рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА

УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА - раздел Высокие технологии, Технологія борошномельного виробництва Основні Задачі Управління Технологічними Процесами Пе­Реробки Зерна...

Основні задачі управління технологічними процесами пе­реробки зерна

Борошномельні заводи сортових помелів відзначаються високою складністю технологічних процесів, яка проявляється в багаторазовому впливі на результати виробництва великої кількості одночасно діючих чинни­ків. Обслуговуючому персоналу важко прийняти правильне та своєчасне рішення по управлінню із-за відсутності необхідної ін­формації про хід технологічного процесу на різних етапах. Рі­вень функціонування технологічного процесу оцінюється, як прави­ло, на завершальному етапі виробництва за кількістю та якістю гото­вої продукції. Це призводить до нерівномірного протікання технологічного процесу, його невпорядкованості і зниження ефективності [4].

Основним методом управління на усіх етапах техноло­гічного процесу виробництва борошна є стабілізація, яка складається з двох елементів: налагодження будь-якого процесу на заданий ре­жим обробки зернових продуктів підбором певних параметрів, а в подальшому - підтримання встановлених режимів систем на заданому рівні, тобто їх стабілізація [4].

Стабільність управління технологічни­ми процесами виробництва борошна, забезпечується стабільністю подачі зернових потоків, що направ­ляються у переробку, режимів роботи технологічного і транспор­тного обладнання, використанням надійних засобів і методів опе­ративного контролю і управління. Для забезпечення вказаних чинників на належному рівні слід передбачити у технологічному про­цесі наступне устаткування чи операції:

- попереднє очищення зерна в елеваторі від домішок з виділен­ням дрібної фракції зерна, що забезпечить високу вирівняність ви­хідних партій зерна, які подаються в зерноочисне відділення;

- багатоканальні випускні пристрої у днищах зернових бун­керів, які забезпечують рівномірний випуск зерна з бункерів, не до­пускаючи його самосортування;

- автоматичні регулятори потоку зерна із кожного бункера, які забезпечують формування помельних партій зерна із кількох компонентів, заданого їх об'єму та співвідношення, в загальній партії;

- високоефективне очищення зерна від домішок та очищення по­верхні зерна для забезпечення високої якості партії зерна, що по­дається на розмел;

- безперервний спосіб відволоження зерна в бункерах;

- автоматичні вагові дозатори з програмним управлінням для забезпечення рівномірної та стабільної подачі підготовленого в зер­ноочисному відділенні зерна на І драну систему, яка забезпечує стабільність усього розмелювального процесу;

- вальцьові верстати марки А1-БЗН з охолодженням вальців, що мають високу зносостійкість робочої поверхні і забезпечують стабільний режим систем подрібнення зернових продуктів з високою ефективністю;

- всмоктувальні системи пневматичного транспортування про­міжних продуктів розмелу зерна, які забезпечують високу надій­ність транспортування і виконують важливі технологічні операції охолодження та знепилення зернових продуктів;

- групове обладнання гвинтових конвейєрів для збирання борошна різних сортів з розсійників, що забезпечує оперативність управлі­ння потоками борошна різних сортів і значно скорочує довжину самопливів;

- двоетапне подрібнення збагачених зернових продуктів на розмельних системах (ентолейтори, деташери), забезпечує високу ефективність подрібнення (до 60...65%);

- автоматична реєстрація виходів борошна різних сортів;

- контроль білості потоків борошна після контрольних розсій­ників [4].

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технологія борошномельного виробництва

Національний університет.. харчових технологій.. м а перегуда..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
для студентів спеціальності 6.091701 „Технологія зберігання та переробки зерна” (Напрям підготовки - 6.051701 „Харчові тенології та інженерія”) для всіх форм навчання

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Техніка і технологія виробництва борошна тісно пов'язані з роз­витком цивілізації, тому історію розвитку борошномельного вироб­ництва доцільно розглядати за етапами розвитку людського сус­пільства.

Класифікація та контроль відходів
Відходи, які отримують при очищенні зерна необхідно контролювати, так як вони можуть містити у своєму складі значну кількість доброякісного зерна. При наявності в побічному продукті зернової домішк

Запитання для самоперевірки
1. Які вимоги встановлені до якості очищеного зерна перед помелом ? 2. Які вимоги всановлені до підготовки зерна до помелу ? 3. Яка мета поперед­нього очищення зерна в елеваторі ? 4. Які особливост

ВИДИ ПОМЕЛІВ
Для виробництва борошна різного асортименту і якості застосовують різні види помели. Помел зерна – це технологічний процес виробництва борошна (ДСТУ 2209-93 Борошно, побічні продукти і відходи. Тер

Обойні помели пшениці та жита
Обойні помели пшениці і жита відносять до простих помелів. Існують чотири однакових за побудовою обойних помели: пшеничний, житній, житньо-пшеничний (60 % жита і 40 % пшениці) та пшенично-житній (7

Сортові помели жита
  До таких помелів відносять двохсортний 80 %-ний помел та односортний 63 %-ний помел жита. Ці помели сожі як за структурою, так і за характеристикою систем. Помели об’єднують в одну

Помели пшениці без збагачення проміжних продуктів
  Технологічний процес помелу пшениці в борошно без застосування процесу збагачення та скороченою вальцьовою лінією розмелювального процесу характерний для борошномельних заводів поту

Структура складних сортових помелів пшениці
Принципова схема складних хлібопекарських помелів пшениці із розвиненим технологічним процесом включає сім процесів [4, 5]: драний процес; процес сортування проміжних продуктів;

Хлібопекарські помели пшениці за скороченою схемою технологічного процесу
До складних помелів за скороченою схемою технологічного процесу відносять: односортний 85 %-ий помел пшениці, який включає збагачення проміжних продуктів у ситовійних машинах; двосортний 75 %-ний т

Хлібопекарські помели пшениці з розвиненою схемою технологічного процесу
Зерно пшениці переробляється, головним чином, в борошно високих сортів. Підвищені вимоги до якості борошна, визначають необхідність більш складної організації технологічної схеми помелу. Особливе з

Помели пшениці в борошно для макаронних виробів
До борошна для макаронних виробів висувають інші вимоги і за крупністю і за якістю клейковини. Традиційно це борошно отримують при помелі ярої твердої пшениці Дурум, але в теперішній час широко вик

Технологія спеціальних сортів борошна
Для виробництва деяких дієтичних продуктів та борошняних кондитерських виробів необхідне борошно з особливими властивостями: з підвищеним або зниженим вмістом білка, клітковини, мінеральних речовин

Формування сортів борошна і контроль готової продукції
  Борошномельні заводи, які обладнані високопродуктивним комплектним обладнанням мають гнучку схему формування сортів борошна. Цех формування сортів борошна, безтарного зберігання і в

Вітамінізація борошна
За умовами ведення технологічного процесу на борошномельних заводах сортового помелу проходить розділення периферійної частини зерна та ендосперму. Біологічна природа зерна така, що основна кількіс

Особливості помелу зерна пшениці на комплектному високопродуктивному обладнанні
Досвід експлуатації борошномельних заводів, які обладнані комплектним високопродуктивним обладнанням виготовленим за ліцензією фірми «BUHLER», показав, що досягається стійкий та високий ефект викор

Сортові помели пшениці на обладнанні нового покоління
Удосконалення технології виробництва борошна відбувається на основі використання обладнання нового покоління. Один із напрямів – це підвищення одиничної потужності основного обладнання, що призводи

Запитання для самоперевірки
1. Призначення та роль «Правил організації і веден­ня технологічного процесу на борошномельних заводах» ? 2. Основні процеси помелу ? 3. Поняття характеристики системи та її режиму ? 4. Структура о

Управління технологічними процесами помелу і сортуван­ня зернових продуктів
Управління процесом подрібнення В процесі помелу зерна і зернових продуктів змінюється їх фізико-технологічна характеристика. Процес подрібнення є визна­чальним серед чинників, що в

Управління виходом і якістю борошна і висівок
Управління виходами різних сортів борошна та їх якістю зводить­ся до додержання вказаних норм як за кількістю одержаного борошна, так і за його якістю. . Виробницт­ву борошна вищого сорту

Баланс помелу
Контроль і аналіз технологічного процесу виробництва борошна найбільш повно можна провести на основі балансу помелу. Під балансом помелу розуміють рівність кількості (і якості) продуктів, які надхо

Баланс борошна
Баланс борошна містить відомості про величину добутка борошна з кожної із технологічних систем і зольність кожного потоку. Він може бути розроблений на основі кількісно-якісного балансу помелу або

Поняття про технологічний режим
Під режимом системи розуміють вихід і якість продуктів, що здобуваються, характерних даній системі (ДСТУ2209-93). Вибір режиму системи технологічного процесу залежить від структурно-механі

Додаткова
7. Бутковский В.А., Галкина Л.С., Птушкина Г.Е. Современная техника и технология производства муки. – М.: ДеЛи принт, 2006. – 319 с. 8. Верещинский А.П. Обработка поверхности зерна на мель

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги