рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Характеристика тари для консервування

Характеристика тари для консервування - Курсовой Проект, раздел Высокие технологии, Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» 18.1 Тара Скляна Для Консервів (За Гост 571...

18.1 Тара скляна для консервів

(за ГОСТ 5717-91 і 10117-91)

Вид тари Діаметр вінця горловини, мм Ємність, мл Зовнішні розміри, мм Маса од. тари, г
номінальна повна діаметр циліндричної частини загальна висота
Банки за ГОСТ 5717-91 130±3
280±10
385±10
560±15
700±15
865±15
1060±20
2080±50
3200±50
5200±100
10300±150
Банки за ТУ ІІІ-18-3-81 117±3,75
Пляшки за ГОСТ 10117-91 тип Х 345±7
тип Х 520±7
тип ХІ 215±7

18.2 Банки металічні для плодоовочевих консервів

циліндричні, збірні (за ГОСТ 5981-88х)

Позначення банки Місткість (номінальний об’єм), см3 Розміри, мм
Діаметр Висота зовнішня максимальна
внутрішній зовнішній
40,4
72,8
83,4
53,2
72,8
153,1 157,1 172,5
59,5
59,5
50,5
50,5
72,8
72,8
153,1 157,1 267,5
50,5
50,5

19. Орієнтовна місткість сітки вертикального автоклаву

(внутрішній діаметр – 940 мм, корисна висота – 700 мм)

Вид тари Позначення банок Кількість банок при укладанні
рядами навалом
Металева
 
 
 
 
   
   
Скляні І–58–100  
  І–58–200  
  І–58–250  
  І–68–350  
  І–82–500  
  І–82–650  
  І–82–800  
  І–82–1000  
  І–82–2000  
  І–82–3000  

20. Зразки оформлення бібліографічного опису

літературних джерел у курсовому проекті

Характеристика джерела Зразок оформлення
Монографії (книги) (один, два або три автори) Василенко М.В. Теорія коливань: Навч. посіб. / М.В. Василенко: – К.: Вища шк., 1992. – 430 с.
Афанасьев В.В., Василевский О.Н. Расчеты электрических цепей на программируемых микрокалькуляторах./ В.В. Афанасьев, О.Н. Василевский – М.: Энергоиздат, 1992. – 190 с.
Чотири автори Основы создания гибких автоматизированных производств / [Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е. Гридасов / Под. Ред. Б.Б. Тимофеева.]. – К.: Техніка, 1986. – 144 с.
П’ять та більше авторів Системный анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства / [Н.И.Белоусова, Е.И.Вишняк, В.Ю.Левит, Т.М.Черевченко и др. ]; – М.: Экономика, 1981. – 62 с.
Багатотомні видання История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). – М., 1982. – Т.3: Расцвет реализма. – 876 с.
Перекладні видання Гроссе Э., Вайсмангель Х. Химия для любознательных: Пер. с нем. – М.: Химия, 1980. – 392 с.
Стандарти ГОСТ 7.1–84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 78 с.
Стаття з журналу Меликов А.З., Пономаренко Л.А. Оптимизация цифровой сети интегрального обслуживания с конечным числом пользователей и блокировками // Автоматика и телемеханика. – 1992. – № 6. – С. 34-38. Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Ситуационное управление многоканальной системой с переменной структурой обслуживаний неоднородного потока // Изв. вузов. Сер. Физ.-техн. и мат. наук. – 1986. – Т. 7. – №6. – С. 79-83
Стаття з іноземного журналу Perez K. Radiation therapy for cancer of the cervix // Oncology. – 1993. – Vol.7. – № 2. – Р. 89–96.
Тези доповідей Пономаренко Л.А., Жучкова И.В. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных вычислительных сетях АСУТП // Труды междунар. конф. «Локальные вычислительные сети» (ЛОКСЕТЬ 88). – Том 1. – Рига: ИЭВТ АН Латвии, – 1988. – С. 149-153.  

Закінчення додатку 20

 

Матеріали конференцій, з’їздів Ризикологія в економіці та підприємництві : зб.наук. праць за матеріалами між нар. Наук.-прак. Конф., 27-28 берез 2009 р./ М-во освіти і науки України, Держ. Податк. Амін. України [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад.. ДПС України, 2001 – 452 с.
Авторські свідоцтва Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов: А.с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00/ В.С. Батулин, В.Г. Кемайкин (СССР). - № 330585/25; Заявлено 23.11.81; Опубл. 30.08.83, Бюл. №12. – 2 с. Линейный импульсный модулятор: А.с. 1626362. Украина, МКИ НОЗК7/02/В.Г. Петров. - № 4653428/21; Заявлено 23.03.92; Опубл. 30.03.93, Бюл. № 13.-4 с. ил.
Патенти Пат. 4601572 США, МКИ G 03 B 27/24/D/S/ Wise (США); McGraw-Hill Inc. - № 721205; Заявл. 09.04.85; Опубл. 22.06.86; НКИ 355/68. – 3 с.
Авторефе-рати дисертацій Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. техн.. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І.Я.Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
Інструкції Типовая инструкция по эксплуатации топливоотдачи тепловых электростанций: ТИ 34-70-044-85: Утв. Гл. техн. упр. по эксплуатации энергосистем М-ва энергетики и электрификации СССР 01.10.85. – М., 1986. – 43 с.
Електронні ресурси Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Між нар. Конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л.Й.Костенко, А.О.Чекмарьов, А.Г.Бровкін, І.А.павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http:// www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 


21. Форма специфікації обладнання

 
 

22. Форма великого штампу для аркушів графічної частини

Кафедра ТК
План цеху
Проект цеху з виробництва овочевих консервів
Курсовий проект
БКЦВ
 
 

 


З М І С Т

    Стор.
1. Мета і завдання курсового проекту
2. Порядок видачі завдання і організація виконання курсового проекту
3. Тематика курсового проекту
4. Обсяг і структура курсового проекту
5. Оформлення розрахунково-пояснювальної записки
6. Виконання окремих розділів розрахунково-пояснювальної записки
Технологічна частина
Продуктові розрахунки
Підбір та розрахунки технологічного обладнання
Розрахунки потреби тари
Розрахунок виробничих площ
Охорона праці Промислова екологія Графічна частина курсового проекту Рекомендована література Додатки

 


Навчальне видання

 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

 

Методичні вказівки

до виконання курсового проекту для студентів денної, заочної та скороченої форми навчання

спеціальності 7.05170106 та 8.05170106

«Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»

напряму підготовки «Харчові технології та інженерія»

 

Укладачі: Бессараб Олександр Семенович

Бандуренко Галина Михайлівна

Крижановський Станіслав Йосипович

 

Рецензент: Жеплінська М.М.

 

Редактор

Комп’ютерна верстка

 

 

Підп. до друку р. Обл.-вид. арк. Наклад пр.

Вид. № Безкоштовно. Зам. №

РВЦ НУХТ. 01033 Київ-33, вул. Володимирська, 68

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»

Національний університет.. харчових технологій.. інноваційні технології галузі методичні рекомендації до виконання курсового проекту технології зберігання консервування та переробки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Характеристика тари для консервування

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

До виконання курсового проекту
для студентів спеціальності 7.05170107, 8.05170107 «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» денної та заочної форм навчання  

Тематика курсового проекту
Темою курсового проекту може бути організація технологічного процесу при встановленні двох ліній виробництва консервованої, сушеної чи швидкозамороженої продукції із плодів та овочів. Тема

Завдання на курсовий проект
Бланк завдання заповнюється і підписується студентом, керівником курсового проекту і затверджується завідувачем кафедри. Розділ “Вихідні дані” може включати в себе таку інформацію: тема, н

Виробнича програма роботи цеху
Асортимент Продуктивність, т/год Вироблено, т за зміну По місяцях За сезон серпень

Розрахунок довжини пастеризатора
Для розрахунку пастеризатора необхідні такі вихідні дані: - продуктивність лінії – бан/хв.; - тип та габаритні розміри тари; - режим пастеризації продукту. При р

Тепловий розрахунок
У проекті виконують тепловий розрахунок одного виду основного технологічного обладнання періодичної або безперервної дії, де використовується пара. Приклади теплових апаратів періодичної дії наведе

Розрахунок виробничих площ
6.11.1. Розрахунок площі сировинного майданчика Сировинні майданчики, призначені для короткочасного зберігання плодів і овочів, прилягають безпосередньо до технологічних ц

Додатки
У додатках слід подавати допоміжний матеріал, що у разі його внесення в основну частину загромаджує текст, але дає ясне уявлення про обсяг проведеної експериментальної роботи: проміжні математичні

Вимоги до плану цеху
План цеху креслять у масштабі 1:100. На плані показують все основне і допоміжне обладнання, зображаючи його у вигляді контурів з дотриманням габаритних розмірів. Обладнання зображують згідно з прий

Додатки
1. Форма великого штампу для розрахунково-пояснювальної записки          

Курсовий проект
з інноваційних технологій галузі (назва дисципліни)   на тему: «Проект цеху овочевих соків».  

Зразок завдання на курсовий проект
Сторінка 1 Національний університет харчових технологій Кафедра технології консервування Дисципліна

Виробництва соку вишневого
№ пор Контрольо-вана операція Показник Контроль Метод Періодичність

Додаток13
Перерахункові коефіцієнти для консервної продукції, розрахованої за об’ємом 13.1 Банки металічні за ГОСТ 5981–88

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги