ. Вивчаючи навчальний матеріал за методом «типів», учні знайомилися лише з окремими ланками живої природи, не пов'язаними між собою, які не розкривають цілісної картини органічного світу в його історичному розвиткові.

Дещо по-іншому пропонується підходити до ущільнення навчального матеріалу на основі «монографічного» принципу (його науково обгрунту­вав О. О. Яхонтов). Суть цього принципу полягає в тому, що вивчення кож­ної нової систематичної групи розпочинається не із загальної її характерис­тики, а з монографічного опису одного поширеного представника, після чого подаються короткі порівняльні описи кількох інших організмів даної групи.

Б. В. Всесвятський, базуючися па монографічному принципі, ввів прин­цип «типовості». Такою назвою він, очевидно, підкреслив значущість ви­вчення різноманітності представників певної систематичної категорії на основі порівняння. Рекомендується така послідовність реалізації цього принципу:

1) для вивчення будь-якої групи організмів насамперед добирається
типовий для неї об'єкт, що найповніше відображує їхні характерні
особливості;

2) типовий представник відповідної групи детально вивчається; він
ніби є моделлю, за якою учні знайомляться з групою;

3) учні коротко ознайомлюються з іншими представниками групи, які
мають свої специфічні особливості; вивчаються вони методом порів­
няння;

4) наприкінці вивчення дається загальна характеристика групи.
Структуруючи сучасний курс «Зоологія», його автори Ю. Г. Вервес,

П. Г. Балан, В. В. Серебряков реалізували принцип узагальненого ознайом­лення з певною систематичною категорією (типом, класом). Так, вивчення класу передбачає розгляд його загальної характеристики, різноманітності й значення в природі та житті людини. Приміром, під час ознайомлення з класом «Кісткові риби» вивчаються такі питання: загальна характеристи­ка; особливості поведінки та сезонні явища в житті риб; різноманітність кісткових риб; господарське значення риб та їх штучне розведення; охоро-


Розділ 5 Зміст шкільної біологічної освіти

на риб. Такий підхід до ущільнення знань є кроком уперед у структуруван-ні навчального матеріалу про живу природу. Однак при цьому втрачається основна перевага вивчення біологічної форми руху матерії — її образність та утруднюється формування цілісного наочно-образного уявлення про об'єкт вивчення.

Існуючі принципи ущільнення навчального матеріалу (метод типів, мо­нографічний принцип, принцип типовості, узагальненої характеристики) стосуються лише проблеми ознайомлення з основними таксономічними категоріями (царством, типом, класом тощо). Кожний типовий представ­ник, наприклад певного класу тварин, або його загальна характеристика розкривається на основі таких питань: середовище існування та зовнішня будова; травна система; органи дихання; кровоносна система; органи ви­ділення; статева система; нервова система та органи чуттів; розмноження та розвиток; значення в природі та житті людини.

А. В. Степанюк пропонує ущільнення навчального матеріалу та його структурування здійснювати через інтегрування знань на основі загально-біологічних понять, що розкривають загальні закономірності прояву життя та його особливості стосовно клітинно-організмового рівня, а саме:

• різноманітність форм організмового рівня організації життя;

• структурна організація організму як системи;

• основні функції організму — живлення; дихання; виділення; розмно­
ження;

• індивідуальний розвиток організмів;

• організм як відкрита біологічна система: системи багатоклітинного ор­
ганізму; обмін речовин та енергії — основа життєдіяльності організму;
координаційні механізми в організмі; організм та його поведінка.
Оскільки дитина, встановлюючи зв'язки між явищами навколишнього

світу, все порівнює з собою, пропонується вивчати прояви загальних зако­номірностей життя на організмовому рівні крізь призму людини (принцип орієнтації на людський організм). Суть цього принципу полягає ось у чому: навчальний матеріал структурується так, що внутрішня будова, системна організація організмів вивчаються на прикладі людини, а потім характери­зуються еволюційні зміни, котрі проявляються в представників різних царств, груп живих організмів як пристосування до існування. Життєві процеси в представників різних царств живої природи (дроб'янок, грибів, рослин, тварин, людини) вивчаються в порівняльному плані: обмін речо­вин — як зворотні, циклічні перетворення речовин у біологічних системах (процеси живлення, дихання, виділення); онтогенез — як індивідуальний розвиток системи (організму) від її виникнення до зрілого віку та загибелі


5.5 Навчальні програми з біології

(розмноження, ріст і розвиток); функціонування — як поведінка організму в цілому та окремих його компонентів (подразливість і рух). Одночасне вивчення представників різних царств живої природи сприяє максималь­ному розкриттю положень концепції біоцентризму замість панівної нині концепції антропоцентризму, ідеї розвитку навколишнього світу та адапта­ції організмів до умов середовища. Це дає учням змогу усвідомити залеж­ність людини від природи, визнати її право на існування поза людиною, сформувати світогляд, основою якого є переконання в необхідності жити за загальними законами розвитку природи.

За рахунок переконструювання змісту навчального матеріалу на основі принципу орієнтації на організм людини та одночасного вивчення пред­ставників різних царств живої природи значно зменшується обсяг друго­рядного фактажу. В даному випадкові створюються можливості для вико­ристання учнями набутих знань як засобу пізнання нового. Знаючи загаль­не, школярі можуть самостійно дійти до конкретних даних. Таким чином, здійснюється орієнтація на самостійне поповнення знань, оволодіння ме­тодами навчально-пізнавальної діяльності. Вивільнивши певну кількість годин, можна збільшити час на вивчення надорганізмових форм організа­ції життя, що для школярів зазвичай є важкозасвоюваним матеріалом.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методика навчання біології

ББК я.. Розповсюдження й тиражування без офіційного дозволу видавництва заборонено.. Автори В Мороз А В Степанюк О Д Гончар Н Й Міщук..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Клітинно-організмовий популяційно-видовий екосистемний

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Короткопериодные биоритмы
Короткопериодные биоритмы это биоритмы с суточным или менее чем суточным периодом колебаний, это так называемые суточно-солнечные и ультрадианные ритмы. Основным суточно-солнечным цикло

Короткопериодные биоритмы
Короткопериодные биоритмы это биоритмы с суточным или менее чем суточным периодом колебаний, это так называемые суточно-солнечные и ультрадианные ритмы. Основным суточно-солнечным цикло

Запитання йзавдання
  1. Що вивчає методика навчання біології? 2. Що є предметом і об'єктом дослідження методики на­ вчання біології? 3. Яка структура загально

Компоненти процесу навчання біології
           

Залежність ефективності процесу навчання від активності учня
Суть цієї закономірності полягає в тому, що результати навчання уч­ня залежать від характеру навчально-пізнавальної діяльності й рівня розвитку його мотиваційної сфери. Єдність про

Цілі й завдання шкільної біологічної освіти
Iі ♦ Цілі біологічної освіти школярів ♦ Класифікація цілей і завдань шкільної біологічної освіти ♦

ИМІ 101
Розділ 5 Зміст шкільної біологічної освіти

Формування світогляду
2.1. Філософсько-світоглядна підготовка учнів, вироблення в них цін­ нісного ставлення до життя, сенсу життя. 2.2. Розкриття основних засад і наукових принципів курсу (предмета).

Дидактична досконалість навчальної книги
5.1. Відповідність навчального матеріалу підручника його призначен­ ню як навчальної книги. 5.2. Системність і логічність викладу навчального матеріалу, вдалість структурування йог

Методичне забезпечення
6.1. Здійснення підручником функції керування навчально-пізнаваль­ ною діяльністю учнів. 6.2. Наявність методичного апарату забезпечення організації самостій­ ної роботи учнів.

Завдання, які сприяють формуванню міжпредметних умінь та навичок учнів
1. Міжпредметні завдання, які сприяють формуванню розумових умінь. ■ Приклад завдання на розвиток абстрактного мислення. Виявіть істот­ ну ознаку, яка лежить в основі тако

Завдання на закріплення основних методологічних знань
1. Завдання на складання міжпредметного тезауруса. Відомо, що тезаурус — це сукупність нагромаджених понять із пев­ної галузі науки. Скласти тезаурус — означає зрозуміти, які факти,

Запитання до дискусії
Рекомендована література Рекомендована література

Тат^а^ш^ш^^^тт 187
Розділ 6 Формування й розвиток біологічних понять, умінь і навичок запас термінів, часто не розуміючи, що вони означають. Бага

Формування вмінь і навичок учнів у процесі навчання біології
  Ф ормування понять нерозривно пов'язане з трансформацією знань у практичні вміння та н

Запитання до дискусії
Рекомендована література   1. Комиссаров

Методи навчання біології
♦ Функції методів навчання біології та їх класифікація ♦ Характеристика методів навчання біології ♦ Застосування методів проблемного навчання в

Форми навчання біології
♦ Сутність і класифікація форм навчання біології ♦ У

Форми навчання біології
♦ Сутність і класифікація форм навчання біології ♦ У

Особливості використання новітніх освітніх технологій у процесі навчання біології
З а означенням ЮНЕСКО, технологія навчан­ня — це системний метод створення, засто­сування й визначення всього процесу

Функції, форми та види контролю навчальних досягнень учнів
К онтроль знань, умінь і навичок учнів є бага­тофункціональною складовою навчального процесу, а саме виконує такі функції: контролювальн

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів, вимоги до його організації та проведення. Державна підсумкова атестація школярів із біології
  Як уже зазначалося, тематичне й підсумкове оцінювання є обов'язковими. Тематичне оцінювання націлює на перевірку знань учнів з однієї теми

Позаурочна робота
  З агальноосвітня школа не лише покликана да­ти учням

Позаурочні роботи в кабінеті біології та в куточку живої природи
виконуються переважно пізньої осені, взимку й ранньої весни. їхня орга­нізація зумовлюється насамперед необхідністю тривалих спостережень за об'єктами природи, які не вкладаються в розклад навчальн

Навички
Складання плану й перенесення його в мас­штабі на землю Розрахунок кількості добрив і насіння для певної площі Елементарне розпізнавання добрив, насіння, дикорослих і деяких сорті

Текст привітання юннатів
Перший юннат. Любий друже мій, юннате1. Уявляєш, скільки птах Може нищить, поїдати Гризунів, жуків, комах? Другийюннат. То ж птахи із нами в спілці По

Свято квітів
  Це свято доцільно проводити в період від червня до кінця вересня. Після огляду виставки квітів школярі бе

З біології
♦ Диференційований підхід до учнів у навчальному процесі ♦ Завдання, зміст і структура факультативних курсів із біо­ логії в середній загальноосвітній школі

Розділ 14
МАТЕРІАЛЬНА БАЗА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ♦ Значення й загальна характеристика матеріальної бази навчання біології

Обладнання класу-лабораторії, робочих місць учителя та учнів
Приміщення лабораторії використовується для всіх видів навчальних занять із біології й має площу близько 70 м2, що дає змогу розмістити робочі місця вчителя та учнів, класну дошку, прист

Запитання йзавдання
  1. Для чого створюються навчальні заклади нового типу? 2. За якими принципами здійснюється організація навчаль­ но-виховного процесу в навчальних заклада

Система самоосвіти вчителя біології
    ♦ Основні функції сучасного вчителя біології ♦ Самоосвіта вчителя біології ♦ Вивчення передового педаг

Система самоосвіти вчителя біології
    ♦ Основні функції сучасного вчителя біології ♦ Самоосвіта вчителя біології ♦ Вивчення передового педаг

Цілі й завдання шкільної біологічної освіти
(А. В. Степанюк).................................................................................... 76 4.1. Цілі біологічної освіти школярів.......................

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги