рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ - раздел Электротехника, Розрахунок електричних навантажень в мережі напругою 0,38 кВ. Визначення потужності та кількості трансформаторів знижувальних підстанцій Електричний Струм, Що Проходить По Обмотках Трансформаторів, Проводах Повітря...

Електричний струм, що проходить по обмотках трансформаторів, проводах повітряних ліній та струмоведучих жилах кабельних ліній викликає втрати потужності та енергії, що проявляється у їх нагріванні. Ці втрати повинні бути скомпенсовані генераторами електростанцій, що збільшує їх навантаження та потребує додаткової витрати енергоносія.

При проектуванні мережі прагнуть зменшити втрати енергії в її елементах. Однак при незмінному коефіцієнті потужності цього можна досягти лише за рахунок збільшення перерізу проводів, що в свою чергу веде до збільшення витрат металу на спорудження мережі.

Згідно із законом Джоуля-Ленца, втрати потужності в провіднику , Вт, визначаються за виразом [3c.79; 4с.79; 5с.72; 6с.61; 8с.22]:

 

, (4.1)

 

де І – струм, що протікає по провіднику, А;

r – активний опір провідника, Ом.

 

Якщо струм, що протікає по провіднику (лінії, трансформатору), був би незмінним (I = const) на протязі деякого часу t, то втрати енергії в провіднику, Вт ∙ год, при незмінному коефіцієнті потужності можна було б визначати за виразом:

 

. (4.2)

 

Тоді річні втрати енергії в провіднику при незмінному коефіцієнті потужності:

, (4.3)

 

де – кількість годин в календарному році, год.

Однак струм в мережі весь час змінюється впродовж доби та впродовж року, в залежності від зміни режиму роботи споживачів. Тому для розрахунку втрат потужності (енергії) в мережі зі змінним навантаженням будують графік навантаження впродовж року – річний графік навантаження або річний графік навантаження за тривалістю.

Згідно із (4.1 - 4.3), втрати потужності і енергії в лінії електропередачі пропорційні квадрату струму, що протікає в ній. Тому далі на основі річного графіка навантаження за тривалістю будують річний графік за тривалістю квадрату струму в лінії. Площа обмежена, цим графіком та осями координат, пропорційна втратам електричної енергії в мережі за рік.

В трифазній лінії з навантаженням в кінці втрати енергії
, Вт ∙ год, визначають за виразом:

 

, (4.4)

або

, (4.5)

 

або

, (4.6)

 

де – активний опір проводу однієї фази лінії, Ом;

– струм, що протікає в проводі лінії, А;

– максимальне значення струму в лінії, А;

– час, за який визначаються втрати, год;

– середньоквадратичний струм, А;

– час максимальних втрат, год.

 

Для виконання ряду технічних розрахунків рекомендовано для визначення t використовувати залежності t = f(Т),t = f(I, cos j), які наводяться в довідковій літературі [3c.80; 4с.80; 5с.75; 6 с.65; 10 с.50].

Якщо у виразі (4.5) струм замінити активною потужністю , Вт, напругою , В, та коефіцієнтом потужності , тоді:

 

, (4.7)

 

де – номінальна напруга мережі, В;

– максимальне навантаження (потужність) лінії, Вт;

– коефіцієнт потужності навантаження.

 

Опір однієї фази лінії електропередачі , Ом, визначається за виразом:

 

, (4.8)

 

де – питомий опір проводу [3 c.458; 4 с498, 11 с.22], Ом/км;

– довжина лінії, км.

 

В трансформаторах потужність втрачається в обмотках DРм, Вт (втрати в міді, або втрати короткого замикання), та в сталі магнітопроводу DРх, Вт (втрати в сталі, або втрати холостого ходу), тобто:

 

. (4.9)

 

Втрати потужності в сталі прийнято вважати постійними, так як вони залежать лише від прикладеної до первинної обмотки напруги.

Втрати потужності в міді залежать від струму навантаження та пропорційні квадрату цього струму. Для трифазного трансформатора:

 

, (4.10)

або

. (4.11)

 

де – активний опір обмоток однієї фази трансформатора, Ом;

– струм навантаження трансформатора, А;

– номінальний струм трансформатора, А;

– розрахункова потужність трансформатора, ВА;

– номінальна потужність трансформатора, ВА;

– номінальні втрати потужності в міді трансформатора (втрати короткого замикання), Вт [3 с.473; 4 с.513; 9 с.158].

 

Сумарні втрати потужності в трансформаторі

 

, (4.12)

 

де – номінальні втрати потужності в сталі трансформатора (втрати холостого ходу), Вт [3 с.473; 4 с.513; 9 с.158].

 

Річні втрати енергії в трансформаторі, також як і втрати потужності, складаються із втрат в міді та втрат в сталі:

 

, (4.13)

або

, (4.14)

 

де t – час максимальних втрат для заданого графіка навантаження трансформатора, год;

– максимальний струм навантаження трансформатора, А;

– максимальна потужність навантаження трансформатора, ВА.

 

Якщо на підстанції встановлено два трансформатора, які працюють паралельно, тоді втрати енергії в силових трансформаторах визначаються за виразом:

, (4.15)

 

де – кількість трансформаторів, шт.

 

Максимальна потужність трансформатора:

 

, (4.16)

 

де – коефіцієнт завантаження трансформатора.

. (4.17)

 

Сумарні втрати електричної енергії в системі електропостачання

 

, (4.18)

 

де – сумарні втрати енергії в лініях електропередачі, Вт ∙год;

– сумарні втрати енергії в трансформаторах, Вт ∙ год.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Розрахунок електричних навантажень в мережі напругою 0,38 кВ. Визначення потужності та кількості трансформаторів знижувальних підстанцій

Міністерство аграрної політики України.. Таврійський державний агротехнологічний університет..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
    до практичних занять з дисципліни   ОСНОВИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА     для сту

З М І С Т
Заняття 1 Розрахунок електричних навантажень в мережі напругою 0,38 кВ ……………………………………………………….   Заняття 2 Визн

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Розрахункові навантаження окремих споживачів електричної енергії задаються денним або вечірнім

ЗАДАЧА 1.1
П’ятнадцять житлових будинків в населеному пункті нової забудови без газифікації зібрані в три групи по п’ять будинків. Навантаження (Рд/Рв, кВт), коефіцієнти по

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Визначення розрахункової потужності одно-, або двотрансформаторних підстанцій 6…10/0,4 кВ виконується шляхом підсумовування розрахункових активних потужностей на головних ділянках ліній 0,38 кВ, що

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Навантаження на ділянках мережі 6…35 кВ розраховують для вибору потужності районної трансформаторної підстанції (РТП), для вибору перерізу проводів, для вибору обладнання мережі та для розрахунку п

ЗАДАЧА 4.1
Визначити річні втрати електричної енергії у системі електропостачання , кВт×год (рисунок 4.1), яка складається з 2-х трансформаторів

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Сільські електричні мережі напругою 0,38…10 кВ рекомендується розраховувати за економічним інтервалом потужності (за мінімумом приведених витрат). Економічний інтервал потужності для даного переріз

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
При протіканні по проводу електричного струму він нагрівається до температури, при якій кількість теплоти, яку одержує провід, дорівнює кількості теплоти, яка віддається його поверхнею у навколишнє

Вибір плавких запобіжників та перерізу проводів і кабелів за допустимим нагріванням.
Плавкі запобіжники вибирають за наступними параметрами [3 с.87-89; 4 с.87-90; 5 с.29-38; 6 с.29; 8 с.33-42; 9 с.272-280; 10 с.14-36]: 1. Тип запобіжника. 2. За номінальною напруго

Вибір перерізу проводів та кабелів, які захищаються автоматичними вимикачами, за допустимим нагріванням.
Автоматичний вимикач вибирають за наступними параметрами [3 с.87-89; 4 с.87-90; 5 с.29-38; 6 с.32; 8 с.33-42; 9 с.272-280; 10 с.14-36]: 1. Тип автомата. 2. За номінальною напругою

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Допустимі температури нагрівання проводів. 2. Допустимі температури нагрівання кабелів з паперовою ізоляцією. 3. Умови вибору плавких запобіжників для захисту одиночного с

ЗАДАЧА 6.1
В майстерні встановлені електродвигуни та освітлювальні установки. За технологією можливе перенавантаження двигуна М1. Лінія ТП-РЩІ (рисунок 6.1) прокладена кабелем з паперовою ізоляцією в каналі п

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Пусковий струм електродвигунів з короткозамкненим ротором у 4...7,5 разів більший від їх номінального струму. Тому втрата напруги в мережі при пуску електродвигуна в кілька разів більша від втрати

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Найефективніше споживачі електричної енергії працюють при номінальній напрузі. Проте забезпечити споживачів номінальною напругою практично не можливо. Всякий провідник має певний опір, тому проходж

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Що таке спад напруги? 2. Що таке втрата напруги? 3. Що таке коливання напруги? 4. Що таке відхилення напруги? 5. Як впливають елементи електричної мережі на в

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам: ГОСТ 2.105-95. – [введен в Украине с 1997–07–01]. – Минск.: Межгосударственный совет по стандартизации, метр

Додаток А
Таблиця А.1 – Економічні інтервали навантаження силових трансформаторів ТП 10/0,4 кВ   Вид навантаження Номінальна потужність

Додаток В
Таблиця В.1 – Інтервали економічних навантажень для основних та додаткових перерізів проводів ПЛ 0,38 кВ (для усіх матеріалів опор)   Інтервал потуж

Продовження додатку В
Продовження таблиці В.1 ОЖЕЛЕДЬ 15 мм

Продовження додатку В
  Таблиця В.2 – Інтервали економічних навантажень для основних та додаткових перерізів проводів ПЛ 10 кВ     Інтервал по

Додаток Е
Таблиця Е.1 – Питомі втрати напруги в ПЛ - 0,38кВ,% / (кВА×км)   Характер виконання лінії 1 фаз

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги