рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації - раздел Электроника, ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА   В Загалі Під Поніттям Резервів Розуміють Не Використані Можли...

 

В загалі під поніттям резервів розуміють не використані можливості покращення результатів фінансово-господарської діялності підприємства, зниження поточних та авансованих витрат матеріальних, трудових, фінансових ресурсів.

Забезпечення нормальної роботи підприємства потребує використання внутрішніх резервів забезпечення позитивності та зростання чистого грошового потоку підприємства, що генерується в процесі фінансово-господарської діяльості підприємства.

Використання внутрішніх резервів фінансування спрямоване на підвищення платоспроможності та ліквідності підприємства. Цього можна досягти збільшенням розмірів вхідних грошових потоків(за рахунок збільшення виручки від реалізації, продажу частини основновних фондів, рефінансування дебіторської заборгованості) та скорочення вихідних грошових потоків(за рахунок зниження витрат, які відносяться на собівартість продукції чи покриваються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства).

Зниження собівартості продукції та витрат, джерелом покриття яких є прибуток - головний внутрішній резерв підприємства.

Зниження собівартості продукції:

На собівартість продукції впливають зміни:

· Обсягів виробництва;

· Номенклатуки та асортименту продукції;

· Технічного рівня виробництва;

· Організації виробництва та умов праці.

На кожному підприємстві в залежності від особливостей набір цих факторів може бути іншим.

Далі розглянемо докладніше як саме впливає кожен чинник на зміну собівартості продукції.

1. Зміна обсягів виробництва.

При визначенні впливу цього фактору треба врахувати, що зі зміною обсягів виробництва змінюються постійні витрати на одиницю продукції. Частина витрат може змінюватись протягом року, але не пропорційно до змін обсягів виробництва. Такі витрати належать до умовно-змінних (витрати розмір яких зростає зі збільшення обсягів виробництва ї спадає з його зменшенням. Це виртати на сировину та матеріали, напівфабрикати, комплектуючі, паливо та енергію, оплату праці працівникам).

2. Зміна номенклатури та асортименту продукції.

Зміна номенклатури та асортименту продукції полягає в зміні частки окремих видів продукції в загальному обсязі виробництва, яка відбуваються з наступних причин:

· Припинення виробництва нерентабельних виробів та освоєння нових видів продукції;

· Неоднакові темпи зростання випуску різних видів продукції.

Вплив змінм структури продукції розраховується згідно з показниками зміни витрат за такими статтями:

Ÿ Матеріальнв витрати;

Ÿ Витрати на оплату праці;

Ÿ Витрати на утримання та експлуатацію устаткування;

Ÿ Комерційні витрати.

3. Зміна технічного рівня виробництва.

Зміна технічного рівня виробництва виявляється в економії матеріальних та трудових ресурсів за такими напрямками:

Ÿ Впровадження нових та вдосконалення існуючих технологій.

Під економією від підвищення технічного рівня виробництва розуміють пряме абсолютне зниження витрат на одиницю продукції. Економію розраховують з огляду на витрати для придбання нової техніки та середню окупність витрат.

Ÿ Застосування нових видів сировини та матеріалів та раціоналізація їх використання.

В розрахунках за цим напрямом враховується економія, що досягається завдяки раціональному використанню сировини та матеріалів:

Ÿ Поліпшення використання сировини зменшенням її втрат під час первинної обробки, а також повнішим застосуванням корисних компонентів;

Ÿ Застосування економніших замінників;

Ÿ Повніше використння в виробництві відходів сировини та матеріалів, впровадження бузвідходних технологій.

Вхідними даними для розрахунку в цьому напрямку є такі норми витрат матеріальних ресурсів, шо періодично переглядаються та план заходів із ресурсозбереження.

· Зниження трудомісткості виробництва одиниці продукції.

Зміна технічного рівня виробництва виявляється в економії витрат на персонал за рахунок зниження трудомісткості одиниці продукції.

4. Зміна організації виробництва та умов праці.

Зміна організації виробництва та умрв праці виявляється в економії витрат за наступними напрямами:

1) впровадженя нових виробництв, цехів та структурних підрозділів

Вплив впровадження в дію нових виробництв розраховується за повним переліком витрат, що включаються до собівартості продукції. Одночасно береться до уваги можливе перевищення середніх витрат в період освоєння нових виробництв. Пов’язані з цим додаткові витрати визначаються бюджетом витрат з підготовки та освоєння виробництва продукції та пускових витрат, а також розрахунком собівартост іза цими витратами протягом строку освоєння.

2) Спеціалізація та кооперування виробництва.

Економічний ефект від спеціалізації та кооперування виробництва виявляється тоді, коли виготовлення окреми комплектуючих, напівфабрикатів тощо виділяється у відокремлені виробництва.

3) Зміни в організації та обслуговуванні виробництва й праці

Зміни в організації та обслуговуванні виробництва й праці визначаються згідно з розрахунками ефективності передбачуваних заходів:

Ÿ Змімна режиму роботи підприємства;

Ÿ Упорядкування організаційно-технічних та посадово-технологічних робіт;

Ÿ Поліпшення роботи внутрішньозаводського транспорту;

Ÿ Вдосконалення матеріало-складського господарства і постачання виробництва матеріалами, паливом та енергією;

Ÿ Поліпшення організації збуту продукції.

Еконмія, одержана в результаті зміни в організації та обслуговуванні виробництва й праці, розраховується за планами наукової організації праці і визначається множенням кількості вивільнених робітників на їх середню заробітну плату.

4) Зміни в організації управління виробництвом.

Зміни в організації управління виробництвом визначаються на підставі розрахунків ефективності таких заходів:

Ÿ Укрупнення цехів та інших підрозділів;

Ÿ Впровадженя автоматизованих систем управління;

Ÿ Поєднання окремих функцій та усунення зайвих.

Підвищити систему управління можна за допомогою впровадження дієвої системи контролінгу на підприємстві. В системі контролінгу можуть передбачатись такі заходи:

Ÿ Мотивація персоналу;

Ÿ Зміна стилю управління;

Ÿ Часткове залучення нового менеджменту;

Ÿ Організація центрів прибутковості;

Ÿ Організація системи збору та обробки інформації;

Ÿ Зменшення завищених показників;

Ÿ Запровадження системи контролю ефективності;

Ÿ Забезпечення гнучкого планування та ефективного управління;

Ÿ Визначення пріоритетних завдань для всіх стадій виробництва;

Ÿ Механізація рутинної роботи та скорочення зайвого персоналу;

Ÿ Поліпшення виробничих відносин між членами колективу;

Ÿ Уточнення стратегії розвитку підприємства.

5) Зміни в умовах матеріально-технічного забезпечення.

Зміни в умовах матеріально-технічного забезпечення розраховуються на підставі аналізу господарських зв”язків та спеціально розроблених заходів щодо раціоналізації складського господарства. До таких заходів належать:

Ÿ Забезпечення ресурсами в необхідному асортименті та зменшення збитків, спричинених використання матеріалів, що не відповідають технічним вимогам за розмірами, якістю, та іншими властивостями.

Ÿ Зменшення витрат на зберігання та транспортування матеріалів;

Ÿ Зменшення витрат завдяки раціоналізації постачання, забезпечення його регулярності та надійності;

Ÿ Зменшення витрат шляхом раціоналізації господарських зв’язків та вибору отриманих схем доставки сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих.

6) Усунення зайвих витрат та збитків.

Важливим фактором зниження собіватості продукції є усунення зайвих витрат та збитків, які не є необхідними при нормальному господарському процесі. Такі витрати та збитки визначаються за допомогою аналізу фактичних витрат на виробництво та вартісного аналізу. Економія, що досягається в результаті ліквідації непродуктивних витрат визначається як добуток сум цих витрат в базовому періоді на темпи зростання обсягу товарної продукції у плановому періоді.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні рекомендації

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва модуля, теми Модуль І. Потенціал підприємства: сутність, формування та оцінювання Змістовий модуль 1. Сутність, струк

Модуль І. Потенціал підприємства: сутність, формування та оцінювання
  Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства Потенціал підприємства як економічна категорія. Економічний потенціал. Модель потенціалу підприємства.

Методичні рекомендації
Таблиця 3.1. Еволюція наукової думки щодо визначення терміна «потенціал» в економіці Автори Роки Визначення

Методичні рекомендації
Під структурою системи, якою є потенціал підприємства, розуміють мережу найбільш суттєвих, стійких (інваріантних) зв’язків між елементами. Існує й ширше трактування структури, згідно з яки

Методичні рекомендації
1. Формування потенціалу підприємства — це процес ідентифікації та створення спектра підприємницьких можливостей, його структуризації та побудови певних організаційних форм, задля

Методичні рекомендації
  В основі аналізу галузевих особливостей формування потенціалу підприємств лежить специфічність технологічних процесів, особливості організації виробництва, відмінності в характерист

Методичні рекомендації
  Метод STEP - аналізу дозволяє охарактеризувати зов­нішню економічну ситуацію комплексно, оцінюючи вплив чинників: суспільних, технологічних, економічних, політи

Методичні рекомендації
У загальному вигляді оцінка – результат визначення й аналізу якісних і кількісних характеристик об’єкта, що управляє (керує), а також процесу управління ним. Оцінка дає можливість

Методичні рекомендації
Рис. 3.6. Вартість підприємства та втіленого в ньому потенціалу   Загальна класифікація методів оцінки підпр

Методичні рекомендації
  Правове регулювання оцінки землі здійснюється від­повідно до Конституції України (254к/96-ВР), Земельного кодексу України (2768-14), Закону України «Про оцінку майна, майнових прав

Методичні рекомендації
  Техніко-технологічну основу будь-якого підприємства складають машини й обладнання, які також називаються активною частиною основних фондів. Саме вони складають значну частину майнов

Завдання
1. Визначити вартість вантажного автомобіля вантажопідйомністю 10 т, який експлуатується на міжміських перевезеннях. Показники експлуатації об'єкту оцінки наве­дено в таблиці.

Методичні рекомендації
  Відповідно до визначення, що міститься в Міжнародних стандартах оцінки МСО 2008, неосяжні (нематеріальні) активи являють собою інтереси, що містяться в немат

Завдання
1. Ринкова вартість усіх активів підприємства оцінюється в 400 тис. грн., а зобов'язань - 300 тис. грн. Фактичний прибуток до оподатковування - 23 тис. грн., ставка податку на прибуток - 25 %. Сере

Методичні рекомендації
У загальній структурі трудового потенціалу підприємства, залежно від критерію аналізу, можна виокремити такі його видові прояви: 1. За рівнем агрегованості оцінок:

Методичні рекомендації
Особливе місце серед об'єктів оцінки займає бізнес (підприємство), в процесі визначення вартості якого об'єктом оцінки виступає діяльність, що здійснюється на основі функціонування майнового компле

Завдання
1. Діяльність підприємства-об'єкта оцінки характеризується такими даними за останній звітний період: Найменування показника Одиниці виміру

Методичні рекомендації
  Моніторинг поточних можливостей підприємства це система постійного спостереження за реалізацією внутрішніх бізнес-процесів і компетенцій з метою виявлення відпо

Методичні рекомендації
Підприємництво - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, наданню послуг і зайняттю торгівлею з метою одержання прибутку.

Майбутня вартість одиниці (складний процент).
Розрахунки майбутньої вартості здійснюються за фор­мулою:   FV = PV (1+r)n (4.1)   де

Поточна вартість аннуітету.
Оскільки аннуітет становить собою особливий грошовий потік, представлений однаковими сумами через однакові часові інтервали, то відносно інвестора він може бути як вихідним (наприклад, здійснення п

Періодичний внесок до фонду нагромадження (фактор фонду відшкодування).
Дана функція є зворотною відносно майбутньої вартості аннуітету та дозволяє визначити розмір грошового внеску, який слід періодично депонувати на рахунок, щоб через певний часу мати необхідну суму

Завдання
1. Вартість адміністративних будівель підприємства оцінюється в 150 тис. грн. Прогнозується її щорічне зростання на 12 % з урахуванням перспективності місця розташування та потенційного попиту на а

Методичні рекомендації
  Нерухомість являє собою основу особистого існування для громадян і слугує базою для господарської діяльності та розвитку підприємств і організацій усіх форм власності. Саме через це

Завдання
1. Оцінити вартість земельної ділянки, вико­ристання якої за прогнозними даними забезпечує власнику отримання щорічного чистого операційного доходу в розмірі 25 тис. грн. протягом 5 років. Коефіціє

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
  Індивідуальна робота, як форма організації навчального процесу, мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також заст

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
1. Потенціал підприємства, модель, сутність, його функції. 2. Синергія. Ефект синергії. Типи синергізму. 3. Виробнича функція. Властивості виробничої функції Кобба-Дугласа.

Підсумковий контроль
Результати контролю знань і вмінь студентів виражаються оцінкою. Оцінка – це визначення та вираження (в умовних знаках – балах, а також оціночних судженнях викладача) ступеня засвоєння студентами з

Список рекомендованої літератури
1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768 – ІІІ (зі змінами та доповненнями). 2. Указ Президента України № 1529/99 від 03.12.99 р. „О неотложных мерах по ускорению реформировани

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги