рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Нанесення проектної лінії на поздовжній профіль дороги

Нанесення проектної лінії на поздовжній профіль дороги - раздел Геология, До виконання розрахунково графічних робіт з курсу інженерна геодезія та картографічні методи в екології   5.6.1 Проектну Лінію Наносять, Дотримуючись Певних Те...

 

5.6.1 Проектну лінію наносять, дотримуючись певних технічних вимог. У нашій роботі наведені тільки деякі з них :

1) схил (уклон) окремих її ділянок не повинен перевищувати для автомобільних доріг 0,004-0.100;

2) баланс земляних робіт (об’єм насипів і об’єм виїмок) не повинен перевищувати 5%).

5.6.2 У графі 3 "Проектні схили / Відстані" вказують: у числівнику – значення схилу у промілях, а в знаменнику – відстань, відповідну даному схилу. Якщо схил позитивний, то лінію проводять з нижнього лівого кута графи в верхній правий, а якщо негативний то - з верхнього лівого кута в нижній правий.

Проектний схил обчислюється за формулою

i = , (5.9)

де - перевищення між кінцевою і вихідною точками прямої (різниця позначок кінцевоїі вихідної точок прямої);

d - відстань між цими точками.

Якщо =109,85м; =106,15м; d = 395м, то i = .

Якщо від'ємне, то запроектована лінія іде вниз, і її схил є від'ємним, і навпаки - схил лінії, що підвищується, є додатним.

5.6.3 У графі 4 “Проектні позначки” обчислюють проектні позначки пікетів та характерних точок. Проектну позначку вихідної точки (ПК0) приймають відповідно до технічних вимог або графічно. Для нашого варіанта проектну позначку вихідної точки (ПК0) приймають таку, як і фактичну тобто 106,15. Проектну позначку наступного (кінцевого) пікету обчислюють за формулою

, (5.10)

де - позначка наступної (кінцевої) точки;

- позначка вихідної точки;

d - відстань між цими точками;

- проектний схил (уклон), обчислений за формулою 5.9.

Приклад. H поч.к = Нпк0 +id = 106,15 + 0,009 ´ 86,02 = 106,92;

Hпк1 = Нпк0 +id =106,15 + 0,009 ´ 100 = 107,05м і т.д.

5.6.4 За обчисленими проектними позначками пікетів (точок) наносять проектну (червону) лінію на профіль.

5.6.5 На усіх пікетах та плюсових точках профілю обчислюють робочі позначки (висоти насипів або глибини виїмок) як різницю проектної позначки і фактичної позначки поверхні землі h =HпрНф.

Приклад. Робоча позначка для ПК1, h1 =107,05 – 106,81= +0,24м.

Робочі позначки зі знаком “+” (насип) підписують над проектною лінією профілю, а виїмки зі знаком “-“ – під нею.

5.6.6 Над точками нульових робіт (точка перетину профільної лінії поверхні землі з проектною лінією) записують робочі позначки 0,00.

5.6.7 Із точок нульових робіт опускають перпендикуляри на лінію умовного горизонту і обчислюють горизонтальні відстані до цієї точки від ближніх пікетів або плюсових точок профілю. Їх значення з округленням до сотих часток метра записують ліворуч та праворуч від перпендикулярів. Обчислення виконують за формулами (4.3).

Приклад. Горизонтальні відстані до точки нульових робіт від пікетів 1 та 2 складають: а = м; в = м.

Контроль. 48,98 + 51,02 = 100,00м.

5.6.8 Позначки Н точок нульових робіт обчислюють від ближнього пікету за формулою (5.10). Ці позначки записують вздовж перпендикуляра, опущеного із точок нульових робіт на лінію умовного горизонту профілю.

Приклад. = 107,05 +0,009×48,93 = 107,49м,

- позначка точки нульових робіт;

- позначка (вихідної точки) ПК1;

d - відстань між ПК1 і точкою нульових робіт;

- проектний схил (уклон).

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До виконання розрахунково графічних робіт з курсу інженерна геодезія та картографічні методи в екології

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України.. харківський національний університет будівництва та архітектури..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Нанесення проектної лінії на поздовжній профіль дороги

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Харків 2011
  Методичні вказівки до виконання розрахунково – графічних робіт з курсу “Інженерна геодезія” та “ Картографічні методи в екології” для студентів денної та заочної форми навчання спец

Визначення прямокутних координат точок А,В
1.2.1 Прямокутні координати - це лінійні величини (абсциса Х та ордината У), які визначають положення точки на площині відносно екватора та осьового меридіана. Для визначення прямокутних координат

Визначення географічних координат точок А,В
  1.3.1Географічні координати точки - це кутові величини (j - широта, l - довгота), які визначають її положення на поверхні земної кулі. Для визначення цих координат на топогра

Визначення позначок точок А,В
  1.4.1На топографічних картах рельєф зображений горизонталями, за якими визначаються позначки точок. Горизонталь - це лінія, яка з’єднує точки з однаковими висотами. Під час визначен

Визначення за картою уклону заданої лінії
1.6.1Мірою стрімкості схилу є її уклон і, який визначається за формулою і =, (1.9) де h =НВ

Визначення дирекційного кута заданої лінії
  1.7.1 Дирекційний кут a будь - якої лінії – це кут, між північним напрямком осьового меридіану (вертикальної лінії координатної сітки) і заданою лінією. Він змінюється за ход

Побудова поздовжнього профілю за заданою лінією
1.9.1 Профіль - креслення, яке відображає розріз місцевості вертикальною площиною вздовж вибраного напрямку. Побудову профілю виконують на міліметровому папері. При цьому горизонтальний масштаб про

Вихідні дані
2.2.1На місцевості прокладений замкнутий теодолітний хід, точки якого являються плановою основою зйомки. Схема ходу наведена у додатку Б. 2.2.2 У теодолітному ході виміряні праві горизонта

Обчислення координат точок теодолітного ходу
  2.3.1 Координати обчислюють у відомості, наведеній у додатку Б3. 2.3.2 У колонку 1 відомості записати номери точок ходу, а в колонку 2 і 5 відповідно виміряні горизонтальні

Складання плану горизонтальної зйомки
2.4.1 План складають у масштабі 1:1000 на підставі відомості координат, абрису горизонтальної (теодолітної) зйомки та умовних знаків. 2.4.2 Будують координатну сітку в вигляді квадратів зі

Вихідні дані
  3.2.1 Схема нівелювання точок теодолітного ходу і журнал наведені у додатках В і В1. В журналі польові виміри, а також перевищення для усіх студентів однакові. 3.2.2 Схема

Обчислення позначок точок нівелірного ходу
  3.3.1 Обчислення позначок точок нівелірного ходу виконують в журналі нівелювання, див. додаток В1. Ці позначки є висотною основою нівелювання ділянки місцевості за квадратами і тахе

Обчислення журналу нівелювання майданчика за квадратами
3.4.1 Методика обчислення аналогічна обчисленню журналу нівелювання точок теодолітного ходу, див. додаток В1, за винятком того, що цей нівелірний хід є розімкнений (прокладений між двома вихідними

Обчислення журналу тахеометричної зйомки
  3.6.1 У журналі тахеометричної зйомки (див. додаток В.4 в колонках 1-4) наведені польові вимірювання, які являються спільними для усіх студентів. 3.6.2 Обчислити кути нахил

Складання плану тахеометричної зйомки
  3.7.1 План тахеометричної зйомки (див. додаток В.7) складають на плані горизонтальної зйомки у масштабі 1:1000 з перерізом рельєфу горизонталями через 0,5 м за даними журналу тахеом

Складання картограми земляних робіт
4.2.1 На аркуші паперу формату А4 накреслити в масштабі 1:1000 відповідно до схеми, див. додаток В.2, дев’ять квадратів зі сторонами 40 м і занумерувати їх вершини. Номера вершин записати у верхньо

Нанесення на топографічний план проекту автомобільної дороги
  5.2.1 На топографічний план нанести елементи траси: початок (ПТ), кінець траси (КТ), вершину кута повороту траси (ВК). Нанести вісь траси, з’єднавши ці точки прямими лініями. ПТ зна

Обчислення і оформлення пікетажного журналу
    5.3.1 На аркуші паперу формату А4 прямою лінією креслять вісь траси, на якій показують пікети, характерні точки і кут повороту j. Поряд з трасою наносять топографічн

Побудова поздовжнього профілю дороги
5.5.1 Поздовжній профіль будують за даними пікетажного та нівелірного журналів, див. додатки Е, Е1, на міліметровому папері формату А3 в масштабах: для горизонтальних відстаней 1:2000, вертикальних

Оформлення поздовжнього профілю траси автомобільної дороги
5.7.1 Усі написи і побудову охайно виконують тушшю або кульковими ручками тонкими лініями. 5.7.2 Червоним кольором показують проектну лінію і усі робочі позначки (крім нульових), ві

Проектування траси трубопроводу
  5.9.1 У графі 4"Проектні схили / Довжина" вказують: у числівнику - схил в промілях, а в знаменнику – відстань, відповідну даному схилу. Проектний схил прямої лінії обчислю

Обчислення проектних координат кутів споруди
6.2.1 На топографічному плані, див. додаток В.8, червоним кольором нанести споруду прямокутної форми АВСD розміром 36´72м. Споруду розмістити паралельно запроектованій автомобільній дорозі і

Обчислення даних для винесення проекту споруди на місцевість
6.3.1 Для винесення проекту споруди на місцевість необхідно обчислити розмічувальні елементи: кути bз, b4 і відстані S4В , S3А .Обчислення виконати сп

Метою даної роботи є обчислення позначки підлоги першого поверху, яка визначає положення запроектованої споруди на місцевості по висоті.
6.4.2 Вихідні дані для обчислення позначки підлоги першого поверху: 1) топографічний план з нанесеним на ньому проектом автодороги, див. додаток Б.8; 2) типовий поперечний вулиці

ДОДАТОК А
Зразок оформлення РГР№1 “ Розв’язання задач за топографічною картою”   Умови задачі Початкові дані Розрахункові формули

Журнал вимірювання горизонтальних кутів
    Дата 3червня 2011р. Виконав Рубан Т.Н. Теодоліт 2Т30 № 03618   Точка установки теодоліт

ДОДАТОК Б.2
Абрис горизонтальної зйомки       ДОДАТОК Б.3 Відом

Журнал нівелювання точок теодолітного ходу
Місяць: липень 2008р. Спостерігав: Номери Відліки за рейками, мм Перевищення, мм Позначки, м  

Журнал нівелювання майданчика за квадратами
Місяць: липень 2008р. Спостерігав: Номери Відліки за рейками, мм Перевищення, мм Позначки, м  

Додаток В.4
Журнал тахеометричної зйомки Місяць: липень 2008р. Спостерігав: № п/п Далекомірна. відстань, D, м Відліки ГК ° ‘

План топографічної зйомки
Примітка. За рамкове оформлення наведене в додатку В.9   Додаток В.9 За рамкове оформлення то

ДОДАТОК Г.1
Відомість обчислення об’ємів земляних робіт       Номери фігур Виїмка   Насип

Додаток Е.1
Журнал нівелювання траси Місяць: липень 2008р. Спостерігав: Номери Відліки за рейками, мм Перевищення, мм Позначки

ДОДАТОК Ж
Розрахунок проектних координат споруди   Таблиця Ж.1 – Обчислення початкового дирекційного кута  

Таблиця Ж. 2 – Обчислення проектних координат кутів споруди
    № точок Кути βПРАВ Дирекцій- ний кут α Дов- жина S, м

Відомість обчислення розмічувальних елементів
  № точок Кути βПРАВ ° ¢ ² Дирекцій- ні кути, α, °

ДОДАТОК Ж.2
Розмічувальне креслення     ДОДАТОК Ж.3 О

ДОДАТОК Ж.5
Проект розміщення споруди (зразок) Список джерел інформації   1 Інструкція з топографічного з

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги