рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

КЛАСИФІКАЦІЯ І МОРФОЛОГІЯ ЛАНДШАФТІВ

КЛАСИФІКАЦІЯ І МОРФОЛОГІЯ ЛАНДШАФТІВ - раздел Астрономия, Дисципліна: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою”   Мета Роботи: 1. Вивчити Ієрархію Геосистем. ...

 

Мета роботи: 1. Вивчити ієрархію геосистем. 2. Вивчити морфологічні одиниці ландшафтів і їх діагностичні ознаки. 3. Ознайомитись з принципами загальнонаукової класифікації ландшафтів. 4. Вивчити основні класифікаційні категорії, системи класифікацій геосистем.

Література: основна – [1,3,9]; додаткова - [10,16].

Основні поняття.

1. Розділ ландшафтознавства, який вивчає закономірності внутрішньо­го територіального розчленування ландшафту і локальних геосистем нази­вається морфологією ландшафту.

Основними об’єктами польових досліджень є ПТК (геосистеми) низького рангу - фації (геотопи), підурочища (наногеохори), урочища (мікрогеохори) і місцевості (мезогеохори). Назви у дужках подано за міжнародною номенклатурою геосистем хоричного рівня.

Ф а ц і я (геотоп)- це найпростіший ПТК, який займає одну грань рельєфу (елемент мезоформи, рідше мікро форми) з однаковими літологією поверх­невих порід, мікрокліматом і характером ґрунтового зволоження, однією ґрунтовою відміною, одним біоценозом. Може займати днище западини, схил яру, вершину піщаного валу, мочар на болоті тощо.

Приклади фацій: полога ділянка вододілу з вилугуваними середньо-сугликовими чорноземами, розорана; пологий схил балки з темно-сірими лісовими важкосуглинковими ґрунтами, розорана; днище балки з лучно-болотними ґрунтами і злаково-осоковою асоціацією.

Урочище (мікрогеохора) - це ПТК, який складається з генетично взаємопов’я­заних фацій (підурочищ), утворений у межах частини, або цілої мезофор­ми рельєфу з однаковою спрямованістю руху вод і твердого матеріалу, на однорідному субстраті (глини, суглинки, піски тощо).

Приклади урочищ: нижньотерасова рівнина, складена суглинками з типовими чорноземами під ріллею слабо еродований похилий схил долини, складений глинами з темно-сірими лісовими ґрунтами під свіжою дібровою.

Урочища діляться на чотири види: домінантні, субдомінантні (зай­мають менші площі), рідкісні та унікальні (зустрічаються тільки один раз).

Найбільшою морфологічною частиною ландшафту є місцевість, яка є сполученням найхарактерніших урочищ для даного ландшафту.

Місцевість (мезогеохора) - складна морфологічна одиниця ландшафту, яка утворюється з урочищ і фацій, з одним типом комплексів мезоформ рельєфу, однорідною геологічною основою, мезокліматом, з переваженням одного типу (підтипу) ґрунтів і рослинності.

Приклади місцевостей: долинно-терасова місцевість, складена суг­линками на неогенових глинах з чорноземами вилугуваними й опідзоленими, розорана; вододільно-хвилясті рівнини, складені важкосуглинковими породами, підстилаються сарматськими глинами з сірими лісовими ґрунтами і ділянками свіжої діброви.

Місцевість найчастіше є об’єктом камерального узагальнення і середньомасштабного картографування.

Ландшафт (макрогеохора) - генетично однорідна геосистема, єдина за походженням та історією розвитку, яка характеризується єдиною морфоструктурою, одним типом морфоскульптури, однаковим кліматом, у межах однієї природної зони.

Однією з діагностичних ознак ландшафтів є морфоструктура у межах ландшафту.

Ландшафт є нижчим ступенем системи регіональних фізико-географічних одиниць і основною одиницею в ієрархії геосистем.

2. ПТК можуть розглядатися як в індивідуальному, так і в типологічному плані (див. рис. 1.1). Об’єктом дослідження ландшафтознавства є конкретні ПТК. Водночас для науки і практики необхідна їх систематизація. Порівнянням конкретних ландшафтів встановлюються їх типологічні ознаки. Класифікуючи ці одиниці, тобто об’єднуючи їх за певними ознаками подібності у таксони (види, класи, типи тощо), отримуємо складну систему типологічних одиниць.

Найвища таксономічна одиниця класифікації [9] - тип ландшафту. Основний критерій розмежування типів - глобальні відмінності у співвідношенні тепла і вологи, тип поясності.

Підтипи ландшафтів відбивають поступовість зональних переходів.

Гіпсометричний фактор - критерій виділення класів і підкласів ланд­шафтів, що відбивають ярусні закономірності.

Виділяють два класи ландшафтів - рівнинний і гірський. У складі рів­нинного класу виділяють два підкласи - низовинні, височинні. Найнижча таксономічна одиниця - вид ландшафту. Критерії: фундамент ландшафту - його петроло­гічний склад, структурні особливості, форми рельєфу.

 

Завдання:

1. Побудувати схему ієрархії геосистеми (за А.Г. Ісаченком).

2. Скласти гіпотетичний ряд гюв"язаних між собою морфологічних оди­ниць лавдшафту:назва фації-назва урочища-назва місцевості-назва ландшафту.

3. Скласти приклади класифікаційних рядів за А.Г.Ісаченком і за’ В.А. Нікодаєвим. Порівняти їх.

 

Контрольні запитання:

1. Назвіть геосистеми локального рівня.

2. Назвіть геосистеми регіонального рівня.

3. Що таке ландшафтна фація?

4. Перерахуйте діагностичні ознаки урочища.

5. Для чого потрібна класифі­кація ландшафтів?

6. Назвіть основні таксономічні одиниці класифікації ландшафтів.

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Дисципліна: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою”

Та природокористування.. факультет екології та природокористування.. кафедра агрохімії рунтознавства і землеробства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: КЛАСИФІКАЦІЯ І МОРФОЛОГІЯ ЛАНДШАФТІВ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
  для виконання практичних робіт з дисципліни: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою” студентами спеціальності 7.070906 „Землевпорядкування та кадастр” денної форми навчання

Основні поняття
1. Географічна оболонка складається не лише з окремих сфер (літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери), які вивчають окремі фізико-географічні дисципліни, а й з числених природно-територіа

ДИНАМІКА ЛАНДШАФТІВ. ЛАНДШАФТИ І ЗЕМЛЕУСТРІЙ
  Мета робота: 1. Вивчити рушійні сили і особливості зміни ландшаф­тів. 2. Вивчити особливості техногенних (антропогенних) ландшафтів, їх класифікацію. 3. Розрахувати регіональний інд

УКЛАДАННЯ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ КАРТИ
  Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти геоморфологічну карту. Література

УКЛАДАННЯКАРТИЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ
  Мета роботи: 1. За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти карту четвертинних відкладів.

Основні поняття.
Ґрунт – „дзеркало ландшафту”. Ґрунтова карта має вирішальне значення як для складання ландшафтної карти, так і для проведення землеустрою взагалі. При картографуванні ґрунтового покриву та

УКЛАДАННЯ КАРТИ ВІДНОВЛЕНОЇ РОСЛИННОСТІ
  Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на учбовій топографічній основі М 1:50000укласти карту відновленого рослинного покриву та скласти до неї легенду.

ЗЕМЛЕУСТРОЮ. ПОБУДОВА ЛАНДШАФТНИХ ПРОФІЛІВ
  Мета роботи: 1. Встановити необхідність вивчення типологічної струк­тури ланд­шафту для потреб землеустрою; 2. Ознайомитись з методикою польових ландшафтних досліджень; 3. Побудуват

УКЛАДАННЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНОЇ ЛАНДШАФТНОЇ КАРТИ
( КАРТИ ГЕНЕТИКО-МОРФОЛОГІЧНОЇ ЛТС )   Мета роботи: На основі комплекту укладених раніше природних тематичних карт і ланд­шафтних профілів укласти лан

ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ
  Мета роботи: 1. Вивчити закономірності виділення геосистем (ПТК) території України в цілому і Рівненської області зокрема; 2. Дослідити особливості взаємодії природних компонентів г

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги