рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації - раздел Электроника, ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА Рис. 3.6. ...

Рис. 3.6. Вартість підприємства та втіленого в ньому потенціалу

 

Загальна класифікація методів оцінки підприємства та його потенціалу:

• витратний (майновий) – визначає вартість об’єкта на основі суми витрат на його створення та використання.

• порівняльний (ринковий) – методи цієї групи визначають вартість на базі співставлення з аналогами, що вже були об’єктами ринкових угод.

• результатний (дохідний) – вартість об’єкта оцінюється на основі величини чистого потоку позитивних результатів від його використання

Суть коефіцієнта капіталізації полягає в поєднанні двох економічних процесів – отримання доходу на капітал та відшкодування капіталу інвестора-власника.

Залежно від бази визначення норми (ставки) відшкодування капіталу поділяють на норми доходу, норми грошових потоків, норми відшкодування та норми прибутковості. Відповідно до цього прийнято розрізняти такі види коефіцієнтів капіталізації:

– загальний коефіцієнт капіталізації (overall capitalization rate);

– коефіцієнт капіталізації власного капіталу (equity capitalization
rate);

– коефіцієнт капіталізації позикового капіталу (mortgage capitalization rate);

– коефіцієнт капіталізації залежно від об’єкта оцінки (землі, об’єктів нерухомості, нематеріальних активів тощо).

 

Рис. 3.7. Методи визначення коефіцієнта капіталізації при оцінці вартості потенціалу підприємства

Таблиця 3.2

Методи розрахунку ставки дисконту

Назва методу Загальна характеристика Технологія розрахунку Специфіка використання
Метод кумулятивної побудови Передбачає сумуван-ня безризикової ставки з усіма ком-пенсаціями за ризик, яким переобтяжений об’єкт оцінки де rбаз – базова безризикова ставка дисконту; ki – компен­сація за і-тий ризик; n – кіль-кість урахованих ризиків Безризикова ставка дорівнює депозитній ставці комерцій-них банків, ураховуючи: 1) депозит є валютним; 2) сума депозитного вкладу співстав­на з розміром чистого операційного потоку капіталу; 3) термін отриман-ня чистого операційного потоку капіталу від викорис-тання об’єкта співставний зі строком депозитного вкладу; 4) умови депозиту відпові-дають угодам з юридичними особами; 5) загальна безри-зикова дисконтна ставка розраховується як середня між названими вище факторами провідних банків країни
Назва методу Загальна характеристика Технологія розрахунку Специфіка використання
Метод співставного продажу Ставка дисконту визначається шляхом ділення чистого опе-раційного потоку за об’єктами-анало­гами на їх ринкову вар-тість (у комерційних угодах) де NCFі – чистий операційний потік капі-талу за і-тим об’єктом; MVі – ринкова вартість і-того об’єкта-аналога; n – кількість ринкових аналогів, доступних на ринку Використовується у випадку наявності в аналітика дос-товірної інформації щодо об’єктів аналогів та відповідного розвитку ринків нерухомості, землі, застосовуваного устаткування тощо
Метод капітальних активів Ставка дисконту визначається через існуючий ринок капіталу де rбаз – базова без-ризикова ставка дис-конту; b – коефіцієнт бета (коефіцієнт сис-тем­ного ризику); ррин – середня дохідність ринку До запропонованої формули, як правило, додаються індивідуальні поправки за конкретним об’єктом оцінки: компенсація за відмінності у масштабах діяльності; компенсація за спеціальні ризики об’єкта тощо
Метод сполучених інвестицій Виступає у двох різнови-дах: 1) для власного і позикового капіталу, 2) для скла-дових елементів об’єк­та; передбачає вста-новлення ставки дисконту за середньо-зваженою техноло-гією 1) де q – частка позикових джерел фінансування у загальній сумі капіталу підприємства; рk – середня дохідність позикового капіталу; ра – нормальна дохідність власного капіталу. 2) де qЗЕМ – частка вартості землі в загальній вартості об’єкта; rЗЕМ – ставка дисконту для зем­лі; qНЕР – частка вартості неру­хомості у загальній вартості об’єкта; rНЕР – ставка дисконту для неру-хомості; qN – частка вартості n-го елемента в загальній вартості об’єкта; rN – ставка дисконту для n-го елемента Використовується при пози-ковому фінансуванні купівлі та функціонуванні об’єкта оцінки, або за наявності точних даних щодо всіх складових (конструкційних) елементів об’єкта
Метод середньозваженої вартості капіталу Ставка дисконту встановлюється відповідно до рівня середньозважених витрат на капітал де qП – частка кредиту в за-гальному обсязі фінансування об’єкта; vП – кредитна ставка; qВ – частка власного капіталу в загальному обсязі фінансування об’єкта; vП – вартість використання власного капіталу; qN – частка n-го джерела фінансових ресурсів у загаль-ному обсязі фінансування об’єкта; vN – вартість вико-ристання n-го дже­рела фінансування Використовується для приведення грошових потоків, визначених по моделі сукупного капіталу
Метод внутрішньої норми дохідності Реалізується у двох формах: простій та модифікованій; передбачає вста-новлення ставки дискон­ту відповідно рівню внутрішньої норми дохідності капіталу інвестора , де СF + – притоки капіталу підприємства за і-тий рік (період); CF – відтоки капіталу підприємства за і-тий рік (період); n – кількість прог-нозних періодів оцінки; Fmi (a) – дисконтний множник, визначений як відповід-на функція грошової одиниці для і-го періоду за попередньо вста-новленою ставкою a по відношенню до базово-го періоду. Звідси виводиться зна-чення дисконтної ставки, хоча це й пов’язано з труднощами матема-тичного характеру Використовується при розрахунках мінімальної вартості об’єкта, яка відповідає нульовому бюджетуванню грошових потоків
Метод ставки LIBOR Ставка дисконту встановлюється відповідно до вартос-ті грошової одиниці на Лондонській валю-тній біржі, врахову-ючи державний ризик , де LIBOR – вартість продажу грошей на європейських валютних ринках; bК – рівень ризику країни При фінансуванні об’єкта через європейські валютні ринки на стан- дартних умовах залучення

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні рекомендації

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва модуля, теми Модуль І. Потенціал підприємства: сутність, формування та оцінювання Змістовий модуль 1. Сутність, струк

Модуль І. Потенціал підприємства: сутність, формування та оцінювання
  Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства Потенціал підприємства як економічна категорія. Економічний потенціал. Модель потенціалу підприємства.

Методичні рекомендації
Таблиця 3.1. Еволюція наукової думки щодо визначення терміна «потенціал» в економіці Автори Роки Визначення

Методичні рекомендації
Під структурою системи, якою є потенціал підприємства, розуміють мережу найбільш суттєвих, стійких (інваріантних) зв’язків між елементами. Існує й ширше трактування структури, згідно з яки

Методичні рекомендації
1. Формування потенціалу підприємства — це процес ідентифікації та створення спектра підприємницьких можливостей, його структуризації та побудови певних організаційних форм, задля

Методичні рекомендації
  В основі аналізу галузевих особливостей формування потенціалу підприємств лежить специфічність технологічних процесів, особливості організації виробництва, відмінності в характерист

Методичні рекомендації
  Метод STEP - аналізу дозволяє охарактеризувати зов­нішню економічну ситуацію комплексно, оцінюючи вплив чинників: суспільних, технологічних, економічних, політи

Методичні рекомендації
У загальному вигляді оцінка – результат визначення й аналізу якісних і кількісних характеристик об’єкта, що управляє (керує), а також процесу управління ним. Оцінка дає можливість

Методичні рекомендації
  Правове регулювання оцінки землі здійснюється від­повідно до Конституції України (254к/96-ВР), Земельного кодексу України (2768-14), Закону України «Про оцінку майна, майнових прав

Методичні рекомендації
  Техніко-технологічну основу будь-якого підприємства складають машини й обладнання, які також називаються активною частиною основних фондів. Саме вони складають значну частину майнов

Завдання
1. Визначити вартість вантажного автомобіля вантажопідйомністю 10 т, який експлуатується на міжміських перевезеннях. Показники експлуатації об'єкту оцінки наве­дено в таблиці.

Методичні рекомендації
  Відповідно до визначення, що міститься в Міжнародних стандартах оцінки МСО 2008, неосяжні (нематеріальні) активи являють собою інтереси, що містяться в немат

Завдання
1. Ринкова вартість усіх активів підприємства оцінюється в 400 тис. грн., а зобов'язань - 300 тис. грн. Фактичний прибуток до оподатковування - 23 тис. грн., ставка податку на прибуток - 25 %. Сере

Методичні рекомендації
У загальній структурі трудового потенціалу підприємства, залежно від критерію аналізу, можна виокремити такі його видові прояви: 1. За рівнем агрегованості оцінок:

Методичні рекомендації
Особливе місце серед об'єктів оцінки займає бізнес (підприємство), в процесі визначення вартості якого об'єктом оцінки виступає діяльність, що здійснюється на основі функціонування майнового компле

Завдання
1. Діяльність підприємства-об'єкта оцінки характеризується такими даними за останній звітний період: Найменування показника Одиниці виміру

Методичні рекомендації
  Моніторинг поточних можливостей підприємства це система постійного спостереження за реалізацією внутрішніх бізнес-процесів і компетенцій з метою виявлення відпо

Методичні рекомендації
Підприємництво - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, наданню послуг і зайняттю торгівлею з метою одержання прибутку.

Методичні рекомендації
  В загалі під поніттям резервів розуміють не використані можливості покращення результатів фінансово-господарської діялності підприємства, зниження поточних та авансованих витрат мат

Майбутня вартість одиниці (складний процент).
Розрахунки майбутньої вартості здійснюються за фор­мулою:   FV = PV (1+r)n (4.1)   де

Поточна вартість аннуітету.
Оскільки аннуітет становить собою особливий грошовий потік, представлений однаковими сумами через однакові часові інтервали, то відносно інвестора він може бути як вихідним (наприклад, здійснення п

Періодичний внесок до фонду нагромадження (фактор фонду відшкодування).
Дана функція є зворотною відносно майбутньої вартості аннуітету та дозволяє визначити розмір грошового внеску, який слід періодично депонувати на рахунок, щоб через певний часу мати необхідну суму

Завдання
1. Вартість адміністративних будівель підприємства оцінюється в 150 тис. грн. Прогнозується її щорічне зростання на 12 % з урахуванням перспективності місця розташування та потенційного попиту на а

Методичні рекомендації
  Нерухомість являє собою основу особистого існування для громадян і слугує базою для господарської діяльності та розвитку підприємств і організацій усіх форм власності. Саме через це

Завдання
1. Оцінити вартість земельної ділянки, вико­ристання якої за прогнозними даними забезпечує власнику отримання щорічного чистого операційного доходу в розмірі 25 тис. грн. протягом 5 років. Коефіціє

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
  Індивідуальна робота, як форма організації навчального процесу, мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також заст

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
1. Потенціал підприємства, модель, сутність, його функції. 2. Синергія. Ефект синергії. Типи синергізму. 3. Виробнича функція. Властивості виробничої функції Кобба-Дугласа.

Підсумковий контроль
Результати контролю знань і вмінь студентів виражаються оцінкою. Оцінка – це визначення та вираження (в умовних знаках – балах, а також оціночних судженнях викладача) ступеня засвоєння студентами з

Список рекомендованої літератури
1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768 – ІІІ (зі змінами та доповненнями). 2. Указ Президента України № 1529/99 від 03.12.99 р. „О неотложных мерах по ускорению реформировани

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги