рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Підсумковий контроль

Підсумковий контроль - раздел Электроника, ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА Результати Контролю Знань І Вмінь Студентів Виражаються Оцінкою. Оцінка – Це ...

Результати контролю знань і вмінь студентів виражаються оцінкою. Оцінка – це визначення та вираження (в умовних знаках – балах, а також оціночних судженнях викладача) ступеня засвоєння студентами знань і вмінь, встановлених навчальною програмою дисциплін.

Оцінка фіксується в учбових документах (журналі обліку проведення занять викладача, відомості обліку успішності, індивідуальному навчальному плані студента), відображаючи рівень досягнень студента.

Оцінка є характеристикою результатів навчальної діяльності студента, дає уявлення про стан їх знань і вмінь, міру їх відповідності вимогам державних стандартів.

Об’єктивно виставлена оцінка є важливим стимулом розвитку пізнавальних інтересів студентів, формування у них працелюбності, відповідальності, самостійності та інших важливих якостей особистості.

Оцінювання знань студентів з дисципліни “Потенціал і розвиток підприємства” здійснюється на основі результатів поточного контролю.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, умінь обґрунтовано вирішувати завдання, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, ступінь самостійності в оволодінні програмним матеріалом з дисципліни.

Система бальної оцінки знань, вмінь та навичок студентів на підставі об’єктів оцінювання з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства»

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю (іспиту) за 100-бальною шкалою. Розподіл балів, що присвоюються студентам, здійснюється в такому порядку:

 

Модуль 1 Індивідуальна робота Екзамен Сума
Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІI
Домашня контрольна робота
           

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за шкалою навчального закладу Оцінка за національною шкалою
Екзамен
A 85-100 5 (відмінно)
BC 65-84 4 (добре)
DE 50-64 3 (задовільно)
FX 20-49 2 (незадовільно з можливістю повторного складання)
F 0-19 2 (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

Формами поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є:

- домашня контрольна робота;

- індивідуальне завдання.

Оцінювання знань студентів за результатами домашньої контрольної роботи здійснюється за 40-бальною шкалою.

Критерії оцінювання:

· Точність виконання завдання – 20 балів.

· Повнота виконання завдання – 20 балів.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Індивідуальне завдання виконується у вигляді рефератів. Шкала оцінювання становить: від 0 до 20 балів.

Критерії оцінювання:

· Повне розкриття питання (максимальна оцінка – 10 балів).

· Оформлення роботи (максимальна оцінка – 2 бали).

· Точність і правильність використання літератури (максимальна оцінка – 4 бали).

· Захист роботи (максимальна оцінка – 4 бали).

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Формою підсумкового контролю є іспит. Іспит проводиться у формі виконання письмових екзаменаційних завдань. Оцінювання знань студентів на іспиті здійснюється за 40-бальною шкалою. Екзаменаційні завдання до іспиту складаються на основі програми навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства». Екзаменаційний білет включає:

· Два теоретичних запитань за програмою курсу (максимальна оцінка – 2 × 10 балів).

· Одне практичне завдання (максимальна оцінка – 10 балів).

· Десять тестових завдань (максимальна оцінка – 10 балів).

Для оцінювання рівнявідповідей студентів на теоретичні запитання використовуються такі критерії:

· Виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні теоретичного матеріалу – 10 балів.

· Виявлення глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни – 8 балів.

· Виявлення знань основного програмного матеріалу; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни – 6 балів.

· Володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни – 4 бали.

· Виявлення помилок в знаннях програмного матеріалу, володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни – 2 бали.

· Виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; слабке володіння окремими поняттями, методиками та інструментами програмного матеріалу, допускаючи при їх використанні принципові помилки – 0 балів.

Шкала оцінювання рівня знань, виявленого студентом при рішенні практичного завдання становить: 0-10 балів.

Критерії оцінювання:

· Точність вирішення завдання – 2,5 бала.

· Повнота вирішення завдання – 2,5 бала.

· Ступінь обґрунтованості відповіді – 2,5 бала.

· Наявність аналізу – 2,5 бала.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Шкала оцінювання рівня знань, виявленого студентом при виконанні тестових завдань іспиту, становить: 0 – 10 балів.

Критерії оцінювання:

· 10 правильних відповідей – 10 балів.

· 9 правильних відповідей – 9 балів.

· 8 правильних відповідей – 8 балів.

· 7 правильних відповідей – 7 балів.

· 6 правильних відповідей – 6 балів.

· 5 правильних відповідей – 5 балів.

· 4 правильні відповіді – 4 бали.

· 3 правильні відповіді – 3 бали.

· 2 правильні відповіді – 2 бали.

· 1 правильна відповідь – 1 бал.

· Відсутність правильних відповідей – 0 балів.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Підсумковий контроль

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва модуля, теми Модуль І. Потенціал підприємства: сутність, формування та оцінювання Змістовий модуль 1. Сутність, струк

Модуль І. Потенціал підприємства: сутність, формування та оцінювання
  Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства Потенціал підприємства як економічна категорія. Економічний потенціал. Модель потенціалу підприємства.

Методичні рекомендації
Таблиця 3.1. Еволюція наукової думки щодо визначення терміна «потенціал» в економіці Автори Роки Визначення

Методичні рекомендації
Під структурою системи, якою є потенціал підприємства, розуміють мережу найбільш суттєвих, стійких (інваріантних) зв’язків між елементами. Існує й ширше трактування структури, згідно з яки

Методичні рекомендації
1. Формування потенціалу підприємства — це процес ідентифікації та створення спектра підприємницьких можливостей, його структуризації та побудови певних організаційних форм, задля

Методичні рекомендації
  В основі аналізу галузевих особливостей формування потенціалу підприємств лежить специфічність технологічних процесів, особливості організації виробництва, відмінності в характерист

Методичні рекомендації
  Метод STEP - аналізу дозволяє охарактеризувати зов­нішню економічну ситуацію комплексно, оцінюючи вплив чинників: суспільних, технологічних, економічних, політи

Методичні рекомендації
У загальному вигляді оцінка – результат визначення й аналізу якісних і кількісних характеристик об’єкта, що управляє (керує), а також процесу управління ним. Оцінка дає можливість

Методичні рекомендації
Рис. 3.6. Вартість підприємства та втіленого в ньому потенціалу   Загальна класифікація методів оцінки підпр

Методичні рекомендації
  Правове регулювання оцінки землі здійснюється від­повідно до Конституції України (254к/96-ВР), Земельного кодексу України (2768-14), Закону України «Про оцінку майна, майнових прав

Методичні рекомендації
  Техніко-технологічну основу будь-якого підприємства складають машини й обладнання, які також називаються активною частиною основних фондів. Саме вони складають значну частину майнов

Завдання
1. Визначити вартість вантажного автомобіля вантажопідйомністю 10 т, який експлуатується на міжміських перевезеннях. Показники експлуатації об'єкту оцінки наве­дено в таблиці.

Методичні рекомендації
  Відповідно до визначення, що міститься в Міжнародних стандартах оцінки МСО 2008, неосяжні (нематеріальні) активи являють собою інтереси, що містяться в немат

Завдання
1. Ринкова вартість усіх активів підприємства оцінюється в 400 тис. грн., а зобов'язань - 300 тис. грн. Фактичний прибуток до оподатковування - 23 тис. грн., ставка податку на прибуток - 25 %. Сере

Методичні рекомендації
У загальній структурі трудового потенціалу підприємства, залежно від критерію аналізу, можна виокремити такі його видові прояви: 1. За рівнем агрегованості оцінок:

Методичні рекомендації
Особливе місце серед об'єктів оцінки займає бізнес (підприємство), в процесі визначення вартості якого об'єктом оцінки виступає діяльність, що здійснюється на основі функціонування майнового компле

Завдання
1. Діяльність підприємства-об'єкта оцінки характеризується такими даними за останній звітний період: Найменування показника Одиниці виміру

Методичні рекомендації
  Моніторинг поточних можливостей підприємства це система постійного спостереження за реалізацією внутрішніх бізнес-процесів і компетенцій з метою виявлення відпо

Методичні рекомендації
Підприємництво - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, наданню послуг і зайняттю торгівлею з метою одержання прибутку.

Методичні рекомендації
  В загалі під поніттям резервів розуміють не використані можливості покращення результатів фінансово-господарської діялності підприємства, зниження поточних та авансованих витрат мат

Майбутня вартість одиниці (складний процент).
Розрахунки майбутньої вартості здійснюються за фор­мулою:   FV = PV (1+r)n (4.1)   де

Поточна вартість аннуітету.
Оскільки аннуітет становить собою особливий грошовий потік, представлений однаковими сумами через однакові часові інтервали, то відносно інвестора він може бути як вихідним (наприклад, здійснення п

Періодичний внесок до фонду нагромадження (фактор фонду відшкодування).
Дана функція є зворотною відносно майбутньої вартості аннуітету та дозволяє визначити розмір грошового внеску, який слід періодично депонувати на рахунок, щоб через певний часу мати необхідну суму

Завдання
1. Вартість адміністративних будівель підприємства оцінюється в 150 тис. грн. Прогнозується її щорічне зростання на 12 % з урахуванням перспективності місця розташування та потенційного попиту на а

Методичні рекомендації
  Нерухомість являє собою основу особистого існування для громадян і слугує базою для господарської діяльності та розвитку підприємств і організацій усіх форм власності. Саме через це

Завдання
1. Оцінити вартість земельної ділянки, вико­ристання якої за прогнозними даними забезпечує власнику отримання щорічного чистого операційного доходу в розмірі 25 тис. грн. протягом 5 років. Коефіціє

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
  Індивідуальна робота, як форма організації навчального процесу, мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також заст

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
1. Потенціал підприємства, модель, сутність, його функції. 2. Синергія. Ефект синергії. Типи синергізму. 3. Виробнича функція. Властивості виробничої функції Кобба-Дугласа.

Список рекомендованої літератури
1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768 – ІІІ (зі змінами та доповненнями). 2. Указ Президента України № 1529/99 від 03.12.99 р. „О неотложных мерах по ускорению реформировани

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги