рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні вказівки

Методичні вказівки - раздел Связь, Сигнали та процеси в радіотехніці Серед Нелінійних Перетворень Безінерційні Є Найпростішими. При Безінерційному...

Серед нелінійних перетворень безінерційні є найпростішими. При безінерційному нелінійному перетворенні значення випадкового процесу на виході у будь-який момент часу визначається лише значенням вхідного впливу у той же момент часу. Таке перетворення є функціональним:

(8)

де і - випадкові процеси на вході і виході нелінійного кола відповідно; - деяка детермінована функція.

Нехай відома щільність розподілу імовірностей стаціонарного процесу . Позначимо її через . Тоді, якщо можна знайти функцію, обернену до функції , то щільність розподілу імовірностей процесу можна визначити за допомогою співвідношення

(9)

Останнє співвідношення записане з припущенням, що обернена функція є однозначною, тобто будь-якому одному значенню у відповідає одне і лише одне значення х.

Однак можливі випадки, коли обернена функція неоднозначна, тобто одному значенню у відповідає кілька значень х. Розглянемо, наприклад, квадратичну функцію y = x2. Обернена їй функція є неоднозначною: одному значенню y відповідає два значення х (). Це приклад двозначної функції.

Для двозначних функцій формулу (9) слід записати у такому вигляді:

(10)  

де і - дві гілки оберненої функції (двозначної).

Обґрунтування співвідношень (9) і (10), а також узагальнення їх для випадку багатовимірних щільностей імовірностей розглядається докладно в книзі [20, с. 310 - 334].

Для визначення кореляційної функції стаціонарного випадкового процесу на виході безінерційного нелінійного кола необхідно знати двохвимірну щільність імовірностей вхідного впливу. Тоді, з урахуванням позначень у співвідношенні (8), можна записати:

де - двохвимірна щільність імовірностей вхідного процесу а

Для опису характеристик безінерційних нелінійних елементів часто використовують кусково-розривну їх апроксимацію при великих рівнях вхідних сигналів і завад. При малих же рівнях вхідних впливів застосовують поліноміальну апроксимацію. Методи аналізу перетворень випадкових сигналів такими нелінійними пристроями викладені в [8, с. 189 - 206].

З методами аналізу інерційних нелінійних перетворень випадкових сигналів рекомендується ознайомитися за книгою [6, с. 172 - 379, 398 - 402]. Там же розглядається проходження випадкових сигналів через типову радіотехнічну ланку на прикладі нормального випадкового процесу.

Серед випадкових сигналів, що розглядаються в радіотехніці, особливе місце займають так звані вузькосмужні сигнали. Випадковий процес називається вузькосмужним, якщо енергетичний спектр його в основному зосереджений у відносно вузькій смузі частот , розташованої в околі деякої фіксованої частоти , тобто:і

Вузькосмужні випадкові процеси є досить хорошою моделлю сигналів, що виникають на виході різних коливальних і частотно-вибіркових кіл (наприклад, коливальний контур).

Характерною рисою таких процесів є те, що їхні реалізації предствляють собою квазігармонійні коливання і вузькосмужний процес можна записати у вигляді:

де обвідна і початкова фаза є випадковими функціями, що повільно (у масштабі ) змінюються у часі.

Варто докладно ознайомитися з імовірнісними характеристиками обвідної і початкової фази вузькосмужного нормального випадкового процесу, а також суми гармонійного сигналу й вузькосмужного нормального процесу [ 1, с. 171 - 181].

Для кращого розуміння і закріплення знань з методів аналізу нелінійних перетворень випадкових процесів, необхідно розв’язати ряд задач з визначення розподілів при нелінійних безінерційних перетвореннях при різних типах функцій за книгами [4, 18]. Виконати завдання 2 курсові роботи.

Крім того, необхідно ознайомитися і, по можливості, виконати лабораторні роботи 21 і 22 за книгою [13] і лабораторні роботи 20 і 21 за книгою [14].

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Сигнали та процеси в радіотехніці

Національний авіаційний університет.. Сигнали та процеси в радіотехніці..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні вказівки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Список літератури
  Основний   1.БАСКАКОВ С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Высш. шк., 1988. – 448 с. 2.БОЙКО І. Ф., ДАВЛЕТ’ЯНЦ О. І. та інш. Статистична раді

Методичні вказівки
Фізичні джерела випадкових явищ в радіотехніці досить різноманітні. Випадковими є повідомлення, які обробляються будь-яким радіотехнічним пристроєм, системою. Дійсно, передавати або здобувати в про

Методичні вказівки
Одним з основних понять теорії імовірностей є поняття експерименту. При цьому варто чітко усвідомити, що тут розглядаються ідеалізовані експерименти, тобто кожен експеримент являє собою деякий набі

Методичні вказівки
З кожним стохастичним експериментом позв'язують деяку сукупність подій, що можуть наступити в результаті здійснення експерименту. Випадкові події характеризують експеримент із якісної сторони. Якщо

Випадкові процеси та їх статистичні характеристики
Випадкові процеси, означення, класифікація, методи статистичного опису. Поняття послідовності функцій розподілу та щільностей імовірностей випадкового процесу. Їхні властивості. Характеристичні фун

Методичні вказівки
  Вивчаючи цю тему, необхідно добре засвоїти означення кореляційної і взаємно-кореляційної функцій випадкових процесів і їхні властивості. Слід пам'ятати, що для стаціонарного випадко

Радіотехнічними колами
Спектрально-кореляційні характеристики випадкового процесу на виході лінійного кола. Дія білого шуму на лінійні кола, шумова смуга. Диференціювання та інтегрування випадкового процесу. Визначення в

Питання для самоперевірки
1.Як визначити кореляційну функцію процесу на виході лінійного кола, якщо відома кореляційна функція вхідного процесу та імпульсна характеристика кола? 2. Запишіть вираз для енергетичн

Питання для самоперевірки
1. Які нелінійні перетворення називаються безінерційними? 2. Як визначити одновимірну функцію розподілу імовірностей на виході безінерційного нелінійного кола? 3. Які характер

Методичні вказівки
На практиці дуже часто виникають задачі наступного змісту. Спостерігається деяке випадкове явище або процес. Необхідно за результатами відповідних спостережень або вимірювань, шляхом їхньої обробки

Методичні вказівки
Класифікація задач і методів прийому сигналів, характеристика сигналів і завад викладені в книзі [7, с. 393-402]. За цією ж книгою рекомендується розглянути і структуру апостеріорної імовірності [7

Характеристики випадкових процесів
  Задано одновимірну щільність розподілу імовірностей стаціонарного випадкового процесу

Методичні вказівки
Основні співвідношення до завдання 1 наведені в роботах: [1, с. 136 - 141]; [6, с. 31 - 67]; [8, с. 31 - 62]. Математичне сподівання стаціонарного випадкового процесу не залежить від часу

Перетворення випадкових процесів
На безінерційне радіотехнічне коло діє стаціонарний випадковий сигнал . Знайти у загальному вигляді щільність розподілу

Методичні вказівки
Основні співвідношення до завдання 2 наведені в роботах [1, с. 141]; [6, с. 76 - 91]; [8, с.1 70 - 183]. Якщо функціональний зв'язок між

Оцінка параметрів розподілу
Використовуючи таблицю нормально розподілених випадкових чисел (див. Додаток), одержати реалізацію вибірки , де

Узгоджена фільтрація
На вхід узгодженого фільтра подається адитивна суміш корисного сигналу , , де

Нормально розподілені випадкові числа
  Наведені в таблиці числа можна розглядати як реалізації незалежних випадкових величин, що мають нормальний розподіл з параметрами

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги