рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Біогеографія: Поняття про біоту, флору, фауну

Біогеографія: Поняття про біоту, флору, фауну - раздел Геология, Міністерство Освіти І Науки, Молоді Та Спорту України Харківський На...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА

 

Геолого-географічний факультет

 

Кафедра фізичної географії та картографії

 

 

Біогеографія

 

Індивідуальне науково-дослідницьке завдання з теми:

 

«Поняття про біоту, флору, фауну»

 

 

Виконала:

студентка І курсу групи ГГ-11

Котенко Юлія

 

Перевірила:

ст. викл. Сінна О.І.

 

 

Харків 2013

ЗМІСТ

 

Розділ 1. Поняття про біоту………………………………………………………3

 

Розділ 2. Поняття про флору……………………………………………………..6

 

Розділ 3. Поняття про фауну……………………………………………………13

 

Список використаної літератури………………………………………………..19

 

РОЗДІЛ 1

ПОНЯТТЯ ПРО БІОТУ

 

Біота (від лат. βιοτή - життя) - історично сформована сукупність видів живих організмів, об'єднаних загальною областю поширення в даний час або в минулі геологічні епохи. До складу біоти входять як представники клітинних організмів ( рослини, тварини, гриби, бактерії, найпростіші тощо), так і безклітинні організми (наприклад, віруси).

Біота є важливою складовою частиною екосистем і біосфери. Біота активно бере участь в біогеохімічних процесах. Вивчення біоти - предмет багатьох наук, у тому числі біології, екології, гідробіології, палеонтології, біогеохімії та інших. На відміну від біоценозу біота може характеризуватися відсутністю екологічних зв'язків між різними видами організмів. Під біотичними факторами розуміють різноманітні зв'язки організму з іншими організмами. Такі зв'язки можуть бути внутрішньовидовими і міжвидовими. Внутрішньовидові взаємини різноманітні і, у кінцевому рахунку, спрямовані на збереження популяції. Сюди відносяться взаємини між особами, конкуренція за життєві ресурси, різні форми поводження. Розрізняють кілька форм міжвидових взаємодій і кілька класифікацій взаємин між видами. Зупинимося на двох з них. Якщо позначити байдужні для виду взаємини 0, корисні +, а шкідливі - для партнерів, то все різноманіття взаємин можна позначити: 00, 0+, 0-, ++, +-, - -.

Під симбіозом у даному випадку розуміється спільне життя (від лат.

symbiosis - спільне життя), що для партнерів може бути як корисна, так і

шкідлива. Часто під симбіозом розуміють взаємовигідне співжиття чи організмів вигідне для одного і байдужне для іншого. У цьому випадку класифікація буде виглядати в такий спосіб: угруповання організмів, що входять до складу біогеоценозів, складаються з трьох груп компонентів:

1) утворювачів органічної речовини (автотрофних організмів) — продуцентів;

2) споживачів живої органічної речовини— консументів;

3) руйнівників органічних решток — переважливо мікроорганізмів, які розщеплюють органічні речовини до простих мінеральних сполук, — редуцентів.

Ланцюги живлення — це послідовності особин одного виду, їхніх решток або продуктів життєдіяльності, які є об'єктом живлення організмів іншого виду, тобто ряд видів організмів, пов'язаних між собою трофічними зв'язками, що складають певну послідовність у передаванні речовин і енергії. Розрізняють два типи ланцюгів живлення.

Перший ланцюг живлення (ланцюг виїдання, або пасовищний) розпочинається з рослин. Джерело енергії, за рахунок якої існують усі організми, — Сонце. У процесі фотосинтезу світлова енергія перетворюється ними (перша ланка таких ланцюгів живлення) на хімічну з утворенням органічних сполук. При цьому лише близько 1 % світлової енергії, що потрапляє на рослину, переходити в потенціальну енергію органічних речовин; решта розсіюється у вигляді теплоти та відбивається. Коли тварини поїдають рослини, те інша частина енергії, що міститься в кормах, витрачається на різні процеси життєдіяльності. У середньому в різних ланцюгах живлення лише 10 % енергії кормів переходити в новозбудовану речовину тіла тварин. Травоїдних тварин поїдають хижаки (на цьому і завершується ланцюг виїдання). Приклад такого типу ланцюга живлення: планктонні водорості — планктонні тварини — риби — рибоїдні птахи і м'ясоїдні ссавці. Інший приклад: рослини — комахи — комахоїдні птахи — хижі птахи.

Другий тип ланцюгів живлення розпочинається від рослинних і тваринних решток, екскрементів тварин і йде до дрібних тварин і мікроорганізмів, які ними живляться. У результаті діяльності мікроорганізмів утворюється напіврозщеплена маса — детрит. Такий ланцюг живлення називають ланцюгом розщеплення (детритним). Під біотичними факторами розуміють різноманітні зв'язки організму зтіншими організмами.

 

 

РОЗДІЛ 2

ПОНЯТТЯ ПРО ФЛОРУ

       
   
 


       
   
 
 


Флора (в ботаніки, лат. flora ) - історично сформована сукупність видів рослин, поширених на конкретній території ("флора Росії") або на території з певними умовами ("флора боліт") в даний час або в минулі геологічні епохи. На практиці під виразом "Флора території" нерідко розуміють не всі рослини даній території, а тільки судинні рослини ( Tracheophyta ); Рослини інших груп, як правило, розглядаються окремо в силу особливостей методики збору та визначення. Кімнатні рослини, рослини в оранжереях та інших спорудах з штучним кліматом не входять до складу флори. Розділ ботаніки, що займається вивченням флори, називається флористикою. Традиційно термін "флора" ("мікрофлора") використовується і для опису сукупності мікроорганізмів, характерних для певного органу людини чи тварини (наприклад, "мікрофлора шкіри людини", "мікрофлора кишечника людини").

Походження терміну


Назва терміна походить від імені давньоримської богині квітів і весняного цвітіння Флори (лат. Flora). Слово «флора» у значенні «сукупність рослин» вперше було використано польським ботаніком Міхалом Бойм (1614-1659) в роботі Flora sinensis («Флора Китаю»), що вийшла у Відні в 1656 році.

 

Титульний лист першого видання роботи Карл Лінней Flora Lapponica (1737).

Другий раз в цьому значенні слово «флора» було використано великим шведським натуралістом Карлом Ліннеєм (1707-1778) у його роботі Flora Lapponica («Флора Лапландії»), виданої в Амстердамі в 1737 році [1]. Саме ця книга стала першою в жанрі «флори» у його сучасному розумінні - то в є в жанрі оглядового праці, присвяченому рослинному світу тієї чи іншої території. Flora Lapponica являє собою огляд рослинного світу Лапландії і містить докладний опис 534 видів рослин і грибів, з яких близько ста були описані вперше. Принцип побудови цієї книги (ввідні глави з інформацією про описуваної місцевості та історії вивчення її природи; розділ з описом видів рослин, у тому числі, для кожного виду, - відомості про його морфології, особливості виростання, таксономічні дані та коротка інформація про використання рослини; в кінці книги - список літератури) виявився композиційно довершеним і став використовуватися і в інших аналогічних творах. Іноді також зустрічається вираз «флора здоров'я» - метафора, використовувана для позначення сукупності видів лікарських рослин, поширених на певній території або в цілому на Землі.

Методи аналізу флори


1. Географічний аналіз - поділ флори по географічному поширенню; виявлення частки ендеміків;

2. Генетичний аналіз (з лат. - «походження, виникнення») - поділ флори за критеріями географічного походження та історії розселення;

3. Ботаніко-географічний аналіз - встановлення зв'язків даної флори з іншими флорами;

4. Еколого-фітоценологічний аналіз - поділ флори за умовами проростання, за типами рослинності;

5. Віковий аналіз - поділ флори на прогресивні (молоді за часом появи), консервативні та реліктові елементи;

6. Аналіз систематичної структури - порівняльний аналіз кількісних і якісних характеристик різних систематичних груп, що входять до складу даної флори. Всі методи аналізу флори спираються на її попередню інвентаризацію, тобто виявлення її видового і родового складу.

 

 

Типификації флори

 

Флора спеціалізованих груп

Сукупності рослинних таксонів, що охоплюють окремі групи рослин, мають відповідні спеціалізовані назви: Альгофлора - флора водоростей; Бріофлора - флора мохоподібних; Дендрофлора, або арборифлори - флора деревних рослин. Ще три терміни з'явилися до того, як ці групи організмів перестали відносити до рослин: Ліхенофлора - флора лишайників; Мікофлора - флора грибів; Міксофлора - флора міксоміцетів (слизовиків).

 

Флора територій

З точки зору характеру розглянутих територій розрізняють: 1. Флору Землі в цілому;

2. Флору континентів (материків) та їх частин; 3. Флору окремих природних утворень (островів, півостровів, гірських систем); 4. Флору країн, областей, штатів та інших адміністративних утворень.

Флора за критерієм зовнішніх умов

  Типи флори по Краснову А. М.  

Флористичне районування

 

Порівняльний аналіз флор різних територій є основою для флористичного районування земної кулі, тобто створення «флористичної системи» - системи поділу земної кулі на природні флористичні одиниці.

 

РОЗДІЛ 3

ПОНЯТТЯ ПРО ФАУНУ

Фауна (новолат. fauna, від лат. Fauna — богиня лісів і полів, покровителька стад тварин) — історично сформована сукупність видів тварин, що живуть в певній області і входять до всіх її біогеоценозів.

Класифікації фаун

Людина, домашні тварини, тварини в зоопарках тощо - не входять до складу фауни. У поняття фауни вкладається як систематичний, так і географічний зміст, тому принцип обмеження повинен бути географічним (фауна острова Куба, фауна Зімбабве, фауна Євразії тощо) і систематичним (фауна птахів орнітофауна, фауна комах ентомофауна, фауна риб іхтіофауна тощо). Остання обставина пов'язана з тим, що на практиці неможливо отримати повний список видів даної території з причини як величезного їх розмаїття, так і браку фахівців-систематиків.

Різні тлумачення фауни

1. Прикладами переліків є: · Раритетна фауна Луганщини; · Птахи Японії, Риби України;

– Конец работы –

Используемые теги: Біогеографія, Поняття, про, біоту, флору, фауну0.111

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Біогеографія: Поняття про біоту, флору, фауну

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Флора и фауна Кемеровской области
Около 40 видов, преимущественно в горах, реже на равнинах Северного полушария. Одна из основных пород темно-хвойной тайги. Древесину используют для.. Длительность жизни хвои — до 10–12 лет. Мужские колоски – в пазухах хвоинок в.. Достигает 300-летнего возраста. В лесу семяношение начинается с 60–70, на открытых местах – с 30 лет. Возобновление..

Вступ до курсу людина і світ. Поняття людина як біосоціальна істота, розкрити основні завдання курсу, уявлення про його роль у формуванні світогляду людини
Заняття.. вступ до курсу людина і світ поняття людина як біосоціальна істота.. мета розкрити основні завдання курсу уявлення про його роль у формуванні світогляду людини розкрити зміст основних понять людина особистість..

Поняття про тканини
Інтеграція клітин Міжклітинні сполучення.. Поняття про тканини Мета сформувати поняття про інтеграцію функцій клітин на рівні організму способи їхньої комунікації та класифікацію тканин рослин і тварин..

Поняття про нитратни и фосфатни добрива
За впливом на рослинидобрива под ляють на прям, як безпосередньо збагачують грунт й непрям, щопол пшують умови живлення рослин впливаючи на ф.. Головним вих днимпродуктом для виробництва х синтетичний ам ак. Норми внесення.. Одержують нейтрал зац ю азотно кислотиам аком. Ам ачнасел тра найпоширен ше н тратне добриво. Вносять п д р зн с..

Основні поняття системи та моделі. Поняття моделі. Співвідношення між моделлю та системою
Людина постійно моделює оскільки моделі спрощують об єкти і явища.. величезні можливості мають комп ютери для розв язування математичних задач числовими методами для більшості задач..

Поняття про flash-презентації. Знайомство з середовищем flash
Поняття про flash презентації знайомство з середовищем flash.. тип уроку урок формування знань та вмінь..

Поняття про філософію та передумови її виникнення
Особливості структура світогляду типологія світогляду історичні типи світогляду світогляд.. давньогрецька натуРФілософія досократики пошуки першооснови.. космос вважався живим мав розум і душу й розвивався за своїми законами головним з яких був логос закон а земля..

Короткий конспект лекцій/програма навчальної дисципліни змістовий модуль. Поняття, види, особливості здійснення комерційних операцій на світовому ринку тема1. Основні поняття зед
Львівський інститут менеджменту.. кафедра менеджменту т міжнародного бізнесу..

Поняття про операційну систему. Історія розвитку ОС
Операційна система ос це група програм які здійснюють завантаження пк та керують його роботою протягом всього сеансу аж до відключення.. однозадачні це такі ос в яких одночасно може бути запущена на виконання.. багатозадачні це такі ос в яких одночасно може бути запущено на виконання декілька задач що будуть виконуватись..

0.065
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам
  • Опорний конспект лекцій з дисципліни менеджмент. Поняття та зміст менеджменту. Поняття та сутність менеджменту З дисципліни менеджмент.. зміст.. модуль змістовний модуль поняття та зміст менеджменту поняття та сутність менеджменту зовнішнє та внутрішнє середовище..
  • Основи дистанційного навчання. Поняття про дистанційне навчання. Перспективи його розвитку Питання до екзамену з дисципліни Поняття про дистанційне навчання Перспективи його розвитку.. Дистанционное обучение ДО совокупность технологий обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого..
  • Флора и фауна Австралии Доминируют жестколистные многолетние злаки родов Triodia и Spinifex. 2. Среднее годовое количество осадков 125–250 мм. Это семиаридные районы с.. Это густые заросли низкорослых деревьев и кустарников с преобладанием.. На юге, где осадки выпадают только в зимние месяцы, распространен малли-скраб.Это густые заросли с доминированием..
  • Поняття про нитратни и фосфатни добрива За впливом на рослини добрива под ляють на прям ,як безпосередньо збагачують грунт й непрям, що пол пшують умови живленнярослин впливаючи на ф.. Головним вих дним продуктомдля виробництва х синтетичний ам ак. Норми внесення.. Одержують нейтрал зац ю азотно кислотиам аком. Ам ачнасел тра найпоширен ше н тратне добриво.Вносять п д р зн с..
  • Флора и фауна Украины А. составляет неотъемлемую часть территории того государства, которому принадлежит.В тех случаях когда часть территории одного государства.. Такие вопросы решаются на основе договора между заинтересованными.. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОДЫ территориальное море - в M12291 820001931международном правеS полоса прибрежных морских вод..