рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

НАЗВА РЕФЕРАТУ

НАЗВА РЕФЕРАТУ - Реферат, раздел Электроника, Протоколом засідання ЦК под ОКЗ ХХУ   Реферат З Дисципліни (Далі Йде Назва Предмету) З Спе...

 

Реферат з дисципліни (далі йде назва предмету)

з спеціальності напрямку 0202 – «Мистецтво»

спеціалізації 5.02020102 Театрально-декоративне мистецтво

5.02020501 Образотворче мистецтво

5.02020701 Дизайн

 

Науковий керівник –

викладач – ІПП

 

Харків — рік___


Зміст подають після титульного аркуша. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема, вступу, основної частини, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.

Перелік умовних позначень і скорочень подають за необхідністю у тих випадках, коли в рефераті вжито специфічну термінологію (через неусталеність термінології сучасного мистецтва бажано врахувати цю обставину), а також використано маловживані скорочення, нові символи, позначення і т. ін. Цей перелік складають у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, скажімо, скорочення, справа — їх детальне розшифрування.

У вступі має бути охарактеризована актуальність теми, визначені її місце в існуючій науковій мистецтвознавчій, філософській, культурологічній проблематиці, мета і завдання дослідження, його об’єкт і предмет.

Основна частина є головною у рефераті, оскільки розкриває суть роботи; вона має бути самостійно виконаним теоретичним дослідженням. Складається з розділів і підрозділів. Головне — це здійснений огляд основної літератури у контексті поставленого дослідницького завдання, викладення відомостей про предмет дослідження, необхідних і достатніх для розкриття сутності роботи, аналіз твору/творів мистецтва; (опис теорій, методів, змістовних характеристик об’єкта аналізу та його результатів.

Як правило, основна частина має два розділи. У першому розділі наводяться основні теоретичні дослідження з теми, зазначається, хто з науковців вивчав цю проблему, які ідеї висловлював. Визначаються сутність (основний зміст) проблеми, основні чинники, що зумовлюють розвиток явища або процесу, який вивчається. Наводиться перелік основних змістових аспектів проблеми, які розглядалися вченими. Визначаються недостатньо досліджені питання, з’ясовуються причини їх слабкої розробленості. У другому розділі дається поглиблений аналіз твору та творів мистецтва, пов’язаних з темою/проблемою. Особлива увага приділяється виявленню нових ідей та гіпотез, до вивчення проблеми, власній точки зору на предмет реферативного дослідження.

Кожний розділ починають з нової сторінки. Зміст розділів основної частини має точно відповідати темі роботи і повністю її розкривати.

Висновки — це синтез накопиченої в основній частині наукової інформації, послідовний і чіткий виклад головних результатів дослідження. Ця частина повинна містити висновки автора як по суті проблеми, що розглядається в рефераті, так і щодо аналізу твору/творів мистецтва.

Для дотримання бажаного стилю висновків корисно застосовувати в пунктах висновків такі слова та вислови як: проаналізовано…, встановлено…, виявлено…, що дало змогу…, доведено…, показано…, досліджено…, розроблено…, отримано…, запропоновано…, рекомендовано…, вважається за доцільне… тощо.

Список використаної літератури і джерел має включати ті джерела, що були використані при написанні реферату. Бібліографічний опис має бути складений згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)». Порядок розташування бібліографічний позицій може бути складний як за абетковим (при цьому зарубіжні позиції вказують за вітчизняними), так й у порядку згадування джерел (на вибір). У тексті роботи, де використано джерело, в квадратних дужках проставляють номер джерела і сторінку, на яку зроблено посилання. Кількість позицій у списку має становити не менше 20 джерел. Додатки є обов’язковим елементом реферату, хоча вони і не входять до основного ліміту його обсягу. До додатків віднесено: список ілюстрацій, увесь візуальний матеріал з обовязковіою повною і точною атрибуцією твору, схеми, плани, таблиці, графіки тощо. Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням у правому верхньому куті сторінки слова «Додаток», його номер, по центру сторінки — його назву.

Реферат має бути оформлений належним чином, повинен відповідати вимогам до наукової публікації, бути вичитаним, акуратно оформленим, зброшурованим. Обсяг реферату — до 24 стор. Тексту (30 тис. друкованих знаків з пробілами (без списку літератури і додатків), формат А4. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1 інтервал. Поля: верхнє, нижнє і ліве — 2 см, праве – 1 см.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Протоколом засідання ЦК под ОКЗ ХХУ

Протоколом засідання цк под окз хху.. від.. вимоги до реферату мала курсова робота зі спеціальності для складання..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: НАЗВА РЕФЕРАТУ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ (МАЛА КУРСОВА РОБОТА) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«Історія образотворчого мистецтва» / «Основи філософських знань» для складання диференційного заліку / іспиту / державного іспиту, атестаційного семестрового /річного завд

Реферат має носити характер творчої самостійної науково-дослідної роботи.
Виклад матеріалу не повинен обмежуватися лише описовим підходом до розкриття теми, конспектуванням існуючих студій, він має відображати авторську аналітичну оцінку стану досліджуваної реферативної

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
До залікової роботипо темам: «Мистецтво первісного суспільства», «Мистецтво Стародавнього Египту» 1. Провести порівняння трипільської, єгипетсько

Перелік питань / тем рефератів з філософії до заліку з дисципліни
1. Філософія, її предмет і структура. 2. Основні функції філософії. 3. Філософія і світогляд. 4. Історичні типи світогляду та їх характеристика. 5. Структура світогляду. 6. Особ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги