рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

КУРСОВА РОБОТА з курсу: Організація виробництва за темою: Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

КУРСОВА РОБОТА з курсу: Організація виробництва за темою: Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників - раздел Электроника, Міністерство Освіти Та Науки України Національний Технічний Універси...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 

Кафедра організації виробництва та управління персоналом

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з курсу: «Організація виробництва»

за темою: «Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників»

Варiант № 1

 

 

Виконала:

ст. гр. ЕК-30а

Бека О.І.

Номер залікової книжки

Перевірила:

 

 

Харків – 2012

Зміст

 

ВСТУП.. 4

1 Вихідні дані 6

2 ПРОЕКТУВАННЯ ПОТОКОВОЇ ЛІНІЇ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛІ 8

2.1 Особливості та переваги потокового виробництва. 8

2.2 Розрахунок такту (τ) потокової лінії 8

2.3 Розрахунок кількості обладнання, його завантаження та ступеню синхронізації операцій технологічного процесу. 9

2.4 Вибір обладнання. 17

2.5 Планування потокової лінії 19

2.6 Побудова графіка-регламенту роботи потокової лінії 20

2.7 Розрахунок заділів на потоковій лінії 24

2.7.1 Технологічний заділ. 24

2.7.2 Транспортний заділ. 24

2.7.3 Страховий заділ. 25

2.7.4 Оборотний міжопераційний заділ. 26

2.8 Розрахунок основних і оборотних засобів дільниці 28

2.9 Розрахунок амортизаційного фонду дільниці 31

2.10 Розрахунок штатів потокової лінії 33

2.10.1 Розрахунок чисельності основних робітників. 33

2.10.2 Розрахунок чисельності допоміжних робітників. 34

2.10.3 Розрахунок чисельності службовців. 36

2.11 Розрахунок фондів заробітної плати. 37

2.12 Розрахунок кошторису витрат на утримання та експлуатацію обладнання 46

2.12.1 Витрати на електричну енергію.. 46

2.12.2 Витрати на стиснуте повітря для промислових потреб. 48

2.12.3 Витрати на воду для технологічних потреб. 49

2.12.4 Витрати на утримання обладнання. 50

2.12.5 Витрати на планові ТОіР. 50

2.12.6 Вартість допоміжних матеріалів. 50

2.12.7 Амортизаційні відрахування. 51

2.12.8 Знос малоцінного інструменту, інвентарю, пристосувань. 51

2.13 Розрахунок кошторису загальновиробничих витрат. 54

2.13.1 Витрати, пов’язані з управлінням виробництвом. 54

2.13.2 Витрати на електричну енергію для освітлення. 54

2.13.3 Витрати на пару для опалення. 55

2.13.4 Витрати на поточний ремонт будівель, споруд і передаточних пристроїв 55

2.13.5 Витрати на амортизацію будівель, споруд і передаточних пристроїв 56

2.13.6 Витрати на охорону праці і техніку безпеки. 56

2.13.7 Витрати по винахідництву та раціоналізації 56

2.13.8 Інші витрати. 56

2.14 Калькулювання собівартості та ціни деталі 60

3 Розрахунок техніко-економічних показників дільниці (потокової лінії) 66

ВИСНОВОК.. 71

Список джерел інформації 72

 

 


 

ВСТУП

Потокове виробництво — високоефективний метод організації виробничого процесу, що ґрунтується на ритмічній повторювальності та узгодженості в часі основних і допоміжних операцій, які виконуються на спеціалізованих робочих місцях, розташованих за ходом технологічного процесу, де передавання предметів праці з операції на операцію здійснюється з мінімальними витратами часу спеціальними транспортними засобами. За умов потоку виробничий процес здійснюється в максимальній відповідності до принципів його раціональної організації.

Потоковий метод виробництва має свої характерні особливості організації і параметри. Запровадження потокового виробництва потребує певних умов. Основні з них такі: достатній за обсягом і тривалістю випуск продукції; висока стабільність i технологічність конструкції виробу; можливість раціонального розміщення робочих місць і чітка організація їхнього обслуговування; застосування прогресивної технології, механізація та автоматизація процесів. На підставі аналізу продукції, її обсягу, стану технологічного процесу, можливостей його вдосконалення, маси і габаритів виробу вибирається певний різновид потокової лінії та обчислюються основні її параметри: такт, ритм, кількість робочих місць, довжина робочих зон, швидкість руху конвеєра.

До принципових особливостей потокового виробництва слід віднести:

- за потоковою лінією закріплюється одна або обмежена кількість деталей;

- весь технологічний процес виробництва розчленовується на операції, які за часом рівні або кратні між собою, і ці операції закріплюються за конкретними робочими місцями;

- робочі місця розташовані згідно з послідовністю технологічного процесу виготовлення виробу.

Потокові лінії використовуються на підприємствах автомобільної, електронної, тракторної галузей, а також на підприємствах фармацевтичної, легкої промисловості.

Потокове виробництво є високоефективним, однак праця, робітників, зайнятих на ньому є малозмістовною, що суперечить тенденції підвищення освітнього і кваліфікаційного рівня працівників, і одноманітною. Цей недолік потокового виробництва усувається його автоматизацією і створенням автоматичних потокових ліній. Вузька спеціалізація робочих місць, їхня жорстка прив'язка до ходу технологічного процесу створюють труднощі для переходу на випуск нової продукції. Виникає необхідність у заміні устаткування, перекваліфікації робітників, що зв'язано з великими витратами часу й коштів. Ця негативна сторона потокового виробництва поступово нейтралізується підвищенням гнучкості технологічних систем, створенням гнучких автоматизованих систем (ГАС). Такі системи поєднують переваги потокового (висока продуктивність) і непотокового (гнучкість) виробництва. Вони швидко і без великих витрат часу й коштів переналагоджуються на випуск іншої продукції (у межах технічних можливостей). Тому гнучкі автоматизовані системи є основним напрямком розвитку потокового виробництва.

Ціллю курсового проекту є формування системи спеціальних знань і практичних навичок у галузі організації господарсько-виробничої діяльності підприємства.

Завдання курсового проекту - навчитись проектувати потокову лінію механічної обробки деталі, розрахувати її техніко - економічних показники, побудувати графік-регламент роботи потокової лінії.


 

Вихідні дані

Таблиця 1.1 - Перелік технологічних операцій та характеристика обладнання № опе-рації Назва операції Обладнання …   В таблиці 1.1 Мз =1073 грн

ПРОЕКТУВАННЯ ПОТОКОВОЇ ЛІНІЇ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛІ

  Дати характеристику потокового виробництва, назвати його особливості та… Потокове виробництво – це виробництво, при якому верстати розташовуються в послідовності технологічних операцій,…

Технологічний заділ

 

Технологічний заділ (Зтехн) – загальна кількість деталей, що знаходяться в даний момент в процесі обробки на всіх операціях лінії:

, (2.8)

де т – кількість операцій на лінії;

пі – кількість робочих місць на кожній операції;

S – кількість одночасно оброблюваних деталей на кожному робочому місці, S = 1.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Зтехн=20*1=20 (шт.)

Б) Зтехн=18*1=18 (шт.)

Транспортний заділ

 

Транспортний заділ (Зтр) створюється деталями, які знаходяться на потоковій лінії поміж робочими місцями:

 

, (2.9)

де р – розмір транспортної партії деталей.

При поштучній передачі деталей з операції на операцію величина р дорівнює 1.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

Проект А:

Зтр=(20-1)*1=19 (шт.)

Проект Б:

Зтр=(18-1)*1=17 (шт.)

Страховий заділ

Страховий заділ (Зстр) створюється перед найбільш відповідальною (як правило, це найбільш трудомістка) операцією. Його величина встановлюється в…   , (2.10)

Оборотний міжопераційний заділ

Оборотний міжопераційний заділ (Зоб) створюється поміж суміжними операціями внаслідок їх різної трудомісткості (продуктивності). Його величина… Максимальну величину оборотного заділу, що знову утворюється (якщо результат…  

Розрахунок чисельності основних робітників

Явочну кількість основних робітників (пяв) визначаємо із графіка регламенту (рисунок 2.3) по робочих місцях з врахуванням суміщення професій. Найбільший табельний номер робочого місця дорівнює явочній кількості робітників в одну зміну. Спискова кількість робітників (псп) буде дорівнювати:

псп=, (2.14)

 

де квик – коефіцієнт виконання робочого часу (квик дорівнює 0,88);

m – число змін (в проекті m дорівнює 2).

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) псп = 20*2/0,88 = 45,4 = 46 (чол.)

Б) псп = 18*2/0,88 = 40,9 = 41 (чол.)

 

Розрахунок чисельності допоміжних робітників

Явочна кількість допоміжних робітників можна визначити наступними методами: 1) по точках обслуговування (транспортні робітники); 2) по нормах обслуговування (наладчики, ремонтні робітники та інші);

Розрахунок чисельності службовців

Чисельність службовців встановлюється виходячи з штатного розкладу цеху. Для дільниці приймемо: 1) 2 змінних майстер; 2) 1 технолог-нормувальник;

Витрати на електричну енергію

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 №745 «Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається…   Таблиця 2.7 – Роздрібні тарифи для споживачів енергії з урахуванням ПДВ, які вводяться в дію з 1 червня 2007 року …

Витрати на стиснуте повітря для промислових потреб

Кількість верстатів, що мають пристрої з пневматичними зажимами, складає 50% загальної кількості верстатів дільниці. Витрати на стиснуте повітря (Всп) визначаємо по формулі:  

Витрати на воду для технологічних потреб

Витрати на воду для технологічних потреб визначаємо по формулі:   Втв=Ств*Qтв, (2.26)

Витрати на утримання обладнання

 

Витрати на утримання обладнання прийняти в розмірі 5% від його вартості.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Вуо = 1743625*0,05 = 87181,25 (грн.)

Б) Вуо = 1904575*0,05 = 95228,75 (грн.)

Витрати на планові ТОіР

 

Витрати на планові ТОіР (окрім капітального ремонту) спрощено розраховуємо по формулі:

 

ВТОіР=Qрс*Сг*Фрд*ηз, (2.28)

 

де Qрс – сума одиниць ремонтної складності всіх верстатів;

Сг – питомі годинні витрати на ТОіР одиниці ремонтної складності (Сг дорівнює 0,02 грн./год.).

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) ВТОіР = 20*20*0,02*3628,8*0,75= 21772,8 (грн.)

Б) ВТОіР = 18*20*0,02*3628,8*0,75= 19595,5 (грн.)

Вартість допоміжних матеріалів

 

Вартість допоміжних матеріалів можна прийняти в розмірі 50 грн. в рік в розрахунку на один верстат.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Вдм=50*20=1000 (грн.)

Б) Вдм=50*18 = 900 (грн.)

Амортизаційні відрахування

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б (амортизаційні відрахування беремо із таблиці 2.3.):

А) А = (132341,1+17645,48+11028,43+6617,05)*4= 670528,24 (грн.)

Б) А = (144557,24+19274,3+12046,43+7227,86)*4 = 732423,32 (грн..)

Знос малоцінного інструменту, інвентарю, пристосувань

Знос малоцінного інструменту, інвентарю, пристосувань прийняти із розрахунку 300 грн. в рік на одного основного виробничого робітника. Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б: А) Змбп = 46*300 = 13800 (грн.)

Витрати, пов’язані з управлінням виробництвом

 

В цій статті враховуємо заробітну плату службовців дільниці, а також всі нарахування на неї цієї категорії працівників.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) 111816 (грн.)

Б) 111816 (грн.)

Витрати на електричну енергію для освітлення

Кількість електроенергії, витрачаємої для освітлення, визначаємо по формулі:   =Трос*S*qе, (2.30)

Витрати на пару для опалення

 

Витрати на пару для опалення визначаються виходячи з норми її витрачання на 1 м3 виробничого приміщення та тарифів на теплову енергію. Вартість теплової енергії (Вте) визначаємо за формулою:

 

Вте=S*h*Троп*qп*іп*Цте, (2.32)

 

де S – площа дільниці, м2;

h – висота приміщення, м (прийняти h дорівнює 7 м);

Троп – річна тривалість опалювального сезону, годин;

Троп дорівнює 4368 г

qп – норма витрати пари в годину на нагрівання 1 м3 приміщення до температури +20ºС (0,00037 т/годину);

іп – ентальпія (тепловміст) 1 т пари, Гкал/т (прийняти 0,75 Гкал/т);

Цте – тариф на теплову енергію, грн./Гкал (прийняти 50 грн./Гкал).

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Bme = 272*7*4368*0,00037*0,75*50= 115393,82 (грн.)

Б) Bme = 272*7*4368*0,00037*0,75*50= 115393,82 (грн.)

 

Витрати на поточний ремонт будівель, споруд і передаточних пристроїв

Витрати на поточний ремонт будівель, споруд і передаточних пристроїв приймаємо в розмірі 1,5% від їх вартості.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Впр = (81600 + 3264)*0,015 = 1272,96 (грн.)

Б) Впр = (81600 + 3264)*0,015 = 1272,96 (грн.)

Витрати на амортизацію будівель, споруд і передаточних пристроїв

Витрати на амортизацію будівель, споруд і передаточних пристроїв визначаємо по таблиці 2.3.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) А = (1632 + 65,28)*4 = 6789,12 (грн.)

Б) А = (1632 + 65,28)*4 = 6789,12 (грн.)

Витрати на охорону праці і техніку безпеки

Витрати на охорону праці і техніку безпеки визначаємо укрупнено в розмірі 20 грн. на одного працюючого.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Воп = (46+19)*20 = 1300 (грн.)

Б) Воп = (41+19)*20 = 1200( грн.)

Витрати по винахідництву та раціоналізації

Витрати по винахідництву та раціоналізації приймаємо в розмірі 30 грн. на одного працюючого.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) (46+19)*30 = 1950 (грн.)

Б) (41+19)*30 = 1800 (грн.)

Інші витрати

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б: А)Ви=(111816+6940,08+115393,82+1272,96+6789,12+1300+1950)*0,05= = 12273,1 (грн.)

ВИСНОВОК

Підводячи підсумки, бачимо, що кожен з виробів, А і Б, має певні переваги за деякими показниками. Але після комплексного аналізу можна зробити… Таким чином, можна зробити висновок, що підприємству вигідніше виробляти виріб…

Список джерел інформації

 

1 М.Е. Егоров. Основы проектирования машиностроительных заводов. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. школа, 1969 – 464с.

2 С.М. Мерков. Проектирование участка механического цеха.

3 Организация и планирование машиностроительного завода // уч. пособие под ред. И.М. Разумова – 3-е изд., перер. и доп. – М.: «Машиностроение», 1974 – 597 с.

4 Организация, планирование и управление на приборостроительных предприятиях // уч. пособие под ред. В.А. Мищенко и Н.И. Погорелова – Киев УМК ВО, 1992 – 400 с.

5 Перерва П.Г., Погорелов Н.И. Маркетинг машиностроительной продукции // уч. пособие под ред. Погорелова Н.И., Киев, ИСМО МО Украины, 1997 – 176 с.

6 Типовая система технического обслуживания и ремонта металлорежущего оборудования. М.: ЭНИМС, 1987 – 672 с.

7 Економіка та організація праці // уч. посібник за ред. Перерви П.Г., Погорєлова М.І., Х.:НТУ «ХПІ», 2006 – 587 с.

 

 

– Конец работы –

Используемые теги: Курсова, робота, курсу, Організація, виробництва, ТЕМОЮ, Проектування, потокової, лінії, механічної, обробки, Деталі, Розрахунок, техніко-економічних, показників0.193

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: КУРСОВА РОБОТА з курсу: Організація виробництва за темою: Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Краткий курс механики в качестве программы и методических указаний по изучению курса Физика Краткий курс механики: Программа и методические указания по изучению курса Физика / С
Федеральное агентство железнодорожного транспорта... Омский государственный университет путей сообщения...

Курс Екологія Курс Екологія Курс Екологія Практична робота № 1
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу... Курс Екологія Практична робота...

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни Операційні системи ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ Розробка додатків з використанням різних бібліотек та технологій
Інститут інформаційно діагностичних систем... Кафедра безпеки інформаційних технологій... КУРСОВА РОБОТА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА...

Тема 1: Вступ до дисципліни Проектування цифрової обробки сигналів та зображень. Основні поняття та визначення 1. Області застосування та основні задачі цифрової обробки сигналів
Тема Вступ до дисципліни Проектування цифрової обробки сигналів та зображень Основні поняття та...

Грошові кошти та організація розрахунків на підприємствах. Розрахунок планування прибутку. Розрахунок загального та чистого прибутку, їх розподіл і використання. Санація підприємства
Основними завданнями фінансової роботи являються - мобілізація фінансових ресурсів в розмірі, необхідному для забезпечення нормального процесу… Призначення фінансового планування і прогнозування полягає в визначенні потреб… Оперативна фінансова робота складається з комплексу заходів з мобілізації фінансових ресурсів, необхідних для…

З дисципліни: Організація та планування будівництва доріг. Курсова робота
Харківський національний автомобільно дорожній університет... Кафедра будівництва та експлуатації автомобільних доріг...

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 1.2.1 Зміст розрахунково-графічної роботи 1.3 Порядок захисту роботи
ВСТУП... РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ... Завдання до роботи Організаційні вказівки...

Командний рядок. Робота з файлами. Командний рядок. Робота з пакетними (bat, batch) файлами. Командний рядок. Робота з командами SET, IF GOTO. Windows XP. Створення файлу відповідей
Лабораторна робота Командний рядок Робота з файлами Лабораторна робота Командний рядок Робота з пакетними... ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ...

КУРС ЛЕКЦІЙ з курсу Основи роботи з графічним редактором AutoCAD................................................................. 3
КУРС ЛЕКЦІЙ... з курсу КОМП ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ...

0.047
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам