рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Потенціал і розвиток підприємства

Потенціал і розвиток підприємства - раздел Электроника, Міністерство Освіти Та Науки, Молоді Та Спорту України...

Міністерство ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

       
   
Дніпропетровська державна фінансова академія
 

 


ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

Навчально-методичний посібник

 

Дніпропетровськ – 2012


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво"

ЗМІСТ

     
  Передмова
1. Програма навчальної дисципліни
1.2.. Зміст навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до самостійної роботи
3. Методичні рекомендації до семінарських занять
4. Методичні рекомендації до практичних занять
5. Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання
6. Перелік питань до іспиту
7. Список рекомендованої літератури
8. Термінологічний словник

Передмова

Навчально-методичний посібник з дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства” розроблений у відповідності до ОПП підготовки бакалавра, навчальним… Мета:засвоєння понятійного апарату, методології та прикладного інструментарію… Завдання: оволодіння новітніми засобами ефективного формування потенціалу підприємства, забезпечення його…

Інструментальні компетенції

- здатність розуміти та оцінювати потенціал підприємства;

- здатність застосовувати прикладні прийоми та методи при аналізі конкурентоспроможності потенціалу підприємства;

- здатність отримувати та аналізувати вихідну інформацію для оцінки потенціалу підприємства;

- здатність самостійного поповнення і оновлення своїх знань з актуальних питань оцінки потенціалу підприємства та творчого їх використання у практичній діяльності.

Міжособистісні компетенції

- здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;

- здатність працювати та знаходити рішення проблем у команді;

- здатність застосовувати навички самостійного творчого мислення, уміння приймати рішення в умовах мінливого економічного стану в країні.

Системні компетенції

- здатність застосовувати потрібні підходи щодо оцінки потенціалу підприємства;

- здатність використовувати інструментарій оцінки вартості потенціалу підприємства.


Спеціальні компетенції

- здатність до формування понятійного апарату та системного бачення сутності та методології вартісної оцінки потенціалу підприємства; - здатність отримувати, опрацьовувати та аналізувати нормативну базу з питань… - здатність розрізняти та правильно застосовувати види вартості при оцінці потенціалу підприємства;

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль І. Потенціал підприємства: сутність, формування та оцінювання

Змістовий модуль 1. Сутність, структура, формування та конкурентоспроможність потенціалу підприємства Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

Тема 8. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд

Особливості нерухомого майна як об’єкта оцінки. Грошова оцінка землі в Україні, порядок організації.

Оцінка вартості земельних ділянок.

Оцінка вартості будівель і споруд. Сукупний знос будівель і споруд.

 

Тема 9. Оцінювання вартості машин і обладнання

Необхідність і особливості оцінки техніко – технологічного потенціалу підприємства.

Класифікація об’єктів оцінки.

Методичні підходи до оцінки машин і обладнання. Метод укрупненої оцінки технічного стану машин та обладнання.

 

Тема 10. Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання

Сутність і класифікація нематеріальних активів підприємства.

Особливості оцінки вартості нематеріальних активів. Нормативна та законодавча база до оцінки нематеріальних активів.

Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів.

 

Тема 11. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання

Сутність та аналітична характеристика трудового потенціалу підприємства. Особливості вартісної оцінки трудового потенціалу підприємства.

Ефективність використання трудового потенціалу підприємства.

 

 

Тема 12. Оцінювання вартості бізнесу

Необхідність, особливості та методичні підходи до оцінки вартості бізнесу.

Методи доходного підходу оцінки вартості бізнесу.

Застосування порівняльного, майнового та доходного підходу до оцінки вартості бізнесу.

 

Тема 13. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства

Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних можливостей. Базові принципи та етапи організації моніторингу.

Спеціальні випадки застосування оцінки підприємства (бізнесу).

 

Змістовий модуль 3. Розвиток підприємства та його потенціалу

Тема 14. Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови

Поняття підприємство: мета, завдання, функції. Правові основи утворення та функціонування підприємства. Зміст, сучасні концепції та передумови.

 

Тема 15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та його потенціалу

Визначення резервів підприємства та його потенціалу.

Чисельність та продуктивність праці. Оборотні фонди підприємства, склад та структура.

Модуль ІІ

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)


Методичні рекомендації до самостійної роботи

Модуль І. Потенціал підприємства: сутність формування та оцінювання

Змістовий модуль І. Сутність, структура, формування та конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Тема 1.Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

Мета:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про еволюцію терміну потенціал, потенціал підприємства, його сутність, риси та класифікацію.

 

План вивчення теми

 

1. Еволюція терміну потенціал.

2. Поняття і сутність потенціалу підприємства.

3. Риси та класифікація потенціалу підприємства.

Методичні рекомендації

Еволюція наукової думки щодо визначення терміна «потенціал» в економіці Автори Роки Визначення Воблий К. Г. …    

Питання для самоконтролю студентів

 

1. Чим відрізняються поняття підприємства і його потенціалу?

2. Чому відсутнє однозначне трактування сутності терміна «потенціал підприємства»?

Тести

 

1. Переклад терміна «потенціал» з латинської мови означає:

а) резерви

б) наявні можливості

в) приховані можливості

г) запаси

2. Термін «економічний потенціал» уперше було запропоновано?

а) Вейцом В.

б) Абалкіним Л. І.

в) Струміліним С. Г.

г) Архангельським В. М.

3. Найбільш поширена наукова думка щодо трактування суті потенціалу:

а) сукупність ресурсів

б) потужність виробництва

в) загальна ресурсна, економічна, природна можливість регіону

г) можливість досягти ефекту

4. Потенціал людства – природни, економічний, соціокультурний, психофізіологічний – відносять до класифікації потенціалу:

а) за елементним складом

б) за функціональною сферою виникнення

в) за рівнем абстрагованості

г) за галузевою ознакою

5. Залежно від міри реалізації потенціалу розрізняють:

а) внутрішньосистемний та зовнішній потенціал

б) фактичний та перспективний вектори розвитку

в) промисловий, науковий, будівельний, сільськогосподарський

г) експортний та імпортний

6. До якої класифікації потенціалу належить потенціал підприємства?

а) залежно від рівня агрегованості оцінки

б) за галузевою ознакою

в) за функціональною сферою виникнення

г) з огляду на спрямованість діяльності підприємства

7. Скільки існує характерних рис потенціалу підприємства?

а) 2

б) 4

в) 6

г) 8

Бібліографічний список

[34; 35; 36; 37; 49]

Тема 2.Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства

Мета:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про структуру потенціалу підприємства, алгоритм графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу».

 

План вивчення теми

 

1. Структурау потенціалу підприємства.

2. Алгоритм графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу».

Методичні рекомендації

Існує й ширше трактування структури, згідно з яким розрізняють два типи структур: макро- і мікро. Макроструктура виражає найбільш стійкі… Алгоритм графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат… 1. Вихідні дані подаються у вигляді матриці (аij), тобто таблиці, де в рядках записані номери показників (i =…

Рис. 2.1. Квадрат потенціалу підприємства

 

Отже, довжину вектора, що створює квадрат потенціалу підприємства (Вk, де k = 1,2,3,4), знаходимо за допомогою формули:

(2.2)

5. Визначивши довжину всіх векторів, створюємо квадрат потенціалу підприємства і робимо відповідні висновки:

1. Форма квадрата потенціалу може бути двох типів. Перший тип має правильну форму квадрата — і якщо в результаті аналізу ми будемо мати фігуру, візуально близьку до квадрата, то розглянуте підприємство має збалансований потенціал, що є основою успіху його діяльності. Другий тип має викривлену форму квадрата, причина цього може бути двояка: один вектор розвинутий більше за другий («проблемний» вектор) або всі вектори розвинуті по-різному (дисгармонія векторів). Якщо підприємство має другий тип форми квадрата, то його потенціал потребує негайних перетворень, що дозволить покращити збалансованість елементів потенціалу.

2. Потенціали підприємств можуть бути прокласифіковані за розміром як великі, середні та малі. Великий потенціал мають підприємства, коли довжина векторів, що створюють квадрат потенціалу підприємства, знаходиться в межах 70—100 у. о.; середній — у межах 30—70 у. о.; малий — до 30 у. о.

3. Зовнішній контур квадрата окреслює можливості підприємства для розвитку потенціалу до оптимальних параметрів.

5. Другий та третій вектори квадрата потенціалу («Організаційна структура та менеджмент» і «Маркетинг») виступають передумовою подальшого розвитку потенціалу підприємства.

6. Четвертий вектор — «Фінанси» — є результативним і характеризує успішність функціонування підприємства.

 

Рис. 2.2. Зв’язок форми та розміру квадрата потенціалу з його життєвим циклом

 

Питання для самоконтролю студентів

 

1. Чи існує необхідність розподіляти елементи, що входять до складу потенціалу підприємства, на об’єктні та суб’єктні складові?

2. Чому інформаційний, інфраструктурний та трудовий потен­ціали не знайшли свого місця серед об’єктних чи суб’єктних складових у структурі потенціалу підприємства?

3. Які переваги мають графоаналітичні методи оцінки потенціалу підприємства?

4. Чи є необхідність проводити моніторинг підприємницьких можливостей підприємства? Якщо так, то чому?

 

Тести

1. До об’єктних складових потенціалу підприємства належать:

а) інноваційний потенціал

б) управлінський потенціал

в) інвестиційний потенціал

г) трудовий потенціал

д) виробничий потенціал

е) потенціал технологічного персоналу

є) науково-технічний потенціал

ж) логістичний потенціал

з) маркетинговий потенціал

и) інформаційний потенціал

і) інфраструктурний потенціал

ї) потенціал ОСУ

й) потенціал відтворення

к) фінансовий потенціал

2. До суб’єктних складових потенціалу підприємства належать:

а) інноваційний потенціал

б) управлінський потенціал

в) інвестиційний потенціал

г) трудовий потенціал

д) виробничий потенціал

е) потенціал технологічного персоналу

є) науково-технічний потенціал

ж) логістичний потенціал

з) маркетинговий потенціал

и) інформаційний потенціал

і) інфраструктурний потенціал

ї) потенціал ОСУ

й) потенціал відтворення

к) фінансовий потенціал

3. Які з перелічених методів є графоаналітичними?

а) Індексний метод

б) Метод зваженого показника

в) «Квадрат потенціалу»

г) SWOT – аналіз

4. Ідеалістична графічна модель потенціалу підприємства має форму ...

а) квадрата

б) сфери

в) ромба

г) кола

5. Які вектори, що створюють квадрат потенціалу за однойменним графоаналітичним методом, виступають передумовою його подальшого розвитку?

а) виробництво, розподіл та збут продукції

б) маркетинг

в) організаційна структура та менеджмент

г) фінанси

6. Середній потенціал мають підприємства, коли довжина векторів, що створює його квадрат, знаходиться в межах – ...

а) 20 – 80 одиниць

б) 40 – 60 одиниць

в) 30 – 70 одиниць

г) 40 – 70 одиниць

Бібліографічний список

[34; 35; 36; 37; 49]

 

Тема 3.Формування потенціалу підприємства: поняття та загальна модель

Мета:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про формування потенціалу підприємства, методика вартісної оцінки розміру складових елементів потенціалу
підприємства при його формуванні, оптимізація структури потенціалу підприємства.

План вивчення теми

1. Формування потенціалу підприємства.

2. Методика вартісної оцінки розміру складових елементів потенціалу підприємства при його формуванні.

3. Оптимізація структури потенціалу підприємства

4. Сучасні тенденції формування потенціалу підприємства.

Методичні рекомендації

  Рис. 2.3. Загальнотеоретична модель формування потенціалу підприємства

Управлінський (УП), інноваційний (ІП), фінансовий (ФінП), маркетинговий (МП), науково-технічний (НТП), інформаційний (Пінф), інфраструктурний (Пінфр) потенціали та потенціал ОСУ (ПОСУ)визначаються часткою витрат на їх формування, яка припадає на рік, що обирається для аналізу.

7. Обсяг потенціалу підприємства (ПП) – це інтегральний по-
казник:

ПП = ВП + ІП + ФінП + УП + МП + НТП + ПОСУ + Пінф + Пінфр (2.9)

3. Процес оптимізації структури потенціалу підприємства слід проводити за наступними етапами:

Етап 1 – формування системи цілей підприємства (стратегічні, так­тичні, поточні; для всього підприємства, його підрозділів, а також окремих видів діяльності);

Етап 2 – визначення необхідного для кожної цілі набору стратегіч­них ресурсів. Цей етап обов’язково треба узгоджувати з першим;

Етап 3 – оскільки для задоволення однієї і тієї ж потреби може існувати декілька варіантів наборів ресурсів, то доцільно провести оцінку альтернативних їх комбінацій, і після цього зробити остаточний вис-
новок;

Етап 4 – виходячи з того, що підприємство не в однаковій мірі володіє всіма видами ресурсів, треба провести раціональний розподіл обмежених ресурсів, визначити куди вигідніше їх направити, щоб забезпечити високий рівень конкурентоспроможності потенціалу підприєм­ства;

Етап 5 – після проведення попередніх 4-х етапів, необхідно оцінити отриманий результат.

4. Основа формування потенціалу сучасних підприємств – персонал. Розвиток і широке поширення концепції управління трудовими ресурсами перетворюється в найважливішу тенденцію, що знаходиться в найтіснішому взаємозв’язку і взаємозалежності з іншими основними напрямками загальної еволюції економічної думки: появою і поширенням сотових організацій, формуванням «плоских» ієрархій і «прозорих» систем управління; реінжинірингом виробничо-господарської діяльності; переходом від традиційних принципів управління до нових (партнерство, гуманізація тощо); розширенням внутрішньофірмових ринків; розвитком комп’ютерного та телекомунікаційного забезпечення процесів управління та його віртуалізації.

Поступове проникнення прогресивних теоретичних концепцій у практику позначилося деформуванням структури потенціалу підприємств. Сьогодні більшість підприємств, розуміючи цінність власного персоналу, намагаються за будь-яких умов зберегти кваліфікованих працівників.

Важливою особливістю потенціалу сучасних підприємств є його інформатизація, що також тісно пов’язана з соціально-трудовою складовою. Зв’язок реалізується через процеси накопичення та обробки комерційної інформації персоналом підприємства в процесі ведення бізнесу.

Нарощування темпів науково-технічного прогресу визначає зростання частки основних фондів в елементній структурі потенціалу сучасних підприємств, хоча на вітчизняних підприємствах ця тенденція обумовлена скороченням усіх інших елементів.

 

Питання для самоконтролю студентів

 

1. Чим викликана необхідність дослідження процесу формування потенціалу підприємства?

2. Чому постулати процесу формування потенціалу підприємства базуються на властивостях економічної системи?

3. Чи існують розбіжності при досягненні цільових орієнтирів розвитку потенціалу машино-, трудо-, матеріало- та енергодомінуючих підприємств?

4. Які особливості формування потенціалу підприємств можна віднести до галузевих?

5. Яка ресурсна сегментація присутня для потенціалу вітчизняних підприємств?

 

Тести

1. Процес ідентифікації та створення спектра підприємницьких можливостей, їх структуризації та побудови певних організаційних форм, задля стабільного розвитку та ефективного відтворення має назву – ...

а) удосконалення потенціалу підприємства

б) формування потенціалу підприємства

в) стандартизація потенціалу підприємства

г) структуризація потенціалу підприємства

2. Про яку властивість економічної системи говорить твердження – «Система має можливість протидіяти руйнуючим тенденціям»?

а) мультиплікативність

б) адаптивність

в) протиентропійність

г) граничність

3. Про яку властивість економічної системи говорить твердження – «Система складається із певної кількості частин»?

а) компонентність

б) унікальність

в) складність

г) граничність

4. Які типи закономірностей виокремлюють у системі потенціалу підприємства?

а) формуючі

б) регулюючі

в) стимулюючі

г) контролюючі

5. Проблема територіального розташування підприємства вирішується на основі врахування ...

а) витрат на поставку сировини

б) специфіки технологічного процесу

в) витрат на збут готової продукції

г) усі відповіді вірні

 

Бібліографічний список

[34; 35; 36; 37; 49]

Тема 4.Особливості формування виробничого потенціалу підприємства

Мета:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про особливості формування потенціалу підприємства залежно від специфіки підприємницької діяльності.

 

План вивчення теми

1. Особливості формування потенціалу підприємства залежно від специфіки підприємницької діяльності.

2. Галузева специфіка форми квадрата потенціалу підприємства.

Методичні рекомендації

В основі аналізу галузевих особливостей формування потенціалу підприємств лежить специфічність технологічних процесів, особливості організації…   Машинобудування Хімічна…

Тести

1. Даний квадрат потенціалу підприємства специфічний для… а) машинобудування б) енергетики в) транспорту г) фінансово-кредитних установ

 

2. Даний квадрат потенціалу підприємства специфічний для… а) машинобудування б) енергетики в) транспорту г) фінансово-кредитних установ

 

3. Даний квадрат потенціалу підприємства специфічний для… а) хімічної промисловості б) енергетики в) транспорту г) фінансово-кредитних установ

 

4. Даний квадрат потенціалу підприємства специфічний для… а) хімічної промисловості б) енергетики в) транспорту г) чорної металургії

 

5. Даний квадрат потенціалу підприємства специфічний для… а) хімічної промисловості б) будівельного комплексу в) транспорту г) фінансово-кредитних установ

 

Бібліографічний список

[34; 35; 36; 37; 49]

Тема 5.Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Мета:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про прикладні прийоми і методи стратегічного аналізу конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

 

План вивчення теми

 

1. STEP - аналіз.

2. SWOT - аналіз.

3. SРАСЕ – аналіз.

4. GАР – аналіз.

5. Метод аналізу LOTS.

6. PIMS – аналіз.

7. Вивчення профілю об'єкта.

8. Модель GЕ/МсКіnseу.

9. Система 111-555.


Методичні рекомендації

Метод STEP - аналізу дозволяє охарактеризувати зов­нішню економічну ситуацію комплексно, оцінюючи вплив чинників: суспільних, технологічних,… Одним із найпоширеніших інструментів стратегічного аналізу позиції… Побудована на основі проведеного дослідження матриця SWOT, а також її похідні – матриця можливостей та матриця загроз…

Питання для самоконтролю студентів

1. Назвіть основні методи стратегічного аналізу. Який з них застосовується виключно для характеристики впливу зовнішнього економічного середовища? З чим пов'язана необхідність його застосування?

2. Охарактеризуйте зміст етапів застосування SWOT - аналізу.

3. Що таке сильні і слабкі сторони, можливості та загрози?

4. Який з методів стратегічного аналізу найбільш орієн­тований на задоволення вимог споживачів? Чому виникла необхідність його розробки?

5. Основу якого методу стратегічного аналізу становить аналіз впливу розробленої стратегії на прибутковість під­приємства?

 

Тести

1. До критеріальних методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства не належить ...

а) Метод набору конкурентоспроможних елементів

б) Метод вивчення профілю об’єкта

в) Метод інтегрального критерію

г) Метод таксономічного показника

2. До експертних методів оцінки конкурентоспроможності потен­ціалу підприємства не належить ...

а) Метод порівнянь

б) Метод рангів

в) SPACE-аналіз

г) STEP-аналіз

3. Залежно від способу відображення кінцевих результатів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства існують методи:

а) графічні, математичні та логістичні

б) індикаторні та матричні

в) критеріальні та експертні

г) одномоментні та стратегічні

4. До графічних методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства не належить ...

а) Метод набору конкурентоспроможних елементів

б) Метод вивчення профілю об’єкта

в) SWOT-аналіз

г) Метод таксономічного показника

5. До логістичних методів оцінки конкурентоспроможності потен­ціалу підприємства не належить ...

а) STEP-аналіз

б) SPACE-аналіз

в) GAP-аналіз

г) Аналіз конкурентоспроможності за системою 111 – 555

6. Залежно від можливості розробки управлінських рішень щодо підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства існують методи:

а) графічні, математичні та логістичні

б) індикаторні та матричні

в) критеріальні та експертні

г) одномоментні та стратегічні

 

Бібліографічний список

[34; 35; 36; 37; 49]

 

Змістовий модуль 2. Оцінювання потенціалу підприємства

 

Тема 6.Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

Мета:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про оцінку потенціалу підприємства, механізм і цілі оцінки потенціалу підприємства, формування вартості потенціалу підприємства.

 

План вивчення теми

 

1. Оцінка потенціалу підприємства.

2. Цілі оцінювання.

3. Структурно - логічна схема формування вартості потенціалу підприємства та його складових.

Методичні рекомендації

Для оцінки потенціалу підприємства потрібна всеосяжна система показників, причому в основу конструювання такої системи повинна бути покладена… Оцінка вартості потенціалу підприємства являє собою упо- рядкований,…

Питання для самоконтролю студентів

1. Як теоретично обґрунтувати алгоритм формування вартості потенціалу підприємства?

2. Чи існує універсальна модель оцінки потенціалу підприємства та його складових елементів?

 

Тести

1. Упорядкований, цілеспрямований процес визначення у грошовому виразі вартості об’єкта з урахуванням потенційного та реального доходу, який має місце в певний проміжок часу в умовах конкретного рин­ку, – це...

а) ідентифікація вартості в обміні

б) ідентифікація вартості в користуванні

в) оцінка вартості підприємства

г) управління вартістю

2. Оцінку потенціалу підприємства можна здійснити тільки у вартісному вимірі?

а) так

б) ні

3. До основних елементів процесу оцінки не відноситься ...

а) об’єкт оцінки

б) суб’єкт оцінки

в) критерій оцінки

г) одиниці вимірювання

д) контроль

4. Сукупність критеріїв, одиниць вимірювання та показників оцінки має назву ...

а) механізм процесу оцінки

б) інструменти процесу оцінки

в) система оцінки

г) усі відповіді вірні

5. Що з нижченаведеного відповідає визначенню ринкової вартості?

а) вартість, яка розрахована на основі реалізації окремих активів підприємства

б)різниця між виручкою від продажу окремих активів підприємства та витратами на ліквідацію

в)найбільш вірогідна ціна при здійсненні угоди між типовим покупцем та продавцем

г) вартість, яка враховує індивідуальні потреби конкретного інвестора

д) вартість, яка розрахована для підприємства, котре перебуває в стані банкрутства.

 

Бібліографічний список

[34; 35; 36; 37; 49]

Тема 7.Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

Мета:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про витратні, порівняльні, результатні методи оцінки потенціалу підприємства, коефіцієнт капіталізації, ставка дисконту.

 

План вивчення теми

 

1. Методи оцінки потенціалу підприємства.

2. Види коефіцієнтів капіталізації.

3. Методи визначення коефіцієнтів капіталізації.

4. Методи розрахунку ставки дисконту.

Методичні рекомендації

Рис. 2.6. Вартість підприємства та втіленого в ньому потенціалу   Загальна класифікація методів оцінки підприємства та його потенціалу:

Питання для самоконтролю студентів

1. У чому має прояв методологічна складність визначення став­ки дисконту?

2. У чому труднощі розрахунку коефіцієнта капіталізації?

3. Які переваги та недоліки мають витратні методи оцінки потенціалу підприємства?

4. Які переваги та недоліки мають дохідні методи оцінки потенціалу підприємства?

5. Які переваги та недоліки мають порівняльні методи оцінки потенціалу підприємства?

Тести

 

1. Сукупність оціночних принципів, показників, критеріїв і методів оцінки складає ...

а) методологію оцінки

б) методику оцінки

в) технологію оцінки

г) систему оцінки

2. Що з нижченаведеного неможливо віднести до ланцюга, який складає методологію оцінки?

а) формування категорій

б) розробка показників

в) встановлення нормативів часу

г) вибір способу оцінки

3. Основними методами дохідного підходу оцінки потенціалу підприємства є:

а) метод капіталізації

б) метод чистих активів

в) метод ринку капіталу

г) метод галузевих коефіцієнтів

д) метод угод

е) метод дисконтованих грошо­вих потоків

є) метод ліквідаційної вартості

ж) відповіді: в, г, д

з) відповіді б, є

і) відповіді: а, е

й) усі перелічені

4. Згідно методу капіталізації ринкова вартість потенціалу підприємства визначається за формулою:

а) V = D / R

б) V = D × R

в) V = D / R × 100 %

г) V = D × R / 100 %

5. Який метод розрахунку ставки дисконту передбачає сумування безризикової ставки з усіма компенсаціями за ризик, яким обтяжений об’єкт оцінки?

а) метод капітальних активів

б) метод кумулятивної побудови

в) метод сполучених інвестицій

г) метод ставки LIBOR

6. Який метод розрахунку ставки дисконту діє відповідно до вартості грошової одиниці на Лондонській валютній біржі, враховуючи крайовий ризик?

а) метод капітальних активів

б) метод кумулятивної побудови

в) метод сполучених інвестицій

г) метод ставки LIBOR

7. За яким методом розрахунку ставка дисконту визначається через існуючий ринок капіталу?

а) метод капітальних активів

б) метод кумулятивної побудови

в) метод сполучених інвестицій

г) метод ставки LIBOR

8. Згідно з яким методом коефіцієнт капіталізації визначається шляхом віднімання від ставки дисконту надбавки за майбутнє зростання капіталу?

а) метод сумування

б) метод вирахування

в) метод ринкового мультиплікатора

г) метод співставного продажу

9. Який метод визначення коефіцієнта капіталізації базується на інформації про аналогічні об’єкти та досягнутій ефективності їх господарського використання, котра доступна на ринку?

а) метод сумування

б) метод вирахування

в) метод ринкового мультиплікатора

г) метод співставного продажу

10. Основними методами витратного підходу оцінки потенціалу підприємства є:

а) метод капіталізації

б) метод чистих активів

в) метод ринку капіталу

г) метод галузевих коефіцієнтів

д) метод угод

е) метод дисконтованих грошо­вих потоків

є) метод ліквідаційної вартості

ж) відповіді: в, г, д

з) відповіді б, є

і) відповіді: а, е

й) усі перелічені

11. Основними методами порівняльного підходу оцінки потенціалу підприємства є:

а) метод капіталізації

б) метод чистих активів

в) метод ринку капіталу

г) метод галузевих коефіцієнтів

д) метод угод

е) метод дисконтованих грошо­вих потоків

є) метод ліквідаційної вартості

ж) відповіді: в, г, д

з) відповіді б, є

і) відповіді: а, е

й) усі перелічені

 

Бібліографічний список

[34; 35; 36; 37; 49]

Тема 8.Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд

Мета:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про порядок організації грошової оцінки землі по Україні, визначення земельних ділянок та об’єктів нерухомості складовими потенціалу підприємства, нормативно – грошову оцінку земельних ділянок, експертну оцінку земельних ділянок.

 

План вивчення теми

 

1. Порядок організації грошової оцінки землі в Україні.

2. Визначення земельних ділянок та об’єктів нерухомості складовими потенціалу підприємства.

3. Порівняльні характеристики нормативно – грошової та експертної оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

Методичні рекомендації

Правове регулювання оцінки землі здійснюється від­повідно до Конституції України (254к/96-ВР), Земельного кодексу України (2768-14), Закону України… Відповідно до Закону України «Про оцінку земель» оцінка земель проводиться на… Залежно від мети та методів проведення грошова оцінка земель поділяється на такі види: нормативна, експертна.

Питання для самоконтролю студентів

1. Чому принцип найліпшого й найефективнішого використання вважається ключовим при оцінці вартості земельних ділянок та об’єктів нерухомості.

2. Які переваги і недоліки мають витратні, результатні й порів­няльні методики оцінки вартості земельних ділянок та об’єктів нерухомості.

3. Як впливають зовнішні (ринкові) фактори на вартість земельних ділянок, будівель і споруд.

4. Чому існує об’єктивна необхідність системної оцінки цілісного земельно-майнового комплексу підприємства.

5. Як змінюється вартість земельної ділянки чи нерухомості залежно від специфіки їх господарського використання.

 

Тести

 

1. Чи переплітається оцінка вартості земельних ділянок та об’єк­тів нерухомості з юридичними процедурами регулювання відносин влас­ності?

а) зовсім не переплітається;

б) тісно переплітається;

в) переплітається тільки у випадку відкритого продажу на ринку;

г) переплітається при наданні об’єктів оцінки у заставу;

д) правильна відповідь відсутня.

2. На чому ґрунтується визнання земельних ділянок, будівель і споруд складовими потенціалу підприємства?

а) на порівнянні структури витрат;

б) на дослідженні характеру участі у виробничому процесі;

в) на порівнянні загальносистемних рис потенціалу та специфічних рис земельних ділянок, будівель і споруд;

г) на вивченні способу використання;

д) на аналізі можливостей результативного використання.

3. Чи відрізняється потенціал окремої земельної ділянки або об’єк­тів нерухомості від потенціалу цілісного земельно-майнового комплексу підприємства:

а) не відрізняється;

б) суттєво відрізняється;

в) відрізняється при інтенсивному господарському використанні;

г) несуттєво відрізняється.

4. Цільове призначення земельної ділянки – це … порядок, умови, кри­тичні межі експлуатації земель для конкретних господарських цілей:

а) встановлені законодавством;

б) визначені керівництвом підприємства;

г) визначені власниками підприємства;

д) визначені ринком;

є) обумовлені технологією.

5. Незалежна експертна оцінка вартості земельних ділянок, будівель і споруд має на меті визначення їх реальної …

а) ринкової вартості;

б) цільової вартості;

в) ліквідаційної вартості;

г) відновної вартості;

д) інвестиційної вартості.

6. Нормативна оцінка вартості земельних ділянок, будівель і споруд базується на …

а) аналізі ринкових умов здійснення угод купівлі-продажу;

б) урахуванні стратегічних орієнтирів розвитку підприємства;

в) використанні офіційно затверджених інструктивно-методичних документів;

г) комбінуванні витратних, результатних і порівняльних методик оцінки.

 

Бібліографічний список

[8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 24; 34; 35; 36; 37; 49]

 

Тема 9.Оцінювання вартості машин і обладнання

Мета:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про класифікацію машин та обладнання, знос машин та обладнання, фізичний знос машин та обладнання.

 

План вивчення теми

 

1. Класифікація та ідентифікація машин та обладнання.

2. Методи оцінки фізичного зносу машин та обладнання.

3. Методи оцінки інших видів зносу машин та обладнання.

Методичні рекомендації

У зв'язку з різноманіттям видів, марок, моделей, класів машин і обладнання важливою проблемою є їх класифікація, яка в процесі оцінки їх вартості… 1) за видом основних засобів - виробничі та невиробничі основні засоби залежно… 2) за стадією життєвого циклу об'єктів оцінки - нові, добре відомі моделі, машини й обладнання, що зарекомендували…

Питання для самоконтролю студентів

1. Які особливості відрізняють машини та обладнання від інших об’єктів оцінки?

2. Від чого залежить ефективний строк служби машин і обладнання?

3. Які фактори впливають на вартість машин та обладнання залежно від специфіки їх господарського використання.

Тести

1. Коефіцієнт знецінення об’єкта внаслідок функціонального старіння розраховується на основі співвідношення …

а) повної та залишкової вартості обладнання;

б) фактичного та нормативного прибутку;

в) нормативного та ефективного строку служби;

г) фактичної та розрахункової потужності (продуктивності) обладнання;

д) надійності об’єкта й аналогічного показника його функціонального аналога.

2. Різниця між строком економічного життя об’єкта та залишковим строком служби називається …

а) залишковим терміном служби;

б) хронологічним віком;

в) ефективним віком;

г) строком економічного життя;

д) нормативним терміном служби;

є) оптимальним строком служби.

3. Визначити коефіцієнт фізичного зносу верстата, якщо відомо, що строк його економічного життя складає 10 років, а на момент оцінки він відпрацював 4,5 роки.

а) 55 %;

б) 60 %;

в) 30 %;

г) 45 %;

д) 35 %.

4. Який з методів визначення рівня знецінення обладнання під впливом різних видів зносу передбачає залучення незалежних експертів?

а) метод «ефективного віку»;

б) метод експертизи стану;

в) метод зниження споживчих якостей;

г) метод зниження дохідності;

д) метод рівновеликого аналога.

5. Знецінення об’єкта внаслідок невідповідності його техніко-еко­номічного рівня вимогам сучасного виробництва називається…

а) фізичний знос;

б) технологічне старіння;

в) економічне старіння;

г) функціональне старіння;

д) матеріальне знецінення.

6. Знецінення об’єкта під впливом зовнішніх факторів називається …

а) фізичний знос;

б) технологічне старіння;

в) економічне старіння;

г) функціональне старіння;

д) матеріальне знецінення.

 

Бібліографічний список

[8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 24; 34; 35; 36; 37; 49]

Тема 10.Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання

Мета:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про особливості оцінки вартості нематеріальних активів, аналіз нематеріальних активів, облік та оцінка нематеріальних активів.

 

План вивчення теми

 

1. Особливості оцінки вартості нематеріальних активів.

2. Теоретичний аналіз проблеми нематеріальних активів.

3. Облік та оцінка нематеріальних активів.

Методичні рекомендації

Проблема комерційного використання об'єктів нема­теріальних активів прямо пов'язана з необхідністю їх вартісної оцінки, що може проводитися з… • купівлі-продажу прав на об'єкти інтелектуальної власності або ліцензій на їх… • надання франшизи новим компаньйонам при роз­ширенні ринків збуту;

Питання для самоконтролю студентів

1. Чи залежить структура портфеля нематеріальних активів підприємства від сфери бізнесу?

2. Поясніть механізм впливу нематеріальних активів підприємства на його потенціал.

3. Які специфічні риси відрізняють нематеріальні ресурси від інших активів підприємства?

4. Які ознаки в оціночній практиці покладено в основу класифікації нематеріальних активів підприємства?

 

Тести

1. Яка з наведених нижче ознак не характерна для нематеріальних активів підприємства?

а) відсутність матеріальної основи для отримання вигід;

б) умовна невіддільність від суб’єкта господарювання;

в) тривалий термін використання;

г) відсутність амортизаційних відрахувань;

д) відсутність корисних відходів;

є) невизначеність розміру можливих ефектів;

е) підвищений рівень ризику.

2. Яку рису нематеріальних активів з наступних можна виділити з огляду на характер участі в процесі суспільного виробництва:

а) можливість отримання доходу тільки в майбутньому періоді;

б) легкість здійснення подальшого продажу чи ліквідації;

в) відсутність чітко визначеної вартості;

д) стабільна прив’язка до підприємства-власника.

3. За джерелами походження нематеріальні активи підприємства можна класифікувати таким чином:

а) з позицій розробника;

б) з позицій фінансового посередника;

в) з позицій власника;

г) з позицій керівника.

4. Ціна нематеріального активу тісно пов’язана з:

а) методом оцінки нематеріального активу;

б) метою оцінки нематеріального активу;

в) об’єктом його матеріального втілення;

г) джерелом походження нематеріального активу.

принцип повного відображення витрат.

5. Який вид оцінки використовується для оцінки нематеріальних активів?

а) за фактичною собівартістю;

б) за залишковою вартістю;

в) за прогнозованою вартістю.

г) інтелектуальної власності в ході господарської діяльності, за вирахуванням витрат на проведення операції.

6. Метод надлишкових прибутків базується на:

а) припущенні, що надлишкові прибутки підприємство отримує за рахунок невідображених у балансі нематеріальних активів;

б) припущенні, що приріст вартості компанії порівняно з вартістю капіталу, трудових і земельних ресурсів, залучених до господарського обігу, формується за рахунок нематеріальних активів;

в) залежності вартості від часу;

г) визначенні різниці між грошовими потоками, отриманими від використання нематеріального активу, та грошовими потоками без його використання.

д) залежності вартості від часу.

7. Для порівняння різних інформаційних джерел застосовується:

а) коефіцієнт порівняння;

б) коефіцієнт нівелювання;

в) коефіцієнт коригування.

 

Бібліографічний список

[8; 9; 10; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 24; 34; 35; 36; 37; 49]

 

Тема 11.Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання

Мета:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про класифікацію видових проявів трудового потенціалу, одиниці виміру трудового потенціалу, структуру трудового потенціалу, управління трудовим потенціалом.

 

План вивчення теми

1. Класифікація видових проявів трудового потенціалу .

2. Одиниці виміру трудового потенціалу.

3. Структура трудового потенціалу.

4. Основи управління трудовим потенціалом.

Методичні рекомендації

1. За рівнем агрегованості оцінок: 1.1. Трудовий потенціал працівника – це індивідуальні інтелектуальні,… 1.2. Груповий (бригадний) трудовий потенціал – крім трудового потенціалу окремих працівників включає додаткові…

Питання для самоконтролю студентів

1. Чому існує необхідність відокремленого аналізу трудового потенціалу технологічного та управлінського персоналу підприємства?

2. Які основні фактори визначають трудовий потенціал вітчизняних підприємств?

3. Які зміни відбуваються в структурі трудового потенціалу сучасних підприємств під впливом факторів науково-технічного прогресу?

4. Як визначити поняття «якість трудового потенціалу» організації?

Тести

1. За рівнем агрегованості оцінок виокремлюють такий вид трудового потенціалу:

а) індивідуальний трудовий потенціал;

б) управлінський потенціал;

в) продуктивний трудовий потенціал;

г) трудовий потенціал працівника.

 

2. За спектром охоплення можливостей виокремлюють такий вид трудового потенціалу:

а) управлінський потенціал;

б) колективний (груповий) трудовий потенціал;

в) структуро-формуючий трудовий потенціал;

г) трудовий потенціал працівника.

3. За характером участі у виробничо-господарському процесі виокремлюють такий вид трудового потенціалу:

а) груповий (бригадний) трудовий потенціал;

б) потенціал технологічного персоналу;

в) індивідуальний трудовий потенціал;

г) продуктивний трудовий потенціал.

4. За місцем у соціально-економічній системі підприємства виокремлюють такий вид трудового потенціалу:

а) підприємницький трудовий потенціал;

б) управлінський потенціал;

в) груповий (бригадний) трудовий потенціал;

г) індивідуальний трудовий потенціал.

5. Який тип одиниць з поданих не використовується для виміру трудового потенціалу:

а) часові;

б) натуральні;

в) вартісні;

г) якісні;

д) умовні.

6. Що з переліченого нижче не входить до складу трудового потенціалу:

а) психофізіологічний потенціал;

б) організаційний потенціал;

в) кваліфікаційний потенціал;

г) соціальний потенціал.

7. Психофізіологічний потенціал – це:

а) здатності та схильності людини, стан її здоров’я, працездатність, витривалість, тип нервової системи і т. ін.;

б) обсяг, глибина та різнобічність загальних і спеціальних знань, трудових навичок і вмінь, що обумовлює здатність працівника до праці визначеного змісту і складності;

в) рівень громадянської свідомості та соціальної зрілості, ступінь засвоєння працівником норм ставлення до праці, ціннісні орієнтації, інтереси, потреби і запити у сфері праці, виходячи з ієрархії потреб людини.

8. Кваліфікаційний потенціал – це:

а) здатності і схильності людини, стан її здоров’я, працездатність, витривалість, тип нервової системи і т. ін.;

б) рівень громадянської свідомості та соціальної зрілості, ступінь засвоєння працівником норм ставлення до праці, ціннісні орієнтації, інтереси, потреби та запити у сфері праці, виходячи з ієрархії потреб людини;

в) обсяг, глибина та різнобічність загальних і спеціальних знань, трудових навичок і вмінь, що обумовлює здатність працівника до праці визначеного змісту і складності.

9. Соціальний потенціал – це:

а) рівень громадянської свідомості та соціальної зрілості, ступінь засвоєння працівником норм ставлення до праці, ціннісні орієнтації, інтереси, потреби та запити у сфері праці, виходячи з ієрархії потреб людини;

б) здатності та схильності людини, стан її здоров’я, працездатність, витривалість, тип нервової системи і т. ін.;

в) обсяг, глибина та різнобічність загальних і спеціальних знань, трудових навичок і вмінь, що обумовлює здатність працівника до праці визначеного змісту і складності.

 

Бібліографічний список

[26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 36; 37; 39; 49]

 

Тема 12.Оцінювання вартості бізнесу

Мета:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про переваги та недоліки до оцінки вартості бізнесу, показники вартості бізнесу, мультиплікатори.

 

План вивчення теми

 

1. Переваги та недоліки до оцінки вартості бізнесу .

2. Структурно-логічний граф показників вартості бізнесу.

3. Мультиплікатори оцінки вартості бізнесу.

Методичні рекомендації

Переваги та недоліки підходів до оцінки вартості бізнесу   Підхід Переваги Недоліки І.…  

Тести

1. Який з перелічених нижче методів оцінки вартості бізнесу використовується відповідно до витратного підходу?

а) метод ліквідаційної вартості;

б) метод прямої капіталізації доходів;

в) метод дисконтування грошового потоку;

г) метод мультиплікаторів.

2. Який з перелічених нижче методів оцінки вартості бізнесу використовується відповідно до результативного підходу?

а) метод вартості заміщення;

б) простий балансовий метод;

в) метод додаткових доходів;

г) метод галузевих співвідношень.

3. Який з перелічених нижче методів оцінки вартості бізнесу використовується відповідно до порівняльного підходу?

а) метод чистих активів;

б) метод вартості заміщення;

в) метод економічного прибутку;

г) метод аналогового продажу чи ринку капіталу.

Д) аналогічних цілісних майнових комплексів.

4. Який з наступних методів не може бути використаним при визначенні коефіцієнта капіталізації?

а) кумулятивний метод;

б) метод ринку капіталу;

в) по фінансових показниках схожих підприємств;

г) на основі ринкових мультиплікаторів;

д) дисконтування грошових потоків.

5. Який мультиплікатор з наступних не використовується для оцін­ки вартості бізнесу?

а) цінові;

б) фінансові;

в) вартісні.

6. Який мультиплікатор з наступних не відноситься до фінансових мультиплікаторів?

а) інтервальні;

б) прогнозні;

в) одномоментні.

7. Яка складова підприємницької діяльності не використовується для визначення вартості бізнесу?

а) персонал;

б) машини та обладнання;

в) земля, будівлі та споруди;

г) готова продукція;

д) матеріали.

Бібліографічний список

[8; 9; 10; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 24; 34; 35; 36; 37; 49]

Тема 13.Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства

Мета:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про моніторинг поточних можливостей підприємства, випадки застосування оцінки бізнесу.

 

План вивчення теми

 

1. Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних можливостей.

2. Спеціальні випадки застосування оцінки підприємства (бізнесу).

 

Методичні рекомендації

Моніторинг поточних можливостей підприємства це система постійного спостереження за реалізацією внутрішніх бізнес-процесів і компетенцій з метою… Таке постійне спостереження передбачає збирання, обробку, зберігання та… Процес організації моніторингу поточних можливостей складається з таких етапів:

Бібліографічний список

[34; 35; 36; 37; 49]

Змістовий модуль 3. Розвиток підприємства та його потенціалу

Тема 14.Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови

Мета:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про поняття підприємництво і підприємство, зміст, сучасні концепції та передумови розвитку підприємства.

 

План вивчення теми

 

1. Поняття підприємництво і підприємство.

2. Зміст підприємницької діяльності.

3. Сучасні концепції та передумови розвитку підприємства

Методичні рекомендації

Принципи підприємницької діяльності: • вільний вибір видів діяльності; • залучення на добровільній основі до здійснення підприємницької діяльності майна і засобів юридичних осіб та…

Тести

 

1. Підприємство - це:

а) сукупність виробничих підрозділів, які розташовані на спільній території;

б) організаційно відокремлена й економічно самостійна одиниця виробничої сфери народного господарства;

в) сукупність працівників, які виготовляють певну продукцію;

г) організація, яка має власні основні фонди і виготовляє певний вид продукції.

2. Поняття «фірма» є:

а) тотожним терміну «підприємство»;

б) визначенням «великого підприємства»;

в) означенням багатопрофільної організації, яка може об'єднувати під однією назвою кілька юридичних осіб;

г) означенням торговельного підприємства.

3. Основними ознаками підприємства є:

а) фінансово-економічна єдність та правовий статус;

б) виробничо-технічна і територіальна єдність;

в) виробничо-соціальна відокремленість;

г) організаційно-соціальна і виробничо-технічна єдність, фінансово-економічна самостійність.

4. Основним законодавчим актом, що регулює діяльність під­приємств в Україні, є:

а) Закон України «Про підприємства в Україні»;

б) Господарський кодекс України;

в) ліцензія;

г) колективний договір.

5. Мета функціонування підприємства на ринку полягає у:

а) задоволенні суспільних потреб у певних видах продукції та одержанні прибутку;

б) насиченні ринку певним видом продукції у максимально можливих обсягах;

в) створенні конкурентного середовища;

г) зменшенні безробіття.

 

Бібліографічний список

[27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 38; 51]

 

Тема 15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та його потенціалу

 

Мета:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про поняття резерви підприємства, чинники резервів розвитку підприємства.

 

План вивчення теми

 

1. Поняття резервів підприємства.

2. Зниження собівартості продукції.

3. Вплив чинників на зниження собівартості продукції.

Методичні рекомендації

В загалі під поніттям резервів розуміють не використані можливості покращення результатів фінансово-господарської діялності підприємства, зниження… Забезпечення нормальної роботи підприємства потребує використання внутрішніх… Використання внутрішніх резервів фінансування спрямоване на підвищення платоспроможності та ліквідності підприємства.…

Тести

1. Зростання продуктивності праці не впливає на зниження собівартості продукції через:

а) зниження трудомісткості продукції;

б) зменшення витрат заробітної плати на одиницю продукції;

в) економію матеріальних витрат;

г) скорочення умовно - постачальних витрат на одиницю продукції.

2. Не є чинниками зниження собівартості продукції на підпри­ємстві:

а) зміна обсягу випуску продукції;

б) підвищення технічного рівня витрат;

в) введення в дію нових підрозділів підприємства;

г) удосконалення організації виробництва і праці.

3. Які з нижчезазначених груп факторів не впливають на загальний рівень продуктивності праці на підприємстві:

а) економічні;

б) матеріально-технічні;

в) соціальні;

г) організаційні;

д) екологічні умови та географічне розміщення;

е) впливають всі;

4. Не належить до функції управління підприємством:

а) вивчення потреб споживачів;

б) забезпечення стабільності політичної й економічної ситуації в державі;

в) планування діяльності підприємства та його окремих підрозділів;

г) контроль за результатами діяльності.

5. Функції управління підприємством:

а) планування, організація, мотивація, контроль;

б) формування системи оподаткування, визначення амортизаційної політики, формування митної політики;

в) економічні, соціально-психологічні, організаційні.

 

Бібліографічний список

[27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 38; 51]


Методичні рекомендації до семінарських занять

Модуль 1. потенціал підприємства: сутність, формування та оцінювання

Змістовий модуль І. Сутність, структура, формування та конкурентоспроможність потенціалу підприємства

СЕМІНАРСЬКЕ заняття № 1

 

Тема:Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

Мета заняття:- закріпити, систематизувати і поглибити теоретичні знання студентів про:

- економічний потенціал;

- модель потенціалу підприємства;

- сутність потенціалу підприємства;

- класифікацію та риси потенціалу підприємтсва;

 

План заняття

1.Потенціал підприємства, як економічна категорія.

2.Модель потенціалу підприємства.

3.Сутність потенціалу підприємтсва.

4.Класифікація видових проявів потенціалу підприємства, його характерні риси.

 

Методичні рекомендації

У ринкових умовах категорія «потенціал підприємства» здо­буває особливу актуальність як одна з основних характеристик стабільності підприємства і,… Потенціал підприємства - це сукупність ресурсів (трудових, матеріальних,… З огляду на зміст наведеного визначення, а також на те, що компетенції та ресурси, зумовлюючи внутрішні можливості…

Тести

1. Основу результатної концепції до визначення сутності потенціалу становить:

а) здатність бізнесу формувати систему ресурсів;

б) здатність бізнесу задовольняти суспільні потреби за допомогою освоєння і переробки певних ресурсів;

в) обсяг виробленої продукції в натуральних показниках;

г) засоби виробництва, необхідні для господарської діяльності.

2. За ступенем реалізації розрізняють потенціал:

а) зовнішній і внутрішній;

б) виробничий і фондовий;

в) ринковий і неринковий;

г) досягнутий і перспективний.

3. Блок системи управління в структурі потенціалу підприємства включає підсистеми:

а) закупівля, виробництво, збут;

б) маркетинг, виробництво, персонал, фінанси;

в) організація, мотивація, контроль;

г) планування, реалізація, контроль.

4. Блок діяльності персоналу включає такі складові:

а) організаційну, виробничу, наукову;

б) аналітичну, виробничу, комунікаційну;

в) комерційну, виробничу, управлінську;

г) аналітичну, виконавчу, організаційну.

5. До об'єктних складових потенціалу підприємства відносять:

а) виробничий потенціал;

б) науково-технічний потенціал;

в) управлінський потенціал;

г) трудовий потенціал.

6. Найбільш повно відбиває ринкові можливості підприємства:

а) місце розташування;

б) маркетинговий потенціал;

в) науково-технічний потенціал;

г) інформаційний потенціал.

7. Спроможності підприємства в сфері нововведень характеризує потенціал:

а) технічний;

б) відтворення;.

в) інформаційний;

г) інноваційний.

8. Привабливість місця розташування підприємства підбиває потенціал:

а) маркетинговий;

б) технічний;

в) інфраструктурний;

г) виробничий.

9. До суб'єктних складових потенціалу підприємства відносять:

а) інноваційний потенціал;

б) фінансовий потенціал;

в) інфраструктурний потенціал;

і) маркетинговий.

 

Ключові терміни і поняття

 

– блочно – модульная структуризація потенціалу підприємства;

– функціональная структуризація потенціалу підприємства;

– ресурсна концепція потенціалу підприємства;

– результатна концепція потенціалу підприємства;

– блок ресурсів підприємства;

– блок системи управління;

– блок діяльності персоналу;

– об’єктивні складові потенціалу підприємства;

– суб’єктивні складові потенціалу підприємства;

– графоаналітична модель потенціалу підприємства.

 

Бібліографічний список

[34; 35; 36; 37; 49]

СЕМІНАРСЬКЕ заняття № 3

 

Тема 3:Формування потенціалу підприємства: поняття та загальна модель

Мета заняття:закріпити, систематизувати і поглибити теоретичні знання студентів про:

– потенціал підприємства як економічну систему;

– характерні риси розвитку потенціалу підприємства як економічної системи;

– взаємозв’язок і взаємодію елементів системи потенціалу підприємства;

– загальні підходи щодо формування потенціалу підприємства;

– фактори та передумови формування потенціалу підприємства.

 

План заняття

1. Потенціал підприємства, як економічна система.

2. Відмінні риси економічних систем.

3. Синергія. Ефект синергії. Типи синергізму.

4. Фактори та передумови формування потенціалу підприємства.

 

Методичні рекомендації

Системою називають сукупність взаємозалежних елементів, призначену для досягнення визначеної мети. Основне призначення потенціалу підприємства - створення нових вартостей. Отже,… Це може бути реалізовано за умови, коли:

Відмінні риси економічних систем

1) нестаціонарність (мінливість, динаміка) окремих парамет­рів системи і стохастичність її поведінки; 2) унікальність і непередбачуваність поведінки системи в конкретних умовах… 3) здатність змінювати свою структуру і формувати варіанти поведінки;

Характеристики потенціалу як економічної системи

Здатність до самовідтворення.

Причому в кожен даний момент часу характеристики відновле­ного потенціалу повинні відповідати (бути адекватними) особливос­тям і обсягам продукції,… Ця умова буде забезпечуватися з найбільшою повнотою тільки в тому випадку,… Тобто потенціал повинен мати здатність до са­мовідтворення.

Взаємозв'язок і взаємодія елементів потенціалу підпри­ємства.

Між матеріальними, особистими і нематеріальними фактора­ми виробництва існує об'єктивно обумовлений кількісний і якіс­ний взаємозв'язок, який виражений мірою їхньої відповідності, співвідношення.

Взаємодія між елементами потенціалу в процесі виробництва досягається встановленням зв'язків між ними, що забезпечують їх спільне функціонування, у результаті якого утворюються нові якості, що не властиві об'єктам взаємодії.

Взаємозв'язки і взаємодія елементів - дуже важлива відмінна риса потенціалу підприємства.

Здатність до сприйняття досягнень НТП.

Народження і впровадження нових процесів йде через подо­лання технологій, що використовуються. Тому винятково важли­во забезпечити високу якість… Прогресивні виробництва мають більш широкі перспективи розвитку. Чим нижче… 7) Гнучкість. Ця властивість свідчить про можливості пере­орієнтації виробничої системи на випуск нової продукції,…

Тести

1. Потенціал підприємства як економічна система включає:

а) ресурси і зв'язки між ними;

б) сукупність відділів і виробничих підрозділів;

в) зовнішнє оточення і внутрішні процеси, а також їхню взаємодію;

г) внутрішні граничні можливості підприємства при використанні всіх наявних ресурсів.

2. Властивість цілісності систем означає:

а) первинність цілого, яке можна поділяти на компоненти;

б) первинність компонентів, з яких складається єдине ціле;

в) тотожність властивостей системи сумі властивостей її компонентів;

г) неможливість розчленовування цілого на окремі складові частини.

3. Ефективність роботи відділу вище суми ефективностей кожного фахівця за рахунок дії:

а) закону конкуренції;

б) закону пропорційності;

в) закону ефекту масштабу виробництва;

г) закону синергії.

4. Відповідно до принципу «чорної шухляди» задовільна якість «входу» при відмінній якості процесу:

а) стане причиною задовільної якості «виходу»;

б) не впливає на якість «виходу», яка буде відмінною завдяки відмінній якості процесу;

в) призведе до середнього рівня якості «виходу» між задовільним і відмінним;

г) обумовить низьку ціну продукції, що виробляється.

5. Внутрішню будову й організацію потенціалу як цілісної системи визначає його:

а) розмірність;

б) структура;

в) ієрархія;

г) адаптивність.

6. Кожен компонент системи може розглядатися як підсистема більш глобальної системи - це властивість:

а) цілісності;

б) структурності;

в) ієрархічності;

г) спадковості.

7. Пріоритет якості при формуванні потенціалу підприємства як економічної системи означає:

а) забезпечення якості системи, починаючи з нижчих рівнів дерева цілей;

б) забезпечення високої якості пріоритетних компонентів виробничого потенціалу;

в) забезпечення якості системи на «вході»;

г) забезпечення високої якості об'єктних складових потенціалу.

8. Інтереси системи глобального рівня:

а) першочергові порівняно з інтересами її підсистем;

б) другорядні в порівнянні з інтересами її підсистем;

в) завжди збігаються з інтересами підсистем;

г) носять альтернативний характер в порівнянні з інтересами підсистем.

9. Якщо вищий рівень дерева цілей фірми – максимізація прибутку, то відповідно до властивості ієрархічності систем ланцюжок показників від верхнього рівня до нижнього включає:

а) якість товару =>його ефективність =>надійність;

б) частка товару на ринку =>якість товару дефективність товару;

в) витрати на життєвий цикл товару дефективність товару =>довговічність товару;

г) ефективність товару =>якість =>надійність.

10. Економія ресурсів споживачів за рахунок підвищення якості - пріоритетний напрямок:

а) системного підходу до формування потенціалу підприємства;

б) маркетингового підходу до формування потенціалу підприємства;

в) поведінкового підходу до формування потенціалу підприємства;

г) ситуаційного підходу до формування потенціалу підприємства.

11. Елементами відтворювального підходу до формування потенціалу є:

а) застосування випереджальної бази порівняння показників;

б) забезпечення технічної й інформаційної сумісності елементів потенціалу;

в) розробка нормативів по окремих елементах потенціалу;

г) підвищення якості продукції відповідно з вимогами споживачів.

12. Необхідність всебічного обліку різних аспектів функціонування підприємства виникає при реалізації:

а) системного підходу до формування потенціалу під­приємства;

б) функціонального підходу до формування потенціалу підприємства;

в) структурного підходу до формування потенціалу підприємства;

г) комплексного підходу до формування потенціалу підприємства.

13. Підвищення ефективності сукупного потенціалу за рахунок підвищення ефективності людських ресурсів – основна мета:

а) ситуаційного підходу;

б) адміністративного підходу;

в) оптимізаційного підходу;

г) поведінкового підходу.

14. В основі адміністративного підходу до формування потенціалу підприємства лежать:

а) методи примусу;

б) методи переконання;

в) методи спонукання;

г) усі перераховані вище.

15. Результатом формування маркетингового (ринкового) потенціалу підприємства виступає:

а) потенційний обсяг чистого прибутку підприємства;

б) потенційний обсяг продажів;

в) потенційний обсяг виробництва продукції;

г) обсяг фінансових ресурсів, авансованих в інвестиційну, фінансову і господарську діяльність підприємства.

16. Формування потенціалу підприємства будь-якого рівня є результатом:

а) взаємодії ресурсів, які залучаються до господарської діяльності;

б) впливу керуючої системи на керовану;

в) розподілу фінансових ресурсів по факторах виробництва;

г) реінвестування прибутку.

Ключові терміни і поняття

 

­ взаємозв’язок і взаємодія елементів;

­ синергія;

­ ефект синергії;

­ типи синергії;

­ процес формування потенціалу підприємтсва;

­ зовнішні фактори формування та розвитку потенціалу підприємства;

­ внутрішні фактори формування та розвитку потенціалу підприємства;

­ матеріальна основа потенціалу підприємства;

Бібліографічний список

[34; 35; 36; 37; 49]

СЕМІНАРСЬКЕ заняття № 4

 

Тема 4:Особливості формування виробничого потенціалу підприємства

Мета заняття:- закріпити, систематизувати і поглибити теоретичні знання студентів про:

- характеристики виробничого потенціалу як економічної системи;

- формування виробничого та економічного потенціалу підприємства;

- поняття виробничої функції і виробничої потужності;

- властивості виробничої функції Кобба-Дугласа;


План заняття

1. Формування економічного потенціалу підприємства.

2. Формування виробничого потенціалу підприємства.

3. Виробнича функція. Її зміст.

4. Властивості виробничої функції Кобба-Дугласа.

5. Формування виробничої потужності.

 

Методичні рекомендації

Ефективне використання економічного потенціалу означає можливість для підприємства одночасно і раціонально викорис­товувати всі наявні ресурси для… Багаторівнева структурна модель формування економічного потенціалу… Матеріальною основою економічного потенціалу є фінансові ресурси, відбиті в балансі підприємства, а величина…

Властивості виробничої функції Кобба-Дугласа

Збільшення витрат капіталу на 1% приведе до росту випуску продукції на α%, а збільшення витрат праці на 1% приведе до ро­сту випуску на… 2. Ефект масштабу виробництва. Якщо α і β у сумі перевищують одиницю, то функція має зрос­таючий ефект від масштабу виробництва (тобто якщо…

Формування виробничої потужності.

Формування виробничих потужностей фірм, доскональність організаційної побудови системи устаткування в значній мірі за­лежать від рівня узгодженості… Пропускна здатність групи устаткування визначається:  

Величина, зворотна Кп.з., називається коефіцієнтом заванта­ження устаткування.

Питання для обговорення

1. Формування економічного потенціалу. Багаторівнева структурна модель формування економічного потенціалу підприємства, її складові.

2. Формування виробничого потенціалу. Актуальність і пріо­ритетність категорій «виробнича функція» і «виробнича по­тужність» у структурі виробничого потенціалу.

3. Зміст виробничої функції. Поняття сумарного продукту, граничного і середнього продукту, їхній взаємозв'язок.

4. Виробнича потужність. Організаційна модель формування виробничої потужності. Визначення виробничої потужності.


Дайте визначення

 

1. Система-це...

2. Господарський потенціал - це ...

3. Граничний продукт - це ...

4. Виробнича потужність - це ...

5. Пропускна здатність устаткування - це ...

 

Ключові терміни і поняття

- економчний потенціал;

- модель формування потенціалу підприємства;

- матеріальна основа економічного потенціалу;

- виробничий потенціал;

- господарський потенціал;

- виробнича функція;

- виробнича потужність;

- функція Кобба – Дугласа;

- пропускна здатність групи устаткування;

- коефіцієнтом заванта­ження устаткування.

 

Бібліографічний список

[26; 27; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 49]

СЕМІНАРСЬКЕ заняття № 5

 

Тема 5:Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Мета заняття:- закріпити, систематизувати і поглибити теоретичні знання студентів про:

- конкурентоспроможність потенціалу підприємства та її рівні;

- конкурентні сили;

- модель п’яти сил конкуренції М. Портера;

- методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства;

- прикладні прийоми та методи стратегічного аналізу конкурентоспромож-ності потенціалу підприємства

План заняття

1. Сутність та рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

2. Діагностика конкурентних сил.

3. Модель п’яти сил конкуренції М. Портера.

4. Чинники утримання конкурентної переваги.

5. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

6. Стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу підприємства

 

Методичні рекомендації

Поняття конкуренції, охоплюють різні її аспекти і, як правило, доповнюють одне одного. Найбільш загальним, є визначення конкуренції як змагальності,… Якщо інтенсивність конкуренції визначає умови функціо­нування підприємства на… У загальному виді конкурентоспроможність - це властивість об'єкта, що характеризується ступенем реального чи…

Тести

 

1. Ситуація, при якій успіх у конкурентній боротьбі залежить від якості, ефективності управління, організації виробництва, відповідає потенціалу:

а) першого рівня конкурентоспроможності;

б) другого рівня конкурентоспроможності;

в) третього рівня конкурентоспроможності;

г) четвертого рівня конкурентоспроможності.

2. Загроза появи нових конкурентів на певному ринковому сегменті:

а) знижує потенціал прибутковості сегменту;

б) обумовлює підвищення рівня витрат на стимулювання збуту;

в) обумовлює підвищення рівня капіталовкладень, необхідних для утримання досягнутого рівня кон­курентоспроможності;

г) усе перераховане вірно.

3. Конкурентна перевага, отримана за рахунок виробництва продукції з унікальними споживчими властивостями, орієн­тована на:

а) дешеві канали збуту;

б) низькі витрати;

в) стандартизацію товарів;

г) диференціацію товарів.

4. Пряме порівняння окремих індикаторів конкуренто­спроможності з метою визначення переваг і недоліків порівню­ваних підприємств - це зміст методу:

а) рангів;

б) різниць;

в) балів;

г) моделювання.

5. У якій послідовності виконуються етапи стратегічного аналізу:

а) аналіз ідеї, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз модернізації, аналіз досвіду;

б) аналіз досвіду, аналіз можливостей, аналіз ідеї, аналіз модернізації, аналіз виконання;

в) аналіз факторів впливу, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз досвіду, аналіз результатів;

г) аналіз можливостей, аналіз досвіду, аналіз ідеї, аналіз модернізації, аналіз виконання.

6. SWOT-аналіз потенціалу підприємства націлений:

а) на максимальне задоволення потреб споживачів;

б) на забезпечення максимальної ефективності викорис­тання потенціалу;

в) на визначення привабливості ринку взагалі та вияв­лення позиції підприємства на ньому;

г) на виявлення сил і слабкостей, загроз і можливостей з метою розвитку сил у відповідності з обмеженими можливостями.

7. Яке з наведених тверджень можна вважати перевагою SWOT -аналізу?

а) об'єктивність вибору та ранжування факторів зов­нішнього і внутрішнього середовища;

б) добра адаптація до середовища, що постійно змінюється;

в) потужна підтримка прийняття конкретних управ­лінських рішень;

г) періодична діагностика ринку та ресурсів підприємства.

8. В процесі формування корпоративної стратегії фірми з допомогою SWOT -аналізу визначаються:

а) стратегія адаптації до середовища і стратегія адаптації до ресурсів підприємства;

б) стратегія адаптації до середовища і стратегія фор­мування середовища;

в) стратегія активного наступу і стратегія пасивної оборони;

г) ділова, функціональна і операційна стратегії.

9. До складу факторів, що характеризують сильні і слабкі сторони підприємства, не належить:

а) репутація (імідж);

б) соціальна відповідальність;

в) законодавча і нормативна база;

г) трудові ресурси.

10. Забезпечення потреби в матеріальних ресурсах виключно за рахунок позикових коштів можна розглядати як:

а) силу підприємства;

б) слабкість;

в) зовнішню можливість;

г) зовнішню загрозу.

11. Сума різниць між експертними оцінками внутрішніх факторів підприємства, що досліджується, і найвищими оцінками серед конкурентів - це:

а) показник інтенсивності конкуренції;

б) рівень нестабільності внутрішнього середовища підприємства;

в) звичайна конкурентна сила підприємства;

г) абсолютна конкурентна сила підприємства.

12. Якої групи критеріїв немає у моделі SРАСЕ:

а) маркетингові можливості підприємства;

б) конкурентноздатність підприємства і його становище на ринку;

в) привабливість сектора (галузі), у якому (якій) функ­ціонує підприємство;

г) стабільність сектора (галузі), у якому (якій) функ­ціонує підприємство.

13. На якому організаційному етапі аналізу за методом SРАСЕ визначаються конкретні показники для оцінки:

а) на початковому;

б) на етапі розробки критеріїв;

в) на етапі узгодження стратегії;

г) на завершальному етапі.

14. Якщо вектор спрямовується у нижній лівий квадрат системи координат SРАСЕ, рекомендованою стратегією є:

а) консервативна стратегія;

б) захисна стратегія;

в) конкурентна стратегія;

г) агресивна стратегія.

16. Стратегія розширення діяльності відповідно до моделі GE/МсКіпsеу рекомендується за умов :

а) високої привабливості ринку та хиткого страте­гічного стану підприємства;

б) високої привабливості ринку та середньої конкуренто­спроможності потенціалу підприємства;

в) середньої привабливості ринку та середньої страте­гічної позиції підприємства;

г) низької привабливості ринку та високої конкуренто­спроможності потенціалу підприємства.

Ключові терміни і поняття

 

­ конкуренція;

­ конкурентоспроможність;

­ конкурентоспроможність потенціалу підприємства;

­ рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства;

­ п’ять конкурентних сил М. Портера;

­ чинники утримання конкурентної переваги;

­ індикаторні методи;

­ метод різниць і метод рангів;

­ матричні методи;

­ стратегічний аналіз;

­ STEP – аналіз;

­ SWOT - аналіз;

­ SРАСЕ - аналіз;

­ GАР - аналіз;

­ метод аналізу LOTS;

­ PIMS - аналіз;

­ вивчення профілю об'єкта;

­ модель GЕ/МсКіnseу;

­ система 111-555.

Бібліографічний список

[26; 27; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 49]

 


Змістовий модуль 2. Оцінювання потенціалу підприємства

СЕМІНАРСЬКЕ заняття № 6

 

Тема 6:Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства.

Мета заняття:- закріпити, систематизувати і поглибити теоретичні знання студентів про:

- потенціал підприємства, як об'єкт оцінки;

- законодавчу базу, що регулює оціночну діяльність;

- Міжнародні стандарти оцінки;

- Національний стандарт № 1;

- поняття вартості;

- принципи оцінки.

План заняття

1. Особливості потенціалу підприємства як об’єкта оцінки.

2. Законодавчі та нормативні документи, які регулюють оцінну діяльність в Україні.

3. Сутність Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав».

4. Міжнародні стандарти оцінки та їх зв’язок з Національним стандартом № 1.

5. Поняття вартості та її модифікації.

6. Принципи оцінки потенціалу підприємства.

7. Принцип найбільш ефективного використання.

 

Методичні рекомендації

У зв'язку з тим, що рівень реалізації поточних і потенційних можливостей безпосередньо впливає на досягнення опе­ративних, тактичних і стратегічних… Причому, основною характеристикою потенціалу в процесі такої оцінки повинна… Слід сказати, що концепція вартісної оцінки представляється найбільш універсальною і методично обґрунтованою, тому що…

Тести

 

1. Міра того, скільки покупець буде готовий заплатити за оцінювану власність - це:

а) ціна;

б) вартість;

в) витрати;

г) собівартість.

2. Вартісна оцінка підприємства в цілому проводиться з метою:

а) визначення розміру виручки від реалізації незадіяних у виробничому процесі основних фондів;

б) визначення ступеня усталеності іміджу підприємства;

в) визначення вартості устаткування підприємства, що є об'єктом лізингу;

г) одержання кредиту під заставу частини нерухомості підприємства.

3. Термін «ліквідність підприємства» пов'язаний із:

а) можливістю швидко і вчасно розрахуватися по бор­гових зобов'язаннях;

б) гнучкістю підприємства та здатністю до зміни вироб­ничих факторів в умовах нестабільності зовнішнього середовища;

в) низьким рівнем дебіторської і кредиторської за­боргованості;

г) можливістю швидкого продажу активів за рішенням власника.

4. Властивості підприємства як товару:

а) корисність;

б) цілісність;

в) нестаціонарність;

г) усі перераховані вище.

5. Що з нижче перерахованого не відповідає визначенню ліквідаційної вартості ?

а) вартість, розрахована на основі реалізації активів підприємства по частинах;

б) різниця між виручкою від продажу активів під­приємства по окремості та його зобов'язаннями;

в) вартість, що враховує індивідуальні вимоги кон­кретного інвестора;

г) вартість, розрахована для підприємства, що знахо­диться в стані банкрутства.

6. Яка вартість з перерахованих нижче є оціненим грошовим еквівалентом, який може бути отриманий від продажу об'єкта при наявності достатнього періоду часу для адекватного маркетингу за умов зацікавленості в здійсненні угоди покупця та продавця?

а) ринкова вартість;

б) повна вартість заміщення;

в) залишкова ліквідаційна вартість;

г) страхова вартість.

7. Яка вартість з перерахованих нижче є вартістю відтворення нової точної копії об'єкта власності на базі нинішніх цін з використанням таких самих чи подібних матеріалів?

а) повна вартість заміщення;

б) обґрунтована ринкова вартість;

в) скрапова вартість;

г) повна вартість відновлення.

8. Яке з нижче перерахованих визначень є синонімом поняття вартість в обміні?

а) споживча вартість;

б) вартість для конкретного інвестора;

в) ліквідаційна вартість;

г) ринкова вартість.

9. Яке з нижче перерахованих визначень є синонімом поняття «вартість у користуванні»?

а) нормативна вартість;

б) споживча вартість;

в) внутрішня вартість;

г) ринкова вартість.

10. Що з нижчепереліченого не входить у визначення інвестиційної вартості?

а) вартість для конкретного користувача;

б) суб'єктивна вартість;

в) найбільш імовірна ціна за даними ринку;

г) вартість при визначених цілях інвестування.

11. Вартість будівництва споруди в поточних цінах на дату оцінки з корисністю, рівній корисності оцінюваної споруди, із уживанням сучасних матеріалів, сучасних стандартів, проекту, планування - це:

а) вартість в обміні ;

б) вартість заміщення;

в) вартість відновлення;

г) залишкова вартість.

12. Що найбільш точно характеризує правильні дії оціню­вача при визначенні остаточної вартості об'єкта різними методами?

а) усереднення показників вартості, отриманих за допо­могою різних методів;

б) прийняття максимального значення як остаточної величини вартості;

в) прийняття до уваги ступеня вірогідності та доречності використання кожного з методів;

г) прийняття мінімального значення як остаточної величини вартості.

13. Підприємство в оцінній діяльності виступає як:

а) об'єкт різних угод;

б) суб'єкт різних угод;

в) товар;

г) усе перераховане.

14. Вартість підприємства як сформованого єдиного цілого це:

а) інвестиційна вартість;

б) вартість діючого підприємства;

в) утилізаційна вартість;

г) ліквідаційна вартість.

15. Об'єкт оцінки - підприємство харчової промисловості. Воно знаходиться у важкому фінансовому стані у зв'язку з відсутністю попиту на продукцію. У регіоні його розташування росте число підприємств переробної промисловості, створю­ються нові робочі місця, підвищується життєвий рівень. За таких умов вартість об'єкта оцінки:

а) росте;

б) падає;

в) не змінюється;

г) залежить тільки від внутрішніх перетворень.

16. Незважаючи на те, що минулі показники та фактичний стан підприємства є важливими в оцінній діяльності, саме майбутнє створює бізнесу додаткову вартість. Дане твер­дження є відбиттям принципу:

а) альтернативності;

б) заміщення;

в) очікування;

г) майбутньої продуктивності.

17. При наявності декількох подібних чи відповідних об'єктів той, який має найменшу ціну, користується найбільшим попитом - загальна суть принципу.

а) заміщення;

б) відповідності;

в) прогресії і регресії;

г) корисності.

18. До принципів, пов'язаних із експлуатацією власності, відносять принцип:

а) зміни вартості;

б) збалансованості;

в) відповідності;

г) корисності.

Ключові терміни і поняття

 

­ властивості підприємства як товару;

­ особливості підприємства як товару;

­ Українське товариство оцінювачів;

­ Національний стандарт № 1 ;

­ Міжнародні стандарти оцінки;

­ вартість;

­ ринкова вартість;

­ поточна вартість;

­ ліквідаційна вартість;

­ вартість заміщення;

­ вартість відтворення;

­ залишкова вартість заміщення (відтворення);

­ вартість ліквідації;

­ спеціальна вартість;

­ інвестиційна вартість;

­ вартість у використанні;

­ оціночна вартість;

­ дійсна вартість майна для цілей страхування;

­ принцип корисності;

­ принцип зпміщення;

­ принцип очікування;

­ принцип факторів виробництва;

­ принцип залишкової продуктивності;

­ принцип внеску;

­ принцип збалансованості (пропорційності);

­ принцип попиту та пропозиції (відповідності);

­ принцип конкуренції;

­ принцип зміни вартості;

­ принцип найбільш ефективного використання.

Бібліографічний список

[8; 9; 15; 18; 19; 20; 22; 34; 35; 36; 37; 49]

СЕМІНАРСЬКЕ заняття № 7

 

Тема 7:Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства.

Мета заняття:закріпити, систематизувати і поглибити теоретичні знання студентів про:

- методичний інструментарій оцінки вартості потенціалу підприємства;

- грошовий потік;

- ануїтет;

- шість функцій грошової одиниці;

- основні методичні підходи до оцінки вартості потенціалу підприємства;

- ставка дисконту;

- коефіцієнт капіталізації.

 

План заняття

1. Загальна характеристика методичного інструментарію оцінки вартості потенціалу підприємства.

2. Грошовий потік. Ануїтет.

3. Шість функцій грошової одиниці.

4. Основні методичні підходи (майновий (витратний), порівняльний, доходний) до оцінки вартості потенціалу підприємства.

5. Ставка дисконту. Коефіцієнт капіталізації.

6. Інформація, яка приймає участь в оцінці потенціалу підприємства.

7. Нормативна база оцінки.

 

Методичні рекомендації

• по-перше, існує певний часовий лаг між моментом вкладання коштів у підприємство як об'єкт оцінки та моментом отримання доходів від користування… • по-друге, існування такого часового лагу обумовлює необхідність урахування… Тому для нівелювання впливу фактору часу та забез­печення порівнянності вартісних показників, які прогнозуються на…

Майбутня вартість одиниці (складний процент).

Дана функція дозволяє визначити майбутню вартість суми, яку має інвестор сьогодні, виходячи із ставки процента, терміну накопичення та періодичності нарахування про­центів, що передбачаються.

Таким чином, використання даної функції передбачає нарахування процентів не тільки на суму первинного внеску, але і на суму процентів, які накопичуються наприкінці кожного періоду. Це можливо тільки за умов реінвестування нара­хованих процентів, що збільшує суму основного капіталу.

Поточна вартість одиниці (дисконтування).

Поточна вартість одиниці є зворотною величиною відносно майбутньої вартості.

Дана функція надає можливість визначити теперішню вартість суми, якщо відома її майбутня величина, період, за який цю суму накопичено, та процента ставка.

Поточна вартість аннуітету.

Крім того, залежно від моменту здійснення першого аннуітетного платежу розрізняють звичайний та авансовий аннуітет. Звичайний аннуітет визначається… Зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі, а також розвиток внутрішнього… 4. Періодичний внесок на погашення позики (внесок на амортизацію одиниці)

Періодичний внесок до фонду нагромадження (фактор фонду відшкодування).

Існують різні класифікації численних методів і способів оцінки вартості підприємства і його майнового потенціалу. Оцінка вартості, перш за все, ґрунтується на розумінні того, що будь-який… • доходний підхід;

Тести

 

1. Яка функція застосовується для розрахунку накопиченої суми рівних амортизаційних відрахувань?

а) майбутня вартість одиниці;

б) зростання одиниці за період;

в) фактор фонду відшкодування;

г) внесок на амортизацію одиниці.

2. Яка функція застосовується для визначення залишку ос­новного боргу в процесі погашення позики, що самоамортизується?

а) внесок на амортизацію одиниці;

б) поточна вартість аннуітету;

в) поточна вартість одиниці;

г) майбутня вартість аннуітету.

3. Функції «майбутня вартість аннуітету» та «періодичний внесок до фонду нагромадження» є:

а) незалежними;

б) зворотними одна щодо одної;

в) доповнюючими одна одну;

г) альтернативними.

4. Підхід, відповідно до якого найбільш імовірною величиною вартості оцінюваного підприємства може бути реальна ціна продажу аналогічного об'єкта:

а) доходний;

б) порівняльний;

в) витратний;

г) майновий.

5. Який принцип лежить в основі порівняльного підходу?

а) ієрархії;

б) рівноваги;

в) конкуренції;

г) заміщення.

6. Який підхід до оцінки власності заснований на еко­номічному принципі очікування?

а) порівняльний;

б) витратний;

в) доходний;

г) усі перераховані.

7. Ставка дисконту - це:

а) процентна ставка, що використовується для перерахування майбутніх потоків доходів у єдину величину поточної вартості;

б) процентна ставка, за допомогою якої здійснюється розрахунок відносної цінності грошових коштів, одержуваних в різні інтервали часу;

в) ставка прибутковості за наявними альтернативними варіантами інвестицій, яка задовольняє вимогам інвесторів;

г) усе перераховане правильно.

8. Особливістю порівняльного підходу є:

а) орієнтація на ретроінформацію та досягнуті результати фінансово-господарської діяльності;

б) орієнтація на перспективи розвитку підприємства;

в) орієнтація на потік майбутніх доходів;

г) орієнтація на витрати, необхідні для відтворення аналогічного підприємства.

9. Що з нижченаведеного не є компонентом загальної ставки дисконту при виведенні її за допомогою методу кумулятивної побудови?

а) безризикова ставка;

б) премія за інвестиційний менеджмент;

в) премія за ризик;

г) рівень систематичного ризику.

10. Яке з нижченаведених положень неправильне?

а) ставка капіталізації - процентна ставка, що ви­користовується для перерахування майбутніх потоків доходів у величину поточної вартості;

б) ставка капіталізації - це процентна ставка, що дозволяє перетворити величину прибутку за один період часу у величину вартості;

в) ставка капіталізації - різниця між ставкою дисконту і середньорічними темпами росту прибутку;

г) ставка капіталізації - різниця між ставкою дисконту й очікуваними середньорічними темпами росту гро­шового потоку.

11. Основним органом, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності в України, є:

а) Верховна Рада;

б) Фонд державного майна;

в) Державний комітет зі статистики;

г) Українське товариство оцінювачів.

12. Правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні визначаються:

а) Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

б) Національним стандартом України № 1 «Загальні засади оцінки майна та майнових прав»;

в) Нормами професійної діяльності оцінювачів;

г) Міжнародними стандартами оцінки.

13. Зовнішньою інформацією, яка використовується в процесі оцінки, є:

а) характеристика ринків збуту продукції підприємства-об'єкта оцінки;

б) стратегія розвитку підприємства;

в) фінансова звітність підприємства;

г) ретроспективна інформація про діяльність об'єкта.

14. Інформація, яка характеризує діяльність підприємства за певний період часу та фіксується в фінансовій і статистичній звітності, називається:

а) нормативною;

б) оперативною;

в) обліковою;

г) плановою.

15. Відповідність кількості та якості інформації вимогам, обумовленим цілями проведення оцінки - це вимога:

а) актуальності інформації;

б) достатності інформації;

в) вірогідності інформації;

г) релевантності інформації.

Ключові терміни і поняття

 

­ грошовий потік;

­ аннуітет;

­ складний процент;

­ дисконтування;

­ поточна вартість аннуітета;

­ періодичний внесок на погашення кредиту;

­ майбутня вартість аннуітету;

­ періодичний внесок на фонд накопичення;

­ доходний підхід;

­ порівняльний підхід;

­ майновий (витратний) підхід;

­ ставка дисконту;

­ ставка капіталізації;

­ Національні стандарти.

Бібліографічний список

[8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 24; 34; 35; 36; 37; 49]


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 8

 

Тема 8:Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання.

Мета заняття:- закріпити, систематизувати і поглибити теоретичні знання студентів про:

- сутність трудового потенціалу підприємства;

- аналітичну характеристику трудового потенціалу підприємства;

- вартісну оцінку трудового потенціалу підприємства;

- ефективність використання трудового потенціалу підприємства.

План заняття

1.Сутність та аналітична характеристика трудового потенціалу підприємства.

2.Особливості вартісної оцінки трудового потенціалу підприємства.

3.Методи оцінки трудового потенціалу підприємства.

4.Ефективність використання трудового потенціалу підприємства.

Методичні рекомендації

У цьому контексті людський фактор потрібно розглядати у взаємозв'язку кількісних і якісних характеристик кадрів, склад яких сформований на… Для розкриття цих здібностей і можливостей у кадровому складі виділяють групи,… • працівники, що визначають цілі розвитку підприємства;

Тести

1. Трудовий потенціал - це:

а) сукупність взаємодіючих між собою працівників;

б) сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності;

в) сукупність постійних, тимчасових і сезонних працівників, які забезпечують досягнення стратегічних цілей діяльності підприємства;

г) сукупність здібностей і можливостей кадрів забезпечувати ефективне функціонування підприємства.

2. До характеристик трудового потенціалу підприємства відносять:

а) чисельність працівників;

б) організаторські здібності;

в) професійно-кваліфікаційний склад кадрів;

г) усе перераховане.

3. Особистісно-кваліфікаційний потенціал працівника визначається:

а) професійними характеристиками;

б) віком та життєвим досвідом;

в) чисельністю персоналу;

г) укомплектованістю підприємства персоналом.

4. Показник ступеня відповідності здібностей працівника умовам наймання робочої сили на ринку праці, - це:

а) заробітна плата працівника;

б) конкурентоспроможність працівника;

в) продуктивність праці;

г) ефективність праці.

5. Зміна величини трудового потенціалу відбувається за рахунок:

а) виникнення конфліктних ситуацій в колективі;

б) ротації працівників;

в) підвищення кваліфікації працівників;

г) усі відповіді правильні.

6. Якщо група працівників має цілі, які суперечать цілям адміністрації підприємства, то трудовий потенціал може бути зарахований до:

а) нематеріальних активів підприємства;

б) пасивів підприємства;

в) інтелектуальної власності;

г) гудволу.

7. Особливістю трудового потенціалу як об'єкта оцінки є:

а) можливість відчуження для використання і реалізації окремо від конкретних осіб;

б) відсутність правового захисту;

в) неможливість кількісної оцінки;

г) можливість визначення вартості на основі підсумку прямих витрат на наймання працівників.

8. Основним об'єктом оцінки трудового потенціалу виступає:

а) індивідуальні професійно-кваліфікаційні характеристики працівника;

б) група працівників певної професії і кваліфікації;

в) загальна сума професійно-особистісних якостей працівників;

г) сукупний працівник.

9. Трудовий потенціал оцінюється за допомогою:

а) кількісних показників;

б) якісних характеристик;

в) вартісних оцінок;

г) усього перерахованого.

10. Елементами вартісної оцінки трудового потенціалу є:

а) витрати на вивільнення зайвого персоналу ;

б) витрати на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;

в) витрати на маркетинг на ринку праці;

г) усе перераховане.

11. Точність вартісних оцінок трудового потенціалу залежить від якості моніторингу:

а) соціальної інфраструктури в місці розташування підприємства;

б) споживчого ринку;

в) стану зовнішнього середовища;

г) ринку засобів виробництва.

12. Соціометричне дослідженняє методом:

а) контролю за формуванням і використанням кадрів;

б) аналізу ефективності використання трудового потенціалу;

в) планування чисельності кадрів;

г) кадрового аудиту.

13. За допомогою кваліфікаційного тестування визначається:

а) рівень організаторських здібностей працівника;

б) профіль особистості;

в) наявність позитивних і негативних лідерів у колективі;

г) кадровий баласт підприємства.

14. 3 метою оцінки професійно-особистісних характеристик трудового потенціалу виділяють такі групи працівників:

а) керівники, спеціалісти, службовці, робітники;

б) постійні за основним місцем роботи, сумісники, тимчасові працівники;

в) внутрішньофірмова еліта, генератори ідей, особи, які мають зв'язки в інстанціях, конфліктуючі особи, кадровий баласт;

г) спеціалісти вищої і середньої кваліфікації, спеціалісти-практики, висококваліфіковані, малокваліфіковані і некваліфіковані робітники.

15. Вагомість впливу окремих груп працівників на вартість підприємства враховується за допомогою:

а) абсолютних коригувань;

б) поправочних коефіцієнтів;

в) гудволу;

г) грошових поправок.

16. Найбільш поширеним методом оцінки впливу трудового потенціалу на вартість підприємства є:

а) індексний метод;

б) кореляційний метод;

в) інтегральний метод;

г) метод експертних оцінок.

Ключові терміни і поняття

 

­ трудовий потенціал;

­ кількісні показники трудового потенціалу;

­ якісні показники трудового потенціалу;

­ індивідуально – кваліфікаційний потенціал працівника;

­ рівні індивідуально-кваліфікаційного потенціалу працівника;

­ індивідуальні професійні характеристики працівника;

­ методи оцінки трудового потенціалу;

­ системи критеріальних показників.

Бібліографічний список

[26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 36; 37; 39; 49]

СЕМІНАРСЬКЕ заняття № 9

 

Тема 13:Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства.

Мета заняття:- закріпити, систематизувати і поглибити теоретичні знання студентів про:

- деякі особливості оцінки потенціалу підприємства;

- моніторинг поточних можливостей;

- базові принципи та етапи організації моніторингу;

- спеціальні випадки застосування оцінки підприємства.

План заняття

1. Особливості оцінки потенціалу підприємства.

2. Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних можливостей.

3. Базові принципи та етапи організації моніторингу.

4. Спеціальні випадки застосування оцінки підприємства (бізнесу).

Методичні рекомендації

В загальному розумінні моніторинг можна розглядати з двох позицій: • по-перше, як спосіб дослідження реальності, що вико­ристовується в різних… • по-друге, як спосіб забезпечення сфери управління своєчасною та якісною інформацією.

Бібліографічний список

[34; 35; 36; 37; 49]

 

 


Методичні рекомендації до практичних занять

Модуль І. Потенціал підприємства: сутність, формування та оцінювання

Змістовий модуль 1. Сутність, структура, формування та конкурентоспроможність потенціалу підприємства

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема 7: Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів та розвинути практичні навички з таких питань: методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства; шість функцій грошової одиниці; ставка дисконту; коефіцієнт капіталізації.

План заняття

1. Шість функцій грошової одиниці.

2. Розрахунок ставки дисконту.

3. Розрахунок коефіцієнта капіталізації.

 

Методичні рекомендації

Майбутня вартість одиниці (складний процент).

  FV = PV (1+r)n (4.1)  

Поточна вартість одиниці (дисконтування).

Поточна вартість одиниці є зворотною величиною відносно майбутньої вартості, тому процес її визначення називають дисконтуванням, а її розрахунки для суми FV ведуться за формулою:

 

 

(4.4)

Величину називають дисконтним множником або фактором поточної вартості. Його значення для різних r та n містяться в колонці З фінансових таблиць.

Дана функція надає можливість визначити теперішню вартість суми, якщо відома її майбутня величина, період, за який цю суму накопичено, та процента ставка.

Поточна вартість аннуітету.

Крім того, залежно від моменту здійснення першого аннуітетного платежу розрізняють звичайний та авансовий аннуітет. Звичайний аннуітет визначається… Формула для розрахунку звичайного аннуітету має вигляд: (4.5)

Періодичний внесок до фонду нагромадження (фактор фонду відшкодування).

Формула для розрахунку періодичного внеску до фонду нагромадження має вигляд:   (4.10)

Завдання

2. Власник планує продавати свій бізнес через 1 рік за попередньою оцінною вартістю в 100 тис. грн. Чи достатнім для придбання бізнесу через 1 рік… 3. Яку суму сьогодні необхідно депонувати в банк під 20 % річних зі… 4. Власник підприємства планує придбати нове обладнання для виробничого підрозділу через 3 роки. На сьогоднішній день…

Бібліографічний список

[8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 24; 34; 35; 36; 37; 49]

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Змістовий модуль 2. Оцінювання потенціалу підприємства

Тема 8: Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд

 

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів та розвинути практичні навички з таких питань: земельна ділянка; будівлі та споруди; види зносу; розрахунок сукупного зносу; порядок оцінювання земельних ділянок; порядок оцінювання будівель та споруд.

План заняття

1. Поняття нерухомого майна.

2. Грошова оцінка земельних ділянок.

3. Розрахунок сукупного зносу будівель та споруд.

4. Оцінка вартості будівель і споруд.

 

Методичні рекомендації

Нерухомість являє собою основу особистого існування для громадян і слугує базою для господарської діяльності та розвитку підприємств і організацій… Нерухоме майно - це насамперед земля і земельні поліпшення, пов'язані зі… Згідно Національного стандарта № 2:

Завдання

2. На основі інформації про ціни продажу та характеристики подібних об'єктів оцінити вартість земельної ділянки.   Вихідна інформація про подібні земельні ділянки …  

Бібліографічний список

[8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 24; 34; 35; 36; 37; 49]

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Тема 9: Оцінювання вартості машин і обладнання

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів та розвинути практичні навички з таких питань: методичні підходи до оцінки машин та обладнання; розрахунок зносу машин та обладнання; порядок оцінки транспортних засобів.

 

План заняття

1. Особливості оцінки машин та обладнання.

2. Класифікація об’єктів оцінки.

3. Методичні підходи до оцінки машин і обладнання.

4. Знос машин та обладнання.

 

Методичні рекомендації

Серед відмінних рис машин і обладнання, що обумовлюють специфічність їх як об'єктів оцінки на відповідному ринковому сегменті, можна виділити… 1) не пов'язані жорстко з землею і можуть бути переміщені в інше місце без… 2) неможливо надати характеристику об'єктам за допо­могою узагальнюючих техніко-економічних показників (вартість 1 м2…

Завдання

2. Визначити відновлювальну вартість спеціальної шафи для збереження продукції в знепиленому середовищі. Шафа виготовлена за індивідуальним… Як однорідний об'єкт обрано медичну шафу, габаритні розміри якої дорівнюють… 3. Визначити ринкову вартість за станом на 20 липня 2009 р. трактора гусеничного сільськогосподарського призна­чення…

Бібліографічний список

[8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 24; 34; 35; 36; 37; 49]

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Тема 10: Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання

 

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів та розвинути практичні навички з таких питань: нематеріальні активи; особливості оцінки нематеріальних активів; нормативна та законодавча база щодо оцінки нематеріальних активів; оцінкаи ринкової вартості нематеріальних активів.

План заняття

1. Класифікація нематеріальних активів.

2. Особливості оцінки вартості нематеріальних активів.

3. Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів.

 

Методичні рекомендації

Таким чином, основними економічними властивостями нематеріальних активів є такі: • не мають матеріального змісту (або матеріально-речовинна форма яких не має… • забезпечують власникам права та привілеї;

Тести

1. До нематеріальних активів підприємства відносять:

а) активи, які не можуть створювати доход;

б) активи, термін використання яких перевищує один рік;

в) активи, матеріально-речова форма яких не має суттєвого значення для використання в господарській діяльності;

г) усі відповіді правильні.

2. До об'єктів інтелектуальної власності підприємства відносять:

а) права користування земельними ділянками;

б) товарні знаки;

в) гудвіл;

г) усі відповіді правильні.

3. Гудвіл - це:

а) вартість ділової репутації підприємства;

б) величина, на яку вартість бізнесу при продажу перевищує ринкову вартість його активів;

в) частина вартості діючого підприємства, яка визначається його іміджем, діловими зв'язками, відомістю фірмового найменування;

г) усі відповіді правильні.

4. Гудвіл має місце тоді, коли:

а) доход на власний капітал підприємства перевищує середньоринковий рівень;

б) доход на власний капітал підприємства знаходиться на середньоринковому рівні;

в) доход на власний капітал підприємства нижче за середньоринковий рівень;

г) доход від експлуатації майнового комплексу не перевищує середньоринковий рівень.

5. До «промислової власності» не відносять:

а) винаходи;

б) промислові зразки;

в) корисні моделі;

г) виробничі цехи.

6. Оцінка вартості гудволу здійснюється за допомогою:

а) методу дисконтованих грошових потоків;

б) методу надлишкових прибутків;

в) методу визволення від роялті;

г) методу вартості створення.

7. За оборотністю виділяють нематеріальні активи:

а) відчужувані та невідчужувані;

б) поточні та довгострокові;

в) діючі та недіючі;.

г) власні та позикові.

8. Величина вартості нематеріальних активів не залежитьвід:

а) обсягу прав, що передаються правовласником;

б) дійсності охоронних документів на об'єкти нематеріальних активів;

в) умов фінансування впровадження нематеріального активу у виробничий процес;

г) ціни одиниці продукції, що виробляється з використанням нематеріального активу.

9. Патенти та ліцензії оцінюють переважно з вико­ристанням підходу:

а) доходного;

б) витратного;

в) порівняльного;.

г) ринкового.

10. Дляоцінки інформаційного програмного забезпеченая менеджменту рекомендується застосовувати підхід:

а) доходний;

б) витратний;

в) порівняльний.

г) ринковий.

11. Пряма капіталізація прибутку застосовується щодо оцінки нематеріальних активів методом:

а) «звільнення від роялті»;

б) виділення частки ліцензіара в прибутку ліцензіата;

в) виграшу в собівартості;.

г) надлишкового прибутку.

12. Розрахунок ліцензійних платежів на основі річних обсягів продажів застосовується в методі:

а) «звільнення від роялті»;

б) виділення частки ліцензіара в прибутку ліцензіата;

в) виграшу в собівартості;.

г) надлишкового прибутку.

13. На використанні реальних історичних даних про витрати, пов'язані зі створенням об'єкта інтелектуальної власності, грунтується метод:

а) вихідних витрат;

б) вартості заміщення;

в) порівняння продажів;

г) вартості відтворення.

14. До умов застосування методів порівняльного підходу щодо оцінки нематеріальних активів належить:

а) наявність фактів купівлі-продажу хоча б одного аналогічного об'єкту;

б) конфіденційність інформації про ціни реальних угод купівлі-продажу;

в) наявність та доступність інформації про характеристики та особливості аналогічних об'єктів;

г) всі відповіді правильні.

Завдання

2. Оцінити вартість товарного знаку «Джерело», власником якого є ЗАТ «Кристал», якщо маркетингове дослідження показало, що за станом на дату оцінки… 3. Підприємство володіє ноу-хау виробництва масляної фарби. Витрати на… 4. Підприємство «Альфа» розробило нову техно­логію виробництва запасних частин для автомобілів, що сприяє підвищенню…

Бібліографічний список

[8; 9; 10; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 24; 34; 35; 36; 37; 49]

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Тема 12: Оцінювання вартості бізнесу

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів та розвинути практичні навички з таких питань: методичні підходи до оцінки вартості бізнесу; доходний підхід до оцінки вартості бізнесу; майновий підхід до оцінки вартості бізнесу; порівняльний (ринковий) підхід до оцінки вартості бізнесу.

План заняття

1. Необхідність, особливості та методичні підходи до оцінки вартості бізнесу.

2. Методи доходного підходу до оцінки вартості бізнесу.

3. Технологія застосування порівняльного підходу до оцінки вартості підприємства.

4. Майнові методи оцінки вартості бізнесу.

 

Методичні рекомендації

Особливе місце серед об'єктів оцінки займає бізнес (підприємство), в процесі визначення вартості якого об'єктом оцінки виступає діяльність, що… До складу майнового комплексу підприємства входять усі види майна,… Інша особливість бізнесу як об'єкта оцінки, полягає в тому, що підприємство є і юридичною особою, і суб'єктом, що…

Тести

1. Доходний підхід до оцінки підприємства представлений методами:

а) дисконтованих грошових потоків і альтернативної вартості;

б) поточної вартості майна і капіталізації прибутку;

в) галузевих співвідношень і прогнозування продажів;

г) дисконтованих грошових потоків і капіталізації прибутку.

2. Метод дисконтованих грошових потоків доцільно використовувати, якщо:

а) очікується, що майбутні рівні грошових потоків будуть істотно відрізнятися від поточних;

б) можна з достатньо високою вірогідністю оцінити майбутні грошові потоки підприємства;

в) підприємство ще не має історії господарської діяльності, тобто воно нове;

г) прогнозовані грошові потоки є від'ємними для більшості прогнозних років.

3. Грошовий потік для власного капіталу включає:

а) чистий прибуток, амортизаційні відрахування, приріст власних оборотних коштів, приріст інвестицій;

б) чистий прибуток, приріст власних оборотних коштів, приріст інвестицій, приріст заборгованості;

в) чистий прибуток, амортизаційні відрахування, проценти за кредит;

г) чистий прибуток, амортизаційні відрахування, приріст власного капіталу.

4. Основним методом оцінки підприємства зі стабільними потоками доходів в незмінних протягом певного часу умовах зовнішнього середовища є:

а) метод капіталізації прибутку;

б) метод дисконтованих грошових потоків;

в) метод компанії-аналогу;

г) метод угод.

5. Вартість продажу об'єкта в постпрогнозному періоді -це:

а) вартість аналога;

б) дисконтована вартість;

в) продовжена вартість;

г) майбутня вартість інвестицій.

6. Оцінка вартості власного капіталу за методом вартості чистих активів передбачає:

а) оцінку необоротних активів по залишковій вартості;

б) оцінку балансової вартості активів підприємства за винятком незадіяних в господарській діяльності;

в) оцінку всіх активів підприємства за винятком усіх його зобов'язань;

г) жодної правильної відповіді.

7. В яку зі статей звичайно не вносяться виправлення при коригуванні балансу з метою визначення чистих активів:

а) основні засоби;

б) дебіторська заборгованість;

в) запаси;

г) грошові кошти.

8. Основним методом оцінки підприємства з метою страхування майна є метод:

а) дисконтованих грошових потоків;

б) чистих активів;

в) галузевих коефіцієнтів;

г) капітальних активів.

9. В основі методу лежать ціни, сформовані відкритим фондовим ринком - базове положення:

а) методу комнанії-аналога;

б) методу ліквідаційної вартості;

в) методу галузевих коефіцієнтів;

г) методу капіталізації прибутку.

10. До моментних відносять мультиплікатор:

а) ціна/прибуток;

б) ціна/чисті активи;

в) ціна/грошовий потік;

г) ціна/виручка від реалізації.

11. Мультиплікатор ціна/прибуток відрізняється від мультиплікатора ціна/грошовий потік за інших рівних умов на величину:

а) собівартості продукції;

б) адміністративних витрат;

в) нарахованої амортизації;

г) операційних витрат.

12. Якщо в структурі активів підприємства переважає нерухомість, то перевага надається мультиплікатору:

а) ціна/виручка;;

б) ціна/дівіденди;

в) ціна/прибуток;

г) ціна/грошовий потік.

13. Ступінь надійності результатів оцінки за методом угод вище, якщо використовувати величину прибутку до оподаткування при оцінці:

а) великих підприємств;

б) спільних підприємств;

в) корпорацій і концернів;

г) дрібних підприємств.

14. Вартість чистих активів відрізняється від величини власного капіталу підприємства на величину:

а) спеціальних фондів;

б) нерозподіленого прибутку;

в) статутного капіталу;

г) резервного капіталу.

15. Який підхід до оцінки вартості бізнесу вимагає окремої оцінки вартості земельної ділянки:

а) порівняльний;

б) майновий;

в) доходний;

г) всі перераховані.

16. Чистий прибуток підприємства-об'єкта оцінки за останній звітний період - 950 тис. грн. Ціна продажу аналогічного об'єкта - 8000 тис. грн, а його чистий прибуток за аналогічний період - 800 тис. грн. Вартість об'єкта оцінки становить:

а) 8000 тис. грн;

б) 8500 тис. грн;

в) 9000 тис. грн.;

г) 9500 тис. грн.

 

Завдання

1. Діяльність підприємства-об'єкта оцінки характеризується такими даними за останній звітний період: Найменування показника … Частка зобов'язань, необхідних для забезпечення про­гнозованого прибутку, та… Продовжена вартість розраховується шляхом капіталізації доходу першого постпрогнозного періоду за умов необмеже­ного…

Бібліографічний список

[8; 9; 10; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 24; 34; 35; 36; 37; 49]

 

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Консультативні заняття по індивідуальним завданням проводяться у поза навчальний час за окремим графіком. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом… Індивідуальні завдання повинні формувати уміння студентів індивідуально працювати над рекомендованим матеріалом,…

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

2. Синергія. Ефект синергії. Типи синергізму. 3. Виробнича функція. Властивості виробничої функції Кобба-Дугласа 4. Діагностика конкурентних сил. Модель п’яти сил конкуренції М. Портера.

Перелік питань до іспиту

2. Назвіть саморегулівні організації в галузі оціночної діяльності в Україні. В чому полягають їх функції? 3. Охарактеризуйте діючі нормативно – правові акти, які регламентують порядок… 4. Які фактори впливають на вартість земельної ділянки?

Список рекомендованої літератури

2. Указ Президента України № 1529/99 від 03.12.99 р. „О неотложных мерах по ускорению реформирования и развития аграрного сектора экономики” (зі… 3. Закон України № 2535-ХІІ від 03.07.92 р. „О плате за землю” (в ред. Закону… 4. Закон України № 161-XIV від 06.10.98 р. „Про оренду землі” (зі змінами та доповненнями).

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 

Будівлі - земельні поліпшення, в яких розташовані приміщення, призначені для перебування людини, розміщення рухомого майна, збереження матеріальних цінностей, здійснення виробництва тощо.

Вартість - еквівалент цінності об'єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей.

Вартість відновлення машин і обладнання - вартість відтворення їх повної копії в поточних цінах на дату оцінки або вартість придбання нового об'єкта, цілком іден­тичного (функціонально, конструктивно та параметрично) об'єкту оцінки в поточних цінах.

Вартість відтворення - визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об'єкта, який є ідентичним об'єкту оцінки;

Вартість заміщення - визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) нового об'єкта, подібного до об'єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною;

Вартість заміщення машин і обладнання - мінімальна вартість придбання аналогічного нового об'єкта в поточних цінах.

Вартість ліквідації - вартість, яку очікується отримати за об'єкт оцінки, що вичерпав корисність відповідно до своїх первісних функцій;

Вартість у використанні - вартість, яка розраховується виходячи із сучасних умов використання об'єкта оцінки і може не відповідати його найбільш ефективному використанню;

Вбудовані приміщення - приміщення, що є частиною внутрішнього об'єму будівлі.

Вбудовано-прибудовані приміщення - приміщення, частина внутрішнього об'єму яких є частиною внутрішнього об'єму основної будівлі, а інша частина – прибудованою.

Відкладені, або відстрочені, витрати - організаційні витрати, що здійснюються в момент створення підприємства (наприклад, витрати, пов'язані з утворенням юридичної особи - гонорари юристам за складання установчих документів, послуги за реєстрацію фірми і т. ін.).

Виробничий і господарський інвентар - предмети технічного призначення, що приймають участь у виробничому процесі, але не належать ні до машин, ні до обладнання. До них відносять ємності для збереження рідин, пристрої і тару для сипучих, штучних і тарно-штучних матеріалів, пристрої і меблі, що застосовуються для полегшення виробничих операцій, пред­мети конторського та господарського призначення, спортивний інвентар.

Виробничий потенціал - здатність виробничої системи забезпечити випуск продукції в обсязі, що відповідає потенціалу попиту.

Грошовий потік - це грошові суми, що виникають в певній хронологічній послідовності.

Гудвіл може бути визначений як сукупність тих елементів бізнесу або персональних якостей, які стимулюють клієнтів продовжувати користуватися послугами даного підприємства або даної особи і приносять фірмі прибуток понад того, який потрібний для одержання розумного доходу на всі інші активи підприємства, включаючи доход на всі інші нематеріальні активи, що можуть бути ідентифіковані й окремо оцінені. Часто гудвіл розглядається як вартість ділової репутації підприємства, його ділових зв'язків, популярності найме­нування, товарного знаку.

Дійсна вартість майна для цілей страхування - вартість відтворення (вартість заміщення) або ринкова вартість майна, визначені відповідно до умов договору страхування.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок - результат визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту. Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об'єкта оцінки.

Енергетичне обладнання - генератори, що виробляють теплову й електричну енергію і двигуни, які перетворюють енергію будь-якого виду в механічну.

Ефективний вік об'єкта - вік «на скільки років виглядає об'єкт власності» з урахуванням його технічного стану, зовнішнього вигляду, дизайну й економічних факторів, що впливають на його вартість.

Залишкова вартість заміщення (відтворення) - вартість заміщення (відтворення) об'єкта оцінки за вирахуванням усіх видів зносу (для нерухомого майна - з урахуванням ринкової вартості земельної ділянки при її існуючому використанні (прав, пов'язаних із земельною ділянкою);

Земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, визначеними щодо неї правами. Під час проведення оцінки земельна ділянка розглядається як частина земної поверхні і (або) простір над та під нею висотою і глибиною, що необхідні для здійснення земельних поліпшень.

Земельне поліпшення - результати будь-яких заходів, що призводять до зміни якісних характеристик земельної ділянки та її вартості. До земельних поліпшень належать матеріальні об'єкти, розташовані у межах земельної ділянки, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення, а також результати господарської діяльності або проведення певного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, розміщення посівів, багаторічних насаджень, інженерної інфраструктури тощо).

Зовнішній знос (економічне застарівання) - втрата вартості об'єкта нерухомості, викликана зовнішніми факторами, наприклад, скороченням ділової активності в районі розміщення об'єкта, діями місцевої адміністрації в напрямку посилення податкового тиску, змінами на ринку зайнятості, незручним розташуванням щодо транспортних магістралей, комунальних служб, об'єктів торгівлі і т. ін.

Зовнішній знос (машин та обладнання) -втрата вартості об'єкта в результаті зміни стану зовнішнього середовища і визначається методом парних продажів як різниця в цінах продажів двох об'єктів, один з яких має ознаки зовнішнього зносу, а інший - ні.

Інвестиційна вартість - вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування в об'єкт оцінки;

Інтелектуальна власність - виключіте право фізичної або юридичної особи на результати інтелектуальної діяльності та прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичної особи, індивідуалізації продукції, виконуваних робіт або послуг (фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування і т. ін.).

Інформаційне обладнання - призначене для перетворення, передавання та збереження інформації: обладнання систем, зв'язку, засоби вимірювання та управління, засоби обчис­лювальної техніки й оргтехніки, засоби візуального й аку­стичного відображення інформації, засоби збереження інфор­мації, театрально-сценічне обладнання.

Кваліфікаційний потенціал – обсяг, глибину та різнобічність загальних і спеціальних знань, трудових навичок і умінь, що
обумовлює здатність працівника до праці визначеного змісту і склад­ності;

Конкурентоспроможність - це властивість об'єкта, що характеризується ступенем реального чи потенційного задоволення їм конкретної потреби в порівнянні з аналогічними об'єктами, що діють на даному ринку.

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства - комплексна порівняльну характеристику потенціалу, яка відбиває ступінь переваги сукупності інди­каторів якості використання ресурсів та організації взає­мозв'язків між ними, що визначають ефективність потенціалу на певному ринку в певний проміжок часу, щодо сукупності індикаторів підприємств-аналогів.

Конкуренція - змагальності, суперництва, напруженої боротьби юридичних або фізичних осіб на ринку за покупця, за своє виживання в умовах дії закону «вимивання» неякісних товарів та послуг.

Ліквідаційна вартість - вартість, яка може бути отримана за умови продажу об'єкта оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості;

Майнові права - права користування земельними ділян­ками, природними ресурсами, водяними об'єктами, під­твердженням яких є ліцензія, орендні права.

Маркетинговий потенціал - здатність маркетингової системи підприємства забезпечити його постійну конкурентоспроможність.

Моніторинг поточних можливостей підприємства це система постійного спостереження за реалізацією внутрішніх бізнес-процесів і компетенцій з метою виявлення відповідності результатів, що досягаються, результатам, що очікувались (планувалися).

Надлишкове поліпшення нерухомого майна - результати заходів, спрямованих на зміну фізичного (технічного)стану та (або)якісних характеристик земельної ділянки та (або) земельних поліпшень, відокремлення яких не призведе до зміни ринкової вартості земельної ділянки та (або) земельних поліпшень. Вартість надлишкових поліпшень є позитивною різницею між витратами на заміщення (відтворення) та приростом ринкової вартості, що зумовлений такими витратами.

Невід'ємне поліпшення нерухомого майна - результати заходів, спрямованих на покращення фізичного (технічного) стану та (або) якісних характеристик земельної ділянки та (або) земельних поліпшень, відокремлення яких призведе до зменшення ринкової вартості відповідно земельної ділянки та (або) земельних поліпшень.

Неосяжні (нематеріальні) активи являють собою інтереси, що містяться в нематеріальних об'єктах (навичках менеджменту та маркетингу, кредитний рейтингах, гудволі та різноманітних юридичних правах або інструментах (товарних знаках, авторських правах, франшизах, патентах, контрактах).

Нерухоме майно - це насамперед земля і земельні поліпшення, пов'язані зі зміною якісних характеристик земельних ділянок, зокрема з розміщенням на них будинків, споруд, об'єктів інфраструктури.

Неусуваний фізичний знос -якщо витрати на його усунення більші за вартість, що додається до вартості об'єкта за рахунок його усунення.

Нормативно - грошова оцінка земельних ділянок - капі­талізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.

Об'єкти незавершеного будівництва - будівлі, споруди або передавальні пристрої, які фактично не експлуатуються внаслідок того, що перебувають у недобудованому стані.

Організаційний потенціал - здатність менеджменту створити ефективну систему взаємодії між усіма елементами потенціал.

Оцінка вартості потенціалу підприємства являє собою упо-
рядкований, цілеспрямований процес визначення у грошовому виразі вартості об’єкта з урахуванням потенційного та реального дохо-
ду, який має місце в певний проміжок часу в умовах конкретного
ринку.

Оціночна вартість - вартість, яка визначається за встановленими алгоритмом та складом вихідних даних;

Передавальні пристрої - земельні поліпшення, створені для виконання спеціальних функцій з передачі енергії, речовини, сигналу, інформації тощо будь-якого походження та виду на відстань (лінії електропередачі, трубопроводи, водопроводи, теплові та газові мережі, лінії зв'язку тощо).

Підприємництво - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, наданню послуг і зайняттю торгівлею з метою одержання прибутку.

Підприємство – це самостійний суб'єкт, що хазяює, створеним чи підприємцем об'єднанням підприємців для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення суспільних потреб і одержання прибутку.

Потенціал підприємства - це сукупність ресурсів (трудових, матеріальних, технічних, фінансових, інноваційних), навичок і можливостей ке­рівників, фахівців та інших категорій виробничого персоналу для виконання робіт (послуг), одержання максимального доходу або прибутку і забезпечення функціонування й розвитку підприємст­ва або — сукупність економічних ресурсів і виробничих можли­востей фірми, що можуть бути використані для досягнення цілей фірми і її розвитку.

Поточна вартість - вартість, приведена у відповідність із цінами на дату оцінки шляхом дисконтування або використання фактичних цін на дату оцінки;

Прибудовані приміщення - приміщення, що прибудовані до основної будівлі та мають з нею хоча б одну спільну стіну.

Приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.

Психофізіологічний потенціал – здатності та схильності людини, стан її здоров’я, працездатність, витривалість, тип нервової системи
і т. ін.;

Рентний дохід (земельна рента) - дохід, який можна отримати від землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки.

Ринкова вартість -вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна зі сторін діяла зі знанням справи, розсудливо і без примусу.

Силові та робочі машини й обладнання - машини, інстру­менти, апарати та інші види обладнання, призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці з метою зміни його форми, властивостей, стану або положення.

Соціальний потенціал – рівень громадянської свідомості та соціальної зрілості, ступінь засвоєння працівником норм ставлення до праці, ціннісні орієнтації, інтереси, потреби й запити у сфері праці, виходячи з ієрархії потреб людини.

Спеціальна вартість - сума ринкової вартості та надбавки до неї, яка формується за наявності нетипової мотивації чи особливої заінтересованості потенційного покупця (користувача) в об'єкті оцінки;

Споруди - земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій (дамби, тунелі, естакади, мости тощо).

Ставка дисконту - це необхідна інвесторам ставка доходу на вкладений капітал у порівнянні за рівнем ризику об'єкта.

Ставка доходу на інвестиції - це процентне спів­відношення між чистим доходом і вкладеним капіталом.

Ставка (коефіцієнт) капіталізації - це коефіцієнт, що застосовується для визначення вартості об'єкта виходячи з очікуваного доходу від його використання за умови, що дохід передбачається незмінним протягом визначеного періоду в майбутньому.

Термін фізичного життя об'єкта- період часу, протягом якого об'єкт власності реально існує (від дати введення в експлуатацію і до моменту його руйнування).

Термін економічного життя об'єкта - період часу, протягом якого об'єкт власності додає вартість до сукупної вартості майна, враховуючи й отримання прибутку від його використання (від дати введення в експлуатацію і до того моменту, коли поліпшення перестають додавати вартість до сукупної вартості майна).

Термін економічного життя, що залишився - період часу від дати оцінки до кінця економічного життя, тобто до дати, коли внесок об'єкта у сукупну вартість стає рівним нулю внаслідок старіння).

Технологічне заста­рівання - втрату вартості об'єкта, викликану змінами в технології, через які об'єкт стає більш дорогим в експлуатації.

Транспортні засоби - пристрої, призначені для пе­реміщення людей і вантажів (залізничний, водяний, авто­мобільний, повітряний, космічний, міський транспорт і засоби напільного виробничого транспорту).

Трудовий потенціал -сукупність здібностей і можливостей кадрів забезпечувати досягнення цілей довгострокового (перспек­тивного) розвитку підприємства.

Усуваний фізичний знос- якщо витрати на поточний ремонт об'єкта нерухомості менші за вартість, що додається до вартості об'єкта за рахунок його проведення.

Фізичний знос - втрата вартості об'єкта нерухомості, що відображає зміну його фізичних властивостей з часом під впливом експлуатаційних і природних факторів, які спричи­няють скорочення життя та корисності об'єкта.

Фінансовий потенціал - здатність фінансової служби забезпечити основні ланки ланцюжка «збут -виробництво - закупівлі» фінансовими ресурсами за принципом найбільш ефективного їхнього розподілу.

Формування потенціалу підприємства — це процес ідентифікації та створення спектра підприємницьких можливостей, його структуризації та побудови певних організаційних форм, задля стабільного розвитку та ефективного відтворення.

Функціональний знос - втрата вартості об'єкта неру­хомості, пов'язана з його невідповідністю сучасним стандартам з точки зору функціональної корисності (застаріла архітектура, нераціональність планування, інженерного забезпечення і т. ін.).

Функціональний знос (машин та обладнання) - втрата вартості об'єкта, викликана або появою більш дешевих машин і обладнання, або вироб­ництвом більш економічних і продуктивних аналогів; ви­значається, як правило, експертно.

Чистий операційний дохід - різниця між прогнозованою сумою надходжень від використання земельної ділянки та операційними витратами, пов'язаними з одержанням валового доходу.

 

 

– Конец работы –

Используемые теги: потенціал, Розвиток, під, ємства0.086

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Потенціал і розвиток підприємства

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Методологічні підходи до оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств 1. Послідовність та принципи оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств
План.. послідовність та принципи оцінювання конкурентоспроможності туристичних.. критерії та показники конкурентоспроможності туристичних підприємств..

Грошові кошти та організація розрахунків на підприємствах. Розрахунок планування прибутку. Розрахунок загального та чистого прибутку, їх розподіл і використання. Санація підприємства
Основними завданнями фінансової роботи являються - мобілізація фінансових ресурсів в розмірі, необхідному для забезпечення нормального процесу.. Призначення фінансового планування і прогнозування полягає в визначенні потреб.. Оперативна фінансова робота складається з комплексу заходів з мобілізації фінансових ресурсів, необхідних для..

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"
Методичні вказівки до виконання курсового проектуекономіка виробничо господарської діяльності підприємства..

Потенціал і розвиток підприємства
Потенціал і розвиток підприємства..

Потенціал і розвиток підприємства
Луцький національний технічний університет.. потенціал і розвиток підприємства денної та заочної форм навчання..

Основи організації фінансів підприємств. Поняття фінансів підприємств, їх зміст, функції
Тема.. основи організації.. фінансів підприємств..

Конспект лекцій з предмету економіка підприємств. Підприємство в сучасній системі господарювання
Політехнічний технікум.. конотопського інституту сумського державного університету..

Сутність та організація Підприємницької діяльності. Економіка підприємництва. Особливості регулювання Підприємницької діяльності
Вступ.. Робоча програма дисципліни Короткий конспект лекцій..

Стратегія підприємства
Черкаський державний бізнес коледж.. с в харченко..

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств
Методичні рекомендації.. щодо застосування регістрів журнально ордерної форми обліку..

0.047
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам