рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Проблеми молодіжної освіти та професійної підготовки

Проблеми молодіжної освіти та професійної підготовки - раздел Социология, Молодіжна соціологія Коло Питань, Що Розглядаються: Освіта Як Соціальне Явище; Її Мета, З...

Коло питань, що розглядаються:

освіта як соціальне явище; її мета, завдання, функції О освіта в СРСР - досягнення та недоліки

освіта в Україні у перехідний період

соціальна диференціація в системі освіти

освітні і професійні плани школярів та ціннісні орієнтації студентів

принципи реформування освіти в Україні (безперервна система освіти):

- система дошкільних закладів

- середні заклади освіти (сільська школа)

- заклади інтернатного типу

- позашкільні заклади освіти

- заклади професійної освіти

- вищі заклади освіти

- заклади післядипломної освіти

етнокультурні принципи освіти та виховання в Україні

Освіта - один з найдавніших соціальних інститутів, що викликаний потребами суспільства відтворювати і передавати знання, уміння, навики, готувати нові покоління для життя, готувати суб'єктів соціальної дії для вирішення економічних, соціальних, культурних проблем, що стоять перед людством. У сучасному світі освіта - складне і багатоманітне суспільне явище, сфера передачі, усвоения і перероблення знань і соціального досвіду. Освіта - соціальний інститут, який виконує функції підготовки і включення індивіда в різні сфери життєдіяльності суспільства, залучення його до культури даного суспільства. Освіта — один з показників соціального статусу індивіда і один з факторів зміни та відтворення соціальної структури суспільства. Освіта інтегрує різні види навчальної і виховної діяльності, їх зміст в єдину соціальну систему, орієнтує їх на соціальне замовлення, на соціальні потреби суспільства. Серед соціальних інститутів суспільства сучасної цивілізації освіта займає одну з провідних позицій. Адже благо людини, становище культури та духовності в суспільстві, темпи економічного, науково-технічного, політичного і соціального прогресу саме і залежать від якості і рівня освіти.

Рівень освіти - міра цивілізації і культури будь-якого суспільства, важливий показник його прогресивного розвитку. Особливе значення мають взаємодії освіти з соціальною структурою суспільства. З одного боку, соціальна структура, що відображає суспільні відносини, визначає рівень, темпи і зміст освіти. З другого боку, розвиток професійної та спеціальної освіти вирішально впливає на соціальну структуру, зміст відносин між чисельністю соціальних груп - робітників, селян, інтелігенції та ін. Саме в результаті освіти сформувалися кадри висококваліфікованих робітників, виникла спеціалізація праці сільськогосподарських працівників, виросла, стала масовою багато професіональна соціальна верства - інтелігенція, зростання чисельності якої випереджує інші соціальні спільності. На початку 90-х років в Україні чисельність спеціалістів з вищою освітою становила 2,9 мільйона, удвічі перевищивши їх кількість на початку 70-х років і в п'ять разів - на кінець 30-х років. З урахуванням особливостей освіти і її ролі у житті суспільства можна визначити освіту як процес і результат оволодіння учнями знань, формування уміння і навиків, розвитку світогляду, ідейно-політичних поглядів і моральності, а також творчих задатків і здібностей, внаслідок чого процес освіти набуває індивідуальну своєрідність. Іншими словами, освіта - процес і результат формування особи - індивіда, включеного в систему суспільних відносин, що визначили ставлення до суспільства, до трудової діяльності, до інших людей.

Осягнути суть і специфіку системи освіти як соціального інституту можливо тільки на основі з'ясування її специфічних рис. До них належать:

1.Соціально значущі функції навчання і виховання, підпорядковані суспільним потребам.

Форми закладів освіти, їх певна організація і становище в суспільстві.

Певні групи осіб, які професійно здійснюють функціонування цього інституту, певний статус цих осіб у суспільстві.

Регулятори функціонування закладів освіти і персональних суб'єктів освітянської діяльності (закони про освіту, постанови і нормативні акти, кваліфікаційні характеристики, контрольні установи).

Спеціальні методи освітянської діяльності - навчання, виховання.

Свідомо поставлені цілі.

Планомірний, систематичний характер реалізації процесу свідомої соціалізації.

Певний зміст освіти - наявність навчальних програм і планів, певне дозування матеріалу як щодо уроків, так і років навчання.

Особлива ефективність освітньої діяльності у формуванні багатьох психічних рис людини, у розвитку її мислення. (Прикладом може бути разючий контраст між однолітками, що пройшли через різні системи освіти).

10. Використання освіти як механізму запобігання соціально небажаним впливам.

11. Зорієнтованість освітньої діяльності в майбутнє, заангажованість на роль передумови реалізації цього майбутнього.

Система освіти - соціальний інститут, який специфічними методами реалізує процес соціалізації людей, передусім підростаючого покоління (підготовку і залучення до життя суспільства через навчання і виховання).

Специфічність процесу соціалізації людей у системі освіти полягає в тому, що він відбувається цілеспрямовано, систематично, планомірно, з допомогою певного кола осіб (педагогів), у спеціальних закладах. Цей соціальний інститут поширює панівну в суспільстві ідеологію, відображає в своїй структурі й функціонуванні суспільні відносини і є одним з важливих засобів забезпечення спадкоємності поколінь, соціальної безперервності, виконує багато інших соціально важливих функцій.

Освіта в структурі людської діяльності припускає розгляд трьох взаємопов'язаних проблем. Це,

по-перше, аналіз освіти як суб'єкта вселюдського досвіду з властивою суб'єкту автономією, самоцінністю, здатністю до розвитку і саморозвитку, регуляції і саморегуляції;

по-друге, це вивчення людського досвіду (діяльності) крізь призму освітнього рівня, досягнутого суспільством в цілому, окремими соціальними групами і спільнотами, індивідами;

по-третє, це спосіб навчання, що складається з єдності "научення", виховання розуму (інтелектуального розвитку), виховання почуттів (моральне виховання) і "виховання вчинків"(формування навичок діяльності).

Роль освіти як соціальної цілісності постає в єдності трьох вказаних компонентів. Однак реалізація її потенційних можливостей - суперечливий процес, так що висунення на перший план одного із завдань (наприклад, научення) зовсім не означає само по собі актуалізацію двох інших. Можливість найбільш повного самовираження всіх сторін освіти в значній мірі залежить від характеру людської діяльності в конкретну історичну епоху, що особливо помітно сьогодні в Україні.

Соціологи також виділяють три головні мети освіти: інтенсивна, екстенсивна і продуктивна.

Інтенсивна мета освіти полягає в широкому і повному використанні якостей учнів і студентів для формування у них готовності не тільки освоювати певні знання, але й постійно вдосконалювати знання, розвивати власні творчі потенції та ін.

Екстенсивна мета освіти передбачає передачу найповнішого нагромадження досвіду знань, досягнення культури, допомоги учням, студентам самовизначитися на такій культурній основі, базі залучити і пустити в дію наявний потенціал, можливості тощо.

Продуктивна мета освіти передбачає підготовку учнів до тих видів діяльності, якими їм доведеться займатися і тією структурою зайнятості, яка підтримує розвиток соціальної спільності і їх власний розвиток.

Кожна мета взаємодіє та взаємодоповнює одна одну. їх поєднання сприяє реалізації спільної функції освіти. Адже задовольнити соціальні потреби, підтримувати суспільний прогрес можливо тільки освоївши багату спадщину культури. Засвоєння людьми досвіду, найвизначніших досягнень культури - це не тільки мета і завдання освіти, але і всіх форм культурної діяльності.

Сутність системи освіти як соціального інституту полягає передусім у її соціальних функціях. Аналіз їх дає змогу визначити її властивості, специфіку, межі.

Соціальна функція освіти - це роль, яку соціальний інститут виконує стосовно потреб суспільства або його частини.

Однією з основних соціальних функц

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Молодіжна соціологія

Молодь як соціальна спільнота. молодь України в соціально-демографічному вимірі. самопочуття та соціальна мобільність молоді. молодь в сфері праці та зайнятості.

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Проблеми молодіжної освіти та професійної підготовки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Молодь як соціальна спільнота, її соціальний статус та самоідентифікація. Вікові межі періоду молодості
Полеміка між науковцями з приводу визначення молоді, критеріїв виділення її в самостійну групу, вікових меж має давню історію. Вчених розділяють різні підходи до предмету дослідження - з позицій со

Молодь в соціально-демографічному вимірі
Коло питань, що розглядаються: демографічний вимір молоді в світі: - молодіжна популяція: зміни та перспективи - молодіжна популяція в головних регіонах світу -

Соціалізація, соціальне самопочуття та соціальна мобільність молоді
Коло питань, що розглядаються: сутність соціалізації різні теорії та визначення соціалізації фактори, моделі та форми соціалізації стадії, етапи соціалізації та

Любов, секс та молодіжна сім'я як предмет соціологічного та соціально-психологічного дослідження
Коло питань, що розглядаються: любов та соціокультурні аспекти сексуальності родина в системі життєвих цінностей, її функції та структуральні особливості історич

Молодь в сфері праці та зайнятості. Молодіжне безробіття
Коло питань, що розглядаються: ринок праці в СРСР та в сучасній Україні економічне становище української молоді в пострадянський період, тенденції соціального розшарування

Негативні явища в молодіжному середовищі. Девіантна та деліквентна поведінка молоді
Коло питань, що розглядаються: визначення понять "девіантна (відхилена) поведінка" та "соціальні норми" причини девіантної поведінки та молодіжної злочинності в світі та в Україні

Ціннісні орієнтації, культурні потреби та духовний світ молоді. Молодіжна субкультура та контркультура в світі та в сучасній Україні
Коло питань, що розглядаються: ціннісні орієнтації та духовний розвиток молоді суспільство та культура сфери, риси, складові, форми та різновиди культури факторна обумов

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги